Zásady č. 117/1973 Zb.Zásady, ktorými sa určuje organizácia, postavenie a úlohy právnych útvarov v štátnych hospodárskych organizáciách a v organizáciách zahraničného obchodu, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 27. septembra 1973 č. 284

Čiastka 32/1973
Platnosť od 12.10.1973
Účinnosť od 27.10.1973

117

ZÁSADY,

ktorými sa určuje organizácia, postavenie a úlohy právnych útvarov

v štátnych hospodárskych organizáciách a v organizáciách zahraničného obchodu, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 27. septembra 1973 č. 284

Orgány riadiace štátne hospodárske organizácie a organizácie zahraničného obchodu a vedúci všetkých týchto organizácií sú povinní zabezpečiť predpoklady pre riadnu funkciu právnych útvarov podľa týchto zásad:

I

Základné ustanovenia

1. V štátnych hospodárskych organizáciách riadených federálnymi ministerstvami alebo inými federálnymi ústrednými orgánmi (národné podniky, odborové podniky, odborové a generálne riaditeľstvá), v ich organizačných zložkách (závodoch) a v organizáciách zahraničného obchodu obstarávajú právnu agendu ich právne útvary.

2. Podľa rozsahu úloh a v súlade s organizačným usporiadaním organizácie obstarávajú právnu agendu právne odbory alebo právne oddelenia s potrebným počtom právnikov a v organizáciách s menším rozsahom tejto agendy podnikový právnik.

3. Pokiaľ sa v týchto zásadách používa označenie „právny útvar", rozumie sa tým právny odbor, právne oddelenie i podnikový právnik a pod označením „vedúci právneho útvaru" sa rozumie i podnikový právnik.

II

Organizácia a postavenie právnych útvarov v podnikoch

4. Právny odbor a právne oddelenie tvoria jeho vedúci, ostatní právnici a administratívni pracovníci.

5. Funkciu vedúceho právneho útvaru a iného právnika v tomto útvare môže vykonávať iba ten, kto má úplné vysokoškolské právnické vzdelanie. Pracovník, ktorý také vzdelanie nemá, môže túto funkciu vykonávať, len ak ju zastával predo dňom schválenia týchto zásad a ak má potrebné právne skúsenosti a znalosti získané viacročnou praxou.

6. Vedúci právneho útvaru je odborným poradcom vedúceho organizácie, prípadne vedúceho závodu v právnych veciach.

7. Vedúci organizácie, prípadne závodu je povinný zabezpečiť, aby sa vždy vyžadovalo stanovisko právneho útvaru ku každému rozhodnutiu alebo opatreniu, ktoré môže mať pre organizáciu závažnejšie právne dôsledky, a v prípade potreby prizvať vedúceho právneho útvaru v tejto súvislosti na rokovanie orgánov organizácie.

8. Vedúci právneho útvaru je povinný upozorňovať vedúceho organizácie (závodu) na všetky závažnejšie porušenia právneho poriadku v činnosti organizácie (závodu), ktoré zistil pri svojej práci, a navrhovať opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu.

III

Úlohy právnych útvarov v podnikoch

9. Právne útvary v štátnych hospodárskych organizáciách a v organizáciách zahraničného obchodu plnia najmä tieto úlohy:

a) sledujú zabezpečovanie socialistickej zákonnosti v činnosti organizácií so zameraním na právnu prevenciu a využívajú právne prostriedky na zabezpečenie ochrany celospoločenských záujmov a ochrany práv a zákonom chránených záujmov organizácií,

b) zastupujú organizáciu v právnych veciach pred orgánmi hospodárskej arbitráže, súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi, ako aj pred rozhodcovskými orgánmi a pripravujú pre konanie pred nimi príslušné podania,

c) poskytujú právne porady, konzultácie a informácie o právnych predpisoch, arbitrážnych a súdnych rozhodnutiach a iných právne významných aktoch podriadených závodom, v ktorých nie je zriadený právny útvar, ako aj organizačným útvarom organizácie,

d) zúčastňujú sa na príprave a prerokúvaní návrhov organizačných a iných noriem vypracovaných v organizácii, na príprave dôležitých zmlúv a iných právne významných dokumentov a zodpovedajú za to, že sú tieto dokumenty v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

e) zaujímajú stanovisko k návrhom na uplatnenie hmotnej zodpovednosti voči pracovníkom organizácie, k návrhom na rozviazanie pracovného pomeru okamžitým zrušením, k návrhom na podanie trestných oznámení, ako aj k ďalším pracovnoprávnym otázkam zásadného charakteru,

f) uskutočňujú, prípadne zabezpečujú pre vedúcich a ostatných pracovníkov organizácie inštruktáže a semináre o právnej problematike, ktorá sa dotýka ich činnosti,

Podrobnejšie vymedzenie úloh právneho útvaru určí organizačný poriadok, ktorý tiež upraví vzťahy právneho útvaru organizácie k právnym útvarom obstarávajúcim právnu agendu v ich organizačných zložkách (závodoch).

IV

Úlohy právnych útvarov nadriadených orgánov

10. Právne útvary generálnych a odborových riaditeľstiev plnia obdobne úlohy uvedené v bode 9.

Právne útvary okrem toho:

a) metodicky riadia právne útvary v podriadených organizáciách, najmä poskytovaním konzultácií pri riešení zložitých právnych vecí, organizovaním pravidelnej výmeny skúseností právnikov v podriadených organizáciách, zvolávaním porád a organizovaním seminárov o nových alebo pripravovaných predpisoch a iných významných opatreniach v oblasti právneho poriadku,

b) v prípadoch určených štatútom trustu podnikov1) sa zúčastňujú na predbežnom prerokúvaní rozporov medzi podriadenými organizáciami.

Podrobnejšie vymedzenie vzťahov právneho útvaru generálneho (odborového) riaditeľstva trustu k právnym útvarom podriadených organizácií upraví štatút trustu.

11. Právne útvary nadriadených ministerstiev metodicky riadia právne útvary v štátnych hospodárskych organizáciách a vykonávajú nad nimi dozor, a to spravidla prostredníctvom právnych útvarov generálnych (odborových) riaditeľstiev trustov. Koordináciu tohto metodického riadenia vykonáva, pokiaľ ide o orgány Československej socialistickej republiky, Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky; postupuje pri tom v spolupráci so zúčastnenými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi.

V

Spoločné ustanovenia

12. Na zabezpečenie riadneho plnenia úloh právnych útvarov sú organizačné útvary organizácií povinné poskytovať právnemu útvaru spoľahlivé podklady a informácie z úseku svojej činnosti a podľa potreby sa zúčastňovať prostredníctvom svojich pracovníkov na príprave a prerokúvaní právnych vecí.

13. Právnemu útvaru sa môžu ukladať len úlohy právnej povahy.

14. Vedúci organizácií (závodov) sú povinní zabezpečiť, aby právny útvar bol vybavený potrebnými odbornými pomôckami.

Poznámky pod čiarou

1) § 8 písm. h) vl.nar.č.132/1965 Zb.