Smernica č. 124/1973 Zb.Smernice Ústrednej rady odborov o postavení a úlohách orgánov ROH v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, schválené VI. plenárnej schôdze ÚRO

Čiastka 32/1973
Platnosť od 12.10.1973 do11.02.1981
Účinnosť od 01.01.1974 do11.02.1981
Redakčná poznámka

Smernica bola zrušená F 223/29/81-6550.

124

SMERNICE

Ústrednej rady odborov o postavení a úlohách orgánov ROH v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, schválené uznesením VI. plenárnej schôdze ÚRO

z 11. októbra 1973

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je dôležitou súčasťou starostlivosti o človeka v pracovnom procese a sociálnej istoty pracujúcich v socialistickej spoločnosti. Jej zabezpečovanie je neoddeliteľnou a rovnocennou súčasťou plánovania a plnenia hospodárskych úloh, rozvoja novej techniky a riadiacej a kontrolnej činnosti štátnych a hospodárskych orgánov a vedúcich pracovníkov.

VIII. všeodborový zjazd vo svojom uznesení vyzdvihol, že všestranná a komplexná starostlivosť o potreby pracujúcich, o zabezpečenie optimálnych pracovných, právnych, sociálnych a zdravotných podmienok je jednou z rozhodujúcich funkcií odborov. Preto Revolučné odborové hnutie plní úlohy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako súčasť všestrannej starostlivosti o uspokojovanie oprávnených potrieb pracujúcich.

Orgány ROH popri výchovnom pôsobení na pracujúcich vykonávajú spoločenskú kontrolu nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci v rozsahu vyplývajúcom z postavenia jednotnej odborovej organizácie v socialistickej spoločnosti a z oprávnení daných socialistickým právnym poriadkom. Pritom spolupracujú so štátnymi a hospodárskymi orgánmi a aktívne podporujú ich opatrenia na plánovité zlepšovanie prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania.

V záujme utvorenia systému spoločenskej kontroly odborov nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, jej skvalitnenia a prehĺbenia, na realizáciu uznesenia VIII. všeodborového zjazdu podľa čl. 18 d) stanov ROH Ústredná rada odborov v súlade s ustanovením § 136 Zákonníka práce ustanovuje:

ČASŤ I

SPOLOČNÉ ÚLOHY ORGÁNOV ROH V STAROSTLIVOSTI O BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI

Orgány ROH plnia úlohy v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ako jednu zo svojich základných funkcií pri ochrane oprávnených záujmov pracujúcich v súlade so zabezpečovaním záujmov celej spoločnosti.

V zastúpení všetkých pracujúcich prerokúvajú v rámci komplexnej starostlivosti o pracujúcich otázky zlepšovania pracovného prostredia a úrazovej, zdravotnej a požiarnej prevencie so štátnymi a hospodárskymi orgánmi, predkladajú im návrhy, námety a pripomienky, požadujú a kontrolujú ich realizáciu.

Organizujú aktívnu účasť pracujúcich na riešení všetkých otázok týkajúcich sa starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Kontrolujú podľa príslušnosti k stupňu riadenia, ako organizácie, im nadriadené organizácie a ústredné orgány plnia určené povinnosti v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vo svojej riadiacej a kontrolnej činnosti, vo výchove pracujúcich a v propagačnej činnosti. Orgány ROH pri vykonávaní spoločenskej kontroly ROH sú oprávnené vstupovať na všetky pracoviská a do zariadení pre pracujúcich a vyžadovať od vedúcich pracovníkov a riadiacich orgánov potrebné správy, doklady a vysvetlenia.1)

Svoje úlohy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vzťahu k štátnym a hospodárskym orgánom a vedúcim pracovníkom plnia orgány ROH formou súčinnosti, spolurozhodovania, rozhodovania a kontroly. Pritom využívajú oprávnenia dané Zákonníkom práce a ďalšími predpismi. (Čl. 4-7, čl. 19-25 uznesenia IV. všeodborového zjazdu o závodných výboroch základných organizácií ROH a § 136 Zákonníka práce v znení vyhlásenom pod č. 42/1970 Zb. a v zmysle § 35-40 vl. nar. č. 66/1965 Zb. v znení nariadenia vlády ČSSR č. 60/1970 Zb.)

ČASŤ II

ZÁVODNÉ (DIELENSKÉ) VÝBORY ZÁKLADNÝCH ORGANIZÁCIÍ REVOLUČNÉHO ODBOROVÉHO HNUTIA

1. Závodné výbory ROH2)

ako základný článok spoločenskej kontroly zabezpečujú úlohy odborovej organizácie v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v podnikoch a závodoch priamo na pracoviskách. Pôsobia, aby hospodárske orgány a vedúci pracovníci plánovite utvárali podmienky pre bezpečnú a zdraviu nezávadnú prácu; pritom najmä:

a) prerokúvajú s vedením organizácie:

- návrhy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie pracovných podmienok podľa námetov a pripomienok pracujúcich pri príprave, realizácii a kontrole hospodárskych plánov, komplexných programov starostlivosti o pracujúcich, kolektívnych zmlúv a plánov ozdravných opatrení a programov komplexnej socialistickej racionalizácie,

