Vyhláška č. 16/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany o zmenách v organizácii vojenských vysokých škôl

(v znení č. 133/1979 Zb.)

Čiastka 7/1973
Platnosť od 09.03.1973 do31.08.1980
Účinnosť od 01.09.1979 do31.08.1980
Zrušený 95/1980 Zb.

OBSAH

16

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva národnej obrany

z 8. februára 1973

o zmenách v organizácii vojenských vysokých škôl

Federálne ministerstvo národnej obrany vyhlasuje rozhodnutie prezidenta Československej socialistickej republiky z 28. júna 1972 o zmenách vo vojenskom školstve, ktoré urobil podľa ustanovenia § 55 ods. 4 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách:


§ 1

Vysoké vojenské školy sa členia na vysoké vojenské školy technického smeru a vysoké vojenské školy univerzitného smeru.

§ 2

(1) Vysokými vojenskými školami technického smeru sú:

a) Vojenská akadémia Antonína Zápotockého v Brne s fakultami

- zahraničnou,

- fakulta vševojsková, druhov vojsk a služieb - postgraduálnej prípravy,

- vojensko-inžinierska fakulta;

b) vo Vysokej vojenskej škole pozemného vojska trojnásobného hrdinu ČSSR a hrdinu ZSSR armádneho generála Ludvíka Svobodu vo Vyškove na Morave

- vševojsková fakulta,

- fakulta druhov vojsk;

c) vo Vysokej vojenskej leteckej škole Slovenského národného povstania v Košiciach

- veliteľsko-inžinierska fakulta,

- vojensko-inžinierska fakulta.

e) vo Vysokej vojenskej technickej škole Československo-sovietskeho priateľstva v Liptovskom Mikuláši

- fakulta protivzdušnej obrany štátu I,

- fakulta rádiolokácie a automatizovaných systémov velenia,

- fakulta protivzdušnej obrany II,

- spojovacia fakulta;

f) Vysoká vojenská škola tylového a technického zabezpečenia hrdinu ČSSR Jana Švermu v Žiline,

g) Vojenská fakulta Vysokej školy dopravnej v Žiline.

Absolventom vysokých vojenských škôl technického smeru priznávajú vysoké vojenské školy titul „inžinier“ (v skratke „Ing.“).

(2) Vysokými vojenskými školami univerzitného smeru sú:

a) vo Vojenskej politickej akadémii Klementa Gottwalda v Bratislave

1. vojensko-politická fakulta postgraduálnej prípravy,

2. vojensko-politická fakulta vysokoškolskej prípravy;

b) Vojenský lekársky výskumný a doškoľovací ústav Jana Evangelistu Purkyně v Hradci Králové,

Absolventom Vojenského lekárskeho výskumného a doškoľovacieho ústavu Jana Evangelistu Purkyně priznáva vysoká vojenská škola titul „doktor medicíny“ (v skratke „MUDr.“). Absolventom Vojenskej politickej akadémie Klementa Gottwalda a vojenského odboru pri fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Karlovej, ktorí vykonajú predpísanú rigoróznu skúšku, priznávajú vysoké vojenské školy titul „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“).

§ 3

Absolventov Vojenskej akadémie Antonína Zápotockého, študijného odboru meteorológia z rokov 1958 až 1960 považovať za absolventov vysokej školy univerzitného smeru.


§ 4

(1) Vysoké vojenské školy uvedené v § 2 ods. 1 písm. a), b), g) a ods. 2 písm. a) - c) boli zriadené k 1. septembru 1972, vysoké vojenské školy uvedené v § 2 ods. 1 písm. c) - f) budú zriadené k 1. septembru 1973.

(2) Touto vyhláškou sa mení časť II. ods. 2 a 3 prílohy vyhlášky MNO č. 90/1966 Zb., ktorou sa uverejňuje výpis z rozkazu prezidenta republiky na vykonanie zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách na úseku vojenských vysokých škôl, a ruší sa vyhláška č. 2/1970 Zb. o zmenách v organizácii vojenských vysokých škôl.


Prvý zástupca ministra:

generálplukovník Ing. Valo v. r.