Vyhláška č. 144/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o drôtových telekomunikačných zariadeniach, ktoré sú v prevádzke mimo jednotnej telekomunikačnej siete

Čiastka 35/1973
Platnosť od 12.11.1973 do30.06.2000
Účinnosť od 01.01.1974 do30.06.2000
Zrušený 195/2000 Z. z.

144

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva spojov

z 9. novembra 1973

o drôtových telekomunikačných zariadeniach, ktoré sú v prevádzke mimo jednotnej telekomunikačnej siete

Federálne ministerstvo spojov po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi podľa § 8 ods. 4 a § 22 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách a podľa § 79 ods. 1 písm. a) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev pre zriaďovanie a prevádzku drôtových telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete (ďalej len „neverejné zariadenia“) ustanovuje:


§ 1

Všeobecné ustanovenia

(1) Neverejnými zariadeniami sa v tomto predpise rozumejú drôtové telekomunikačné zariadenia, ktoré sú zriadené a v prevádzke mimo jednotnej telekomunikačnej siete.

Sú to najmä:

- telefónne, telegrafné a návestné zariadenia,

- miestne rozhlasy,

- závodné rozhlasy.

(2) Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú:

a) na telekomunikačné zariadenia, ktoré za predpokladov uvedených v § 6 ods.1 zákona č.110/1964 Zb. o telekomunikáciách zriaďuje vojenská správa, Federálne ministerstvo vnútra, Ministerstvo vnútra ČSR, Ministerstvo vnútra SSR, Československé štátne dráhy, správa civilného letectva a organizácie energetiky (v rozsahu ustanovenom zákonom);

b) na telefónne a zabezpečovacie vedenie pozdĺž železničných vlečiek za predpokladu,že vedenie pozdĺž vlečky slúži výhradne na riadenie a zabezpečenie železničnej prevádzky;

c) na zariadenia vnútri budov alebo na súvislých pozemkoch toho istého prevádzateľa, pokiaľ nie sú pripojené na jednotnú telekomunikačnú sieť.

(3) Zriadenie a prevádzku neverejných zariadení povoľujú jednotlivé riaditeľstvá spojov, v Prahe riaditeľstvo telekomunikácií a telegrafná ústredňa, v obvode ktorých je celkom alebo z väčšej časti vonkajšie vedenie neverejného zariadenia (ďalej len „povoľujúce orgány“). V sporných prípadoch určí povoľujúci orgán príslušné ústredné riaditeľstvo spojov.

(4) Ak ide o neverejné zariadenie diaľkového charakteru,1) je povoľujúcim orgánom Federálne ministerstvo spojov.

(5) Povolenie na výstavbu a prevádzku neverejného zariadenia, ktoré má prekračovať štátne hranice, môže sa udeliť len so súhlasom Federálneho ministerstva spojov.

(6) Neverejné zariadenie sa smie pripojiť na jednotnú telekomunikačnú sieť, prípadne na telekomunikačné zariadenie iného prevádzateľa iba s povolením organizácie spojov. Povolenie na pripojenie neverejného zariadenia na jednotnú telekomunikačnú sieť vydáva miestne príslušná organizácia spojov podľa platných predpisov (prípadne podľa dohôd uzavretých medzi Federálnym ministerstvom spojov a inými ministerstvami).

Postup konania do vydania povolenia

§ 2

Predloženie plánov výstavby a dokumentácie stavby neverejného zariadenia povoľujúcemu orgánu

(1) Investor neverejného zariadenia je povinný jeho výstavbu vopred plánovať.

(2) Pred zaradením výstavby neverejného zariadenia do plánu je investor povinný prerokovať s povoľujúcim orgánom, či sledovaný cieľ nemožno dosiahnuť zariadeniami jednotnej telekomunikačnej siete.

Na prerokovanie investor predloží:

a) zdôvodnenie výstavby, plánovanú kapacitu zariadenia s údajmi o využití a rezervách, s návrhom harmonogramu výstavby;

b) predpokladané požiadavky na dodávku rozhodujúcich telekomunikačných zariadení a materiálov, obzvlášť požiadavky na dovoz z krajín socialistického tábora a z kapitalistických štátov;

c) údaje o plánovaných nákladoch;

d) údaje o nových zariadeniach, ktoré sa majú použiť alebo vyvinúť.