- plány vedenia organizácie na výchovu pracovníkov k bezpečnej práci, na propagáciu bezpečných pracovných spôsobov a rozširovanie dobrých skúseností, podľa možností sa spoluzúčastňujú pri ich realizácii,

- návrhy na využívanie a zameranie iniciatívy a aktivity pracujúcich v oblasti zlepšovania pracovného prostredia a posilňovania technologickej a pracovnej disciplíny a podľa podmienok návrhy na zriaďovanie kabinetov a laboratórií ochrany a bezpečnosti práce,

- iniciatívne návrhy na morálne a hmotné ocenenie tých pracovníkov, ktorí svojou prácou, iniciatívou a príkladom prispievajú k zníženiu pracovnej úrazovosti a zlepšovaniu pracovného prostredia,

- dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä pri zavádzaní nových strojov a zariadení a prevádzkových priestorov do prevádzky, pri určení nových technologických pracovných a výrobných postupov aj výkonových noriem, zavádzaní zlepšovacích návrhov aj technických a organizačných opatrení v rámci komplexnej socialistickej racionalizácie a vyžadujú potrebnú nápravu,

- návrhy vedenia organizácie na vykonávanie pravidelných, príp. verejných previerok bezpečnosti práce, alebo ich iniciatívne predkladajú, spolu s hospodárskym vedením ich organizujú a zúčastňujú sa na ich vykonávaní, vyjadrujú sa k naliehavosti, poradiu a termínom opatrení na odstránenie zistených nedostatkov; b) kontrolujú:

- plnenie povinností hospodárskeho vedenia v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, najmä ustanovení Zákonníka práce a ostatných bezpečnostných, hygienických a požiarnych predpisov a predpisov o pracovných podmienkach žien a mladistvých pracovníkov,

- dodržiavanie predpisov o registrácii a evidencii pracovných úrazov, zúčastňujú sa na vyšetrovaní ich príčin a príčin chorôb z povolania podľa potreby ich sami prešetrujú; prerokúvajú príčiny pracovných úrazov a chorôb z povolania a kontrolujú plnenie nápravných opatrení,

- dodržiavanie predpisov o vybavovaní pracujúcich osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a potrebnými umývacími a dezinfekčnými prostriedkami,3)

- či vedenie organizácie v lehote 30 dní od vzniku škody im predkladá na prerokovanie svoje návrhy na náhrady škôd vzniknutých pracovníkom pracovnými úrazmi a chorobami z povolania a prerokúva s postihnutými pracovníkmi alebo pozostalými ich nároky, a požadujú včasnú nápravu,

- uskutočňovanie výchovy a školenia pracovníkov vedením organizácie na dodržiavanie predpisov bezpečnosti a hygieny práce a predpisov o požiarnej ochrane, včítane dokladov o tomto školení, a či organizácia sústavne vyžaduje ich dodržiavanie; osobitnú starostlivosť venujú výchove učňov a mladistvých pracovníkov,

- systém a úroveň školenia vedúcich pracovníkov v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vysielajú svojich zástupcov na overovanie ich znalostí,

- uplatňovanie disciplinárnych postihov vedením organizácie voči pracovníkom, ktorí neplnia povinnosti vyplývajúce pre nich z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prípadne požadovanie náhrady škody vzniknutej organizácii z tohto neplnenia,

- na pracoviskách plnenie opatrení uložených orgánmi štátneho odborného dozoru4) a overujú si ich účinnosť, požadujú od nich informácie a upozorňujú ich na nedostatky alebo závady na pracoviskách, zariadeniach a pri činnostiach, ktoré spadajú do ich pôsobnosti,

- plnenie záväzných pokynov vydaných orgánmi ROH zo strany organizácie a plnenie opatrení vyplývajúcich z previerok bezpečnosti práce; c) rozhodujú:

- o počte a rozmiestnení odborových inšpektorátov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, volených na odborových úsekoch, a hliadok bezpečnosti práce s prihliadnutím na organizačné členenie pracovísk a riziko práce, v spolupráci s úsekovými dôverníkmi riadia ich činnosť, zabezpečujú ich školenia a výmenu poznatkov a skúseností, dávajú predchádzajúci súhlas na prácu nadčas a na nočnú prácu žien v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce, ustanovujú podmienky, za ktorých sa tieto práce môžu výnimočne vykonávať, a vyjadrujú sa k žiadostiam organizácií o povolenie výnimiek,

- pri uplatňovaní návrhov na disciplinárne postihy; požadujú od organizácie záväzným pokynom odstránenie závad v prevádzke, na strojoch, zariadeniach a objektoch, pri pracovných postupoch a v prípade bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia pracovníkov majú právo zakázať ďalšiu prácu; majú právo zakázať prácu nadčas a prácu v noci, ktorá by ohrozovala bezpečnosť a zdravie pracovníkov. O týchto opatreniach upovedomia bez meškania príslušný orgán štátneho odborného dozoru a KVOZ. Ak o to organizácia požiada orgán štátneho odborného dozoru, je tento orgán povinný preskúmať opatrenia závodného výboru ROH; až do jeho rozhodnutia platia opatrenia závodného výboru ROH.

