Vyhláška č. 123/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o rovnocennosti dokumentov o vzdelaní, vedeckých hodnostiach a tituloch, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík

(v znení č. 436/2006 Z. z.)

Čiastka 32/1973
Platnosť od 12.10.1973
Účinnosť od 26.05.2006
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť dňom podpisu.

123

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 4. októbra 1973

o Protokole o rovnocennosti dokumentov o vzdelaní, vedeckých hodnostiach a tituloch, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík


Dňa 6. júna 1972 bol v Prahe podpísaný Protokol o rovnocennosti dokumentov o vzdelaní, vedeckých hodnostiach a tituloch, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík.

Protokol nadobudol platnosť dňom podpisu.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou skončila platnosť tohto protokolu výmenou nót z 26. mája 2006 (oznámenie č. 436/2006 Z. z.).

České znenie Protokolu sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

PROTOKOL

o rovnocennosti dokumentov o vzdelaní, vedeckých hodnostiach a tituloch, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Zväzu sovietskych socialistických republík na základe Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík zo 6. mája 1970 a aj na základe Dohody o kultúrnej a vedeckej spolupráci z 28. februára 1972 s cieľom zdokonalenia a upravenia porovnateľnosti zodpovedajúcej úrovne vzdelania, vedeckých hodností a titulov v oboch štátoch sa dohodli na nasledujúcom:

Článok 1

Vysvedčenia o ukončení základnej deväťročnej školy vydávané v Československej socialistickej republike a vysvedčenia o ukončení ôsmich tried strednej školy vydávané vo Zväze sovietskych socialistických republík sú rovnocenné a oprávňujú na pokračovanie v štúdiu na úplnej strednej škole alebo na prijatie na zodpovedajúcu strednú odbornú školu.

Článok 2

Maturitné vysvedčenia vydávané v Československej socialistickej republike a vysvedčenia o stredoškolskom vzdelaní vydávané vo Zväze sovietskych socialistických republík sú rovnocenné a oprávňujú na prijatie na vysoké školy v oboch krajinách.

Článok 3

Maturitné vysvedčenie vydávané v Československej socialistickej republike po ukončení strednej odbornej školy a diplom o ukončení strednej odbornej školy vydávaný vo Zväze sovietskych socialistických republík sú rovnocenné a oprávňujú na prijatie na vysoké školy v oboch krajinách.

Článok 4

Diplomy vydávané po ukončení vysokých škôl v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík sú rovnocenné a oprávňujú na prijatie na ašpirantúru v oboch krajinách.

Článok 5

Vedecké hodnosti kandidáta vied a doktora vied a aj vedecké tituly docenta a profesora udieľané v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík sú zodpovedajúcim spôsobom rovnocenné.

Článok 6

Diplomy uvedené v článku 4 a doklady o udieľaní vedeckých hodností a titulov uvedených v článku 5 sa uznávajú v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Tento Protokol nadobúda platnosť dňom podpisu. Zmeny a doplnky k tomuto Protokolu sa odsúhlasujú a upravujú doplnkovým protokolom. Kompetentné ministerstvá Československej socialistickej republiky a Zväzu sovietskych socialistických republík si budú vzájomne vymieňať informácie nevyhnutné na uplatnenie tohto Protokolu.

Dané v Prahe 6. júna 1972 vo dvoch výtlačkoch, každý v českom a ruskom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Zo splnomocnenia vlády

Československej socialistickej republiky:

J. Havlín v. r.

Zo splnomocnenia vlády

Zväzu sovietskych socialistických republík:

V. P. Jeljutin v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.