(3) Povoľujúci orgán na základe predložených podkladov uvedených v odseku 2 prerokuje s investorom požadovanú výstavbu neverejného zariadenia, a ak zistí, že je potrebná a odôvodnená, predbežne schváli zámer investora.

(4) Na základe súhlasu povoľujúceho orgánu a po zahrnutí výstavby neverejného zariadenia do plánu pristúpi investor k spracovaniu prípravnej a projektovej dokumentácie.

(5) Pred schválením sa musí prípravná a projektová dokumentácia prerokovať s povoľujúcim orgánom, ktorý dokumentáciu opatrí schvaľovacou doložkou.

(6) Projektovú dokumentáciu vypracovanú po tom, čo povoľujúci orgán schválil projektovú úlohu, pripojí žiadateľ v jednom vyhotovení ako prílohu k žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie neverejného zariadenia.

§ 3

Žiadosť o povolenie na zriadenie neverejného zariadenia

(1) Žiadosť o povolenie na zriadenie neverejného zariadenia podá žiadateľ písomne na príslušnej okresnej správe spojov, na mestskej telekomunikačnej správe (pri zariadeniach diaľkového charakteru na príslušnej správe diaľkových káblov), v Prahe na riaditeľstve telekomunikácií, prípadne v telegrafnej ústredni (ďalej len „poverené organizácie spojov“). V žiadosti odôvodní požadovanú výstavbu, uvedie údaje o schválení projektovej úlohy a pripojí projektovú dokumentáciu.

(2) Poverené organizácie spojov preskúmajú projektovú dokumentáciu, najmä, či je v súlade so schválenou projektovou úlohou. Ak treba, vykonajú miestne vyšetrenia a prípadne navrhnú povoľujúcemu orgánu osobitné podmienky, ktoré by mali v povolení určiť.

(3) Preskúmanú žiadosť s projektovou dokumentáciou predloží poverená organizácia spojov povoľujúcemu orgánu na vydanie povolenia.

§ 4

Vydanie povolenia na zriadenie neverejného zariadenia

(1) Ak povoľujúci orgán nemá námietky proti výstavbe neverejného zariadenia, vydá písomné povolenie na začatie výstavby.2)

(2) V povolení uloží žiadateľovi podmienku uskutočniť výstavbu zariadenia presne podľa projektovej dokumentácie a eventuálne aj ďalšie podmienky, ktoré určí podľa návrhu poverenej organizácie spojov. Zároveň uloží žiadateľovi, aby oznámil ukončenie výstavby zariadenia poverenej organizácii spojov a predložil žiadosť o povolenie na prevádzku zariadenia na tlačive, ktoré priloží.

(3) Federálne ministerstvo spojov svoj súhlas na vydanie povolenia neverejného zariadenia prekračujúceho štátne hranice oznámi príslušnému povoľujúcemu orgánu, ktorý postupuje podľa predchádzajúcich odsekov 1 a 2.

§ 5

Výstavba neverejného zariadenia

(1) Len čo žiadateľ dostane povolenie, môže z hľadiska zákona o telekomunikáciách prikročiť k výstavbe zariadenia.

(2) Pokiaľ povoľujúci orgán povolil pripnúť vedenie neverejného zariadenia na podpery nadzemného vedenia, ktoré sú v majetku alebo údržbe správy spojov, smie pripnutie urobiť len organizácia spojov.

(3) Pri výstavbe miestnych rozhlasov treba postupovať podľa platných československých štátnych noriem a platných predpisov.

(4) Dokončenie výstavby zariadenia oznámi majiteľ povolenia poverenej organizácii spojov a k oznámeniu pripojí žiadosť o povolenie na prevádzku neverejného zariadenia.

(5) Poverená organizácia spojov vykoná na účet žiadateľa východiskovú revíziu zariadenia, pri ktorej najmä zistí, či sa zariadenie vybudovalo podľa vydaného povolenia.

