Vyhláška č. 118/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení vyhlášky č. 151/1971 Zb.

Čiastka 32/1973
Platnosť od 12.10.1973 do31.08.1996
Účinnosť od 01.11.1973 do31.08.1996
Zrušený 168/1996 Z. z.

118

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 8. októbra 1973,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení vyhlášky č. 151/1971 Zb.

Federálne ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 4 ods. 2 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach, podľa § 12 a 15 zákona č. 57/1950 Zb. o úprave podnikania v cestnej doprave, v súlade s § 7 vládneho nariadenia č. 36/1951 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o úprave podnikania v cestnej doprave, a podľa § 508 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.:


Článok I

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení vyhlášky č. 151/1971 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Nadpis druhej časti prvého oddielu znie:

„Pravidelná preprava osôb na mestských tramvajových a trolejbusových dráhach a na mestských autobusových linkách".

2. V § 4 ods. 1 sa slová „mestských dráh“ nahrádzajú slovami „mestských tramvajových a trolejbusových dráh".

3. § 8 ods. 5 znie:

„Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca buď spoločne sním a pod jeho dohľadom, alebo oddelene; za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste určenom dopravcom alebo pokynom oprávneného pracovníka mimo priestoru vozidla, ktorý je určený na prepravu cestujúcich, alebo v tomto priestore, ale na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu dohliadať.“

4. V § 12 ods. 2 v prvej vete slovo „ihneď" sa nahrádza slovami „bez meškania“.

5. v § 12 ods. 3 druhá veta pred bodkočiarkou znie.

„Cestujúci je povinný pripraviť si odpočítané mince pred nástupom do vozidla a vhodiť bez meškania po nástupe a bez vyzvania celú sumu do určenej pokladničky."

6. § 18 ods. 2 tretia veta znie:

„Vo vozidle s S- prevádzkou zaplatí uvedené sumy cestujúci bez platného cestovného lístka, ktorý nezaplatil celé cestovné (prepravné) bez meškania po nástupe a bez vyzvania do určenej pokladničky“.

7. V § 22 ods. 3 sa na konci vypúšťajú slová v zátvorkách „(len keď vozidlo stojí)".

8. Za § 22 sa skladá nový § - 22a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠22a

Prevádzka s platením cestovného (prepravného) mimo vozidiel

(1) So súhlasom príslušného národného výboru môže dopravca zaviesť prevádzku s platením cestovného (prepravného) mimo vozidiel. Zaviesť túto prevádzku je prípustné, len ak sa dostatočne časove a miestne zabezpečí predaj cestovných lístkov mimo vozidiel a ak dopravca zaistí bezpečnosť a plynulosť prepravy v rozsahu uloženom mu týmto poriadkom a inými právnymi predpismi pre prevádzku s platením cestovného (prepravného) vo vozidlách.

(2) Pri zavedení prevádzky podľa odseku 1 je cestujúci, ktorý nemá platný časový cestovný lístok, povinný zaobstarať si pred nástupom do vozidla cestovný lístok pre jednotlivú jazdu a pri nástupe na ňu znehodnocovačom vyznačiť nastúpenie jazdy; obdobne sa postupuje pri platení prepravného za batožiny.

(3) Pri preprave vozidlami, na ktorých je zavedená prevádzka podľa odseku 1, neplatia ustanovenia § 12 ods. 2 až 4 a § 14 ods. 1, 3 a 4; ustanovenie § 20 ods. 8 druhej vety platí obdobne.“

9. § 23 ods. 1 sa dopĺňa na konci takto: „a ods. 7 písm. d), pokiaľ sa týka zákazu uvádzať do činnosti návestné zariadenia dopravcu."

10. Za § 27 sa vkladá nový oddiel - štvrtý, ktorý včítane nadpisu znie:

„Štvrtý oddiel

Preprava osôb v metre

§ 28

Platnosť ustanovení prvého oddielu pre prepravu osôb v metre

Pre prepravu osôb a ich batožín v metre platia obdobne ustanovenia § 5, s výnimkou odseku 2 písm. f), § 6 až 8, § 10, § 11 ods. 1, § 13, § 14 ods. 5 a 6, § 16, § 17, § 18 ods. 3 § 19, § 20, s výnimkou odsekov 5 až 8, § 21, s výnimkou odseku 2, a § 22, s výnimkou prvej vety odseku 4, s týmito odchýlkami:

a) pokiaľ sa v citovaných ustanoveniach hovorí o sprievodcovi alebo vodičovi, rozumie sa tým oprávnený pracovník; slovom zastávka sa rozumie stanica metra.

b) ustanovenia § 7, 8, 10, 11, 19, 20 až 22 sa v rozsahu uvedenom v úvodnej vete tohto paragrafu okrem vozidiel vzťahujú primerane aj na ostatný priestor metra, v ktorom sa smie cestujúci pohybovať po zaplatení cestovného, prípadne prepravného alebo po preukázaní sa platným časovým cestovným lístkom (ďalej len „prepravný priestor“).

