Vyhláška č. 146/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o úprave pracovného času a presune pracovného voľna v Slovenskej socialistickej republike v roku 1974 v súvislosti s 29. augustom

(v znení č. 75/1974 Zb.)

Čiastka 35/1973
Platnosť od 12.11.1973 do31.12.1974
Účinnosť od 01.08.1974 do31.12.1974

146

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

z 31. októbra 1973

o úprave pracovného času a presune pracovného voľna v Slovenskej socialistickej republike v roku 1974 v súvislosti s 29. augustom

Vláda Slovenskej socialistickej republiky po prerokovaní so Slovenskou odborovou radou uznesením z 9. júla 1973 č. 234 o úprave pracovného času v roku 1974 v Slovenskej socialistickej republike ustanovila podľa § 83 ods. 3 a § 94 Zákonníka práce:


Úprava pracovného času

(1) Pracovný čas určený podľa vyhlášky č. 63/1968 Zb. o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdenným pracovným týždňom alebo podľa vyhlášky č. 62/1966 Zb. o zásadách pre skracovanie pracovného času a pre úpravu pracovných a prevádzkových režimov, alebo podľa ďalších predpisov vydaných ústrednými orgánmi na skrátenie pracovného času upravuje sa v Slovenskej socialistickej republike v roku 1974 tak, že pracovným dňom je sobota 19. októbra.

(2) Dĺžka pracovnej smeny v sobotu 19. októbra 1974 sa rovná dĺžke pracovnej smeny určenej v organizácii na piatok, ktorý tejto smene predchádza.

(3) Ak podľa rozvrhu pracovných smien pripadne pracovníkovi jeho pravidelná smena na sobotu 19. októbra 1974, určí organizácia po prerokovaní so závodným výborom základnej organizácie Revolučného odborového hnutia (ďalej len „závodný výbor“) tomuto pracovníkovi ďalšiu pracovnú smenu na iný vhodný deň v tom istom mesiaci.

(4) Na pracoviskách s pretržitou prevádzkou môže organizácia so súhlasom závodného výboru, v štátnych orgánoch po prerokovaní s ním, presunúť druhú a tretiu smenu, ktorá pripadne na 19. októbra 1974, na iný vhodný deň v tom istom mesiaci.

(5) Úprava pracovného času uvedená v odseku 1 sa vzťahuje aj na pracovníkov, ktorí majú s organizáciou dohodnutý kratší pracovný čas (§ 86 a § 156 ods. 2 Zákonníka práce), s výnimkou pracovníkov, ktorým je pracovný čas skrátený na základe lekárskeho posudku, a jeho predĺženie o ďalšiu smenu by presiahlo maximálny počet hodín, ktorý môže pracovník podľa tohto posudku v týždni pracovať.

(6) Pracovný čas sa neupravuje:

a) mladistvým pracovníkom mladším ako 16 rokov,

b) pracovníkom na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou,

c) pracovníkom s pracovným časom rovnomerne rozvrhnutým na šesť dní v týždni a

d) pracovníkom v prevádzkach, v ktorých sa skrátil pracovný čas zo zdravotných dôvodov.

(7) Pokiaľ by pracovník v dôsledku úpravy pracovného času podľa odseku 1 nemal v týždni ani jeden deň nepretržitého odpočinku, presunie mu organizácia po prerokovaní so závodným výborom jednu pracovnú smenu z tohto týždňa na niektorý deň jeho nepretržitého odpočinku v inom týždni toho istého mesiaca.

(8) Ak pracovník čerpá dovolenku na zotavenie po častiach kratších než jeden týždeň tak, že do nej pripadá ďalšia pracovná smena podľa odseku 1, nemení sa tým celkový počet pracovných dní jeho dovolenky vyplývajúci z pracovného režimu obvyklého v organizácii.

(9) Pracovník, ktorému pripadne do dovolenky ďalšia pracovná smena podľa odseku 1, dostane náhradu mzdy za dovolenku za toľko pracovných dní dovolenky, koľko mu ich odpadlo podľa harmonogramu smien rozšíreného o ďalšiu smenu.

(10) Sobota uvedená v odseku 1 je vyučovacím dňom.

Presun pracovného voľna a pracovného času

(11) V roku 1974 v súvislosti s 29. augustom sa presúva pracovné voľno z nedele 1. septembra na piatok 30. augusta a pracovný čas z piatku 30. augusta na nedeľu 1. septembra.

(12) Presun pracovného voľna a pracovného času sa nevzťahuje na pracovníkov na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou.

(13) V súvislosti s presunom pracovného času podľa odseku 11 upraví sa čas predaja v obchode, prevádzkový čas organizácií zásobujúcich predajne potravín čerstvým tovarom, otvárací čas v prevádzkach služieb, úradné hodiny na poštách a cestovné poriadky hromadnej osobnej dopravy podľa pokynov, ktoré s ohľadom na potreby obyvateľstva vydajú pre tieto dni príslušné orgány s tým, že otvárací čas uvedených organizácií nepresiahne dva po sebe nasledujúce dni.

Odmeňovanie práce v ďalšej smene a pri presune pracovného času

(14) Pracovníkovi, ktorý v dôsledku presunu pracovného času (odsek 11) bude pracovať v nedeľu, neprislúcha za prácu konanú v tento deň mzdové zvýhodnenie práce cez soboty a nedele;1) tento deň sa nepovažuje za deň pracovného pokoja ani pre odmeňovanie práce nadčas. Pracovníkovi, ktorému sa poskytuje mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele, prislúcha však toto mzdové zvýhodnenie za prácu v piatok 30. augusta.

(15) Za prácu v ďalšej smene podľa odseku 1 prislúcha pracovníkovi mzda vo výške určenej mzdovými predpismi. Pracovníkovi odmeňovanému mesačnou mzdou sa v súvislosti s odpracovaním ďalšej pracovnej smeny jeho základná mzda nezvyšuje.

(16) Za prácu konanú 19. októbra 1974 neprislúcha pracovníkovi mzdové zvýhodnenie práce cez soboty a nedele,1) a to ani vtedy, keď nejde o prácu v ďalšej smene. Pokiaľ bude pracovníkovi určená ďalšia smena na inú sobotu alebo nedeľu v súvislosti s ustanovením odsekov 3 a 7, prislúcha mu za prácu v týchto dňoch zvýhodnenie práce cez soboty a nedele.1)

(17) Práca v ďalšej smene nie je prácou nadčas, a preto za ňu neprislúcha pracovníkovi príplatok za prácu nadčas ani náhradné voľno podľa § 116 Zákonníka práce.


Záverečné ustanovenie

(18) Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Krocsány v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška č. 200/1968 Zb. o mzdovom zvýhodnení práce cez soboty a nedele.