Zákon č. 46/1973 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/1969 Zb. o prečinoch

Čiastka 14/1973
Platnosť od 03.05.1973 do30.06.1990
Účinnosť od 01.07.1973 do30.06.1990
Zrušený 175/1990 Zb.

OBSAH

46

ZÁKON

z 25. apríla 1973,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/1969 Zb. o prečinoch

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 150/1969 Zb. o prečinoch sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 v ustanovení písm. c) sa za slová „sa podrobiť“ vkladajú slová „ochrannému dohľadu,“ a na konci tohto ustanovenia sa pripája slovo „alebo“, pripája sa ustanovenie písmena d), ktoré znie:

d) v úmysle vyhnúť sa plneniu pracovných úloh vo výkone trestu odňatia slobody predstiera ochorenie, svojvoľne odmieta stravu, poškodí sa na zdraví alebo sústavne a bez závažného dôvodu odmieta vykonávať pridelenú prácu.“

2. V § 8 písm. c) sa slová „z pracovného pomeru“ nahrádzajú slovami „z pracovného alebo iného obdobného pomeru“.

3. § 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Pre prečin proti socialistickému spolužitiu potresce sa odňatím slobody až na tri mesiace alebo nápravným opatrením, alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom do výšky 5000 Kčs, kto

a) falšuje lekársky predpis alebo pozmení jeho obsah s úmyslom, aby sa použil ako pravý, alebo kto použije taký predpis ako pravý alebo

b) poskytne inému tlačivo lekárskeho predpisu s úmyslom, aby sa použilo na falšovanie, alebo kto v rovnakom úmysle také tlačivo odcudzí alebo inak neoprávnene získa.“

4. § 13 ods. 3 znie:

(3) Pri výkone trestov a ochranných opatrení uložených v konaní o prečinoch sa postupuje podľa predpisov, podľa ktorých sa vykonávajú tresty a ochranné opatrenia uložené v konaní o trestných činoch.“


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1973.


Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.