Vyhláška č. 130/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Malajskom

Čiastka 33/1973
Platnosť od 30.10.1973 do30.04.2004
Účinnosť od 14.10.1973 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku X nadobudla dohoda platnosť 2. aprílom 1973.

130

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 12. septembra 1973

o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Malajskom

Dňa 20. novembra 1972 bola v Kuala Lumpure podpísaná Obchodná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Malajskom.

Podľa svojho článku X nadobudla dohoda platnosť 2. aprílom 1973.

České znenie dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

OBCHODNÁ DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Malajskom

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Malajska

s prianím utvoriť a rozvinúť priame obchodné styky medzi Československou socialistickou republikou a Malajskom na základe rovnosti a vzájomných výhod a v súlade s úpravou Všeobecnej dohody o clách a obchode, ktorej sú obe krajiny zmluvnými stranami, sa dohodli takto:

Článok I

(1) Každá zmluvná strana bude poskytovať druhej zmluvnej strane zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo všetkých veciach týkajúcich sa

a) ciel a akýchkoľvek poplatkov, včítane spôsobu ich ukladania, pokiaľ sa predpisujú v súvislosti s dovozom alebo vývozom a uskutočňovaním medzinárodného platobného styku týkajúceho sa dovozu alebo vývozu,

b) predpisov, určeného postupu a poplatkov spojených s colným konaním,

c) vnútorných daní a akýchkoľvek vnútorných dávok ukladaných na dovážaný alebo vyvážaný tovar alebo v súvislosti s ním.

(2) Každá zo zmluvných strán bude poskytovať druhej zmluvnej strane zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod pri vydávaní dovozných a vývozných povolení.

(3) Žiadna zo zmluvných strán nezavedie obmedzenia alebo zákazy dovozu akéhokoľvek tovaru z územia druhej zmluvnej strany alebo vývozu akéhokoľvek tovaru zasielaného na územie druhej zmluvnej strany, ibaže sa také obmedzenia alebo zákazy budú uplatňovať voči všetkým tretím krajinám.

(4) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov tohto článku sa nebudú vzťahovať na výhody, preferencie a výnimky, ktoré

a) Československá socialistická republika poskytuje alebo poskytne

aa) susedným krajinám na uľahčenie pohraničného styku,

bb) členským krajinám colnej únie alebo oblasti voľného obchodu, ktorých je alebo sa stane členom,

cc) na základe svojej účasti v medzinárodných usporiadaniach, ktorých cieľom je hospodárska integrácia;

b) Malajsko poskytuje alebo poskytne

aa) susedným krajinám na uľahčenie pohraničného styku,

bb) členským krajinám colnej únie alebo oblasti voľného obchodu, ktorých je alebo sa stane členom,

cc) krajinám Britského spoločenstva, Írskej republike a Barmskému zväzu,

dd) na základe svojej účasti v medzinárodných usporiadaniach, ktorých cieľom je hospodárska integrácia.

Článok II

V rámci príslušných dovozných, vývozných a devízových zákonných a iných právnych úprav platných v každej z oboch krajín budú zmluvné strany čo najviac napomáhať vzrast objemu obchodu medzi oboma krajinami, najmä pokiaľ ide o tovary zahrnuté do Listín „A“ a „B“, ktoré sú pripojené k tejto dohode.

Článok III

Ustanovenia tejto dohody neobmedzujú právo žiadnej zmluvnej strany urobiť opatrenia týkajúce sa ochrany

a) jej bezpečnosti,

b) verejného zdravia alebo zabránenia chorobám a nákazám zvierat a rastlín.

Článok IV

(1) Obchodné operácie v rámci tejto dohody budú uzavierať československé právnické osoby oprávnené podľa československého práva na zahraničnoobchodnú činnosť a malajské právnické a fyzické osoby.

(2) S takými osobami jednej zmluvnej strany, ak sa účastnia na obchodných operáciách v rámci tejto dohody na území druhej zmluvnej strany, sa bude zaobchádzať v súlade so zákonnými a inými právnymi úpravami tam platnými podľa zásady najvyšších výhod, pokiaľ ide o osobnú a majetkovú ochranu.

