Vyhláška č. 171/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 95/1967 Zb. v znení vyhlášky č. 122/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu

Čiastka 41/1973
Platnosť od 27.12.1973 do30.04.1990
Účinnosť od 01.01.1974 do30.04.1990
Zrušený 134/1990 Zb.

171

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 21. decembra 1973,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 95/1967 Zb. v znení vyhlášky č. 122/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu

Federálne ministerstvo financií podľa § 18 a 19 zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií č. 95/1967 Zb. v znení vyhlášky č. 122/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu, sa mení takto:

1. Článok 5 ods. 1 a 2 znie:

(1) Daň z obratu sa vypočítava:

a) rozdielom medzi maloobchodnou cenou, príp. zníženou o prípustnú obchodnú zrážku alebo jej časť (čl. 6) alebo určenú odbytovú prirážku, a medzi veľkoobchodnou cenou. Pri ktorých výrobkoch sa daň z obratu podľa tohto ustanovenia vypočítava, ustanovuje Federálne ministerstvo financií,

b) rozdielom medzi veľkoobchodnou cenou určenou včítane dane z obratu podľa príslušných cenníkov a medzi veľkoobchodnou cenou bez dane z obratu,

c) percentnou sadzbou podľa sadzobníka dane z obratu (základná daň) z veľkoobchodnej ceny (príp. zvýšenej o prirážky za inú akosť alebo za iné vyhotovenie) alebo z nákladov a prípustnej ziskovej prirážky; pri predaji odberateľom, ktorí nemajú nárok na obchodnú zrážku, sa ešte použije sadzba dodatkovej dane (stĺpec 4 sadzobníka dane z obratu),

d) percentnou sadzbou podľa stĺpca 3 sadzobníka dane z obratu z obchodnej ceny pri predaji odberateľovi, ktorý má nárok na obchodnú zrážku,

e) percentnými sadzbami podľa stĺpcov 3 a 4 sadzobníka dane z obratu z obchodnej ceny pri predaji odberateľovi, ktorý nemá nárok na obchodnú zrážku,

f) pevnou sumou na jednotku tovaru.

(2) Bez ujmy ustanovenia čl. 6 ods. 4 sa o odbytovú prirážku znižuje rozdielová daň z obratu [odsek 1 písm. a)]. V prípadoch, keď sa výrobok fakturuje s percentnou daňou, odpočíta sa odbytová prirážka len z dodatkovej dane. Ak dodatková daň nie je fakturovaná alebo ak nie je ustanovená, nesmie odbytová prirážka znižovať základnú daň.

2. V čl. 5 sa vypúšťajú odseky 3 a 4, doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 7 a v novooznačených odsekoch 4 a 5 sa vypúšťajú slová „zaradený" do kategórie pevných cien“.

3. V čl. 6 sa vypúšťa v odseku 2 slovo „pevné“ a v odsekoch 3 a 4 slová „zaradené do kategórie pevných cien“.

4. V čl. 10 ods. 1 písm. c) sa text v zátvorke mení a znie:

„(čl. 5 ods. 4 a 5)“.

5. Čl. 13 ods. 3 sa vypúšťa.


Čl. II

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií č. 122/1967 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 95/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1974.1)


Prvý námestník ministra:

Hájek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Týmto dňom nadobúda účinnosť aj nový sadzobník dane z obratu č. VI/2-22 700/73. V dôsledku toho neplatí poznámka pod čiarou v čl. 4 vyhl. č. 95/1967 Zb.