Uznesenie č. 153/1973 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebných obvodoch č. 23 a 120

Čiastka 37/1973
Platnosť od 06.12.1973 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

153

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 30. novembra 1973

o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebných obvodoch č. 23 a 120

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebných obvodoch č. 23 a 120 a určuje deň ich konania na sobotu 12. januára 1974.

Klokoč v. r.