Vyhláška č. 127/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Bolívijskou republikou a Dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Bolívijskou republikou

Čiastka 33/1973
Platnosť od 30.10.1973
Účinnosť od 14.11.1973
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku XIII nadobudla Obchodná dohoda platnosť 27. júnom 1973. Týmto dňom podľa svojho článku VIII tiež nadobudla platnosť Dohoda o vedecko-technickej spolupráci.

127

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 11. septembra 1973

o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Bolívijskou republikou a Dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Bolívijskou republikou


Dňa 6. septembra 1972 bola v La Paz podpísaná Obchodná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Bolívijskou republikou a Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Bolívijskou republikou.

Podľa svojho článku XIII nadobudla Obchodná dohoda platnosť 27. júnom 1973. Týmto dňom podľa svojho článku VIII tiež nadobudla platnosť Dohoda o vedecko-technickej spolupráci.

České znenie dohôd sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

OBCHODNÁ DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Bolívijskou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Bolívijskej republiky, vedené spoločným prianím podporovať a rozširovať obchodné a hospodárske styky medzi Československom a Bolíviou na základe rovnoprávnosti, vzájomnosti a obojstrannej výhodnosti, sa dohodli uzavrieť túto Obchodnú dohodu:

Článok I

Zmluvné strany si budú navzájom poskytovať zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod v oblasti povoľovania vývozných a dovozných licencií, ciel, dopravy a administratívneho konania používaného v súlade s vnútroštátnymi predpismi pre ich obchod s ktoroukoľvek inou krajinou.

Článok II

Poskytovania najvyšších výhod podľa ustanovenia článku I tejto dohody sa nebudú vzťahovať na výhody,

a) ktoré niektorá zo zmluvných strán poskytla alebo poskytne susedným krajinám v záujme uľahčenia svojho obchodu,

b) ktoré zmluvné strany poskytli alebo poskytnú tretím krajinám v dôsledku svojho členstva v oblastiach voľného obchodu, colných úniách alebo v iných oblastných integračných zoskupeniach.

Článok III

Obchody uskutočňované na jednej strane československými organizáciami oprávnenými na zahraničnoobchodnú činnosť ako nezávislými právnickými osobami a fyzickými a právnickými bolívijskými osobami, či štátnymi, zmiešanými, alebo súkromnými na druhej strane sa budú vykonávať v súlade s ustanoveniami tejto dohody a so zákonmi a predpismi platnými na území každej z oboch zmluvných strán, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na osobitnej úprave.

Článok IV

Zmluvné strany sa budú podľa svojich možností usilovať o to, aby sa na bolívijských vývozoch do Československa podieľali postupne v najväčšej možnej miere hotové výrobky a polotovary, o ktoré má Československo záujem, bez toho, žeby tým boli dotknuté doterajšie bolívijské tradičné vývozné položky. Zároveň bude Československo prispievať k procesu hospodárskeho a priemyselného rozvoja Bolívie dodávkami priemyselných závodov a celkov, strojov, priemyselného zariadenia a potrebných náhradných dielcov, ako aj poskytovaním technologických znalostí, priemyselnou kooperáciou a príslušnou technickou pomocou.

Článok V

Zmluvné strany budú pokladať za československý a bolívijský taký tovar, ktorý pochádza z ich krajín.

Obe zmluvné strany tak isto zabezpečia inak primeranú ochranu proti všetkým formám nekalej súťaže a budú dbať, aby vyvážaný alebo dovážaný tovar nemal označenie, ktoré by mohlo viesť k omylom, pokiaľ ide o krajinu pôvodu, materiál, druh alebo kvalitu tovaru.

Tovar dovážaný na základe tejto dohody bude určený na použitie alebo na spotrebu v dovoznej krajine. Jeho reexport do tretích krajín sa nemôže uskutočňovať bez výslovného súhlasu vývoznej krajiny.

Článok VI

Zmluvné strany budú podľa svojich možností napomáhať dosiahnutie rovnováhy vzájomnej obchodnej výmeny. Za tým účelom sa dohodli, že ak v dôsledku vzájomnej výmeny tovaru na základe tejto dohody vznikne výraznejšia a dlhotrvajúca nerovnováha obchodnej bilancie, bude na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán jej úprava predmetom spoločného skúmania Zmiešanej komisie, ustanovenej podľa článku IX tejto dohody, za účelom prijatia vhodných opatrení.

