Vyhláška č. 105/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o doplnení vyhlášky č. 5/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch

Čiastka 29/1973
Platnosť od 21.09.1973 do31.03.1979
Účinnosť od 21.09.1973 do31.03.1979
Zrušený 135/1978 Zb.

OBSAH

105

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva vnútra

z 10. októbra 1973

o doplnení vyhlášky č. 5/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch

Federálne ministerstvo vnútra ustanovuje po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Českej socialistickej republiky s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky podľa § 13 zákona č. 75/1957 Zb. o občianskych preukazoch:


Čl. I

Vyhláška č. 5/1958 Ú. l. (Ú. v.) v znení vyhlášok č. 119/1961 Zb., č. 109/1969 Zb., č. 119/1969 Zb. a č. 109/1970 Zb. sa dopĺňa takto:

K § 5 ods. 2 sa pripája písmeno c), ktoré znie:

c) okresným ústavom národného zdravia na vykonanie záznamov o očkovaní proti tetanu."


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Doc. Dr. Obzina CSc. v. r.