(6) Dokončenie výstavby zariadenia diaľkového charakteru oznámi majiteľ povolenia Federálnemu ministerstvu spojov, ktoré určí organizáciu spojov na vykonanie revízie.

(7) Ak poverená organizácia spojov zistí, že sa stavba neurobila presne podľa schválenej projektovej dokumentácie, vyzve majiteľa povolenia, aby opravil dokumentáciu tak, aby zodpovedala skutočnému stavu zariadenia.

§ 6

Žiadosť o povolenie na prevádzku neverejného zariadenia

(1) Žiadosť sa podáva na riadne vyplnenom tlačive, a to oddelene pre každé prevádzkovo samostatné zariadenie.

K žiadosti treba pripojiť tieto prílohy:

a) polohopisný plán, z ktorého je zrejmé umiestnenie vnútorných zariadení, káblových, prípadne nadzemných tratí a vonkajších staníc; pri vysokofrekvenčných zariadeniach aj plán trate nosného metalického vedenia. Pre menšie a jednoduché zariadenia a pre miestne a závodné rozhlasy sa polohopisný plán nepožaduje,

b) menovitý zoznam vonkajších vedľajších staníc a priamych spojení zapojených do zariadenia, pri závodných rozhlasoch zoznam reproduktorov zapojených mimo areálu podniku, v ktorom je umiestnená rozhlasová ústredňa, zoznam staníc (pri závodných rozhlasoch zoznam reproduktorov) umiestnených v iných právnych subjektoch,3)

c) schematický plán siete podzemných i nadzemných vedení,

d) schéma zapojenia a technický opis zariadenia (len pre netypizované zariadenia bežne v jednotnej telekomunikačnej sieti nepoužívané).

(2) Prílohy k žiadosti treba pripojiť trojmo. Ak zariadenie zasahuje do obvodov niekoľkých poverených organizácií spojov,treba prílohy pripojiť v takom počte. aby každá poverená organizácia spojov dostala odpis povolenia aj s prílohami.

(3) Žiadosť aj s prílohami predloží žiadateľ poverenej organizácii spojov, v obvode ktorej sa má vybudovať zariadenie alebo väčšia časť jeho vonkajšieho vedenia (v Prahe priamo riaditeľstvu telekomunikácií). Ak ide o neverejné zariadenie diaľkového charakteru, predloží žiadateľ žiadosť s prílohami príslušnej správe diaľkových káblov. Táto poverená organizácia spojov preskúma, či žiadosť má všetky náležitosti a či údaje uvedené v žiadosti zodpovedajú skutočnosti. Preskúmanú žiadosť, včítane príloh, postúpi poverená organizácia spojov povoľujúcemu orgánu.

§ 7

Vydanie povolenia na prevádzku neverejného zariadenia

(1) Povoľujúci orgán preskúma žiadosť, včítane príloh, a presvedčí sa, či údaje v žiadosti a prílohe súhlasia s eventuálne upravenou projektovou dokumentáciou. Ak proti prevádzke neverejného zariadenia niet námietok, vyhotoví povolenie na predpísanom tlačive, v ktorom uvedie podmienky prevádzky zariadenia.

(2) K povoleniu, ktoré vyhotoví v troch exemplároch, pripojí tieto prílohy:

a) polohopisný plán zariadenia (nie je potrebný pri zariadení menšieho rozsahu a pri miestnych rozhlasoch);

b) schematický plán zariadenia;

c) menovitý zoznam zapojených vonkajších vedľajších staníc a priamych spojení; pri závodnom rozhlase zoznam reproduktorov zapojených mimo areálu podniku, v ktorom je umiestnená rozhlasová ústredňa, zoznam staníc (pri závodnom rozhlase zoznam reproduktorov) umiestnených v iných právnych subjektoch;

d) schému zapojenia, prípadne aj technický opis zariadenia, ak ide o zariadenie, ktoré sa bežne nepoužíva v jednotnej telekomunikačnej sieti.