Článok V

Na podporu obchodu medzi oboma krajinami uľahčia si zmluvné strany navzájom za podmienok, na ktorých sa dohodnú príslušné úrady oboch krajín v rámci svojej pôsobnosti, účasť na veľtrhoch a na usporadúvaní obchodných výstav jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany, a to v súlade so zákonnými a inými právnymi úpravami tam platnými.

Článok VI

Obchodným lodiam s nákladom i bez neho jednej zmluvnej strany sa poskytne, pokiaľ ide o príchod, pobyt a odchod z prístavov druhej zmluvnej strany, v rámci zákonných a iných právnych úprav tam platných zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod, s výnimkou lodí pobrežnej plavby.

Článok VII

Všetky bežné platby medzi oboma krajinami sa uskutočnia vo voľne zameniteľných menách v súlade s devízovými predpismi platnými na území každej zo zmluvných strán.

Článok VIII

V duchu vzájomného porozumenia prerokujú zmluvné strany na žiadosť ktorejkoľvek z nich opatrenia na rozvoj obchodu medzi oboma krajinami a otázky týkajúce sa vykonávania tejto dohody.

Článok IX

Podľa ustanovení tejto dohody sa budú naďalej spravovať obchodné operácie, ktoré budú uzavreté, nie však celkom splnené pred skončením jej platnosti.

Článok X

(1) Táto dohoda bude schválená podľa zákonných a iných právnych predpisov platných v každej z oboch krajín a nadobudne platnosť dňom výmeny nót na čas jedného roka od tohto dňa.

(2) Po uplynutí tohto času sa bude táto dohoda predlžovať automaticky vždy o jeden rok, ibaže niektorá zo zmluvných strán písomne oznámi druhej zmluvnej strane najviac 90 dní pred uplynutím času platnosti svoj úmysel skončiť platnosť tejto dohody.

Na dôkaz toho podpísaní, ktorí boli na to riadne splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto dohodu.

Spísané v Kuala Lumpure 20. novembra 1972 v autentickom znení českom, malajskom a anglickom. V prípade rozdielnosti významov medzi českým a malajským znením je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Ján Garčár v. r.

Za vládu

Malajskej federácie:

Nasruddin bin Mohamed v. r.

LISTINA „A“

Tovar na vývoz z Československej socialistickej republiky do Malajska

Stroje a strojové zariadenia

Elektrické stroje a zariadenia

Kovoobrábacie a drevoobrábacie stroje

Textilné stroje

Stavebné a cestné stroje

Vedecké, meracie a laboratórne zariadenia

Farmaceutické výrobky

Keramický tovar

Sklárske výrobky

Papier, papierové výrobky a kancelárske potreby

Tvrdé a mäkké drevené dosky

Kože a kožené výrobky

Cukor a výrobky z cukru

Chmeľ

Poľovnícke zbrane

Poľovnícke strelivo a výbušniny

Písacie a kalkulačné stroje

Štatistické stroje

Porcelánový a kameninový tovar

Hudobné nástroje

Hračky

Filmy, knihy, gramofónové platne a magnetofónové pásky

Obuv vyššej kvality

Bižutéria

Nábytok

LISTINA „B“

Tovar na vývoz z Malajska do Československej socialistickej republiky

Prírodný kaučuk

Cín

Kovy a rudy

Tropické drevo a iné lesné výrobky

Palmový olej, kokosový olej a iné rastlinné oleje

Čierne korenie, muškátový oriešok a ostatné korenie

Čaj

Kávové bôby

Konope (Abaca)

Arabská guma a exotické silice

Gutaperča (Jelutong)

Kakaové bôby

Kožky a kože

Konzervovaný ananás a iné ovocie, konzervované ovocné šťavy

Výrobky z gumy

Hotové textilné výrobky

Textilné tkaniny

Ručné výrobky

Pletený tovar

Preglejky, dyhy a iné výrobky z dreva

Elektrické káble z PVC

Podlahová krytina z PVC

Morské produkty

Obuv

Farby, laky a politúry

Azbestocementové dlaždice a rúry

Toaletné prípravky

Pneumatiky a duše

Smaltované, alumíniové a nekorodujúce výrobky z ocele

Hrnčiarsky tovar

Cínové výrobky

Elektrické a ostatné potreby pre domácnosť

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.