39

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 17. apríla 1973

o orgánoch geodézie a kartografie

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

Orgány geodézie a kartografie

§ 1

Slovenský úrad geodézie a kartografie

(1) Ústredným orgánom geodézie a kartografie Slovenskej socialistickej republiky je Slovenský úrad geodézie a kartografie.

(2) Na čele Slovenského úradu geodézie a kartografie je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky. Predseda Slovenského úradu geodézie a kartografie za výkon svojej funkcie zodpovedá vláde Slovenskej socialistickej republiky.

(3) Zásady činnosti a organizáciu Slovenského úradu geodézie a kartografie upravuje štatút, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej socialistickej republiky.

§ 2

Územné orgány geodézie a kartografie

(1) Zriaďujú sa krajské správy geodézie a kartografie (ďalej len „krajské správy“) pre územia jednotlivých krajov.

(2) Pre územie Západoslovenského kraja a pre územie hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy sa zriaďuje Správa geodézie a kartografie v Bratislave s pôsobnosťou krajskej správy.

(3) Sídla krajských správ sú totožné so sídlami krajských národných výborov. Predseda Slovenského úradu geodézie a kartografie môže určiť sídla krajských správ odchylne od sídla krajského národného výboru.

(4) Na čele krajskej správy je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Slovenského úradu geodézie a kartografie.

(5) Krajské správy sú rozpočtovými organizáciami.

§ 3

Slovenský úrad geodézie a kartografie a krajské správy sú orgánmi štátnej správy na zabezpečovanie civilných potrieb geodézie a kartografie.

DRUHÁ ČASŤ

Pôsobnosť orgánov geodézie a kartografie

§ 4

Slovenský úrad geodézie a kartografie

a) určuje koncepciu a smery rozvoja geodézie a kartografie a zodpovedá za ich realizáciu,

b) riadi práce na zriaďovaní, prípadne vyhotovovaní, udržiavaní a dokumentácii geodetických základov a štátnych mapových diel,

c) riadi zakladanie a vedenie evidencie nehnuteľností a vyhotovovanie a overovanie geometrických plánov na tieto účely,

d) riadi a koordinuje výskum a vedecko-technický rozvoj v geodézii a kartografii,

e) riadi práce inžinierskej geodézie,

f) zabezpečuje tvorbu, vyhotovovanie, rozmnožovanie a vydávanie kartografických diel a publikácií a koordinuje vydávanie týchto diel inými na to oprávnenými orgánmi a organizáciami,

g) zabezpečuje a koordinuje úlohy medzinárodnej spolupráce v geodézii a kartografii,

h) riadi a zabezpečuje koordináciu geodetických a kartografických prác, ktoré sa majú prevziať alebo využiť aj pre štátne mapové diela,

i) vykonáva so súhlasom Federálneho ministerstva národnej obrany opatrenia v geodézii a kartografii v záujme obrany štátu,

j) riadi krajské správy a organizácie vo svojej pôsobnosti.

§ 5

Krajské správy

a) vykonávajú v obvode svojej pôsobnosti dohľad nad geodetickými a kartografickými prácami v orgánoch a organizáciách, ktoré sú oprávnené vykonávať tieto práce,

b) koordinujú a kontrolujú geodetické a kartografické práce, ktoré sa majú prevziať alebo využiť aj pre štátne mapové diela,

c) zabezpečujú zhromažďovanie, zhodnocovanie a dokumentáciu a ďalšie využívanie výsledkov geodetických a kartografických prác,

d) zakladajú, vedú a udržiavajú evidenciu nehnuteľností v súlade so skutočným stavom,1)

e) zabezpečujú vyhotovovanie, udržiavanie, obnovovanie, zhodnocovanie a dokumentáciu štátnych mapových diel a vedú evidenciu mapového fondu,

f) plnia iné úlohy, ktorými ich poverí Slovenský úrad geodézie a kartografie.


TRETIA ČASŤ

Záverečné ustanovenia

§ 6

Zákon Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky sa mení takto:

1. V § 5 sa v nadpise a v odseku 1 názov „Slovenská správa geodézie a kartografie“ nahrádza názvom „Slovenský úrad geodézie a kartografie“.

2. V § 5 sa vypúšťa odsek 2 a označenie odseku 1.

§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1973.


Klokoč v. r.

Dr. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností.