Vyhláška č. 55/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Singapurskou republikou o leteckých službách medzi a za ich územiami

Čiastka 16/1973
Platnosť od 18.05.1973
Účinnosť od 02.06.1973
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 7. septembrom 1971.

55

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 10. apríla 1973

o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Singapurskou republikou o leteckých službách medzi a za ich územiami


Dňa 7. septembra 1971 bola v Singapure podpísaná Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Singapurskou republikou o leteckých službách medzi a za ich územiami.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 7. septembrom 1971.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.1)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Singapurskou republikou o leteckých službách medzi a za ich územiami

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Singapurskej republiky, súc stranami Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve a vedené prianím uzavrieť dohodu za účelom zriadenia leteckých služieb medzi a za územiami Československej socialistickej republiky a Singapurskej republiky, sa dohodli takto:

Článok 1

Na účely tejto Dohody, pokiaľ zo súvislostí nevyplýva inak:

a) výraz „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v Chicagu 7.decembra 1944 a zahŕňa všetky Prílohy prijaté podľa článku 90 tohto Dohovoru a všetky zmeny Príloh alebo Dohovoru podľa jeho článkov 90 a 94;

b) výraz „letecké úrady“ znamená, pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku, Federálny výbor pre dopravu, správu civilného letectva a každú inú osobu alebo orgán poverený vykonávaním úloh, ktoré v súčasnosti vykonáva tento výbor, alebo podobných úloh, a pokiaľ ide o Singapurskú republiku, ministra spojov a každú inú osobu alebo orgán poverený vykonávaním úloh, ktoré v súčasnosti vykonáva tento minister, alebo podobných úloh;

c) výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, ktorý jedna zmluvná strana určila písomným oznámením druhej zmluvnej strane v súlade s článkom 3 tejto Dohody na vykonávanie leteckých služieb na tratiach určených v Prílohe tejto Dohody;

d) výraz „zmena kapacitnosti lietadla“ znamená vykonávanie leteckej služby určeným leteckým podnikom takým spôsobom, že na jednom úseku trate premáva lietadlo s inou kapacitou, než sú lietadlá používané na inom úseku;

e) výraz „územie“ vo vzťahu k štátu znamená pozemné oblasti a teritoriálne vody k nim priliehajúce a spadajúce pod zvrchovanosť tohto štátu;

f) výrazy „letecká služba“, „medzinárodná letecká služba“, „letecký podnik“ a „pristátie na neobchodné účely“ majú význam uvedený v článku 96 Dohovoru; a

g) výrazy „dohodnuté služby“ a „určené trate“ znamenajú medzinárodné letecké služby a trate uvedené v Prílohe tejto Dohody.

Článok 2

(1) Každá zmluvná strana poskytuje druhej zmluvnej strane práva ustanovené v tejto Dohode za účelom zriadenia leteckých služieb na tratiach uvedených v príslušnom zozname Prílohy tejto Dohody (ďalej len „dohodnuté služby“ a „určené trate“). Dohodnuté služby sa môžu začať okamžite alebo neskôr podľa priania zmluvnej strany, ktorej sa práva poskytnú.

(2) S výhradou ustanovení tejto Dohody letecké podniky určené každou zo zmluvných strán budú pri prevádzke dohodnutej služby na určenej trati používať tieto práva:

a) lietať bez pristátia cez územie druhej zmluvnej strany,

b) pristávať na uvedenom území na neobchodné účely a

c) pristávať na uvedenom území v bodoch určených pre túto trať v zozname k tejto Dohode na účely vykladania a nakladania cestujúcich, tovaru a pošty v medzinárodnej preprave.

(3) Žiadne ustanovenie odseku 2 tohto článku nedáva leteckým podnikom jednej zmluvnej strany právo nakladať na území druhej zmluvnej strany cestujúcich, tovar alebo poštu prepravované za náhradu alebo platbu s určením do iného bodu na území tejto druhej zmluvnej strany.

Článok 3

(1) Každá zmluvná strana má právo určiť písomným oznámením druhej zmluvnej strane jeden alebo viac leteckých podnikov na vykonávanie dohodnutých služieb na určených tratiach.

