Vyhláška č. 104/1973 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác

(v znení č. 147/1973 Zb., 103/1990 Zb.)

Čiastka 29/1973
Platnosť od 21.09.1973 do31.12.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1991

104

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

z 31. augusta 1973,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky po prerokovaní s Ministerstvom stavebníctva Českej socialistickej republiky, Ministerstvom stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky a ďalšími zúčastnenými ministerstvami ustanovuje podľa § 392 ods. 1 a 2 a § 395 písm. a) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., v úplnom znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. (ďalej len „zákon“):


§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Táto vyhláška upravuje hospodárske záväzky pri príprave dodávok a pri dodávkach

a) stavebných prác,

b) stavebnej časti.

(2) Prípravou dodávok stavebných prác a stavebnej časti sa rozumie spolupráca zúčastnených organizácií v období pred uzavretím zmluvy o dodávke.

(3) Dodávkou stavebných prác sa rozumie dodávka vymedzená ako stavebné práce vo schválenej projektovej dokumentácii, včítane stavebných hmôt a dielcov, prípadne včítane strojov a zariadení. Ak dodávateľ stavebných prác dodáva aj príslušnú časť projektovej dokumentácie, je táto dokumentácia súčasťou dodávky stavebných prác.

(4) Dodávkou stavebnej časti sa rozumie dodávka všetkých výrobkov, prác a výkonov vymedzených vo schválenej projektovej dokumentácii v stavebnej časti stavby. Ak dodávateľ stavebnej časti dodáva aj príslušnú časť projektovej dokumentácie, je táto dokumentácia súčasťou dodávky stavebnej časti.

(5) Vyhláška sa vzťahuje na prípravu dodávok a na dodávky stavebných prác a stavebných častí (ďalej len „stavebné práce“), pokiaľ ich aspoň konečný odberateľ uhrádza z investičných prostriedkov alebo ak sú ich rozpočtové náklady vyššie než 50 000 Kčs. Ustanovenia § 30 a 31 sa však vzťahujú na dodávky všetkých stavebných prác.

(6) Vyhláška sa nevzťahuje na prípravu dodávok a na dodávky stavebných prác pre vývoz a z dovozu. Vyhláška sa ďalej nevzťahuje na dodávky prác, ktorých dodávateľmi sú organizácie, ktoré prevažný objem svojich dodávok prác fakturujú podľa veľkoobchodných cenníkov montáží.

DRUHÁ ČASŤ

Uskutočňovanie dodávok

Druhá hlava

VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY

§ 29

Vady projektovej dokumentácie (K § 291 zákona)

(1) Dodávateľ je povinný po tom, čo dostal projektovú dokumentáciu, bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred začatím príslušných prác preveriť, či projektová dokumentácia, ktorá sa týka jeho dodávky, nemá zrejmé nedostatky, či neobsahuje riešenia, materiály, konštrukcie a pod., ktoré sa ukázali ako nevhodné pri uskutočňovaní predošlých stavieb, či výsledky výpočtov nie sú v zrejmom rozpore s určenými rozhodujúcimi technickými ukazovateľmi; pritom však nie je povinný podrobne preskúmavať správnosť výpočtov alebo také výpočty sám robiť. Dodávateľ je povinný tiež preveriť, či dokumentácia pri komplexnej bytovej výstavbe a stavbách komplexnú bytovú výstavbu podmieňujúcich je spracovaná tak, aby pri postupnom odovzdávaní jednotlivých častí dodávky bola zabezpečená prevádzkyschopnosť (užívateľnosť) týchto častí dodávky.

(2) Ak dodávateľ zistí vady projektovej dokumentácie, je povinný na ne upozorniť. Ak odberateľ napriek upozorneniu dodávateľa trvá na vykonaní prác podľa dokumentácie, nezodpovedá dodávateľ za závady, ktorých pôvod spočíva v takých vadách projektovej dokumentácie; dodávateľ však nesmie vykonávať práce, pokiaľ by ich vykonávaním porušil právny predpis, úradné opatrenie alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia.

