Opatrenie č. 9/1973 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o Rade Víťazného februára

Čiastka 4/1973
Platnosť od 15.02.1973 do14.10.1990
Účinnosť od 15.02.1973 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Federálneho zhromaždenia č. 27/1973 Zb. zo dňa 21. marca 1973.

9

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

z 13. februára 1973

o Rade Víťazného februára

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa článku 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Na ocenenie mimoriadnych zásluh o revolučné robotnícke hnutie a o socialistickú výstavbu Československej socialistickej republiky a na ocenenie mimoriadnych zásluh o rozvoj medzinárodného komunistického a robotníckeho hnutia sa zriaďuje vyznamenanie Rad Víťazného februára.

§ 2

(1) Rad Víťazného februára sa udieľa jednotlivcom, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o československé revolučné robotnícke hnutie, aktívne bojovali proti buržoázii a fašizmu, mimoriadne prispeli k dosiahnutiu víťazstva socializmu v Československej socialistickej republike a svojou politickou aj verejnou činnosťou sa obzvlášť významne zaslúžili o uskutočňovanie politiky Komunistickej strany Československa pri budovaní socialistickej spoločnosti, ďalej jednotlivcom, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj medzinárodného komunistického a robotníckeho hnutia, priateľstva a spolupráce medzi národmi.

(2) Rad Víťazného februára sa udieľa aj pracovným alebo iným kolektívom.

§ 3

Rad Víťazného februára udieľa prezident Československej socialistickej republiky československým občanom a kolektívom i občanom a kolektívom iných štátov.

§ 4

Rad Víťazného februára má tvar ozubeného kolesa utvoreného lomenými lúčmi a klasmi v strede ktorého je položená červená smaltovaná päťramenná hviezda s kosákom a kladivom. Rad je razený zo striebra; kosák, kladivo, klasy a lúče sú pozlátené, lúče leštené. Pozlátenou závesnou sponou utvorenou lipovými lístkami a štylizovanou stuhou s nápisom „Vítězný únor 1948“ je odznak radu spojený s modro-červeno-modrou stuhou, ktorej farby sú v pomere 17 : 4 : 17. Stuha vyznamenania je 38 mm široká a 55 mm dlhá.

§ 5

Rad Víťazného februára sa nosí na ľavej strane pŕs za Radom červenej zástavy. Ak sa nosí iba stužka vyznamenania, je napnutá na pravouhlej lište s rozmerom 38x10 mm. Stužka sa nosí za stužkou Radu červenej zástavy.


§ 6

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.