Opatrenie č. 14/1973 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o poskytovaní pôžičiek so štátnym príspevkom mladým manželom

Čiastka 7/1973
Platnosť od 09.03.1973
Účinnosť od 01.04.1973
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Federálneho zhromaždenia č. 41/1973 Zb. zo dňa 26. apríla 1973.

14

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

zo 6. marca 1973

o poskytovaní pôžičiek so štátnym príspevkom mladým manželom

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 58 ods.3 ústavného zákona č.143/1968 Zb. o československej federácii na tomto opatrení:


§ 1

Základné ustanovenie

(1) Mladým manželom sa môžu poskytovať zvýhodnené pôžičky (ďalej len „pôžičky“)

a) na úhradu členského podielu v družstevnej bytovej výstavbe a na výdavky spojené s výstavbou alebo kúpou rodinného domčeka, s výstavbou domu s bytmi v osobnom vlastníctve, s kúpou bytu v osobnom vlastníctve, so zriadením bytu z nebytových priestorov, prístavbou alebo prestavbou (ďalej len „pôžička na obstaranie bytu“),

b) na nákup bytového zariadenia (ďalej len „pôžička na zariadenie bytu“).

(2) Na úhradu pôžičiek sa poskytuje štátny príspevok.

Pôžičky

§ 2

(1) Pôžičky sa môžu poskytnúť manželom, ktorí vedú riadny život pracujúceho človeka, ak spĺňajú tieto ďalšie podmienky:

a) obaja manželia majú trvalé bydlisko v Československej socialistickej republike a aspoň jeden z nich je občanom Československej socialistickej republiky,

b) manželia uzavreli manželstvo za účinnosti tohto zákonného opatrenia alebo v čase troch rokov predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti,

c) v roku podania návrhu na uzavretie zmluvy o pôžičke sú manželia mladší ako tridsať rokov alebo tento vek dovŕšili v roku podania návrhu na uzavretie zmluvy o pôžičke,

d) súčet priemerných mesačných čistých príjmov oboch manželov z pracovného pomeru alebo pomeru obdobného tomuto pomeru, z inej zárobkovej činnosti pravidelne vykonávanej, z pracovnej činnosti v jednotnom roľníckom družstve, peňažných dávok nemocenského poistenia nahrádzajúcich mzdu, invalidných a čiastočných invalidných dôchodkov a študentských štipendií neprekročil v kalendárnom roku predchádzajúcom pred uzavretím zmluvy o pôžičke 5000 Kčs.

(2) Pôžičky sa môžu poskytnúť aj občanovi Československej socialistickej republiky, i keď nežije v manželstve, ak má v priamom zaopatrení aspoň jedno vlastné alebo osvojené dieťa, ktoré v deň nadobudnutia účinnosti zákonného opatrenia neprekročilo vek troch rokov; občan však musí spĺňať podmienky ustanovené pre manželov v odseku 1, s výnimkou ustanovenia pod písmenom b).

(3) Pôžička sa nemusí poskytnúť najmä vtedy, ak nie sú predpoklady, že sa riadne splatí.

§ 3

(1) Pôžičky možno poskytovať najviac do sumy 30 000 Kčs; úhrn pôžičiek manželom alebo občanovi (§ 2 ods.2) na obstaranie bytu a na zariadenie bytu nesmie túto sumu prevyšovať.

(2) Ročná úroková sadzba z pôžičky na obstaranie bytu tvorí 1 %, z pôžičky na zariadenie bytu 2,5 %.

(3) Čas splatnosti pôžičiek je najviac desať rokov. Štátna sporiteľňa, ktorá pôžičky (pôžičku) poskytla, môže na žiadosť manželov (občana) pri narodení každého dieťaťa, ku ktorému došlo po uzavretí zmluvy o pôžičke, povoliť odklad splácania až na čas jedného roka, a to aj keď sa tým predĺži desaťročný čas splatnosti.

Štátny príspevok

§ 4

(1) Štátny príspevok sa poskytuje

a) na úhradu pôžičiek manželov, ktorým sa po uzavretí zmluvy o pôžičke narodilo dieťa,

b) na úhradu pôžičiek občana (§ 2 ods.2), ktorému sa narodilo dieťa po nadobudnutí účinnosti tohto zákonného opatrenia a dožilo sa jedného roka po uzavretí zmluvy o pôžičke.

(2) Nárok na štátny príspevok vzniká dňom, keď sa dieťa dožilo jedného roka, a to aj keď manželstvo manželov, ktorým sa pôžička poskytla, v tom čase už netrvalo.

(3) Štátny príspevok je 2000 Kčs pri prvom dieťati, 4000 Kčs pri druhom a každom ďalšom dieťati. Pre určenie, či ide o prvé, druhé alebo ďalšie dieťa, je rozhodujúci počet žijúcich detí, ktoré má zaviazaný zo zmluvy o pôžičke v deň vzniku nároku na štátny príspevok; pritom musí ísť o vlastné alebo osvojené deti vo veku do skončenia povinnej školskej dochádzky.

(4) Pri súbehu nárokov na štátny príspevok na to isté dieťa sa príspevok poskytuje iba raz; v prípade pochybností sa poskytuje na úhradu pôžičiek toho zaviazaného zo zmlúv o pôžičke, ktorý má dieťa vo svojom zaopatrení.

(5) Ak v deň uplatnenia nároku na štátny príspevok nesplatené pôžičky nedosahujú výšku príspevku, patrí štátny príspevok iba vo výške zvyšku pôžičiek.

(6) Štátny príspevok sa neposkytuje, pokiaľ niektoré z detí bolo z dôvodu nedostatočnej starostlivosti rozhodnutím súdu zverené do výchovy iného občana alebo do ústavnej výchovy.

§ 5

(1) Štátny príspevok sa použije ako mimoriadna splátka na pôžičky, prednostne na pôžičku na zariadenie bytu.

(2) Nárok na štátny príspevok musí uplatniť zaviazaný zo zmluvy o pôžičke voči štátnej sporiteľni, ktorá pôžičku poskytla, do troch rokov od jeho vzniku; inak nárok zaniká. Prípadné spory rozhoduje súd.


Všeobecné a záverečné ustanovenia

§ 6

(1) Pôžičky poskytuje Česká štátna sporiteľňa manželom (občanovi) s trvalým bydliskom na území Českej socialistickej republiky, Slovenská štátna sporiteľňa manželom (občanovi) s trvalým bydliskom na území Slovenskej socialistickej republiky; ak nemajú obaja manželia trvalé bydlisko v tej istej republike, môže im pôžičku poskytnúť len jedna zo štátnych sporiteľní.

(2) Štátny príspevok uhrádza Českej štátnej sporiteľni Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky, Slovenskej štátnej sporiteľni Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky.

§ 7

Vláda Československej socialistickej republiky môže v prípade potreby podmienky pre poskytovanie pôžičiek ustanovené v § 2 ods.1 písm.c) a d) a v § 3 a podmienku pre poskytovanie štátneho príspevku ustanovenú v § 4 ods.1 upraviť pre manželov (občana) výhodnejšie.

§ 8

Zrušuje sa zákon č. 56/1948 Zb. o štátnej podpore novomanželom; právne vzťahy vzniknuté pred 1. aprílom 1973 sa však posudzujú podľa dosiaľ platných predpisov.

§ 9

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1973.


Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.