(3) Ak odberateľ nemôže vady odstrániť do jedného týždňa po tom, čo dostal upozornenie dodávateľa, dojedná s dodávateľom lehotu na ich odstránenie a postup do tohto času. Dodávateľ je po tento čas oprávnený odmietnuť začatie prác, ktorých sa vady projektovej dokumentácie týkajú, alebo tieto práce prerušiť s následkami podľa § 285 ods. 2 zákona, ak vzhľadom na takéto vady nie je možné práce začať alebo v nich pokračovať. Ak ide však o vady dokumentácie, ktoré sa nemôžu odstrániť ani do 3 mesiacov po tom, čo odberateľa na ne dodávateľ upozornil, je dodávateľ oprávnený aj odstúpiť od zmluvy v rozsahu prác vadami dotknutých; v takom prípade je však povinný dohodnúť sa s odberateľom na vykonaní nevyhnutných konzervačných prác a po odstránení vád uzavierať zmluvu na dokončenie prác.

Siedma hlava

VADNÉ PLNENIE A NÁHRADA ŠKODY

§ 50

Vady dodávok (K § 133, § 291 a § 294 zákona)

(1) Dodávka je vadná, ak nemá vlastnosti určené v § 133 ods. 1 zákona alebo ak sa neuskutoční podľa schválenej projektovej dokumentácie.

(2) Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je dodávateľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii.

§ 52

Náhrada škody (K § 147 zákona)

Ak vznikne za podmienok § 147 zákona povinnosť uhrádzať ušlý zisk, tvorí táto povinnosť najviacej 8 % z ceny dodávky.


TRETIA ČASŤ

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 56

(1) Zrušuje sa ustanovenie článku V vyhlášky č. 166/1971 Zb., ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 107/1966 Zb. a vyhlášky č. 22/1967 Zb. v znení vyhlášky č. 136/1970 Zb.

(2) Pre prípravu dodávok stavebných prác sa nepoužije ustanovenie vyhlášky č. 31/1972 Zb. o zmluvách o príprave dodávok niektorých stavieb a ustanovenie § 7 vyhlášky č. 162/1970 Zb. o niektorých opatreniach v bytovej výstavbe.

§ 57

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1973.


Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky:

Brandejs v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Ide o rozpis stavieb určených príslušnou vládou spravidla s dvojročným predstihom. Ak ide o prípravu stavieb komplexnej bytovej výstavby a stavieb komplexnú bytovú výstavbu podmieňujúcich, považuje sa za rozpis úlohy štátneho plánu rozpis prerokovanej (dohodnutej) prvej fázy režimu v ČSR (Pokyny FMTIR č. 2/71), resp. druhej etapy režimu v SSR (Smernice MVT SSR č. 3/70).

2) § 270 Hospodárskeho zákonníka.

3) § 319 Hospodárskeho zákonníka.

4) §2 vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb.

5) Tým nie sú dotknuté povinnosti ustanovené Smernicami FMTIR a FCÚ z 26. 5. 1972 o centrálnej regulácii výrobkov pre bytovú výstavbu.

6) Smernice FMTIR, FCÚ a FMF č. 8 z 20. decembra 1971 o vedľajších rozpočtových nákladoch na zariadenie staveniska, najmä článok 7.4.

7) Smernice FMTIR, FCÚ a FMF č. 8 z 20. decembra 1971 o vedľajších rozpočtových nákladoch na zariadenie staveniska, článok 3.1, 7 až 10.

8) Murárske výpomoci sú zahrnuté pod „podiely prác hlavnej stavebnej výroby" v úvodných ustanoveniach cenníkov pridruženej stavebnej výroby a montáží.

9) § 13 a 14 vyhlášky č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác v znení vyhlášky č. 136/1970 Zb.