V základných organizáciách ROH, kde sa volí miestny výbor ROH, plní tento orgán úlohy závodného výboru ROH; pôsobnosť závodného výboru pri rozhodovaní a spolurozhodovaní s vedením závodu v základných organizáciách, kde sa volí závodný dôverník ROH, plní členská schôdza.

2. Komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Závodné, podľa potreby dielenské výbory ROH si ustanovujú komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako svoje pomocné, poradné a výkonné orgány.

Predseda komisie je členom závodného (dielenského) výboru ROH a plní funkciu závodného (dielenského) inšpektora.

Náplň, rozsah a metódy činnosti komisií bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli ustanovené v zásadách pre výstavbu a činnosť komisií základných organizácií ROH schválených Predsedníctvom ÚRO 12. januára 1972.

3. Inšpektori bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v ZO ROH

Inšpektormi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v základných organizáciách ROH sú predsedovia komisií bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci závodných a dielenských výborov ROH (ďalej len závodní a dielenskí inšpektori) a inšpektori bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci volení na odborových úsekoch.

Pri svojej činnosti závodní a dielenskí inšpektori:

- preverujú pracoviská, stroje, nástroje a pracovné postupy z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podávajú návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,

- kontrolujú v rozsahu svojej pôsobnosti dodržiavanie bezpečnostných, hygienických a požiarnych predpisov a utváranie podmienok pre bezpečnú a zdravotne nezávadnú prácu, upozorňujú na zistené závady, rokujú o nich s vedúcimi pracovníkmi a požadujú ich odstránenie; na závažné nedostatky upozorňujú komisiu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a závodný výbor ROH,

- predkladajú na základe vlastných poznatkov a pripomienok pracujúcich námety na zvyšovanie úrazovej, zdravotnej a požiarnej prevencie do kolektívnych zmlúv, plánov ozdravných opatrení a na zameranie laboratórií ochrany a bezpečnosti práce a pracovnej hygieny,

- kontrolujú prideľovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných odevov a obuvi pracovníkom a ich správne používanie,

- zúčastňujú sa v rozsahu svojej pôsobnosti na previerkach na pracoviskách, na vyšetrovaní príčin pracovných úrazov, prevádzkových nehôd a havárií a na spisovaní záznamov o úrazoch a kontrolujú ich správnosť a plnenie prijatých opatrení,

- informujú pracujúcich na členských schôdzach a konferenciách o všetkých otázkach týkajúcich sa starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požadujú zaradenie otázok úrazovej a zdravotnej prevencie na rokovania závodných (dielenských) výborov ROH, členských schôdzí a konferencií, aktívov, výrobných porád a pod.,

- spolupôsobia pri výchove pracujúcich k dodržiavaniu predpisov a zásad bezpečnosti a hygieny práce, spolupôsobia v rozvoji činností kabinetov OBP a získavajú ich na účasť pri zlepšovaní pracovného prostredia a zvyšovaní prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania,

- spolupracujú v otázkach úrazovej zábrany s dôverníkmi nemocenského poistenia, s aktivistami Československého červeného kríža a v otázkach požiarnej prevencie s členmi požiarnych hliadok.

Závodní (dielenskí) inšpektori bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na základe splnomocnenia5) závodného výboru ROH sú oprávnení v prípade bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia pracovníkov zakázať ďalšiu prácu.

O tomto opatrení sú povinní bez meškania upovedomiť vedenie závodu, závodný (dielenský) výbor ROH, ktorý upovedomí príslušný orgán štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce a KVOZ. Ak o to organizácia požiada orgán štátneho odborného dozoru, je tento orgán povinný preskúmať rozhodnutie závodného (dielenského) inšpektora; až do jeho rozhodnutia platia opatrenia závodného (dielenského) inšpektora.

Toto oprávnenie používajú závodní (dielenskí) inšpektori bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v prípadoch, keď k bezprostrednému ohrozeniu došlo na miestne odlúčenom pracovisku alebo za podmienok, keď pri obvyklom spôsobe prerokúvania v ZV (DV) ROH by nastalo nebezpečenstvo z omeškania.

4. Inšpektori bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na odborovom úseku

Na pomoc úsekovému dôverníkovi volí odborový úsek podľa charakteru pracoviska inšpektora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „inšpektor bezpečnosti práce“), ktorý svoje úlohy zabezpečuje spoločne s úsekovým dôverníkom a podľa jeho pokynov v súlade s týmito smernicami.