§ 29

Vstup do prepravného priestoru, platenie cestovného a prepravného

(1) Prepravný priestor je oddelený od ostatného priestoru metra vstupnými a výstupnými turniketmi a priechodmi. Patria k nemu najmú schodištia, chodby, pohyblivé schody, haly a nástupištia staníc a vozidlá metra určené na prepravu cestujúcich.

(2) Do prepravného priestoru sa vstupuje vstupnými turniketmi a priechodmi. Dopravca je povinný určiť a označiť, ktoré turnikety a priechody slúžia na odbavenie cestujúcich platiacich plné cestovné na jednotlivú jazdu a ktoré na odbavenia cestujúcich s časovými cestovnými lístkami, cestujúcich s batožinami podliehajúcimi plateniu prepravného a cestujúcich s nárokom na zľavu cestovného. Cestujúci sú povinní použiť príslušné turnikety alebo priechody a príchody k nim.

(3) Dopravca je povinný v každej stanici zriadiť a udržiavať v prevádzke pri vstupných turniketoch zariadenia umožňujúce výmenu mincí za mince v hodnote potrebnej na odbavenie cestujúcich. Namiesto tohto zariadenia môže výmenu mincí obstávať pracovník dopravcu. Výmena mincí sa musí cestujúcim umožniť po čas, po ktorý im je dovolený vstup do prepravného priestoru metra.

(4) Cestujúci sa tarifne odbavujú takto:

a) cestujúci platiaci jednotlivú jazdu, ktorý nemá batožinu podliehajúcu plateniu prepravného zaplatí cestovné vložením mince určenej hodnoty do otvoru vstupného turniketu. Po vložení mince smie vstúpiť do prepravného priestoru len jeden cestujúci;

b) cestujúci platiaci jednotlivú jazdu, ktorý má batožinu podliehajúcu plateniu prepravného použije priechod alebo turniket určený pre držiteľov časových cestovných lístkov; cestovné a prepravné zaplatí podľa miestnej úpravy vykonanej dopravcom buď presne odpočítanou sumou pracovníkovi dopravcu, ktorý tento priechod alebo turniket obsluhuje, alebo vložením do otvoru príslušného odbavovacieho zariadenia;

c) cestujúci, ktorý si vopred obstaral predplatný cestovný lístok pre jednotlivú jazdu, použije priechod alebo turniket určený pre držiteľov časových cestovných lístkov; predplatný cestovný lístok na jednotlivú jazdu znehodnotí podľa miestnej úpravy vykonanej dopravcom cestujúci alebo pracovník dopravcu obsluhujúci priechod alebo turniket; ak má cestujúci batožinu podliehajúcu plateniu prepravného, zaplatí prepravné spôsobom uvedeným pod písmenom b);

d) cestujúci, ktorý je držiteľom časového cestovného lístku, použije priechod alebo turniket určený pre držiteľov časových cestovných lístkov; cestovný lístok predloží na kontrolu pracovníkovi dopravcu obsluhujúcemu priechod alebo turniket alebo zariadenie, ktoré kontrolu vykonáva; ak má cestujúci batožinu podliehajúcu plateniu prepravného, zaplatí prepravné spôsobom uvedeným pod písmenom b);

e) cestujúci s nárokom na zľavu cestovného a cestujúci s bezplatne prepravovaným dieťaťom ale deťmi použijú priechod alebo turniket určený pre držiteľov časových cestovných lístkov; cestovné zaplatia spôsobom uvedeným pod písmenom b).

(5) Cestujúci sú povinní zaplatiť cestovné a prepravné a predkladať cestovné lístky na znehodnotenie alebo kontrolu bez vyzvania.

§ 30

Prirážka k cestovnému a prepravnému

(1) Cestujúci, ktorý sa pri prechádzaní priechodom alebo turniketom určeným pre držiteľov časových cestovných lístkov preukázal neplatným časovým cestovným lístkom alebo neplatným predplatným cestovným lístkom na jednotlivú jazdu, je povinný zaplatiť cestovné a osobitnú prirážku vo výške 50,-Sk.

(2) Cestovné a prirážku podľa odseku 1 je povinný zaplatiť aj cestujúci bez platného predplateného cestovného lístka na jednotlivú jazdu alebo bez časového cestovného lístka, ktorý do otvoru turniketu vložil mincu nezodpovedajúcej hodnoty alebo iný predmet alebo vstúpil bez zaplatenia do prepravného priestoru iným spôsobom, než je uvedené v § 29.

