Vyhláška č. 132/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o Obchodnom zastupiteľstve Československej socialistickej republiky vo Zväze sovietskych socialistických republík

(v znení č. 436/2006 Z. z.)

Čiastka 33/1973
Platnosť od 30.10.1973
Účinnosť od 26.05.2006
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 5 nadobudla Dohoda platnosť 19. júlom 1973.

132

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 25. septembra 1973

o Dohode o Obchodnom zastupiteľstve Československej socialistickej republiky vo Zväze sovietskych socialistických republík


Dňa 30. mája 1973 bola v Moskve podpísaná Dohoda o Obchodnom zastupiteľstve Československej socialistickej republiky vo Zväze sovietskych socialistických republík.

Podľa svojho článku 5 nadobudla Dohoda platnosť 19. júlom 1973.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou skončila platnosť táto zmluva výmenou nót z 26. mája 2006 (oznámenie č. 436/2006 Z. z.).

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DOHODA

o Obchodnom zastupiteľstve Československej socialistickej republiky vo Zväze sovietskych socialistických republík

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Zväzu sovietskych socialistických republík,

spravujúc sa spoločným rozhodnutím rozvíjať všestrannú spoluprácu a prispievať k upevneniu hospodárskych stykov medzi oboma štátmi v súlade so zásadami Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík zo 6. mája 1970,

konštatujúc, že Zmluva o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík z 11. decembra 1947 upravuje právne postavenie Obchodného zastupiteľstva Zväzu sovietskych socialistických republík v Československej socialistickej republike, a

prihliadajúc na prianie československej strany premeniť obchodné oddelenie Veľvyslanectva Československej socialistickej republiky vo Zväze sovietskych socialistických republík na Obchodné zastupiteľstvo Československej socialistickej republiky vo Zväze sovietskych socialistických republík,

dohodli sa na tomto:

Článok 1

Obchodné oddelenie Veľvyslanectva Československej socialistickej republiky vo Zväze sovietskych socialistických republík sa premieňa na Obchodné zastupiteľstvo Československej socialistickej republiky vo Zväze sovietskych socialistických republík.

Článok 2

Obchodné zastupiteľstvo Československej socialistickej republiky vo Zväze sovietskych socialistických republík plní tieto funkcie:

a) podporuje rozvoj hospodárskych vzťahov medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík;

b) zastupuje záujmy Československej socialistickej republiky vo Zväze sovietskych socialistických republík vo všetkých veciach týkajúcich sa zahraničného obchodu;

c) riadi v rámci splnomocnení daných československými právnymi predpismi obchodné operácie a kontroluje výmenu tovarov medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík.

Obchodné zastupiteľstvo koná v mene vlády Československej socialistickej republiky.

Článok 3

Obchodné zastupiteľstvo je súčasťou Veľvyslanectva Československej socialistickej republiky vo Zväze sovietskych socialistických republík a má svoje sídlo v Moskve. Pobočky obchodného zastupiteľstva sa môžu otvoriť v iných mestách Sovietskeho zväzu po dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík.

Vedúci Obchodného zastupiteľstva Československej socialistickej republiky vo Zväze sovietskych socialistických republík a jeho zástupcovia požívajú všetky práva a výsady priznané členom diplomatických misií.

Okrem osôb uvedených v predchádzajúcom odseku budú zamestnanci obchodného zastupiteľstva, ktorí sú občanmi Československej socialistickej republiky, oslobodení od sovietskych daní zo služobných príjmov, ktoré budú dostávať od československého štátu, a budú požívať obdobné práva a výsady, aké sa priznávajú zamestnancom veľvyslanectva, ktorí nemajú diplomatický status.

Miestnosti obchodného zastupiteľstva a jeho pobočiek sú nedotknuteľné.

Obchodné zastupiteľstvo a jeho pobočky majú právo používať šifru.

Článok 4

Vláda Československej socialistickej republiky zodpovedá iba za obchodné kontrakty, ktoré by mohli byť uzavreté vo Zväze sovietskych socialistických republík v mene obchodného zastupiteľstva, alebo na ktoré by obchodné zastupiteľstvo poskytlo vo Zväze sovietskych socialistických republík záruku a ktoré by podpísali osoby na to splnomocnené.

Obchodné zastupiteľstvo požíva všetky imunity vyplývajúce z článku 3 tejto Dohody s týmito výnimkami:

a) spory z obchodných kontraktov uzavretých alebo zaručených na území Zväzu sovietskych socialistických republík obchodným zastupiteľstvom podľa predchádzajúceho odseku podliehajú, ak nie je vyhradená príslušnosť rozhodcovského alebo iného súdu, právomoci súdov Zväzu sovietskych socialistických republík. Pritom sa však nepripúšťa opatrenie na zabezpečenie žalobného nároku proti obchodnému zastupiteľstvu;

b) nútené konečné súdne výroky, ktoré boli vynesené v spomenutých sporoch proti obchodnému zastupiteľstvu a nadobudli právoplatnosť, sa môžu vykonať len na tovar a pohľadávky obchodného zastupiteľstva.

Článok 5

Táto Dohoda nadobudne platnosť v deň výmeny nót o jej schválení podľa zákonodarstva oboch strán a bude platiť po čas platnosti Zmluvy o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík z 11. decembra 1947, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe skončenia jej platnosti.

Spísané v Moskve 30. mája 1973 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za vládu

Zväzu sovietskych socialistických republík:

Nikolaj Semjonovič Patoličev v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.