Vyhláška č. 86/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o úprave pracovného času v Slovenskej socialistickej republike v roku 1973

Čiastka 24/1973
Platnosť od 30.07.1973 do31.12.1973
Účinnosť od 30.07.1973 do31.12.1973

86

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

z 12. júla 1973

o úprave pracovného času v Slovenskej socialistickej republike v roku 1973

Vláda Slovenskej socialistickej republiky po prerokovaní so Slovenskou odborovou radou uznesením z 9. júla 1973 č. 234 o úprave pracovného času v roku 1973 v Slovenskej socialistickej republike ustanovila podľa § 83 ods. 3 a § 94 Zákonníka práce:


Úprava pracovného času

(1) Pracovný čas určený podľa vyhlášky č. 63/1968 Zb. o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdenným pracovným týždňom alebo podľa vyhlášky č. 62/1966 Zb. o zásadách pre skracovanie pracovného času a pre úpravu pracovných a prevádzkových režimov, alebo podľa ďalších predpisov vydaných ústrednými orgánmi na skrátenie pracovného času upravuje sa v Slovenskej socialistickej republike v roku 1973 tak, že pracovným dňom je sobota 20. októbra.

(2) Dĺžka pracovnej smeny v sobotu 20. októbra 1973 sa rovná dĺžke pracovnej smeny určenej v organizácii na piatok, ktorý tejto smene predchádza.

(3) Ak podľa rozvrhu pracovných smien pripadne pracovníkovi jeho pravidelná smena na sobotu 20. októbra 1973, určí organizácia po prerokovaní so závodným výborom základnej organizácie Revolučného odborového hnutia (ďalej len „závodný výbor“) tomuto pracovníkovi ďalšiu pracovnú smenu na iný vhodný deň v tom istom mesiaci.

(4) Na pracoviskách s pretržitou prevádzkou môže organizácia so súhlasom závodného výboru presunúť druhú a tretiu smenu, ktorá pripadne na 20. októbra 1973, na iný vhodný deň v tom istom mesiaci.

(5) Úprava pracovného času uvedená v odseku 1 sa vzťahuje aj na pracovníkov, ktorí majú s organizáciou dohodnutý kratší pracovný čas (§ 86 a § 156 ods. 2 Zákonníka práce), s výnimkou pracovníkov, ktorým je pracovný čas skrátený na základe lekárskeho posudku, a jeho predĺženie o ďalšiu smenu by presiahlo maximálny počet hodín, ktorý môže pracovník podľa tohto posudku v týždni pracovať.

(6) Pracovný čas sa neupravuje:

a) mladistvým pracovníkom mladším ako 16 rokov,

b) pracovníkom na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou,

c) pracovníkom s pracovným časom rovnomerne rozvrhnutým na šesť dní v týždni a

d) pracovníkom v prevádzkach, v ktorých bol skrátený pracovný čas zo zdravotných dôvodov pod 40 hodín týždenne.

(7) Pokiaľ by pracovník v dôsledku úpravy pracovného času podľa odseku 1 nemal v týždni ani jeden deň nepretržitého odpočinku, presunie mu organizácia po prerokovaní so závodným výborom jeho pracovnú smenu z tohto týždňa na niektorý deň jeho nepretržitého odpočinku v inom týždni toho istého mesiaca.

(8) Ak pracovník čerpá dovolenku na zotavenie po častiach kratších než jeden týždeň tak, že do nej pripadá ďalšia pracovná smena podľa odseku 1, nemení sa tým celkový počet pracovných dní dovolenky vyplývajúci z pracovného režimu obvyklého v organizácii.

Pracovník, ktorému pripadne do dovolenky ďalšia pracovná smena podľa odseku 1, dostane náhradu mzdy za dovolenku za toľko pracovných dní dovolenky, koľko mu ich odpadlo podľa harmonogramu smien rozšíreného o ďalšiu smenu.

Odmeňovanie práce v ďalšej smene

(9) Za prácu v ďalšej smene podľa odseku 1 prislúcha pracovníkovi mzda vo výške určenej mzdovými predpismi. Pracovníkovi odmeňovanému mesačnou mzdou sa v súvislosti s odpracovaním ďalšej pracovnej smeny jeho základná mzda nezvyšuje.

(10) Za prácu konanú 20. októbra 1973 neprislúcha pracovníkovi mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele,1) a to ani vtedy, keď nejde o prácu v ďalšej smene. Pokiaľ bude pracovníkovi určená ďalšia smena na inú sobotu alebo nedeľu v súvislosti s ustanovením odsekov 3 a 7 tejto vyhlášky, prislúcha mu za prácu v týchto dňoch zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele.1)

(11) Práca v ďalšej smene nie je prácou nadčas a preto za ňu neprislúcha pracovníkovi príplatok za prácu nadčas ani náhradné voľno podľa § 116 Zákonníka práce.


Záverečné ustanovenie

(12) Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra:

Ing. Kozár v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška č. 200/1968 Zb. o mzdovom zvýhodnení práce cez soboty a nedele.