(3) Cestujúci, ktorý pri prechádzaní turniketom nezaplatil prepravné za batožinu podliehajúcu plateniu prepravného, je povinný zaplatiť prepravné a osobitnú prirážku vo výške päťnásobku prepravného.

§ 31

Preprava na pohyblivých schodoch

(1) Cestujúci, ktorí používajú pohyblivé schody, sú povinní stáť čelom v smere pohybu pohyblivých schodov a pridržiavať sa pohyblivého držadla.

(2) Chôdza po pohyblivých schodoch je prípustná len v smere pohybu pohyblivých schodov a len vtedy, ak obsadenie pohyblivých schodov umožňuje voľný priechod.

(3) Cestujúcim je zakázané klásť na stupne a držadlá pohyblivých schodov batožiny a akékoľvek predmety; cestujúci ich musia držať tak, aby sa nedotýkali bočných stien pohyblivých schodov.

(4) Behať a sedieť na pohyblivých schodoch je zakázané.

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 platia obdobne aj pre prepravu na pohyblivých chodníkoch.

§ 32

Preprava detských kočíkov v metre

(1) Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou na prepravu aj štvorkolesový detský kočík. Na prepravu sa pripúšťajú iba kočíky s dieťaťom, v čase znížených nárokov na prepravu aj prázdne kočíky. Prepravovať detský kočík po pohyblivých schodoch možno len za podmienky, že spôsobilosť schodov na prepravu a spôsob prepravy boli z hľadiska jej bezpečnosti schválené. Schválený spôsob prepravy musí dopravca vyhlásiť a cestujúci sú povinní ho dodržiavať.

(2) Dopravca je povinný určiť spôsob vstupu cestujúcich s detským kočíkom do prepravného priestoru a spôsob výstupu z neho; môže tiež určiť, že cestujúci s detským kočíkom sú povinní použiť osobitné zariadenie uvedené v § 35.

(3) Dopravca je povinný vyhradiť v každom vlaku miesto na prepravu detských kočíkov a určiť dvere, ktorými cestujúci s detskými kočíkmi do vozidla nastupujú a ktorými z vozidla vystupujú.

(4) Dopravca môže miestnou úpravou obmedziť počet kočíkov, ktoré sa smú naraz prepravovať vo vlaku.

§ 33

Správanie sa v prepravnom priestore

(1) Pri čakaní sú cestujúci povinní stáť pozdĺž hrany nástupišťa a neprekračovať vyznačenú čiaru ohraničujúcu nástupište. Túto čiaru nesmú presahovať ani batožiny alebo iné predmety, ktoré majú cestujúci so sebou.

(2) Cestujúcim je zakázané bezdôvodne sa zdržiavať v prepravovanom priestore.

(3) Ak cestujúci upustil na trať hocaký predmet, je povinný to bez meškania ohlásiť pracovníkovi dopravcu.

(4) V prepravovanom priestore nie je dovolené ponúkať cestujúcim veci na kúpu bez súhlasu dopravcu.

§ 34

Osobitné povinnosti dopravcu

(1) Dopravca je povinný informovať rozhlasovým zariadením vo vlaku cestujúcich pri vchádzaní vlaku do stanice o názve stanice a o možnosti prestupu; pred odchodom vlaku zo stanice je povinný vyzvať cestujúcich na ukončenie nástupu a výstupu, upozorniť na zatváranie dvier a oznámiť názov nasledujúcej stanice.

(2) Dopravca je povinný vyhradiť na prepravu invalidov, chorých osôb a tehotných žien v každom vozni najmenej dve miesta na sedenie, ak nie je na tento účel vyhradený vo vlaku osobitný oddiel. Vyhradené miesta na sedenie alebo vyhradený oddiel sa musí zreteľne označiť.

(3) Dopravca je povinný v prepravnom priestore zabezpečiť nevyhnutnú pomoc invalidom a osobám so zníženou pohyblivosťou.

§ 35

Osobitná úprava na prepravu invalidov a osôb so zníženou pohyblivosťou

(1) Pokiaľ je v niektorých staniciach metra zriadené osobitné zariadenie na prepravu invalidov a osôb so zníženou pohyblivosťou (výťahy, osobitné pohyblivé schody), neplatia pre týchto cestujúcich, ak použijú toto zariadenie, ustanovenia § 29 a § 30 ods. 2, pokiaľ sa týkajú spôsobu vstupu do prepravného priestoru.

(2) Pre platenie cestovného (prepravného) a pre vstup do prepravného priestoru v prípadoch uvedených v odseku 1 platí miestna úprava vykonaná dopravcom."

11. Doterajšie § 28 až 32 sa označujú ako § 36 až 40.


Článok II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1973.


Minister:

Dr. Ing. Šutka v. r.