Vyhláška č. 84/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky

Čiastka 24/1973
Platnosť od 30.07.1973
Účinnosť od 14.08.1973
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 12 nadobudla dohoda platnosť 27. decembrom 1971

84

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 22. mája 1973

o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky


Dňa 18. mája 1971 bola v Prahe podpísaná Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky.

Podľa svojho článku 12 nadobudla dohoda platnosť 27. decembrom 1971.

České znenie dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

KULTÚRNA DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Talianskej republiky, vedené prianím uľahčiť a rozvíjať vzájomnú spoluprácu a výmenu v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva, zdravotníctva, kinematografie, rozhlasu, televízie a športu, presvedčené, že táto spolupráca prispeje k posilneniu priateľských vzťahov medzi národmi oboch krajín, rozhodli sa uzavrieť pri zachovaní zásad vzájomnosti a nemiešania sa do vnútorných vecí druhej krajiny kultúrnu dohodu a za tým účelom sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu a umožňovať uzavieranie priamych dohôd medzi vysokými školami, výskumnými a vedeckými inštitúciami oboch krajín, a preto budú

a) podporovať výmenu školských, výskumných a zdravotníckych pracovníkov a ďalších osobností z oblasti kultúry, vedy a umenia, pozvaných do druhej krajiny na štúdium alebo na zdokonalenie a na prednášky v ich odbore, ako aj uskutočňovanie spoločných štúdií;

b) umožňovať na základe vzájomnosti a v súlade s platnými zákonmi a predpismi prístup do kultúrnych a vedeckých inštitúcií, knižníc, archívov a múzeí;

c) podporovať účasť vedcov a odborníkov na kongresoch, zasadaniach a kultúrnych festivaloch usporadúvaných na svojom území;

d) vymieňať si školské osnovy, publikácie a inú dokumentáciu týkajúcu sa všetkých stupňov školstva;

e) poskytovať študijné štipendiá študentom a absolventom, ktorí sú štátnymi príslušníkmi druhej krajiny; rozsah a spôsob ich poskytovania bude stanovený vo vykonávacích plánoch k tejto dohode.

Článok 2

Zmluvné strany budú skúmať možnosti dohody o podmienkach zrovnoprávnenia vykonaných štúdií a študijných diplomov udeľovaných príslušnými orgánmi druhej zmluvnej strany. Za tým účelom príslušné orgány zmluvných strán preskúmajú možnosti uzavretia osobitných dojednaní.

Článok 3

Zmluvné strany napomáhajú činnosť kultúrnych inštitúcií ustanovených na poznávanie vzdelanosti a kultúry druhej krajiny a poskytujú im potrebnú podporu a umožňujú spoluprácu.

Na zabezpečenie účinnej spolupráce môžu zmluvné strany uzavrieť osobitné dojednania.

Článok 4

Zmluvné strany budú v rámci svojho zákonodarstva podporovať štúdium jazyka a kultúry druhej krajiny, najmä budú

a) pozývať profesorov druhej krajiny na prednáškovú činnosť na vysokých školách;

b) prijímať lektorov a asistentov druhej krajiny na univerzity a ďalšie vzdelávacie ústavy;

c) vysielať vyučujúcich jazyk a literatúru na zdokonaľovacie a doškoľovacie stáže organizované druhou krajinou;

d) uľahčovať účasť vysokoškolských a stredoškolských učiteľov a študentov na kurzoch jazyka, literatúry a umenia pre cudzincov usporadúvaných druhou krajinou;

e) zasielať knihy, publikácie a pedagogickú dokumentáciu katedrám jazykov a literatúr druhej krajiny.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú spoluprácu v oblasti literatúry, divadla, hudby, filmu a výtvarných umení, najmä

a) vzájomné návštevy predstaviteľov kultúry, ako spisovateľov, umelcov, filmárov, knihovníkov, reštaurátorov umeleckých diel a ďalších;

b) výmenu kníh, gramofónových platní, periodických publikácií a pod.;

c) usporadúvanie umeleckých, knižných a kultúrnych výstav;

d) výmenu hudobných, operných a divadelných predstavení na obchodnom základe a prostredníctvom priamych dohôd príslušných organizácií oboch krajín;

e) ďalšie priame dohody príslušných organizácií na prehĺbenie vzájomných vzťahov v oblasti filmu v duchu Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o filmovej spolupráci z 25. marca 1968;

f) spoluprácu medzi filmovými klubmi a kinotékami oboch krajín pre rozvoj výmeny umeleckých, dokumentárnych a vedeckých filmov na neobchodnom základe.

Článok 6

Zmluvné strany budú

a) napomáhať v rámci možnosti výmenu kultúrnych diel, vedeckej a technickej literatúry, ako aj dokumentácie medzi knižnicami a odbornými inštitúciami oboch krajín;

b) podporovať v rámci platných právnych predpisov spoluprácu a priame dohody medzi príslušnými archívmi oboch krajín výmenou archivárov, publikácií, mikrofilmov a požičiavaním dokumentačného materiálu, o ktorý majú obe strany záujem, ako aj usporadúvaním výstav dokumentov;

c) podporovať prekladanie a vydávanie najvýznamnejších diel autorov druhej krajiny v literárnej, umeleckej, historickej a vedeckej oblasti a budú v rámci možnosti napomáhať styky nakladateľov oboch krajín.

Článok 7

Zmluvné strany budú podporovať na základe príslušných priamych dohôd spoluprácu medzi rozhlasovými a televíznymi organizáciami oboch krajín za účelom výmeny správ a informačných materiálov, televíznych filmov, vedeckých, literárnych a hudobných programov.

Článok 8

Zmluvné strany budú v rámci možnosti uľahčovať rozvoj cestovného ruchu, včítane ciest mládeže a študentov.

Článok 9

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi príslušnými orgánmi a športovými organizáciami oboch krajín za účelom rozvoja výmen v oblasti športu a telesnej výchovy.

Článok 10

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi svojimi národnými komisiami pre spoluprácu s UNESCO.

Článok 11

Na vykonávanie tejto dohody ustanovia zmluvné strany zmiešanú komisiu, ktorá sa bude schádzať raz za dva roky striedavo v Československu a v Taliansku na dojednávanie dvojročných vykonávacích plánov.

Článok 12

Každá zmluvná strana písomne oznámi druhej zmluvnej strane, že táto dohoda bola schválená v súlade s príslušnými zákonnými predpismi. Dohoda nadobudne platnosť dňom neskoršieho oznámenia.

Táto dohoda sa uzaviera na päť rokov. Ak ju aspoň dvanásť mesiacov pred uplynutím tohto obdobia žiadna zo zmluvných strán nevypovie, mlčky sa predlžuje vždy na ďalšie päťročné obdobie.

Dané v Prahe 18. mája 1971 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a talianskom jazyku. Obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu
Československej socialistickej republiky:
Zdeněk Trhlík
nám. ministra zahr. vecí

Za vládu
Talianskej republiky:
Agostino Benazzo
veľvyslanec Talianska v Prahe

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.