Vyhláška č. 128/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci v námornej obchodnej plavbe

Čiastka 33/1973
Platnosť od 30.10.1973
Účinnosť od 14.11.1973
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 17 dňom 17. júna 1973. Týmto dňom tiež nadobudla platnosť pre Československú socialistickú republiku.

128

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 11. septembra 1973

o Dohode o spolupráci v námornej obchodnej plavbe


Dňa 3. decembra 1971 bola v Budapešti dojednaná Dohoda o spolupráci v námornej obchodnej plavbe.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 17 dňom 17. júna 1973. Týmto dňom tiež nadobudla platnosť pre Československú socialistickú republiku.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o spolupráci v námornej obchodnej plavbe

Vlády Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Rumunskej socialistickej republiky, Zväzu sovietskych socialistických republík, Československej socialistickej republiky (ďalej len zmluvné strany)

v snahe napomáhať ďalší rozvoj a upevňovanie spolupráce medzi ich štátmi v námornej obchodnej plavbe a

v presvedčení, že taká spolupráca napomáha dosiahnutie cieľov ustanovených Chartou Organizácie spojených národov,

uzavreli túto Dohodu:

Článok 1

Zmluvné strany vynaložia všetko úsilie na rozvíjanie a upevňovanie doterajšej spolupráce medzi ich štátmi v oblasti námornej obchodnej plavby.

Článok 2

V súlade s článkom 1 tejto Dohody budú zmluvné strany podporovať dvojstrannú a mnohostrannú spoluprácu medzi orgánmi, ktoré v ich štátoch zodpovedajú za činnosť v odvetví námornej dopravy, ako aj medzi plavebnými organizáciami a podnikmi, a to za účelom rozvoja námornej dopravy svojich krajín, najmä

- dokonalejšieho a efektívnejšieho využívania námorného obchodného loďstva a prístavov na zabezpečenie potrieb v medzinárodnej námornej preprave,

- rozvoja spolupráce v oblasti najímania lodí,

- rozšírenia ekonomických a vedecko-technických stykov a výmeny skúseností,

- výmeny názorov, pokiaľ ide o činnosť v medzinárodných organizáciách zapodievajúcich sa otázkami námornej plavby, ako aj účasti na medzinárodných dohovoroch týkajúcich sa námornej dopravy.

Článok 3

Zmluvné strany potvrdzujú svoju vernosť zásadám slobodnej námornej obchodnej plavby i svoju rozhodnosť stavať sa proti akýmkoľvek opatreniam diskriminačného charakteru v tejto oblasti, ktoré spôsobujú ujmu normálnemu rozvoju plavby.

Článok 4

Zmluvné strany budú napomáhať efektívny rozvoj medzinárodnej obchodnej plavby a najmä úspešné riešenie ekonomických, vedecko-technických a právnych problémov vznikajúcich v tejto oblasti. Vyjadrujú svoju pripravenosť spolupracovať v záujme dosiahnutia uvedených cieľov s inými štátmi na základe zásad rovnoprávnosti, nemiešania sa do vnútorných vecí a vzájomných výhod.

Článok 5

1. Zmluvné strany sa dohodli

- podporovať účasť svojich lodí na námornej preprave medzi prístavmi svojich krajín,

- spolupracovať pri odstraňovaní prekážok, ktoré môžu sťažovať účasť lodí zmluvných strán na preprave medzi prístavmi ich krajín,

- nerobiť prekážky účasti lodí zmluvných strán na námornej preprave medzi prístavmi jednej zmluvnej strany a prístavmi tretích krajín.

2. Ustanovenia bodu 1 sa nedotýkajú práva lodí tretích krajín účastniť sa na prepravách medzi prístavmi jednej zo zmluvných strán a prístavmi ostatných zmluvných strán.

Článok 6

1. Lode pod vlajkami zmluvných strán budú na základe vzájomnosti požívať v prístavoch ich krajín režim najvyšších výhod, ktorý požívajú vlastné lode zaoberajúce sa medzinárodnou dopravou, alebo tiež na základe vzájomnosti režimu najvyšších výhod, ktorý požívajú lode iných krajín, a to vo všetkom, čo sa týka vplávania do prístavu, pobudnutia v ňom a vyplávania z prístavu, využitia prístavov na nakladacie a vykladacie práce, naloďovania a vyloďovania cestujúcich a aj využívania služieb určených pre námornú plavbu.

