Vyhláška č. 85/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o zavedení jednotného kontejnerového dopravného systému

Čiastka 24/1973
Platnosť od 30.07.1973
Účinnosť od 14.08.1973
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku XII nadobudla Dohoda platnosť 26. januárom 1973.

85

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 31. mája 1973

o Dohode o zavedení jednotného kontejnerového dopravného systému


Dňa 3. decembra 1971 bola v Budapešti podpísaná Dohoda o zavedení jednotného kontejnerového dopravného systému.

Podľa svojho článku XII nadobudla Dohoda platnosť 26. januárom 1973.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DOHODA

o zavedení jednotného kontejnerového dopravného systému

Vlády Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Mongolskej ľudovej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Rumunskej socialistickej republiky, Zväzu sovietskych socialistických republík a Československej socialistickej republiky,

prajúc si utvoriť vysoko efektívny systém prepravy tovaru, zodpovedajúci súčasným požiadavkám národného hospodárstva ich krajín a základným smerom svetového vedecko-technického vývoja v doprave,

snažiac sa urýchliť a racionalizovať proces vnútroštátnej a najmä medzinárodnej prepravy nákladov pri komplexnom využití všetkých druhov dopráv, znížiť ekonomické náklady na prepravu, prekládku a skladovanie tovaru znižovaním výdavkov na jeho balenie, zaistením bezpečnej dodávky tovaru, utváraním podmienok pre komplexnú mechanizáciu a automatizáciu nákladových operácií vo všetkých štádiách prepravného procesu a organizovaním bezprekládkovej prepravy tovaru od odosielateľa k príjemcovi, ako aj

prihliadajúc na to, že spolupráca ich krajín v oblasti organizácie prepravy, vykonávania vedecko-technického výskumu a výroby technických prostriedkov urýchli rozvoj dopravy a bude napomáhať úspešné plnenie ich úloh ustanovených Komplexným programom ďalšieho prehlbovania a zdokonaľovania spolupráce a rozvoja socialistickej ekonomickej integrácie členských štátov RVHP, sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu:

Článok I

1. Zmluvné strany sa dohodli utvoriť systém vnútroštátnej a najmä medzinárodnej prepravy nákladov, založený na tom, že strany budú používať vo všetkých druhoch dopravy veľkokapacitné univerzálne aj špeciálne kontejnery podľa nimi dohodnutých technických, technologických, ekonomických a organizačných podmienok, nazývaný ďalej „jednotný kontejnerový dopravný systém“.

2. Jednotný kontejnerový dopravný systém musí umožňovať rozvoj kontejnerovej nákladnej prepravy aj medzi zmluvnými stranami a tretími krajinami.

Článok II

1. Jednotný kontejnerový dopravný systém sa zakladá na použití univerzálnych a špeciálnych kontejnerov s hrubou váhou 10, 20 a 30 t s parametrami odporúčanými Medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu (ISO). Pritom základným typom je kontejner s hrubou váhou 20 t.

2. Preprava kontejnerov uvedených v bode 1 tohto článku sa vykonáva kontejnerovými vlakmi zrýchleného obehu, špecializovanými námornými a riečnymi loďami a súpravami cestných vozidiel.

3. Na prepravu jednotlivých zásielok tovaru môžu zainteresované zmluvné strany používať kontejnery s hrubou váhou 2,5 a 5 t (radu 3 ISO), obiehajúce oddelene od veľkokapacitných kontejnerov.

4. Na leteckú prepravu tovaru budú zmluvné strany používať kontejnery vyhovujúce podmienkam tejto prepravy, s parametrami odporúčanými ISO a IATA (Medzinárodné združenie leteckých dopravcov).

Článok III

1. Zmluvné strany organizujú sieť pravidelných medzinárodných kontejnerových spojov železničnej, cestnej, vodnej a leteckej dopravy, napojených na vnútroštátne kontejnerové spoje, s prihliadnutím na národné dopravné potreby a na štruktúru dopravy zmluvných strán.

2. Zmluvné strany utvoria kontejnerové terminály na zabezpečenie prekládky kontejnerov z jedného druhu dopravy na iný a medzi železnicami rôzneho rozchodu.

3. V jednotlivých prípadoch môžu zainteresované zmluvné strany utvárať spoločné kontejnerové terminály.

Článok IV

Zmluvné strany organizujú vzájomné schvaľovanie objemu kontejnerovej prepravy na ročné a orientačne na päťročné obdobie v medzinárodných spojeniach podľa druhov dopravy, ako aj trasovanie medzinárodných kontejnerových vlakov a pravidelných cestných, námorných, riečnych a leteckých kontejnerových spojov.

Článok V

1. Zmluvné strany budú zavádzať jednotný kontejnerový dopravný systém na základe Programu zavádzania jednotného kontejnerového dopravného systému dohodnutého medzi ich kompetentnými orgánmi.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že do konca r. 1972 dokončia prípravné práce na zavádzanie jednotného kontejnerového dopravného systému a vykonajú skúšobné prepravy medzi svojimi krajinami. V rokoch 1972-1974 začnú plánovité vykonávanie kontejnerovej prepravy a začínajúc r. 1974 prikročia k zavádzaniu tohto systému v celej šírke.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že sa účasť Mongolskej ľudovej republiky na zavádzaní jednotného kontejnerového dopravného systému bude uskutočňovať s prihliadnutím na jej možnosti.

Článok VI

1. Na zabezpečenie zavádzania jednotného kontejnerového dopravného systému v dohodnutých lehotách urobia zmluvné strany opatrenia na utvorenie potrebnej materiálno-technickej základne tohto systému s prihliadnutím na špecializáciu a kooperáciu výroby zodpovedajúcich technických prostriedkov.

