Vyhláška č. 93/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Ecuádor

Čiastka 26/1973
Platnosť od 22.08.1973 do14.12.2006
Účinnosť od 06.09.1973 do14.12.2006
Zrušený 452/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku XI nadobudla dohoda platnosť 14. decembrom 1971.

93

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 6. júna 1973

o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Ecuádor

Dňa 28. júna 1971 bola v Quite podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Ecuádor.

Podľa svojho článku XI nadobudla dohoda platnosť 14. decembrom 1971.

Český preklad dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

OBCHODNÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Ecuádor

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Republiky Ecuádor, vedené prianím podporovať a rozširovať obchodné vzťahy medzi oboma krajinami za účelom dosiahnutia vzájomných výhod vo výmene tovaru, sa rozhodli uzavrieť túto Obchodnú dohodu.

Článok I

Zmluvné strany si budú vzájomne poskytovať zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod, pokiaľ ide o clá a iné poplatky, týkajúce sa dovozov a vývozov, ako aj pokiaľ ide o formu ich vyberania, správne predpisy a formality, ktoré používajú vo svojom obchode s ktoroukoľvek inou krajinou podľa právnej úpravy a predpisov každej z oboch strán.

Článok II

Ustanovenie prvého článku sa nevzťahuje na:

1. výhody, ktoré ktorákoľvek zo strán poskytla alebo poskytne susedným krajinám;

2. výhody, ktoré by vyplývali z colných únií, a

3. výhody, ktoré zmluvné strany poskytli alebo poskytnú tretím krajinám na základe členstva v oblastiach voľného obchodu, v integračných zoskupeniach alebo regionálnych a subregionálnych dohodách.

Článok III

Obchodné operácie, uskutočňované fyzickými a právnickými ecuádorskými osobami na jednej strane a československými organizáciami oprávnenými na zahraničnoobchodnú činnosť ako samostatnými právnickými osobami na druhej strane, sa budú vykonávať v súlade s ustanoveniami tejto dohody a so zákonnými predpismi platnými v každej krajine.

Ceny tovaru a produktov, ktoré budú predmetom výmeny, sa určia v príslušných obchodných kontraktoch medzi osobami a organizáciami uvedenými v tomto článku na základe medzinárodných cien platných na hlavných trhoch.

Článok IV

Zmluvné strany budú napomáhať, aby sa na vývozoch z Republiky Ecuádor do Československej socialistickej republiky zúčastňovali rastúcou mierou hotové výrobky a polotovary, o ktoré bude mať Československá socialistická republika záujem, bez toho, aby boli dotknuté doterajšie tradičné vývozné položky Republiky Ecuádor.

Československá socialistická republika bude prispievať k procesu hospodárskeho a priemyselného rozvoja Ecuádora najmä vývozom strojov, priemyselného zariadenia a potrebných náhradných dielcov k nim.

Článok V

Všetky platby vyplývajúce z výmeny tovaru, upravené touto dohodou, sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľných dolároch Spojených štátov amerických alebo v inej voľne zameniteľnej mene v súlade so zákonmi, predpismi a úpravami, ktoré platia alebo v budúcnosti budú platiť v každej zo zmluvných krajín pre oblasť devízovej úpravy a platobného styku.

Článok VI

Tovar dovážaný v súlade s touto dohodou bude určený na použitie alebo spotrebu dovážajúcej krajiny a jeho reexport je zakázaný. V osobitných prípadoch však môže byť tovar reexportovaný a reexport sa vopred oznámi vyvážajúcej krajine.

Článok VII

Zmluvné strany sa dohodli poskytovať si v súlade s právnymi úpravami platnými v oboch krajinách:

a) oslobodenie od cla pre zásielky vzoriek bez komerčnej hodnoty, katalógov, cenníkov a obchodnopropagačného materiálu;

b) bezcolný dovoz do viazaného colného obehu pre tovar a predmety určené na výstavy a veľtrhy a ďalej pre zariadenie určené na pokusy, skúšky a na vedecko-technický výskum podľa programov vopred dohodnutých oboma krajinami.

Článok VIII

Obe strany zabezpečia pomocou prostriedkov, ktoré majú k dispozícii, primeranú ochranu proti všetkým formám nekalej súťaže a budú dbať, aby dovážaný a vyvážaný tovar nemal označenie, ktoré by mohlo dať podnet k omylom vo veci krajiny pôvodu, materiálu, druhu alebo kvality tovaru.

Článok IX

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Republiky Ecuádor sa dohodli na zriadení Zmiešanej komisie, zloženej zo zástupcov oboch krajín, ktorí budú na tento účel výslovne vymenovaní.

Zmiešaná komisia sa bude schádzať na zasadanie striedavo v Prahe a v Quite a do jej pôsobnosti bude náležať:

a) študovať možnosti rozvoja obchodnej výmeny medzi oboma krajinami v súlade s ustanoveniami tejto dohody;

b) skúmať všetky druhy pomoci, ktorú by si mohli zmluvné strany vzájomne poskytnúť s cieľom uľahčiť uzavieranie príslušných kontraktov;

c) navrhovať obom vládam potrebné opatrenia na dynamický rozvoj obchodnej výmeny a na hladké plnenie tejto dohody, včítane takých doplnkov dohody, ktoré by urýchlili jej plnenie;

d) skúmať možnosti kooperácie pri budovaní priemyslu v Ecuádore v súlade s rozvojovými programami a s priemyselnou politikou tejto krajiny. Pritom sa vezme do úvahy možnosť ecuádorského vývozu do Československej socialistickej republiky, pokiaľ ide o tovar vyrábaný podnikmi vybudovanými v rámci tejto kooperácie, a

e) dozerať na plnenie ustanovení tejto dohody.

Článok X

Ustanovenia tejto dohody sa budú vzťahovať na všetky obchodné operácie, ktoré sa uzavrú pred skončením jej platnosti.

Článok XI

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom, keď si obe strany výmenou nót potvrdia, že splnili všetky náležitosti vyžadované ich právnou úpravou.

Táto dohoda bude platiť po čas troch rokov a predľži sa mlčky vždy o jeden rok, ak ju jedna zo strán písomne nevypovie tri mesiace pred koncom platnosti.

Spísané v Quite 28. júna 1971 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v španielskom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ivan Peter v. r.

námestník ministra zahraničného obchodu

Za vládu

Republiky Ecuádor:

Vincente Burneo Burneo v. r.

minister výroby, poverený výkonom funkcie

ministra zahraničných vecí

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.