Vyhláška č. 6/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka, o Platobnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka a o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka

Čiastka 3/1973
Platnosť od 09.02.1973
Účinnosť od 24.02.1973
Redakčná poznámka

Dohody nadobudli platnosť dňom podpisu, t. j. 14. júlom 1972.

6

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 21. decembra 1972

o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka, o Platobnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka a o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka


Dňa 14. júla 1972 boli v Prahe podpísané: Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka, Platobná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka a Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka.

Dohody nadobudli platnosť dňom podpisu, t. j. 14. júlom 1972.

České znenie dohôd sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

OBCHODNÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou republiky Šrí Lanka

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Republiky Šrí Lanka, želajúc si rozvíjať obchodné styky medzi oboma krajinami na základe rovnosti a vzájomných výhod, sa dohodli takto:

Článok 1

Obe zmluvné strany budú všetkými možnými prostriedkami rozvíjať a upevňovať obchodné styky medzi oboma krajinami na základe rovnosti a vzájomných výhod. Budú skúmať a čo najblahovoľnejšie posudzovať návrhy, ktoré jedna strana predloží na uváženie druhej strane za účelom dosiahnutia užších obchodných stykov. Výmena tovaru sa bude uskutočňovať v súlade s pripojenými listinami tovaru „A“ a „B“, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tejto dohody. Tieto listiny tovaru sa nebudú vykladať tak, že by vylučovali obchod s iným tovarom, ktorý nie je v listinách zahrnutý.

Článok 2

Obe zmluvné strany súhlasia s tým, že si budú vzájomne poskytovať zaobchádzanie podľa doložky najväčších výhod, pokiaľ sa týka colných a ostatných poplatkov vyberaných pri dovoze a vývoze tovaru medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Šrí Lanka, medzinárodného platobného styku pri vývoze a dovoze, predpísaného označovania tovaru, ako aj vydávania vývozných a dovozných licencií.

Ustanovenie článku 1 sa však nevzťahuje na poskytnutie alebo trvanie

a) výhod poskytovaných jednou zo zmluvných strán susedným krajinám za účelom uľahčenia pohraničného styku,

b) výhod vyplývajúcich z akejkoľvek colnej únie alebo oblasti slobodného obchodu, ktorej jedna zo zmluvných strán je alebo sa stane členom,

c) výhod poskytovaných na základe mnohostranných hospodárskych usporiadaní vzťahujúcich sa na medzinárodný obchod, na ktorých sa zúčastňuje alebo sa bude zúčastňovať iba jedna zmluvná strana.

Článok 3

Vývoz tovaru z Československej socialistickej republiky do Republiky Šrí Lanka a z Republiky Šrí Lanka do Československej socialistickej republiky sa bude uskutočňovať počas platnosti tejto dohody v súlade s vývoznými a dovoznými listinami dohodnutými medzi oboma vládami na každý kalendárny rok. Za týmto účelom sa budú uzavierať protokoly o výmene tovaru medzi oboma krajinami.

Článok 4

Obe zmluvné strany zabezpečia vydávanie dovozných a vývozných licencií na tovar dohodnutý v protokoloch, pokiaľ sa budú tieto licencie vyžadovať v rámci ich predpisov a správnych úprav, a aj inak uľahčia vzájomný dovoz a vývoz tovaru.

Článok 5

Dovoz a vývoz tovaru podľa tejto dohody sa bude uskutočňovať v súlade s devízovými predpismi platnými v každej z oboch krajín a na základe kontraktov uzavieraných medzi osobami, podnikmi a organizáciami oprávnenými vykonávať zahraničný obchod na území zmluvných strán.

Článok 6

Vláda Československej socialistickej republiky uznáva politiku vlády Republiky Šrí Lanka, pokiaľ sa týka prednostného uplatnenia občanov Republiky Šrí Lanka na obchode, a za týmto účelom bude podporovať vymenúvanie občanov Republiky Šrí Lanka za sprostredkovateľov v Republike Šrí Lanka pre výrobky československého pôvodu.

Článok 7

Tovar dodávaný v rámci tejto dohody sa znova nevyvezie do tretej krajiny bez súhlasu vývoznej krajiny.

Článok 8

Platby súvisiace s vykonávaním tejto dohody sa budú uskutočňovať podľa platobnej dohody platnej v čase týchto platieb.