Článok VII

Zmluvné strany budú v súlade so zákonmi a predpismi platnými na území príslušnej zmluvnej strany povoľovať bezcolný dovoz a vývoz:

a) vzoriek, produktov a tovaru bez komerčnej hodnoty a obchodnopropagačného materiálu,

b) produktov a tovaru dovezeného na prechodný čas a určeného na veľtrhy a výstavy, pokiaľ sa nepredajú,

c) zariadenia určeného na pokusy, skúšky a vedecko-technický výskum na základe vopred dohodnutých programov.

Článok VIII

Obchody medzi oboma krajinami sa budú uskutočňovať pokiaľ možno priamo, to jest bez služieb obchodných sprostredkovateľov alebo zástupcov, ktorí majú bydlisko alebo sídlo v tretej krajine.

Článok IX

Ceny tovaru, ktorý bude predmetom výmeny medzi oboma krajinami, sa určia v príslušných kontraktoch, uzavieraných medzi osobami a organizáciami spomenutými v článku III tejto dohody, na základe cien tovaru rovnakej alebo porovnateľnej akosti platných na hlavných medzinárodných trhoch. Pri produktoch a tovare, pri ktorých nemožno určiť cenu svetového trhu, sa uplatní základ konkurenčných medzinárodných cien podobných produktov a tovaru.

Článok X

Platby týkajúce sa výmeny tovaru a služieb medzi oboma krajinami sa na základe tejto dohody budú uskutočňovať vo voľne zameniteľných severoamerických dolároch alebo iných menách rovnako všeobecne prijímaných v medzinárodnom platobnom styku podľa dohody medzi osobami alebo organizáciami spomenutými v článku III tejto dohody v súlade so zákonmi a predpismi, ktoré platia alebo budú platiť na území každej z oboch zmluvných strán.

Článok XI

Za účelom podpory obchodných stykov medzi oboma krajinami a dosiahnutia čo najvyššej úrovne v hospodárskej spolupráci a obchodnej výmene medzi Československou socialistickou republikou a Bolívijskou republikou sa zmluvné strany dohodli zriadiť Zmiešanú komisiu, ktorá sa bude schádzať na zasadania pravidelne a striedavo v La Paz alebo v Prahe a ktorá sa bude skladať zo zástupcov oboch strán.

Zmiešaná komisia bude mať najmä túto pracovnú náplň:

a) skúmať možnosti rozvoja obchodnej výmeny medzi oboma krajinami v súlade s ustanoveniami tejto dohody,

b) odporúčať opatrenia, ktoré by podnietili nákupy štátnych alebo iných spoločností a organizácií, ak by v dôsledku obchodnej výmeny uskutočňovanej na základe tejto dohody vznikla výrazná a dlhotrvajúca nerovnováha obchodnej bilancie,

c) skúmať výhody, ktoré by si mohli zmluvné strany navzájom poskytovať za účelom uzavretia a realizácie príslušných kontraktov,

d) navrhovať opatrenia potrebné na lepší rozvoj obchodnej výmeny a na hladké plnenie ustanovení tejto dohody s cieľom zabezpečiť jej väčšiu účinnosť a pružnosť, včítane návrhov na doplnenie ustanovení dohody,

e) študovať možnosti kooperácie pri výstavbe priemyslu v Bolívii v súlade s rozvojovými programami a industrializačnou politikou bolívijskej vlády. Najmä sa budú posudzovať možnosti vývozov bolívijského tovaru do Československa, vyrábaného na základe spomenutej kooperácie, za podmienok, ktoré budú vyhovovať stranám uvedeným v článku III tejto dohody.

Článok XII

Táto dohoda bude platiť po čas troch rokov a po ich uplynutí sa mlčky predĺži vždy o dva roky, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred skončením príslušného obdobia.

Ustanovenia tejto dohody sa však budú používať až do konečného splnenia všetkých jednotlivých obchodov a kontraktov podpísaných v priebehu jej platnosti.

Článok XIII

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom, keď si zmluvné strany potvrdia výmenou nót, že boli splnené predpisy nevyhnutné pre nadobudnutie jej platnosti.

Spísané a podpísané v La Paz 6. septembra 1972 vo dvoch origináloch, každý v českom a španielskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Jiří Hustoles v. r.

Za vládu

Bolívijskej republiky:

Dr. Mario R. Gutiérrez v. r.