Inšpektori bezpečnosti práce na odborových úsekoch:

- operatívne sledujú dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zlepšovanie pracovného prostredia, prideľovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,

- zúčastňujú sa na previerkach bezpečnosti práce a vyšetrovaní príčin pracovných úrazov, prevádzkových nehôd a havárií, kontrolujú správnosť záznamov o nich a plnenie prijatých nápravných opatrení,

- sledujú uskutočňovanie vstupných inštruktáží, pravidelného školenia a preskúšavania pracovníkov, používanie propagačných prostriedkov,

- kontrolujú výstražné návestia, bezpečnostné a signalizačné zariadenia na pracoviskách,

- podporujú iniciatívu pracujúcich pri zlepšovaní pracovného prostredia, pomáhajú organizovať činnosť hliadok bezpečnosti práce, zhromažďujú námety a pripomienky na zlepšovanie prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania,

- informujú pracujúcich na členských schôdzach odborových úsekov, výrobných poradách a desaťminútovkách o všetkých opatreniach, ktoré sa urobili na realizáciu ich pripomienok,

- prerokúvajú s ministrom, príp. s iným vedúcim pracovnej skupiny a pracoviska zistené závady; o výsledku rokovania informujú predsedu komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci závodného (dielenského) výboru ROH,

- na závažné prípady, keď je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie pracovníkov, bez meškania upozornia závodného (dielenského) inšpektora bezpečnosti práce a požadujú jeho zásah, príp. priamo informujú závodný alebo dielenský výbor ROH.

Inšpektori bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v základných organizáciách ROH sú výkonnými orgánmi v oblasti spoločenskej kontroly ROH nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a ich činnosť sa podľa týchto smerníc považuje za činnosť bezprostredne súvisiacu s úlohami organizácie.6)

ČASŤ III

ÚLOHY ORGÁNOV ODBOROVÝCH ZVÄZOV

Odborové zväzy plnia úlohy pri utváraní nezávadných pracovných podmienok v rozsahu príslušných jednotlivých odvetví národného hospodárstva. Vykonávajú spoločenskú kontrolu ROH nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.

1. Ústredné výbory odborových zväzov

Rozpracúvajú uznesenia Ústrednej rady odborov v podmienkach odborového zväzu a zabezpečujú ich plnenie v nižších zväzových orgánoch. Určujú úlohy odborového zväzu v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Pritom najmä:

- určujú konkrétne ciele odborového zväzu v starostlivosti o zlepšovanie pracovného prostredia a zvyšovanie prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania,

- riadia činnosť zväzových orgánov a základných organizácií a určujú pre ne úlohy pri vykonávaní spoločenskej kontroly ROH nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci,

- pravidelne prerokúvajú situáciu na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v príslušných odvetviach; prerokúvajú spoločné opatrenia s partnerskými ministerstvami a ústrednými orgánmi a požadujú od nich riešenie zásadných problémov celoštátneho charakteru,

- prerokúvajú každý smrteľný pracovný úraz a hromadné úrazy s vedením ministerstva alebo ústredného hospodárskeho orgánu,

- predkladajú Ústrednej rade odborov správy o úrovni bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v odvetviach a odboroch spadajúcich do ich pôsobnosti, o najdôležitejších uzneseniach orgánov ústredných výborov odborových zväzov; predkladajú ÚRO na koordináciu návrhy rezortných predpisov z úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

- zovšeobecňujú skúsenosti a výsledky z organizátorskej, výchovnej a propagačnej práce zväzových orgánov na úseku starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

- určujú úlohy vo výchove a školení funkcionárov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s pokynmi ÚRO; ustanovujú lektorské skupiny,

- zúčastňujú sa na prípravách a prerokúvaní predpisov a pravidiel o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci platných pre celé odvetvie na území ČSSR a vyslovujú s nimi súhlas,

- dávajú podľa príslušných právnych predpisov súhlas na vydanie zoznamov prác zakázaných ženám a mladistvým pracovníkom, na nočnú prácu žien a prácu nadčas a určujú pritom podmienky, za ktorých sa práca žien v noci a práca nadčas nad hranice ustanovené Zákonníkom práce môže povoliť, zúčastňujú sa na prípravách na vydávaní smerníc pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,

- v záujme zhodných stanovísk určujú postup českých a slovenských výborov odborových zväzov pri udieľaní súhlasu s vydávaním pravidiel na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci republikovými ministerstvami a nadpodnikovými orgánmi v jednotlivých republikách,

- prerokúvajú s ústrednými sekciami Československej vedecko-technickej spoločnosti ich účasť na plnení úloh slúžiacich na zlepšovanie pracovného prostredia a odstraňovanie nebezpečnej a fyzicky namáhavej práce,

- hodnotia dodržiavanie určených podmienok socialistického súťaženia z hľadiska bezpečnosti práce a pracovných podmienok a zaujímajú stanovisko k návrhom na prepožičanie Červených zástav vlády a ÚRO, príp. na iné ocenenia víťazných kolektívov a jednotlivcov,

- ustanovujú komisie a inšpektorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako svoje poradné a výkonné orgány.

Výkonom niektorých svojich úloh a oprávnení môžu poveriť české a slovenské výbory odborových zväzov.