Článok 9

S cieľom uľahčiť vykonávanie tejto dohody obe zmluvné strany súhlasia s tým, že sa na žiadosť jednej z nich začnú vzájomné porady o otázkach týkajúcich sa obchodu a platieb medzi oboma krajinami.

Za týmto účelom zástupcovia oboch zmluvných strán sa zídu do 45 dní po tom, čo dostali žiadosť jednej zo strán, na mieste a v čase, na ktorých sa vzájomne dohodnú.

Článok 10

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu a bude platiť päť rokov.

Ak žiadna zo zmluvných strán neoznámi tri mesiace pred uplynutím platnosti svoj úmysel ukončiť platnosť tejto dohody alebo ju pozmeniť, jej platnosť sa automaticky predľži vždy o ďalší jeden rok. Ak jedna zo strán oznámi svoj úmysel zmeniť túto dohodu, obe zmluvné strany sa zídu, aby prerokovali zmeny a dohodli sa na nich.

Po skončení platnosti tejto dohody sa všetky záväzky podľa tejto dohody splnia v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

Článok 11

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa zrušuje Obchodná dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Cejlónu, podpísaná 14. decembra 1957.

Spísané v Prahe 14. júla 1972 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom, sinhálskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade akýchkoľvek sporov bude rozhodujúce anglické znenie.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. A. Barčák v. r.

Za vládu

Republiky Šrí Lanka:

T. B. Subasinghe v. r.

LISTINA „A“

Tovar na vývoz z Československej socialistickej republiky do Republiky Šrí Lanka

Stroje všetkých druhov, ako drevoobrábacie stroje, kovoobrábacie stroje, dieselové motory a dieselové agregáty, čerpadlá, stroje na spracovanie kaučuku, textilné stroje, cigaretové stroje, stáčacie stroje, bagre a žeriavy, obuvnícke stroje, kožiarske stroje, garbiarne, lisy na olej, tlačiarske stroje, náhradné dielce

Zariadenia pre vodné elektrárne, dieselové elektrárne, cukrovary, mydlárne, továrne na bicykle, továrne na výrobu tehál a dlaždíc, textilné závody, pivovary, píly, zariadenia na polotlače, liehovary, zariadenia na výrobu ľadu, náhradné dielce

Dopravné prostriedky a zariadenia

Železničné dopravné prostriedky, ako parné a dieselové rušne, železničné vagóny, locotraktory

Poľnohospodárske stroje a náradia, traktory

Stavebné a cestné stroje

Stavebné materiály a železiarsky tovar

Všetky druhy textilu a textilné výrobky

Všetky druhy papiera a papierenské výrobky

Sklo a sklenené výrobky

Cukor

Chmeľ a slad

Optické prístroje, fotoprístroje a premietacie prístroje

Chemické výrobky, liečivá

Lekárske a zubné náčinie

Spojovacie zariadenia

Metalurgické zariadenia

Mlyny

Cementárne

Guľkové ložiská

Ostatné výrobky

LISTINA „B“

Tovar na vývoz z Republiky Šrí Lanka do Československej socialistickej republiky

Kaučuk

Kokosový olej

Sušené kokosové orechy

Čaj

Kokosové vlákna

Pogumované kokosové vlákna

Grafit

Kakaové bôby

Korenie

Éterické oleje

Preglejky a dyhy

Ručné práce (včítane batikov)

Parkety

Autobatérie a suché batériové články

Gumový tovar (chirurgické rukavice, domáce rukavice, obrusy atď.)

Prepisovacie a tlačiarske atramenty

Ostatné výrobky

PLATOBNÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka

V snahe uľahčiť a upraviť platobný styk medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Šrí Lanka vláda Československej socialistickej republiky a vláda Republiky Šrí Lanka sa dohodli takto:

Článok 1

Všetky bežné platby vymenované v článku 3 tejto dohody medzi fyzickými a právnickými osobami so sídlom v Republike Šrí Lanka a fyzickými a právnickými osobami so sídlom v Československej socialistickej republike sa budú vykonávať podľa ustanovení tejto dohody.

Článok 2

Za týmto účelom:

(1) Central Bank of Ceylon, konajúca ako zástupca vlády Republiky Šrí Lanka, otvorí vo svojich knihách na meno Československej obchodnej banky, ú.s., Praha, konajúcej ako zástupca vlády Československej socialistickej republiky, bezúročný účet v librách šterlingov s označením „Československý účet“.