DOHODA

o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Bolívijskou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Bolívijskej republiky, prajúc si ešte viac rozšíriť existujúce tradičné a priateľské vzťahy medzi oboma krajinami a presvedčené o nevyhnutnosti podporovať hospodársky rozvoj a blahobyt ľudu oboch krajín prostredníctvom vedecko-technickej spolupráce, sa dohodli takto:

Článok I

Zmluvné strany budú podporovať vedecko-technickú spoluprácu medzi oboma krajinami vo všetkých oblastiach obojstranného záujmu na zásadách rovnoprávnosti a vzájomného prospechu.

Článok II

Vedecko-technická spolupráca predvídaná touto dohodou bude zahŕňať ďalej uvedené formy spolupráce:

1. výmenu odborných a technických pracovníkov za účelom poskytovania konzultácií, poradenskej činnosti a vedecko-technickej výučby pri skúmaní alebo pri uskutočňovaní určených programov a projektov;

2. poskytovanie študijných štipendií kandidátom riadne určeným a vybraným po vzájomnej dohode za účelom absolvovania špecializačných kurzov alebo praktického odborného výcviku v odboroch a odvetviach, ktoré majú prednostný význam pre technický a vedecký pokrok oboch krajín;

3. spoločné posudzovanie projektov a uskutočňovanie experimentov vedeckého a technického rázu, vybraných po vzájomnej dohode s cieľom ich prípadného konečného uplatnenia národnými alebo medzinárodnými inštitúciami;

4. vzájomnú spoluprácu pri racionalizácii a modernizácii výroby, pri zavádzaní nových technologických postupov, výmenu výsledkov výskumu a skúseností, včítane oblasti licencií a patentov;

5. zriaďovanie technicko-pedagogických dokumentačných stredísk a stredísk odborného výcviku;

6. organizovanie konferencií, sympózií, seminárov a výstav;

7. akúkoľvek inú činnosť na úseku vedecko-technickej spolupráce, na ktorej sa zmluvné strany dohodnú.

Článok III

Všetky podmienky vedecko-technickej spolupráce sa určia v jednotlivých kontraktoch. Tieto kontrakty môžu uzavrieť inštitúcie a organizácie poverené príslušnými orgánmi zmluvných strán.

Článok IV

Za účelom zabezpečenia systematického rozvoja vedecko-technickej spolupráce, vykonávanej na základe tejto dohody, uskutočnia príslušné orgány tieto opatrenia:

1. spoločne a pokiaľ možno v priebehu posledných mesiacov každého roka vypracujú všeobecný program vedecko-technickej spolupráce na nasledujúci rok. V tomto programe možno určiť technické, finančné a administratívne opatrenia a určiť príslušné inštitúcie na uskutočňovanie programovaných projektov;

2. pri vypracúvaní programov a projektov vedecko-technickej spolupráce budú brať do úvahy zásadne určené celoštátne ciele, poradie dôležitosti z hľadiska odvetvových priorít, ako aj konkrétne programy a projekty tvoriace súčasť národných alebo regionálnych plánov;

3. prijmú opatrenia, ktoré by uľahčili využívanie tejto dohody i uzavieranie jednotlivých kontraktov.

Článok V

Zmluvné strany sa dohodli, že výsledky vedecko-technickej spolupráce realizovanej na základe tejto dohody nebudú bez predchádzajúcej vzájomnej dohody odovzdávať tretím stranám.

Článok VI

Zmluvné strany sa dohodli, že príslušné orgány budú odborným a technickým pracovníkom vyslaným za účelom vykonávania tejto Dohody poskytovať výhody umožňujúce normálne plnenie ich poslania, včítane colných úľav a daňového oslobodenia, v súlade s platnými zákonmi a predpismi krajiny pobytu, a to na úrovni poskytovanej odborným a technickým pracovníkom tretích strán. Colné úľavy sa budú vzťahovať aj na stroje, prístroje a iné materiály potrebné na vykonávanie projektov uskutočňovaných v rámci tejto Dohody.

Článok VII

Táto Dohoda bude platiť počas piatich rokov a po ich uplynutí sa mlčky predĺži vždy o dva roky, pokiaľ ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred skončením príslušného obdobia.

Ustanovenia tejto Dohody sa však budú používať až do konečného splnenia všetkých jednotlivých kontraktov podpísaných v priebehu jej platnosti.

Článok VIII

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom, keď si zmluvné strany potvrdia výmenou nót, že boli splnené predpisy nevyhnutné pre nadobudnutie jej platnosti.

Spísané a podpísané v La Paz 6. septembra 1972 vo dvoch origináloch, každý v českom a španielskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Jiří Hustoles v. r.

Za vládu

Bolívijskej republiky:

Dr. Mario R. Gutiérrez v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.