2. České výbory a slovenské výbory odborových zväzov

České a slovenské výbory odborových zväzov zabezpečujú plnenie uznesení vyšších odborových orgánov a svojho zväzového zjazdu. Plnia z toho vyplývajúce úlohy a vykonávajú spoločenskú kontrolu nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci v rozsahu príslušných odvetví v národných republikách.

Pritom najmä:

- prerokúvajú otázky úrazovej a zdravotnej prevencie s príslušnými republikovými ministerstvami a riadiacimi odvetvovými orgánmi, predkladajú im iniciatívne návrhy a stanoviská na odstránenie nedostatkov, uplatňujú hľadiská bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prerokúvaní návrhov a hodnotení výsledkov plnenia hospodárskych plánov, socialistického súťaženia, rozvoja novej techniky, pri určovaní úloh vo výskumnej a vývojovej činnosti, pri vydávaní zásad hmotnej zainteresovanosti a príslušných mzdových predpisov, pri určovaní úloh vo výchovnej a propagačnej činnosti hospodárskych a štátnych orgánov,

- riadia činnosť krajských a okresných výborov odborových zväzov a základných organizácií ROH pri plnení úloh v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a poskytujú im potrebnú pomoc,

- zabezpečujú školenia funkcionárov ROH v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zovšeobecňujú dobré skúsenosti základných organizácií ROH, okresných a krajských výborov odborového zväzu,

- pravidelne prerokúvajú rozbory pracovnej úrazovosti, príčiny smrteľných hromadných a ťažkých pracovných úrazov, prípravu, organizáciu a výsledky verejných a iných celoštátnych previerok bezpečnosti práce a pravidelné správy príslušných ministerstiev a príslušných ústredných orgánov, posudzujú navrhované opatrenia, príp. predkladajú vlastné návrhy na odstraňovanie nedostatkov,

- prerokúvajú každý smrteľný pracovný úraz a hromadné úrazy s vedením republikového ministerstva, príp. ústredného hospodárskeho orgánu,

- kontrolujú, ako ústredné a nadpodnikové orgány plnia svoje úlohy v riadení, koordinácii a kontrole starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v podnikoch a závodoch; odporúčajú uplatnenie disciplinárnych opatrení voči tým zodpovedným pracovníkom, ktorí neplnia svoje povinnosti na tomto úseku,

- prerokúvajú a schvaľujú návrhy na udelenie výnimiek zo zákazu nočnej práce žien a na prácu nadčas v rozsahu svojej pôsobnosti,

- dávajú súhlas na vydanie zoznamov pracovísk zakázaných ženám a mladistvým a zúčastňujú sa na príprave smerníc o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov,

- vyjadrujú stanoviská k smerniciam a pravidlám na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci republikových ministerstiev a ostatných nadpodnikových orgánov a vyslovujú s nimi súhlas,

- na operatívne plnenie úloh pri vykonávaní spoločenskej kontroly ROH a ako poradné a výkonné orgány si ustanovujú komisie, lektorské skupiny a inšpektorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V závažných prípadoch sú oprávnené na návrh inšpektora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ČVOS alebo SVOZ požadovať, aby organizácia záväzným pokynom odstránila závady na strojoch a zariadeniach a objektoch alebo pri pracovných postupoch. O tomto opatrení upovedomia bez meškania príslušný orgán štátneho odborného dozoru. Ak o to organizácia požiada orgán štátneho dozoru, je tento orgán povinný preskúmať opatrenia ČVOS alebo SVOZ; až do jeho rozhodnutia platia opatrenia ČVOS alebo SVOZ.

3. Krajské (mestské) výbory odborových zväzov

Krajské a mestské výbory odborových zväzov7) (ďalej len „krajské výbory“) sa vo svojej činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spravujú uzneseniami vyšších odborových orgánov.

Riadia činnosť základných organizácií a okresných výborov odborových zväzov pri plnení úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a poskytujú im organizátorskú a metodickú pomoc.

Pritom najmä:

- prerokúvajú činnosť hospodárskych orgánov a základných organizácií ROH na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pravidelne prerokúvajú správy hospodárskych orgánov a rozbory pracovnej úrazovosti v okruhu svojej pôsobnosti,

- spolupracujú s príslušnými odbormi KNV (MsNV), s orgánmi štátneho odborného dozoru, podľa potreby s ďalšími štátnymi a hospodárskymi orgánmi a spoločenskými organizáciami v okruhu svojej pôsobnosti, organizujú pomoc ZO ROH pri previerkach bezpečnosti práce, pôsobia na zlepšovanie úrovne bezpečnostnej techniky a stavu ochrany zdravia pri práci v závodoch a podnikoch,

- požadujú od hospodárskych orgánov informácie a potrebné opatrenia na odstránenie nedostatkov a závad,

- kontrolujú, ako vedenie závodov a orgány základných organizácií ROH plnia úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a najmä povinnosti vyplývajúce pre ne z ustanovení Zákonníka práce o náhrade škody z pracovných úrazov a chorôb z povolania,

- organizujú podľa pokynov ÚVOZ, ČVOS alebo SVOZ školenia inšpektorov a ostatných funkcionárov komisií bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci základných organizácií a okresných výborov odborového zväzu; na splnenie tejto úlohy ustanovujú lektorské skupiny,

- zovšeobecňujú dobré skúsenosti a rozširujú poznatky o osvedčených spôsoboch výchovy a rozvíjaní aktivity pracujúcich v znižovaní pracovnej úrazovosti a zlepšovaní pracovného prostredia.