(2) Československá obchodná banka, ú. s., Praha, konajúca ako zástupca vlády Československej socialistickej republiky, otvorí vo svojich knihách na meno Central Bank of Ceylon, konajúcej ako zástupca vlády Republiky Šrí Lanka, bezúročný účet v librách šterlingov s označením „Účet Šrí Lanky“.

Článok 3

Za bežné platby sa budú považovať tieto platby:

(1) Platby za dodávky tovaru podľa platnej Obchodnej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka.

(2) Platby za služby v súvislosti s výmenou tovaru spomenutou v odseku 1, ako dopravné výdavky, námorné dopravné, včítane poplatkov za prenájom lodí, a výdavky s tým spojené, poistenie, arbitrážne nálezy, skladiskové a colné poplatky, výdavky na zošľachťovanie, opravy, provízie zástupcov, inzercie, za sprostredkovanie a iné výdavky.

(3) Platby týkajúce sa

a) výdavkov spojených s účasťou na výstavách a veľtrhoch,

b) výdavkov oficiálnych delegácií a ostatných zástupcov v krajine druhej zmluvnej strany.

(4) Ostatné platby, na ktorých sa obe vlády dohodnú.

Článok 4

1. Všetky bežné platby z Republiky Šrí Lanka do Československej socialistickej republiky sa budú účtovať v prospech „Československého účtu“ v knihách Central Bank of Ceylon a zodpovedajúce účtovné záznamy sa uskutočnia na ťarchu „Účtu Šrí Lanky“ v knihách Československej obchodnej banky, ú.s., Praha.

2. Všetky bežné platby z Československej socialistickej republiky do Republiky Šrí Lanka sa budú účtovať na ťarchu „Československého účtu“ v knihách Central Bank of Ceylon a zodpovedajúce účtovné záznamy sa uskutočnia v prospech „Účtu Šrí Lanky“ v knihách Československej obchodnej banky, ú. s., Praha.

Článok 5

Zostatok na účtoch otvorených v súlade s touto dohodou neprekročí v prospech ani jednej strany sumu 500 tisíc libier šterlingov. Ak zostatok prekročí túto sumu, dlžnícka strana sa vynasnaží vyrovnať prekročenie v priebehu troch mesiacov zvýšenými dodávkami tovaru.

Ak po uplynutí spomenutej lehoty troch mesiacov bude stále prevažovať zostatok uvedenú sumu, banka dlžníckej strany vyrovná toto prekročenie na požiadanie banky veriteľskej strany vo voľne zameniteľných librách šterlingov alebo v inej mene prijateľnej banke veriteľskej strany.

Článok 6

Na účely tejto dohody všetky kontrakty a účty týkajúce sa obchodu medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Šrí Lanka budú vyjadrené v librách šterlingov.

Článok 7

Zostatky clearingových účtov vedených podľa článku 2 tejto dohody sa môžu po dohode medzi zmluvnými stranami prevádzať na clearingové účty vedené niektorou zmluvnou stranou s inými krajinami.

Zostatky clearingových účtov vedených niektorou zmluvnou stranou s inými krajinami sa môžu takisto prevádzať po dohode medzi oboma zmluvnými stranami na clearingové účty vedené podľa článku 2 tejto dohody.

Článok 8

Československá obchodná banka, ú. s., Praha a Central Bank of Ceylon sa dohodnú na všetkých potrebných technických podrobnostiach na účinné vykonávanie tejto dohody.

Článok 9

V prípade ukončenia platnosti tejto dohody budú platiť tieto ustanovenia:

(a) čistý zostatok oboch účtov vedených podľa tejto dohody sa určí ku dňu ukončenia tejto dohody. Dlžnícka strana sa vynasnaží uhradiť čistý zostatok dodávkami tovaru v lehote 6 mesiacov;

(b) ak po uplynutí spomenutej lehoty 6 mesiacov nebude zostatok vyrovnaný, banka dlžníckej strany ho okamžite vyrovná na žiadosť banky veriteľskej strany vo voľne zameniteľných librách šterlingov alebo v akejkoľvek inej mene prijateľnej banke veriteľskej krajiny.