2. Ustanovenie bodu 1 sa nevzťahuje na prístavy, ktoré nie sú vyhlásené za otvorené na vplávanie zahraničných lodí, na lodivodskú službu, na prepravu a činnosti, ktoré sú podľa zákona vyhradené národným organizáciám, ako sú kabotáž, remorkáž, záchranné práce a vyzdvihovanie potopených lodí, a ani na plnenie colných, administratívnych, zdravotníckych a fytokaranténnych predpisov a formalít platných v prístavoch.

3. Vo všetkých otázkach námornej plavby, ktoré nie sú osobitne upravené v tejto Dohode, budú si zmluvné strany navzájom poskytovať režim najvyšších výhod.

Článok 7

1. Zmluvné strany budú na základe vzájomnosti robiť opatrenia na uľahčenie a zrýchlenie námorných prepráv, na skrátenie času kotvenia lodí v prístavoch a podľa možnosti na zjednodušenie colných, administratívnych, zdravotníckych a fytokaranténnych formalít, ktoré platia v prístavoch.

2. Colné a finančné orgány zmluvných strán nebudú na základe vzájomnosti zaťažovať clami a poplatkami predmety výstroja a vybavenia, náhradné dielce a lodné zásoby nachádzajúce sa na lodi a nevyhnutné pre prevádzku a udržiavanie lodí a ich zariadení v náležitom stave ani zásoby určené na použitie a spotrebu na lodi členmi posádky alebo cestujúcimi.

3. Clami a poplatkami sa nebudú zaťažovať predmety výstroja a vybavenia, náhradné dielce, ako ani lodné zásoby odosielané cez územie ktorejkoľvek zmluvnej strany pod podmienkou, že sú určené výhradne na normálnu prevádzku lodí plávajúcich pod vlajkou jednej zo zmluvných strán a nachádzajúcich sa v prístavoch druhej zmluvnej strany.

Článok 8

Pokiaľ ide o lode pod vlajkou tých zmluvných strán, na území ktorých nie sú námorné obchodné prístavy, budú sa ustanovenia článkov 6 a 7 Dohody používať nezávisle od podmienky vzájomnosti, obsiahnutej v týchto článkoch.

Článok 9

1. Zmluvné strany budú navzájom uznávať výmerné listy a iné lodné doklady vydané alebo uznávané kompetentnými orgánmi štátu, pod vlajkou ktorého loď pláva.

2. Námorné poplatky a dane sa budú vypočítavať a vyberať na základe platných výmerných listov alebo im rovnocenných listín, nachádzajúcich sa na palube lode.

Článok 10

Úrady, organizácie a podniky námornej dopravy jednej zo zmluvných strán sa nebudú na základe vzájomnosti zaťažovať na území iných zmluvných strán daňami zo ziskov a tržieb, ktoré tieto úrady, organizácie a podniky majú z prevádzky lodí, ktoré im patria alebo ktoré najali pre medzinárodnú námornú dopravu.

Článok 11

1. Ak loď pod vlajkou jednej zo zmluvných strán stroskoce, uviazne na plytčine, bude vrhnutá na breh alebo utrpí inú haváriu pri brehoch ktorejkoľvek inej zmluvnej strany, poskytnú kompetentné orgány tejto strany takej lodi, jej posádke, cestujúcim a nákladu nevyhnutnú pomoc a podporu v takom rozsahu, v akom by ich poskytli vlastnej lodi.

2. V prípade, že loď pod vlajkou jednej zo zmluvných strán postihne havária alebo nehoda v teritoriálnych alebo vnútorných morských vodách ktorejkoľvek inej zmluvnej strany, môžu kompetentné orgány tejto strany v súlade s vnútorným zákonodarstvom povoliť prístup záchranných lodí a prostriedkov prvej zmluvnej strany za účelom poskytnutia pomoci takej lodi, jej posádke, cestujúcim a nákladu.

3. Loď, ktorú postihne havária alebo nehoda, jej náklad, zásoby a iný majetok nepodliehajú na území druhej zmluvnej strany prístavným poplatkom, daniam a colným poplatkom, ak loď nepriplávala za účelom uskutočňovania obchodných operácií a ak jej náklad, zásoby a iný majetok neboli dopravené za účelom použitia alebo spotreby na území tejto strany.