Krajské výbory zriaďujú komisiu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Predsedom komisie je člen krajského výboru. Krajský výbor môže komisiu poveriť plnením niektorých svojich úloh.

Na priame plnenie svojich úloh a na pomoc základným organizáciám pri vykonávaní spoločenskej kontroly ROH ustanovujú KVOZ (MsVOZ) funkciu inšpektora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - zväzového inšpektora - z pracovníkov odborového zväzu alebo predsedov, príp. členov komisií bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci KVOZ (MsVOZ).

4. Okresné výbory odborových zväzov

Okresné výbory odborových zväzov zabezpečujú plnenie uznesení vyšších odborových orgánov a riešia otázky pracovných podmienok, bezpečnosti a hygieny práce.

Podľa pokynov KVOZ a podmienok základných organizácií ROH v okrese si môžu ustanovovať komisie a zväzových inšpektorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

5. Inšpektori bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyšších zväzových orgánov (zväzoví inšpektori)

Inšpektori bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyšších zväzových orgánov (ďalej len „zväzoví inšpektori“) sa ustanovujú ako výkonné a poradné orgány ÚVOZ, ČVOS, SVOZ, KVOZ (MsVOZ) a OVOZ, ktoré riadia a kontrolujú ich činnosť.

Zväzoví inšpektori v rozsahu svojej pôsobnosti poskytujú metodickú pomoc nižším zväzovým orgánom a ZV ROH a ich komisiám a inšpektorom pri vykonávaní spoločenskej kontroly ROH a pri zabezpečovaní uznesení vyšších orgánov ROH v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Svoje úlohy v závodoch plnia s vedomím ZV ROH a za účasti orgánov ZO ROH.

Pritom sú oprávnení:

- zúčastňovať sa na rokovaniach ZV ROH alebo iných orgánov ZO ROH s vedením odboru, podniku, závodu, prevádzky, týkajúcich sa otázok úrazovej a zdravotnej prevencie na pracoviskách, plnenia záväzkov v kolektívnej zmluve, plánu ozdravných opatrení a odškodňovania pracovných úrazov a chorôb z povolania a organizovania previerok bezpečnosti práce,

- vstupovať na pracoviská, do hygienických, sociálnych a ostatných zariadení organizácie pre pracujúcich a požadovať od vedenia organizácie odstránenie zistených závad v primeranej lehote,

- zúčastňovať sa na vyšetrovaní, príp. prešetrovať príčiny ťažkých, hromadných, smrteľných a iných pracovných úrazov, prevádzkových nehôd a havárií a zúčastňovať sa na ich prerokúvaní,

- vyžadovať od závodných výborov ROH, komisií a inšpektorov bezpečnosti práce informácie o ich činnosti pri vykonávaní spoločenskej kontroly ROH nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, zúčastňovať sa na ich schôdzach, verejných a iných previerkach bezpečnosti práce,

- požadovať odstránenie závad v prevádzke na strojoch, zariadeniach a objektoch alebo pri pracovných postupoch a v prípadoch bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia pracovníkov zakázať ďalšiu prácu na stroji alebo zariadení; o takom opatrení sú povinní bez meškania upovedomiť vedenie organizácie, závodný výbor ROH, príslušný zväzový orgán, ktorý ich poveril výkonom spoločenskej kontroly nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, a príslušný orgán štátneho odborného dozoru. Ak o to organizácia požiada orgán štátneho odborného dozoru, je tento orgán povinný preskúmať opatrenia zväzového inšpektora. Až do jeho rozhodnutia platia opatrenia zväzového inšpektora.

Zväzoví inšpektori sú povinní dbať na predpisy o zachovaní štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva o veciach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie, a zachovávať o nich mlčanlivosť aj po skončení svojej funkcie.

Pri svojej činnosti sa preukazujú preukazom zväzového inšpektora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý im vydá orgán, v ktorom sú ustanovení.

ČASŤ IV

VŠEODBOROVÉ ORGÁNY

Všeodborové orgány plnia úlohy v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ako územné odborové orgány vo vzťahu k zväzovým orgánom a príslušným územným, štátnym a hospodárskym orgánom a spoločenským organizáciám.

1. Ústredná rada odborov

Ústredná rada odborov rozpracúva a zabezpečuje uznesenia všeodborového zjazdu v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, určuje postup a úlohy odborových orgánov a organizácií na dosiahnutie cieľov určených zjazdom. Riadi činnosť všetkých odborových orgánov v spoločenskej kontrole ROH, v starostlivosti o zlepšovanie pracovného prostredia, o úrazovú a zdravotnú prevenciu. Upravuje výkon a organizáciu spoločenskej kontroly ROH nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.