Na každé zariadenie tvoriace samostatný celok v zmysle tejto vyhlášky vydá povoľujúci orgán samostatné povolenie.

(3) Originál povolenia aj s prílohami zašle povoľujúci orgán doporučene žiadateľovi. Jedno vyhotovenie povolenia s prílohami zašle povoľujúci orgán, včítane projektovej dokumentácie, poverenej organizácii spojov a jedno vyhotovenie si ponechá. Ak zariadenie zasahuje do niekoľkých poverených organizácií spojov, zašle povoľujúci orgán každej z týchto organizácií odpis povolenia s prílohami.

(4) Len čo žiadateľ dostane povolenie, môže z hľadiska zákona o telekomunikáciách začať prevádzku neverejného zariadenia.

(5) Povoľujúci orgán môže v prípadoch naliehavej potreby z celoštátneho hľadiska udeliť aj dočasné povolenie, obsahujúce všeobecne záväzné podmienky v zmysle ustanovenia § 4 ods.1. Najneskôr do dňa začatia prevádzky zariadenia je však žiadateľ o povolenie povinný predložiť povoľujúcemu orgánu predpísanú dokumentáciu, aby sa dočasné povolenie mohlo nahradiť trvalým povolením.

(6) Na výstavbu a prevádzku neverejných zariadení dočasného charakteru (výstavy, športové podujatia, rekreačné tábory a pod.) môže povoľujúci orgán vydať dočasné povolenie. Platnosť takého povolenia je obmedzená na šesť mesiacov.

Vzťah medzi majiteľom povolenia a organizáciami spojov

§ 8

Zmeny neverejných zariadení

(1) Každá zmena povoleného zariadenia, ktorá by mohla mať vplyv na výšku poplatkov za vydané povolenie, prípadne na prevádzku jednotnej telekomunikačnej siete, podlieha povoleniu príslušného povoľujúceho orgánu.

(2) O povolenie zmeny zariadenia požiada majiteľ povolenia pred jej uskutočnením. Žiadosť uplatní obdobným spôsobom, akoby šlo o nové zariadenie, a k žiadosti pripojí doterajšie povolenie. Pre malé zmeny zariadenia platia ustanovenia odsekov 6 a 7.

(3) Žiadosť o povolenie zmeny zariadenia predloží majiteľ povolenie poverenej organizácii spojov, ktorá žiadosť preskúma a vykoná na jeho účet revíziu zariadenia. Ak ide o zariadenie diaľkového charakteru, predloží žiadosť príslušnej správe diaľkových káblov.

(4) Poverená organizácia spojov, ktorej bola žiadosť predložená, postúpi ju aj s prílohami, s doterajším povolením a revíznym nálezom príslušnému povoľujúcemu orgánu.

(5) Povoľujúci orgán postupuje rovnakým spôsobom ako pri vydaní nového povolenia.

(6) Ak sa mení iba počet staníc alebo počet reproduktorov a mikrofónov (pri miestnych rozhlasoch a závodných rozhlasoch), netreba povolenie obnovovať. Majiteľ povolenia písomne oznámi túto zmenu poverenej organizácii spojov, ktorá vykoná revíziu zariadenia, doplní svoju evidenciu a predloží hlásenie majiteľa povolenia s revíznym nálezom povoľujúcemu orgánu.

(7) Povoľujúci orgán vydá v prípadoch uvedených v odseku 6 (pokiaľ dôjde k zmene podmienok) dodatok k povoleniu a určí nové poplatky. Jedno vyhotovenie dodatku zašle majiteľovi povolenia a druhé poverenej organizácii spojov, ktorá ho pripojí k povoleniu.

§ 9

Udržiavanie neverejných zariadení

Údržbu neverejných zariadení zabezpečuje majiteľ povolenia.

§ 10

Revízia neverejných zariadení

(1) Orgány poverené výkonom štátnej inšpekcie telekomunikácií4) vykonávajú revízie neverejných zariadení a sú oprávnené uložiť majiteľovi povolenia, aby nimi zistené závady odstránil v termíne, ktorý mu určia. Výkonom štátnej inšpekcie telekomunikácií zostáva nedotknutá zodpovednosť majiteľa povolenia.