Ustanovenia tohto bodu sa netýkajú lodivodských poplatkov a úhrady za skutočné služby poskytnuté lodi, ktorú postihla havária alebo nehoda.

Článok 12

Zmluvné strany budú navzájom uznávať osobné preukazy námorníkov vydané kompetentnými úradmi štátu, pod vlajkou ktorého loď pláva.

Osoby, ktoré majú tieto osobné preukazy a sú zapísané v zozname lodnej posádky, sú oprávnené vystúpiť na breh v prístave ktorejkoľvek zo zmluvných strán za účelom dočasného pobytu na území prístavného mesta po čas, po ktorý loď kotví v prístave.

Pobyt námorníkov na území prístavného mesta sa spravuje príslušnými predpismi, ktoré sú platné v prístave pobytu.

Článok 13

1. Všetky spory medzi úradmi, organizáciami alebo podnikmi námornej dopravy zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvných a iných občianskoprávnych vzťahov, ktoré môžu vzniknúť medzi nimi v spojení s uskutočňovaním tejto Dohody, podliehajú rozhodovaniu v rozhodcovskom konaní s vylúčením právomoci štátnych súdov v takých sporoch. Uvedené spory podliehajú prejednaniu v rozhodcovskom konaní v žalovanej krajine, alebo podľa dojednania medzi úradmi, organizáciami alebo podnikmi námornej dopravy zmluvných strán na rozhodcovskom súde inej krajiny, ktorá je účastníkom tejto Dohody.

2. Znenie odseku 1 tohto článku sa nevzťahuje na občianskoprávne vzťahy, pri ktorých spory podliehajú na základe uzavretých medzinárodných dohôd medzi zmluvnými stranami výlučnej kompetencii štátnych súdov alebo iných orgánov, a ani na občianskoprávne vzťahy, pri ktorých spory podľa národného zákonodarstva zmluvných strán podliehajú výlučne kompetencii štátnych súdov alebo iných národných orgánov.

3. Obchodné lode, ktoré patria štátu a plávajú pod vlajkou jednej zo zmluvných strán, nebudú podliehať zadržaniu alebo zhabaniu v prístavoch ostatných zmluvných strán v súvislosti s občianskoprávnymi spormi uvedenými v bode 1 a 2 tohto článku.

Článok 14

Kompetentné orgány každej zo zmluvných strán budú poskytovať potrebnú podporu zastupiteľstvám plavebných podnikov a inštitúcií ostatných zmluvných strán nachádzajúcim sa na ich území, ktorých činnosť súvisí s plavbou pri plnení ich úloh.

Činnosť uvedených zastupiteľstiev podlieha príslušným zákonom a predpisom, ktoré sú platné na území štátu ich pobytu.

Článok 15

Po tom, čo táto Dohoda nadobudne platnosť, môže k nej pristúpiť ktorýkoľvek štát.

Na prístup iných štátov je potrebný súhlas všetkých zmluvných strán Dohody.

Článok 16

Táto Dohoda sa uzaviera na neobmedzený čas.

Každá zo zmluvných strán môže Dohodu vypovedať písomným upovedomením depozitára najmenej šesť mesiacov pred koncom bežného kalendárneho roka. Taká výpoveď nadobudne platnosť 1. januárom nasledujúceho roka.

Článok 17

Táto Dohoda nadobudne platnosť 30 dní po tom, čo vlády štátov, ktoré ju podpísali, upovedomia depozitára o skončení konania, ktoré je podľa ich zákonodarstva potrebné na to, aby Dohoda nadobudla platnosť.

Článok 18

Táto Dohoda sa môže zmeniť so súhlasom všetkých zmluvných strán, a to v súlade s postupom ustanoveným v článku 17.

Článok 19

Táto Dohoda sa odovzdáva do úschovy vláde Zväzu sovietskych socialistických republík, ktorá bude plniť funkciu depozitára tejto Dohody.

Depozitár rozošle overené kópie tejto Dohody všetkým štátom, ktoré ju podpísali.

Dané v Budapešti 3. decembra 1971 v jednom exemplári v ruskom jazyku.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.