Pritom plní tieto hlavné úlohy:

- rieši zásadné programové a koncepčné úlohy odborov, určuje ciele a zameranie činnosti odborových orgánov v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na jednotlivé obdobia,

- kontroluje plnenie určených úloh odborovými orgánmi a organizáciami,

- prerokúva v mene Revolučného odborového hnutia s vládou Československej socialistickej republiky zásadné otázky a problémy v zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predkladá jej návrhy opatrení na zvýšenie tejto starostlivosti, vyžadujúce celoštátne alebo rezortné riešenie a ich zahrnutie do plánu rozvoja národného hospodárstva,

- predkladá príslušným orgánom návrhy na vydanie potrebných bezpečnostných a hygienických predpisov a využívanie výchovných a propagačných prostriedkov pôsobiacich v celom štáte,

- vyjadruje sa k návrhom zákonov a ostatných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s celoštátnou pôsobnosťou,

- zúčastňuje sa prostredníctvom svojich zástupcov na rokovaniach o stave bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na uplatňovaní právneho poriadku v orgánoch Federálneho zhromaždenia,

- spolupracuje s príslušnými riadiacimi štátnymi a hospodárskymi orgánmi a spoločenskými organizáciami pri riešení problémov celoštátnej povahy, vyžaduje od nich potrebné informácie a pomoc a kontroluje plnenie prijatých opatrení,

- určuje zásady pre náplň a organizáciu školenia funkcionárov a pracovníkov odborových orgánov a pre zvyšovanie ich politickej a odbornej kvalifikácie na výkon spoločenskej kontroly ROH nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci,

- zabezpečuje spoluprácu a výmenu skúseností so zahraničnými odborovými ústredňami a medzinárodnými orgánmi v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

- určuje zásady pre rozmiestňovanie pracovníkov orgánov ROH v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pre financovanie tejto činnosti.

2. Česká odborová rada a Slovenská odborová rada

Česká odborová rada a Slovenská odborová rada ako národné orgány ROH zabezpečujú plnenie uznesení všeodborového zjazdu a svojich zjazdov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Českej socialistickej republike a v Slovenskej socialistickej republike.

Pri plnení týchto úloh najmä:

- prerokúvajú otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s jednotlivými republikovými vládami a predkladajú im po prerokovaní s ČVOS a SVOZ návrhy na riešenie zásadných problémov; informujú ČVOS a SVOZ o zásadných uzneseniach vlád ČSR a SSR v tejto oblasti,

- spolupracujú s ČNR, SNR, s príslušnými ministerstvami ČSR a SSR a s ostatnými štátnymi a hospodárskymi orgánmi, informujú ich o závažných nedostatkoch v starostlivosti o pracovné prostredie a pracovné podmienky a požadujú ich riešenie,

- vyjadrujú sa v súlade s uzneseniami ÚRO k predkladaným návrhom právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v jednotlivých národných republikách,

- koordinujú činnosť ČVOS a SVOZ, hodnotia plnenie ich úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o výsledkoch tohto hodnotenia informujú ÚRO,

- poskytujú v rozsahu svojej pôsobnosti všeobecnú poradenskú službu odborovým orgánom v otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

- prerokúvajú stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vývoj pracovnej úrazovosti v jednotlivých republikách a požadujú od príslušných štátnych a hospodárskych orgánov riešenie zásadných problémov, koncepčných úloh a nedostatkov,

- prerokúvajú zásady spolupráce s orgánmi štátneho odborného dozoru v ČSR a SSR, overujú si účinnosť ich opatrení a zásahov a spoločne s nimi postupujú pri riešení rozhodujúcich otázok v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

- pomáhajú ČVOS a SVOZ pri školení odborového aktívu a pri organizovaní výchovnej a propagačnej činnosti. Organizujú pre funkcionárov a pracovníkov uvedených výborov odborových zväzov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci metodické semináre,

- predkladajú iniciatívne návrhy na zabezpečenie výchovnej a propagačnej činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo verejných oznamovacích prostriedkoch.

3. Krajské odborové rady, Pražská a Bratislavská odborová rada

Krajské odborové rady, POR a BOR sa vo svojej činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spravujú uzneseniami ÚRO, ČOR a SOR a krajskej všeodborovej konferencie; ako predstavitelia odborovej organizácie v styku so štátnymi a hospodárskymi orgánmi a spoločenskými organizáciami v kraji zjednocujú a koordinujú činnosť odborových orgánov. Pritom rešpektujú úlohy a smernice určené v tejto oblasti príslušnými orgánmi odborových zväzov.

