13

VYHLÁŠKA

Rady Okresného národného výboru v Čadci

zo 17. novembra 1972,

ktorou sa určuje Mestský národný výbor v Turzovke ako stavebný úrad I. stupňa


§ 1

Rada Okresného národného výboru v Čadci určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku v spojitosti s článkom 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike ako stavebný úrad

Mestský národný výbor v Turzovke.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Tajomník:

Ing. Gajdošík v. r.

Predseda:

Cyprich v. r.