2. Zmluvné strany utvoria technické prostriedky jednotného kontejnerového dopravného systému ako komplex unifikovaného zariadenia (univerzálne a špeciálne kontejnery, špecializované prostriedky na ich prepravu a zodpovedajúce nakladacie a vykladacie zariadenia), vzájomne prepojeného parametrami, funkčným určením a výkonnosťou. Tieto technické prostriedky musia zodpovedať nomenklatúre a základným parametrom dohodnutým medzi kompetentnými orgánmi zmluvných strán s prihliadnutím na odporúčania príslušných medzinárodných organizácií.

Článok VII

Na riešenie otázok spojených s plnením tejto Dohody uzavrú zmluvné strany alebo ich kompetentné orgány a organizácie potrebné zmluvy (kontrakty).

Článok VIII

1. Zmluvné strany a ich príslušné organizácie určia v uzavieraných obchodných dohodách (kontraktoch) maximálne možný rozsah prepravy tovaru zahraničného obchodu v kontejneroch.

2. Zmluvné strany zabezpečia vypracovanie a realizáciu potrebných materiálno-technických, právnych, tarifných a organizačných opatrení za účelom efektívneho fungovania jednotného kontejnerového dopravného systému.

Článok IX

1. Na riešenie problémov, ktoré môžu vzniknúť pri plnení tejto Dohody, najmä na prerokovanie návrhov na zmeny alebo doplnky tejto Dohody sa môžu zvolať porady zástupcov zmluvných strán.

2. Tieto porady zvoláva depozitár na územie zmluvných strán v priebehu 90 dní odo dňa, čo dostal návrh alebo súhlas najmenej dvoch zmluvných strán.

3. Prípravu a vykonanie takých porád zabezpečuje zmluvná strana, na územie ktorej sú porady zvolané, a to za pomoci depozitára Dohody.

Článok X

1. So súhlasom všetkých zmluvných strán možno túto Dohodu zmeniť alebo doplniť.

2. Návrhy na zmenu alebo doplnenie Dohody zasielajú zmluvné strany depozitárovi, ktorý ich ihneď rozosiela všetkým zmluvným stranám na schválenie.

3. Zmluvné strany oznámia depozitárovi do 90 dní odo dňa, čo dostali návrh na zmenu alebo doplnenie Dohody, svoje vyjadrenie k nemu. Do 15 dní odo dňa, keď také vyjadrenie každej zmluvnej strany došlo, depozitár o ňom upovedomí všetky zmluvné strany.

4. Návrhy na zmeny a doplnky sa môžu schváliť aj na poradách zvolávaných podľa článku IX tejto Dohody.

5. Schválené zmeny a doplnky nadobúdajú platnosť spôsobom uvedeným v článku XII tejto Dohody, ak pri prijatí týchto zmien alebo doplnkov nie je určené niečo iné.

Článok XI

1. So súhlasom všetkých zmluvných strán môžu k tejto Dohode pristúpiť iné krajiny, a to oznámením takého prístupu depozitárovi; ten o tom bez meškania upovedomí všetky zmluvné strany.

2. Prístup nadobudne účinnosť po uplynutí 30 dní odo dňa, keď depozitár dostane na tento prístup súhlas všetkých zmluvných strán.

3. Medzi zmluvnými stranami a pristúpivšou krajinou sa môžu dohodnúť osobitné podmienky jej účasti na tejto Dohode.

Článok XII

Táto Dohoda je uzavretá na neurčitú dobu a nadobúda platnosť po uplynutí 30 dní odo dňa, keď u depozitára uložia dokumenty o schválení Dohody všetky zmluvné strany zhodne so svojimi zákonnými predpismi.

Článok XIII

1. Každá zmluvná strana môže túto Dohodu vypovedať, ak o tom upovedomí depozitára.

2. Taká výpoveď nadobudne účinnosť po uplynutí 12 mesiacov odo dňa, keď depozitár dostane spomínané upovedomenie.

3. Výpoveď Dohody sa netýka záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich zo zmlúv (kontraktov) uzavretých nimi alebo ich príslušnými orgánmi a organizáciami o realizácii tejto Dohody.

Článok XIV

1. Táto Dohoda sa ukladá v sekretariáte Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorý bude plniť funkcie depozitára tejto Dohody.

2. Depozitár rozošle všetkým zmluvným stranám overené odpisy Dohody a bude všetky signatárne a pristúpivšie krajiny upovedomovať o dátume uloženia každého dokumentu o schválení Dohody alebo o prístupe k nej, o dátume jej nadobudnutia platnosti, ako aj o výpovedi tejto Dohody niektorou zo zmluvných strán.

Článok XV

Depozitár tejto Dohody urobí potrebné opatrenia na registráciu tejto Dohody v sekretariáte Organizácie spojených národov v zhode s jej Chartou.

Spísané v Budapešti 3. decembra 1971 v jednom vyhotovení v ruskom jazyku.

Za vládu

Bulharskej ľudovej republiky:

Kjučukov v. r.

Za vládu

Poľskej ľudovej republiky:

Tarantowicz v. r.

Za vládu

Maďarskej ľudovej republiky:

Csanádi v. r.

Za vládu

Rumunskej socialistickej republiky:

Burada v. r.

Za vládu

Nemeckej demokratickej republiky:

Dr. Winkler v. r.

Za vládu

Zväzu sovietskych socialistických republík:

B. Beščev v. r.

Za vládu

Mongolskej ľudovej republiky:

Damdinžav v. r.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Šutka v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.