Vyhláška č. 155/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vydáva Poriadok plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodných cestách

Čiastka 37/1973
Platnosť od 06.12.1973 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1974 do31.12.1991
Zrušený 344/1991 Zb.

155

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

zo 17. novembra 1973,

ktorou sa vydáva Poriadok plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodných cestách

Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje podľa § 17 a 24 zákona č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe:


§ 1

Úvodné ustanovenia

Na zaistenie bezpečnosti a plynulosti vnútrozemskej plavby a na zachovanie poriadku na vnútrozemských vodných cestách sa vydáva Poriadok plavebnej bezpečnosti (ďalej len „Poriadok“), ktorý tvorí prílohu tejto vyhlášky.1)

§ 2

Rozsah platnosti

(1) Poriadok sa vzťahuje na všetky plavidlá bez rozdielu vlajky, ktoré používajú vodné cesty na území Československej socialistickej republiky.

(2) Poriadok obsahuje:

a) základné predpisy o plavbe, ktoré sa zásadne vzťahujú na všetky vnútrozemské vodné cesty (časť I),

b) dopĺňajúce predpisy pre jednotlivé vodné cesty (časť II),

c) prílohy č. 1 až 10, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Poriadku.


§ 3

Prechodné ustanovenia

(1) Farba a intenzita svetiel predpísaných pre signalizáciu plavidiel musia zodpovedať požiadavkám podľa ustanovení čl. 1.01, 3.14 a 3.15 a prílohy č. 9 Poriadku najneskôr od 1. januára 1976.

(2) Zvukové signály plavidiel musia zodpovedať požiadavkám podľa ustanovení čl. 4.01 a prílohy č. 9 Poriadku najneskôr od 1. januára 1975, pokia3/4 sa tieto požiadavky nemuseli splniť už podľa skorších právnych predpisov.2)

(3) Nákladové značky na plavidlách musia zodpovedať požiadavkám podľa ustanovení čl. 2.04 a prílohy č. 2 Poriadku odo dňa, ktorý určí Federálne ministerstvo dopravy.

(4) Malé plavidlá musia vyhovovať podmienkam technickej a prevádzkovej spôsobilosti a výstroja podľa čl. 9.01 a 9.02 a prílohy č. 10 Poriadku najneskôr od 1. januára 1975.

§ 4

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

a) nariadenie ministra dopravy č. 51/1956 Zb. o plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodách,

b) vyhláška č. 5/1957 Ú. l. (Ú. v.) o poriadku plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodách v znení vyhlášok č. 45/1960 Zb. a č. 27/1964 Zb.,

c) vyhláška č. 3/1970 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja, pre splavnú časť rieky Moravy a Váhu a pre jazerá a vodné nádrže používané na plavbu na území Slovenskej socialistickej republiky.

§ 5

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1974.


Minister:

Dr. Ing. Šutka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Poriadok plavebnej bezpečnosti sa vydáva ako osobitná publikácia, ktorú možno dostať v Nakladate3/4stve dopravy a spojov, Praha 1, Hybernská 5. Možno doň nazrieť na Federálnom ministerstve dopravy a na Štátnych plavebných správach v Prahe a Bratislave a v ich pobočkách v Děčíne, Přerove a Komárne.

2) Pozri § 5 vyhlášky č. 3/1970 Zb.