Pritom najmä:

- prerokúvajú s predstaviteľmi krajských (mestských) politických a štátnych orgánov, najmä s radou KNV (NVP a NVB) zásadné otázky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci celkového zlepšovania životného a pracovného prostredia v kraji a predkladajú im návrhy na odstraňovanie nedostatkov,

- koordinujú činnosť zväzových odborových orgánov v kraji (meste) pri vykonávaní spoločenskej kontroly ROH nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci s činnosťou príslušných krajských štátnych a hospodárskych orgánov,

- spolupracujú s inšpektorátmi bezpečnosti práce, vyžadujú si a prerokúvajú ich správy o stave bezpečnosti práce a vývoji pracovnej úrazovosti v kraji,

- sledujú, ako KVOZ, MsVOZ, OOR a MsOR plnia úlohy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, informujú vyššie zväzové orgány, Ústrednú radu odborov, Českú a Slovenskú odborovú radu o situácii v kraji.

4. Okresné odborové rady

Okresné odborové rady sa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spravujú uzneseniami vyšších všeodborových orgánov a plnia úlohy v styku s politickými, štátnymi a hospodárskymi orgánmi a spoločenskými organizáciami v okrese. Zjednocujú a koordinujú činnosť okresných výborov odborových zväzov pri riešení otázok dotýkajúcich sa viacerých odvetví v okrese, pritom rešpektujú úlohy a smernice určené v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci príslušnými orgánmi odborových zväzov.

Pritom najmä:

- prerokúvajú s predstaviteľmi okresných orgánov, najmä s radou ONV, OÚNZ, s ČSČK spoločné opatrenia dotýkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci zlepšovania životného a pracovného prostredia v rámci okresu, najmä zlepšovania zdravotnej prevencie a znižovania absencie pre chorobu a úraz,

- vyjadrujú sa k návrhom orgánov ONV a OÚNZ na využívanie prostriedkov z regresných náhrad, najmä na zlepšovanie pracovného prostredia v závodoch a zdravotníckych zariadeniach v okrese,

- sledujú, ako základné organizácie ROH zabezpečujú úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, upozorňujú na nedostatky vyššie odborové orgány a požadujú ich riešenie,

- pomáhajú okresným výborom odborových zväzov a základným organizáciám ROH pri organizovaní previerok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovných podmienok žien a mladistvých, pri školení funkcionárov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovnoprávnych vzťahov a nemocenského poistenia,

- zabezpečujú funkcionárom a členom základných organizácií pracovnoprávnu pomoc v otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a odškodňovaní pracovných úrazov a chorôb z povolania, poskytujú im potrebné právne informácie.

5. Odborové rady na stavbách

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri budovaní veľkých investičných celkov odborové rady na stavbách najmä:

- kontrolujú, ako závodné výbory ROH dodávateľských organizácií a investora plnia úlohy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako uplatňujú oprávnenia dané Zákonníkom práce a uznesením vyšších orgánov ROH,

- prerokúvajú s vedením stavby a generálnymi dodávateľmi všetky dôležité otázky dotýkajúce sa spoločne viacerých závodných výborov ROH, týkajúce sa utvárania bezpečného a zdravotne nezávadného pracovného prostredia, úrazovej a zdravotnej prevencie a používania ochranných pracovných pomôcok,

- predkladajú pripomienky a návrhy na zlepšenie a požadujú ich riešenie.

ČASŤ V

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. V platnosti zostávajú a stávajú sa prílohou týchto smerníc:

- „Smernice pre jednotný postup orgánov ROH pri vyšetrovaní príčin pracovných úrazov a pri ich prerokúvaní“, schválené uznesením Predsedníctva ÚRO z 2. 11. 1970,

- „Zásady účasti orgánov základných organizácií ROH pri vykonávaní previerok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovných podmienok žien na pracoviskách“, schválené uznesením Predsedníctva ÚRO z 12. 11. 1972,

- „Náplň a rozsah činnosti komisií bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v ZO ROH“, schválené uznesením Predsedníctva ÚRO z 12. 1. 1972.

2. Zrušujú sa:

- „Zásady o postavení a úlohe orgánov ČS ROH v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ z 3. 9. 1969.

Účinnosť smerníc

Tieto smernice nadobúdajú účinnosť 1. januárom 1974.

Tajomník Ústrednej rady odborov:

Mařík v. r.

Poznámky pod čiarou

1) V závodoch a na pracoviskách, pre ktoré platia osobitné predpisy o povolení na vstup, spravujú sa pracovníci a funkcionári vyšších orgánov ROH týmito osobitnými predpismi.

2) Podnikové výbory ROH, ktoré podľa uznesenia sekretariátu ÚRO majú oprávnenia závodných výborov ROH, plnia aj úlohy závodných výborov ROH podľa týchto smerníc.

3) § 40 vl. nar. č. 66/1965 Zb.

4) Orgány ČÚBP, SÚBP, ČBÚ, SBÚ, hygienickej služby, požiarnej ochrany a odborný technický dozor ministerstiev dopravy, spojov, vnútra a národnej obrany.

5) Splnomocnenie vydáva závodný výbor ROH na celé funkčné obdobie.

6) § 3 vyhlášky ÚRO č. 134/1968 Zb.

7) V odborových zväzoch s odlišnou organizačnou štruktúrou, kde niet KVOZ (MsVOZ), plnia úlohy KVOZ orgány im na roveň postavené (oblastné výbory a pod.).