(2) Pri revíziách kontrolujú orgány štátnej inšpekcie telekomunikácií najmä:

a) či sa dodržiavajú podmienky určené v povolení, či sa zariadenia bez vedomia a súhlasu správy spojov nerozšírilo, nezmenilo a či sa nezneužíva;

b) či sa zariadenie udržiava odborne, kvalitne a či sa neznehodnocuje nedbalou a neodbornou obsluhou, nečistotou miestnosti a pod.;

c) či sa zariadenie používa čo najhospodárnejšie a najúčelnejšie;

d) či sa riadne platia príslušné poplatky.

(3) Náklady spojené s revíziou uhrádza spravidla príslušná organizácia spojov. Majiteľ povolenia uhrádza náklady v týchto prípadoch:

a) ak sa revízia koná za účelom vydania povolenia na prevádzku neverejného zariadenia (východisková revízia), na jeho zmenu alebo na jeho pripojenie na jednotnú telekomunikačnú sieť;

b) ak sa pri revízii zistili závady a ak ich odstránenie sa prevádzateľovi pri revízii uložilo;

c) ak sa pri pravidelnej revízii zistilo, že prevádzateľ odstránil vyčítané závady v určenom termíne;

d) ak sa pri pravidelnej revízii zistilo, že prevádzateľ uskutočnil na zariadení zmeny bez vedomia a súhlasu príslušnej organizácie spojov.

(4) O každej revízii spíše revízny orgán nález na predpísanom tlačive. Nález vyhotoví v potrebnom počet vyhotovení, z ktorých jedno dostane prevádzateľ zariadenia. Vykonanie revízie potvrdí prevádzateľ zariadenia v revíznom náleze.

(5) Ak sa pri revízii zistí, že prevádzateľ uskutočnil v zariadení bez povolenia zmeny, predpíše mu povoľujúci orgán upravené poplatky s účinnosťou od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po predchádzajúcej revízii (najdlhšie za dva roky).

(6) Ak revízny orgány zistí na zariadení závady, uvedie ich v revíznom náleze a určí termín, v ktorom je prevádzateľ zariadenia povinný ich odstrániť.

(7) Ak prevádzateľ zariadenia napriek opätovnému upozorneniu neodstráni zistené závady v určenej lehote, môže povoľujúci orgán vydané povolenie zrušiť.

(8) Ak revízny orgán zistí, že neverejné zariadenie bolo zriadené a dané do prevádzky bez prerokovania a povolenia organizácie spojov, vyzve prevádzateľ, aby ihneď požiadal o dodatočné vydanie povolenia.

§ 11

Zrušenie povolenia

(1) Majiteľ povolenia na zriadenie a prevádzku neverejného zariadenia môže hocikedy požiadať o jeho zrušenie, je však povinný písomne oznámiť svoj úmysel povoľujúcemu orgánu, a to aspoň 30 dní predo dňom, keď sa má povolenie zrušiť.

(2) Ak povoľujúci orgán povolenie zruší, je jeho majiteľ povinný k dátumu zrušenia vrátiť listinu o povolení povoľujúcemu orgánu a uviesť zariadenie do stavu vylučujúceho jeho ďalšie používanie.

(3) Možnosť zrušenia povolenia zo strany príslušnej organizácie spojov je daná zákonom o telekomunikáciách (§ 4 ods. 2 zákona č. 110/1964 Zb.).

§ 12

Neverejné zariadenia energetických podnikov

(1) Na budovanie a prevádzku telekomunikačných zariadení energetických podnikov,5) pokiaľ majú charakter neverejných zariadení, v zmysle tejto vyhlášky majú energetické podniky generálne povolenie správy spojov.6)

Zriadenie a prevádzka týchto zariadení nepodlieha preto povoľovaciemu konaniu podľa § 2 tejto vyhlášky za predpokladu, že:

a) zariadenie používa len energetický podnik,

b) zariadenie slúži len zabezpečeniu prevádzky energetických diel,

c) vedenie neprekračuje štátne hranice,

d) pri doprave správ sa nepoužíva tajná reč alebo utajovacie zariadenia,

e) nosné kmitočtové pásmo prenosu na vysokom napätí (pri súbehoch a križovatkách s nadzemnými telekomunikačnými vedeniami správy spojov) bolo určené výpočtom a meraním po vzájomnej dohode so Správou rádiokomunikácií Praha alebo Bratislava.

