Nariadenie vlády č. 70/1973 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zrušení vládneho nariadenia č. 126/1962 Zb., ktorým sa zriaďujú interrupčné komisie a vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti

Čiastka 20/1973
Platnosť od 29.06.1973
Účinnosť od 01.07.1973

OBSAH

70

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

zo 16. mája 1973

o zrušení vládneho nariadenia č. 126/1962 Zb., ktorým sa zriaďujú interrupčné komisie a vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa zákona č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotnosti a zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 27/1972 Zb.):


§ 1

Zrušuje sa vládne nariadenie č. 126/1962 Zb., ktorým sa zriaďujú interrupčné komisie a vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti, v znení vládneho nariadenia č. 95/1964 Zb. a vládneho nariadenia č. 54/1966 Zb.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1973.


Dr. Colotka v. r.