Článok 10

Zostatok clearingových účtov vedených podľa článku 2 Platobnej dohody zo 14. decembra 1957 bude prevedený dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody na účty novo otvorené podľa článku 2 tejto dohody, len čo obe banky poverené vedením účtu potvrdia nevyrovnané zostatky.

Článok 11

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu a bude platiť päť rokov.

Ak žiadna zo zmluvných strán neoznámi tri mesiace pred uplynutím platnosti svoj úmysel ukončiť platnosť tejto dohody alebo ju pozmeniť, jej platnosť sa automaticky predľži vždy o ďalší jeden rok. Ak jedná zo strán oznámi svoj úmysel zmeniť túto dohodu, obe strany sa zídu, aby prerokovali zmeny a dohodli sa na nich.

Po skončení platnosti tejto dohody sa všetky záväzky podľa tejto dohody splnia v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

Článok 12

Platobná dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Ceylónu, podpísaná 14. decembra 1957, sa zrušuje dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Spísané v Prahe 14. júla 1972 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom, sinhálskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade akýchkoľvek sporov bude rozhodujúce anglické znenie.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. A. Barčák v. r.

Za vládu

Republiky Šrí Lanka:

T. B. Subasinghe v. r.

DOHODA

o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Šrí Lanka

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Republiky Šrí Lanka, želajúc si rozvíjať spoluprácu medzi oboma krajinami v oblasti vedy a techniky na základe rovnosti a vzájomných výhod, sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti vedy a techniky s cieľom čo najúčinnejšie využiť najnovšie poznatky vedy a techniky na rozvoj národného hospodárstva oboch krajín.

Článok 2

Spolupráca medzi zmluvnými stranami spomínaná v článku 1 tejto Dohody bude spočívať najmä:

a) v poskytovaní služieb odborníkov a poradcov za účelom pomoci vo všetkých veciach týkajúcich sa vedy a techniky;

b) v podpore praktického a teoretického výcviku príslušníkov každej zo zmluvných strán na území druhej zmluvnej strany;

c) vo výmene informácií a dokumentácie;

d) v utváraní vedeckých výskumných skupín a útvarov na plánovanie a výskum;

e) v iných formách spolupráce, na ktorých sa dohodnú príslušné úrady zmluvných strán.

Článok 3

Zmluvné strany poveria svoje príslušné orgány alebo organizácie, aby zabezpečili vykonávanie tejto Dohody a uzavreli dojednania týkajúce sa jej plnenia. V každom jednotlivom prípade sa dohodnú na odborníkoch a poradcoch, na službách, ktoré budú poskytovať, na rozsahu, odmeňovaní a na iných podrobných pracovných podmienkach, ako aj na osobách, ktorých výcvik sa poskytne v rámci tejto Dohody.

Článok 4

Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že podnikne opatrenia, aby zamedzila prezrádzanie osobitných znalostí, získaných na základe spolupráce v rámci tejto Dohody, ktorejkoľvek neoprávnenej osobe alebo ktorejkoľvek tretej krajine bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušných úradov druhej zmluvnej strany.

Článok 5

Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že v súlade so svojimi platnými zákonmi a inými predpismi poskytne na svojom území občanom druhej zmluvnej strany na základe dohody, ktorá sa môže uzavrieť medzi oboma zmluvnými stranami, podporu, ktorá bude potrebná na plnenie úloh uskutočňovaných v rámci tejto Dohody.

Článok 6

Príslušné orgány oboch zmluvných strán prerokujú na základe žiadosti jednej z nich akékoľvek otázky týkajúce sa vykonávania tejto Dohody za účelom jeho uľahčenia.

Článok 7

(1) Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu a zostane v platnosti až do uplynutia jedného roka odo dňa, keď ktorákoľvek zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane písomne svoj úmysel Dohodu ukončiť.

(2) Ak na základe predchádzajúceho odseku bude táto Dohoda vypovedaná, zmluvné strany sa v náležitej lehote pred skončením platnosti tejto Dohody dohodnú na spôsobe ukončenia projektov začatých v jej rámci.

Spísané v Prahe 14. júla 1972 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom, sinhálskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade akýchkoľvek sporov bude rozhodujúce anglické znenie.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. A. Barčák v. r.

Za vládu

Republiky Šrí Lanka:

T. B. Subasinghe v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.