(2) Energetické podniky sú povinné oznámiť pred začatím prevádzky tieto zariadenia a ich zmeny organizácii spojov, ktorá by inak bola povoľujúcim orgánom pre tieto zariadenia.

Dňom, keď oznámenie dôjde príslušnej organizácii spojov, sa zariadenie považuje za povolené.

(3) Zariadenia, pri zriaďovaní a prevádzke ktorých nie sú splnené podmienky ustanovené v odseku 1, podliehajú povoľovaciemu konaniu podľa § 2 tejto vyhlášky.

(4) Zariadenia, ktoré neslúžia zabezpečeniu prevádzky energetickej sústavy, môžu sa po prerokovaní s príslušnou organizáciou spojov začleniť do jednotnej telekomunikačnej siete.

(5) Energetické podniky nie sú povinné platiť poplatky podľa § 13 tejto vyhlášky.

§ 13

Poplatky za povolenie neverejného zariadenia

(1) Za povolené neverejné zariadenia sa vyberajú poplatky, pokiaľ nejde o zariadenia energetických podnikov, o signálne a návestné zariadenia.

(2) Telefónne prístroje zapojené do zariadení požiarnych zborov, ktoré slúžia výhradne na hlásenie požiarov, sa považujú za návestné stanice a poplatky sa za ne nevyberajú.

(3) Poplatky sú určené takto:

a)

za každú prípojku prepájacieho zariadenia (podľa kapacity zariadenia) mesačne2,- Kčs
najmenej však10,- Kčs
pri miestnych rozhlasoch za každý zapojený reproduktor7) a mikrofón mesačne2,- Kčs
najmenej však10 ,- Kčs
pri závodných rozhlasoch za každý reproduktor7) umiestnený mimo areálu podniku, v ktorom je umiestnená rozhlasová ústredňa závodného rozhlasu mesčne2,- Kčs
najmenej však10,- Kčs

b)

za každý kilometer dvojdrôtového vedenia káblovej alebo nadzemnej trete mimo pozemku prevádzkovateľa mesačne1,- Kčs
najmenej však2,- Kčs

(4) Ekvivalent za ušlé medzimestské hovorné: Ak zasahuje zariadenie do dvoch alebo aj viacerých miestnych telefónnych obvodov, určí sa ekvivalent sumou hovorného za 125 hovorových jednotiek príslušného diaľkového pásma silnej prevádzky mesačne, a to za každé spojenie mimo miestneho telefónneho obvodu, v ktorom je umiestnené neverejné prepájacie zariadenie.

(5) Poplatok za spojenie s iným právnym subjektom:

a) za každú stanicu umiestnenú v inom právnom subjekte okrem poplatkov hore uvedených ešte mesačne 9,- Kčs;

b) ak je neverejné zariadenie spojené s neverejným zariadením iného právneho subjektu v tom istom mieste, zaplatí každý z prevádzateľov okrem poplatkov podľa odseku 5 písm.a) za každé spojenie medzi oboma zariadeniami ešte ekvivalent za ušlé miestne hovorné vo výške 300 miestnych hovorov mesačne;

c) ak takto navzájom spojené neverejné zariadenia zasahujú do obvodu rôznych miestnych telefónnych obvodov, zaplatí každý z prevádzateľov zariadení za každé spojenie, ktorými sú neverejné zariadenia spojené, okrem poplatku podľa odseku 5 písm.a) ekvivalent za ušlé medzimestské hovorné vo výške 300 hovorových jednotiek silnej prevádzky príslušného diaľkového pásma mesačne.

(6) Za povolenie na pripojenie neverejného zariadenia na jednotnú telekomunikačnú sieť sa poplatky nevyberajú.

