Vyhláška č. 12/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o ochrane vôd pred znečisťovaním ropnými látkami

Čiastka 6/1973
Platnosť od 26.02.1973 do27.03.1977
Účinnosť od 01.03.1973 do27.03.1977
Zrušený 23/1977 Zb.

12

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky

z 19. februára 1973

o ochrane vôd pred znečisťovaním ropnými látkami

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 38 ods. 2 zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve v znení zákona č. 12/1959 Zb.:


Základné pojmy

§ 1

Ropnými látkami sa na účely tejto vyhlášky rozumejú uhľovodíky a ich zmesi, najmä benzín, benzén a jeho deriváty, motorová nafta, petrolej, letecký petrolej, vykurovací olej a ďalej aj dechtový olej; za ropné látky sa nepovažujú látky s viskozitou presahujúcou pri teplote 50oC 100 cSt.

§ 2

Ropnou haváriou sa rozumie udalosť pri prevádzke alebo používaní zariadení, v ktorých sa ropné látky zachytávajú, uchovávajú, spracúvajú alebo dopravujú, pri čom dochádza k úniku týchto látok zo spomínaných zariadení. O ropnú haváriu však nejde, pokiaľ vzhľadom na nepatrné množstvo ropných látok a miesto úniku je bezpečne vylúčené nebezpečenstvo vniknutia uniknutých látok do povrchových alebo podzemných vôd.

§ 3

Používateľom ropných látok je každý, kto ich používa, ťaží, skladuje, spracúva, dopravuje alebo inak s nimi nakladá.

§ 4

Predchádzanie haváriám

(1) Každý používateľ ropných látok je povinný:

a) urobiť za účelom ochrany vôd včas všetky primerané opatrenia na predchádzanie vzniku ropných havárií, najmä

1. umiestňovať zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, skladujú, spracúvajú alebo dopravujú ropné látky tak, aby nebola ohrozená čistota vôd,

2. brať zreteľ na ochranu vôd pred ropnými látkami pri akejkoľvek investičnej činnosti a pri jej príprave,

3. na zachytávanie, ťaženie, skladovanie, spracúvanie a dopravu ropných látok používať zariadenia vhodné aj z hľadiska ochrany vôd,

4. pravidelne preskúšavať tesnosť potrubí a nádrží, ktoré sa používajú pri uskladňovaní alebo doprave ropných látok, a na základe zistených závad vykonávať včas opravy tak, aby nedošlo k haváriám,

b) v prípadoch, v ktorých ide o používanie ropných látok vo väčšom rozsahu, prípadne v ktorých je s ich používaním spojené zvýšené nebezpečenstvo ohrozenia čistoty vôd,

1. vypracovať plán opatrení pre prípad ropnej havárie a predložiť ho na schválenie okresnému národnému výboru,

2. pripraviť špeciálne prístroje a prostriedky na ochranu pred ropnými haváriami a na ich zneškodnenie,

3. odborne vyškoliť svojich pracovníkov na predchádzanie a zneškodnenie ropných havárií,

4. viesť záznamy o opatreniach vykonávaných na predchádzanie haváriám.

Ak vzniknú pochybnosti, či ide o prípady uvedené pod písmenom b), rozhodne okresný národný výbor.

(2) Používatelia ropných látok sú povinní pri vykonávaní opatrení na predchádzanie haváriám dbať na pokyny vodohospodárskych orgánov, Štátnej vodohospodárskej inšpekcie a orgánov hygienickej služby a bezodkladne im oznamovať ich splnenie.

§ 5

Zneškodnenie havárií

(1) Používateľ ropných látok, u ktorého došlo k ropnej havárii, je povinný urobiť bezprostredné i následné opatrenia na zneškodnenie havárie.

(2) Bezprostredné opatrenia sú najmä:

a) bezodkladné ohlásenie havárie príslušnému okresnému národnému výboru alebo najbližšiemu miestnemu národnému výboru, prípadne aj orgánu Verejnej bezpečnosti;1) tieto orgány bezodkladne upovedomia všetky organizácie spravujúce majetok, ktorý by mohol byť haváriou ohrozený,

b) bezodkladné priame upovedomenie správcov vodných tokov, ako aj vodných zdrojov, ktoré by mohli byť haváriou ohrozené,

c) čo najrýchlejšie odstránenie príčin havárie,

d) zabránenie nepriaznivým následkom havárie alebo aspoň zmiernenie tak, aby boli čo najmenšie.

(3) Následné opatrenia sú predovšetkým:

a) zneškodnenie uniknutých ropných látok,

b) sledovanie akosti ohrozenej povrchovej a aj podzemnej vody, ak je nebezpečenstvo preniku ropných látok do zeme,

c) uvedenie miesta zasiahnutého ropnou haváriou pokiaľ možno do pôvodného stavu,

d) spísanie zápisnice o havárii a o vykonaných opatreniach a jej predloženie okresnému národnému výboru.

(4) Pri vykonávaní opatrení podľa odsekov 2 a 3 sa používateľ ropy spravuje pokynmi príslušného národného výboru.

Úlohy vodohospodárskych a iných orgánov

§ 6

(1) Okresné národné výbory v rámci starostlivosti o čistotu povrchových a podzemných vôd podľa zákona o vodnom hospodárstve2) najmä schvaľujú plány pre prípad ropnej havárie, predložené používateľovi ropných látok, vyhodnocujú vykonané opatrenia z hľadiska účinnej ochrany čistoty vôd a dozerajú na plnenie povinností, ktoré majú používatelia ropných látok podľa tejto vyhlášky alebo ktoré im boli podľa nej uložené. Ak používatelia ropných látok nedbajú na pokyny udelené im podľa § 4 ods. 2 alebo § 5 ods. 4, uložia im potrebné opatrenia na nápravu3) rozhodnutím vydaným podľa správneho poriadku.

(2) Okresné národné výbory vypracujú v spolupráci so Štátnou vodohospodárskou inšpekciou, s orgánmi hygienickej služby a verejnými požiarnymi útvarmi, príp. s ďalšími orgánmi plán opatrení pre prípad ropnej havárie v okrese a koordinujú vykonávanie týchto opatrení.

(3) Krajské národné výbory usmerňujú vypracovanie plánu opatrení podľa odseku 2 z hľadiska ochrany čistoty vôd v kraji.

§ 7

(1) Okresné národné výbory v spolupráci s ostatnými dotknutými orgánmi vyhľadávajú a určujú miesta, kde sa majú uniknuté ropné látky a látky nimi kontaminované spáliť, prípadne inak zneškodniť alebo uložiť, a dozerajú na správu skládok z hľadiska ochrany čistoty vôd. Skládky sa vyznačujú v pláne opatrení pre prípad ropnej havárie v okrese.4)

(2) Štátna vodohospodárska inšpekcia kontroluje v záujme starostlivosti o ochranu vôd pred znečisťovaním ropnými látkami opatrenia vykonané alebo uložené podľa tejto vyhlášky.

(3) Verejné požiarne útvary spolupôsobia podľa svojich technických možností pri zabraňovaní alebo zmierňovaní nepriaznivých dôsledkov havárie.


§ 8

Záverečné ustanovenie

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1973.


Minister:

Hagara v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Ohlásenie havárie podľa tohto ustanovenia nenahrádza oznámenie havárie podľa §11 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 182/1969 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení.

2) § 18 ods. 1 č. 5 zák. č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve v znení zák. č. 12/1959 Zb.

3) § 12 ods. 3 zák. č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve v znení zák. č. 12/1959 Zb.

4) § 16 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 45/1966 Zb. o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok.