Vyhláška č. 78/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 200. výročiu narodenia Josefa Jungmanna

Čiastka 21/1973
Platnosť od 03.07.1973 do29.09.2000
Účinnosť od 03.07.1973 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

78

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 13. júna 1973

o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 200. výročiu narodenia Josefa Jungmanna

Federálne ministerstvo financií podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach vyhlasuje:


§ 1

(1) K 200. výročiu narodenia českého národného buditeľa Josefa Jungmanna sa vydávajú pamätné strieborné päťdesiatkorunáky.

(2) Pamätné strieborné päťdesiatkorunáky sa razia zo zliatiny so 700 dielmi striebra a 300 dielmi medi. Hrubá váha päťdesiatkorunáka je 13 g. Pri razbe je dovolená odchýlka hore i dole v hrubej váhe 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer päťdesiatkorunáka je 31 mm, jeho hrana je hladká s ornamentálnym vlysom, zloženým z opakujúcich sa skupín troch bodiek a kosoštvorcov.

(3) Na l í c i pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je štátny znak Československej socialistickej republiky, okolo ktorého je v opise zľava do kruhu nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Označenie hodnoty „50“ je umiestnené pod štátnym znakom dole.

(4) Na r u b e pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je pravý profil Josefa Jungmanna. Jeho meno „JOSEF JUNGMANN“ je umiestnené vo dvoch riadkoch pod portrétom. Pod menom v treťom riadku sú letopočty „1773 1973“. Návrh päťdesiatkorunáka je dielom akademického sochára Petra Formánka, ktorého značka „F“ je umiestnená uprostred dole.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Doc. Ing. Rohlíček DrSc. v. r.