(7) Za združené vedenia alebo za vysokofrekvenčný telefónny okruh sa vyberajú poplatky ako za metalické (drôtové) vedenia. Pre vymeranie poplatku za dĺžku vedenia je rozhodná skutočná dĺžka kmeňového (nosného) vedenia.

(8) Za dočasne povolené zariadenia sa vyberú poplatky za obdobie, cez ktoré bolo neverejné zariadenie v prevádzke, najmenej však za jeden mesiac.

(9) Poplatky za neverejné zariadenie sú splatné mesačne vopred. Povinnosť platiť tieto poplatky sa začína prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po začatí prevádzky zariadenia a končí sa posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo zariadenie vypojené z prevádzky.

(10) Ak bolo zariadenie dané do prevádzky bez povolenia správy spojov, je prevádzateľ zariadenia povinný zaplatiť poplatky so spätnou platnosťou od prvého dňa mesiaca, v ktorom bolo zariadenie zapojené do prevádzky (najdlhšie za dva roky).

(11) Dlžné poplatky je majiteľ povolenia povinný zaplatiť bez osobitného rozhodnutia po ich vyúčtovaní.


§ 14

Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Povolenia vydané podľa ustanovení dosiaľ platných „Predpisov o súkromných drôtových telegrafoch“, vydaných býv. Ministerstvom pôšt, zostávajú aj naďalej v platnosti. Pri týchto povoleniach povoľujúci orgán postupne upraví iba poplatky podľa ustanovení tejto vyhlášky na základe revízie vykonanej poverenou organizáciou spojov najdlhšie do 3 rokov od účinnosti tejto vyhlášky. Úpravu poplatkov povoľujúci orgán písomne oznámi majiteľovi povolenia.

(2) Zrušujú sa „Predpisy o súkromných drôtových telegrafoch (súkromných drôtových zariadeniach telegrafných, telefónnych a návestných)“, vydané býv. Ministerstvom pôšt (Vestník Ministerstva pôšt v čiastke 8/1948) a dopĺňajúci predpis Opatrenie 529/1960 (Vestník Ministerstva dopravy a spojov).

(3) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1974.


Minister:

Ing. Chalupa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zariadenie diaľkového charakteru je zariadenie, ktoré zasahuje do obvodov niekoľkých krajských organizácií spojov bez toho, že niektorú z nich možno považovať podľa § 3 ods. 1 písm. b) vyhlášky č.111/1964 Zb. za orgán, ktorému patrí v konkrétnom prípade povoliť zriadenie a prevádzku zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete. V sporných prípadoch rozhodne Federálne ministerstvo spojov.

2) Žiadateľ môže prikročiť k výstavbe zariadenia za predpokladu, že má aj povolenia potrebné podľa iných predpisov (napr. povolenie o prípustnosti stavby, povolenie vlastníkov nehnuteľnosti, ktoré sa použijú na výstavbu zariadení, a pod.).

3) Iným právnym subjektom sa rozumie každá organizácia, ktorá je samostatne zapísaná v podnikovom registre.

4) Pracovníci poverení výkonom funkcie štátnej inšpekcie telekomunikácií, ktorí vykonávajú revízie zariadení sú podľa § 19 zákona č.110/1964 Zb. o telekomunikáciách a § 16 vykonávacej vyhlášky č.111/1964 Zb. oprávnení:- vstupovať do objektov, v ktorých sú kontrolované zariadenia,- nazerať do dokladov týkajúcich sa týchto zariadení,- robiť si z nich výpisy, prípadne si ich požičať.Sú povinní preukázať sa služobným pasom.

5) Energetickými podnikmi sa rozumejú organizácie v pôsobnosti Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorým patrí zriaďovať a mať v prevádzke energetické diela podľa zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny.

6) Ak sa majú zariadenia zriadené na základe generálneho povolenia pripojiť na jednotnú telekomunikačnú sieť, je potrebné písomné povolenie na pripojenie na túto sieť podľa ustanovenia § 1 ods.6 tejto vyhlášky.

7) Reproduktorová skriňa sa považuje za jeden reproduktor.