Vyhláška č. 120/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Základnej dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kolumbijskou republikou

Čiastka 32/1973
Platnosť od 12.10.1973
Účinnosť od 27.10.1973
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku VII nadobudla dohoda platnosť 20. júlom 1973.

120

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 1. augusta 1973

o Základnej dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kolumbijskou republikou


Dňa 13. júla 1971 bola v Bogote podpísaná Základná dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kolumbijskou republikou.

Podľa svojho článku VII nadobudla dohoda platnosť 20. júlom 1973.

Český preklad dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

ZÁKLADNÁ DOHODA

o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kolumbijskou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Kolumbijskej republiky, vedené prianím podporovať vedecko-technickú spoluprácu medzi oboma krajinami, sa dohodli podpísať Základnú dohodu o vedecko-technickej spolupráci a za týmto účelom vymenovali za svojich splnomocnencov

Ing. Ivana P e t r a,
námestníka ministra zahraničného obchodu Československa a

Dr. Alfréda Vazqueza C a r r i z o s u,
ministra zahraničných vecí Kolumbie,

ktorí si vymenili plnomocenstvá, ktoré zistili ako zodpovedajúce, a dohodli sa takto:

Článok I

Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať a umožňovať rozvoj vedecko-technickej spolupráce v súlade s cieľmi hospodárskeho a sociálneho rozvoja oboch krajín.

Na určenie špecifických programov, ktoré sa budú uskutočňovať, sa dojednajú dodatkové dohody medzi spoločnosťami alebo organizáciami poverenými zmluvnými stranami.

Článok II

Vedecko-technická spolupráca podľa tejto Základnej dohody, ktorá nájde svoje naplnenie v dodatkových dohodách, spočíva:

1. vo výmene odborníkov a vedeckých pracovníkov za účelom uskutočnenia porád a výmeny názorov o štúdiách a realizáciách pripravovaných programov a projektov;

2. v ponúkaní štipendií kandidátom, ktorí budú vybraní na základe vzájomných dohôd, na území druhej strany do kurzov za účelom prehĺbenia znalostí a špecializácií v technických odboroch majúcich prednostný význam pre technologický a vedecký pokrok;

3. v spoločnom štúdiu experimentálnych projektov vedecko-technického charakteru, vybraných na základe vzájomných dohôd, za účelom realizácie národnými alebo medzinárodnými inštitúciami;

4. v zriaďovaní technicko-pedagogických dokumentačných stredísk a špecializovaných stredísk na výučbu a zdokonaľovanie;

5. v akejkoľvek inej činnosti vedecko-technickej spolupráce, ktorá sa dohodne medzi oboma vládami.

Článok III

Za účelom zabezpečovania systematickej a pravidelnej činnosti pri riadení vedecko-technickej spolupráce uskutočňovanej na základe tejto Základnej dohody obe strany, vychádzajúc z organizácie štátnej správy, sa zaväzujú:

1. spoločne vypracúvať priamo alebo prostredníctvom spoločností alebo organizácií poverených zmluvnými stranami vždy v priebehu posledných 4 mesiacov bežného roka všeobecný program vedecko-technickej spolupráce, určovať technické a finančné podmienky spojené s uskutočňovaním príslušných špecifických projektov v priebehu budúceho roka v súlade s dodatkovými dohodami spomenutými v tejto Základnej dohode;

2. pri vypracovaní programov a technických projektov, rovnako ako programu vedecko-technickej spolupráce, a to priamo alebo prostredníctvom spoločností alebo organizácií poverených zmluvnými stranami brať prednostne do úvahy dôležitosť, ktorá sa prisudzuje národným cieľom, geografickým oblastiam, sféram činnosti, spôsobom spolupráce a iným záujmom tak, aby konkrétne projekty tvorili súčasť štátneho regionálneho plánu.

Článok IV

Zmluvné strany sa v rámci programu spolupráce podľa tejto dohody zaväzujú:

a) poskytnúť odborníkom, inštruktorom a technikom, ktorí budú vyslaní v rámci plnenia tejto dohody, osobitné úľavy a výsady poskytované medzinárodným odborníkom pre technickú pomoc v takom rozsahu, v akom sa poskytujú odborníkom Organizácie spojených národov;

b) oslobodiť od daňových zaťažení, včítane prístavných poplatkov, predmety, prístroje a zariadenia určené oboma zmluvnými stranami alebo spoločnosťami alebo organizáciami nimi poverenými pre rôzne projekty.

Článok V

Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že neumožnia tretím osobám prístup k špeciálnym znalostiam získaným na základe a vo vzťahu k plneniu tejto Základnej dohody bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany.

Článok VI

So zreteľom na plnenie tejto dohody sa obe strany rozhodli zriadiť Zmiešanú komisiu zloženú zo zástupcov oboch zmluvných strán alebo zo zástupcov spoločností alebo organizácií nimi poverených. Zmiešaná komisia sa bude zaoberať vypracovaním programov spolupráce podľa tejto dohody. Zmiešaná komisia bude predkladať na schválenie obom zmluvným stranám všetky podstatné otázky týkajúce sa vedecko-technickej spolupráce medzi oboma krajinami.

Článok VII

Táto dohoda nadobudne platnosť jeden mesiac po dátume výmeny nót, prostredníctvom ktorých sa zmluvné strany budú vzájomne informovať, že boli splnené náležitosti ustanovené právnym poriadkom ich krajín pre nadobudnutie platnosti dohody.

Článok VIII

Táto Základná dohoda bude platiť päť (5) rokov a bude sa automaticky predlžovať vždy o jeden rok, pokiaľ jedna zo zmluvných strán písomne neoznámi šesť (6) mesiacov vopred prianie zmeniť alebo ukončiť platnosť dohody.

Zmena alebo skončenie platnosti nebude mať vplyv na vykonávanie dodatkovej dohody uzavretej v priebehu platnosti dohody, pokiaľ sa medzi oboma zmluvnými stranami nedohodne opak.

Na dôkaz toho uvedení splnomocnenci podpísali túto dohodu v Bogote 13. júla 1971 vo dvoch origináloch v španielskom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Ivan Peter v. r.

námestník ministra zahraničného obchodu

Za vládu

Kolumbijskej republiky:

Alfrédo Vazquez Carrizosa v. r.

minister zahraničných vecí

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.