(2) Druhá zmluvná strana po tom, čo dostane písomné určenie, udelí s výhradou ustanovení odseku 3 a 4 tohto článku bez odkladu určenému leteckému podniku alebo leteckým podnikom príslušné prevádzkové oprávnenie.

(3) Letecký úrad jednej zmluvnej strany môže požadovať od leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou, aby preukázal svoju spôsobilosť dodržiavať podmienky podľa zákonov a predpisov, ktoré tento úrad obvykle a primerane uplatňuje v súlade s ustanoveniami Dohovoru pri prevádzke medzinárodných obchodných leteckých služieb.

(4) Každá zmluvná strana môže odmietnuť určený letecký podnik a odoprieť alebo odvolať práva udelené leteckému podniku podľa odseku 2 článku 2 tejto Dohody alebo uložiť leteckému podniku pri využívaní týchto práv také podmienky, ktoré považuje za nevyhnutné, v prípade, keď nie je isté, že podstatná časť vlastníctva a skutočná kontrola leteckého podniku náleží zmluvnej strane, ktorá určuje letecký podnik, alebo štátnym príslušníkom zmluvnej strany, ktorá určuje letecký podnik.

(5) Kedykoľvek po tom, čo ustanovenia odseku 1 a 2 tohto článku boli splnené, letecký podnik na to určený a oprávnený môže začať vykonávanie dohodnutých služieb za predpokladu, že sa služba bude vykonávať až vtedy, keď sa v súlade s ustanoveniami článku 10 tejto Dohody pre takú službu určia tarifné podmienky.

(6) Každá zmluvná strana môže zastaviť využívanie práv udelených leteckému podniku podľa odseku 2 článku 2 tejto Dohody alebo uložiť leteckému podniku pri ich využívaní také podmienky, ktoré považuje za nevyhnutné, v prípade, keď sa letecký podnik nebude spravovať zákonmi a predpismi zmluvnej strany, ktorej tieto práva poskytuje, alebo inak pri vykonávaní leteckej služby nepostupuje v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto Dohode; pritom platí výhrada, že pokiaľ by okamžité zastavenie výkonu práv alebo uloženie podmienok nebolo nevyhnutné na zabránenie ďalšiemu porušovaniu zákonov a predpisov, bude uplatnené až po porade s druhou zmluvnou stranou.

Článok 4

(1) Lietadlo používané na prevádzku medzinárodných služieb určenými leteckými podnikmi oboch zmluvných strán, ako aj jeho obvyklé vybavenie, náhradné dielce, pohonné hmoty a mastiace oleje, zásoby lietadla (včítane potravy, nápojov a tabaku) uložené na palube takého lietadla budú oslobodené od všetkých colných poplatkov, inšpekčných daní a iných poplatkov a dávok pri prílete na územie druhej zmluvnej strany za predpokladu, že také vybavenie a zásoby zostanú na palube lietadla až do času, keď sa znovu vyvezú.

(2) Pohonné hmoty, mastiace oleje, náhradné dielce, obvyklé vybavenie a zásoby lietadla dovezené na územie jednej zmluvnej strany určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany alebo pre tento letecký podnik alebo prijaté na palubu lietadla určeného leteckého podniku s tým, že sa použijú výhradne pri vykonávaní medzinárodných služieb, budú oslobodené od všetkých národných poplatkov a dávok, včítane colných poplatkov a inšpekčných daní ukladaných na území prvej zmluvnej strany, aj keď sa tieto zásoby majú použiť na úsekoch cesty nad územím zmluvnej strany, z ktorej sa vzali na palubu. Môže sa požadovať, aby uvedený materiál bol pod colným dohľadom alebo kontrolou.

(3) Obvyklé zariadenie lietadla, náhradné dielce, zásoby lietadla, pohonné hmoty a mastiace oleje ponechávané na palube lietadla jednej zmluvnej strany sa môžu vyložiť na území druhej zmluvnej strany len so súhlasom colných úradov tejto strany, ktoré môžu požiadať, aby tento materiál bol uložený pod ich dohľadom až do času, keď sa znovu vyvezie alebo sa s ním inak naloží v súlade s colnými predpismi.

(4) Pohonné hmoty, mastiace oleje, náhradné dielce, obvyklé vybavenie lietadla a zásoby lietadla prijaté na palubu lietadla jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany a použité výlučne pri letoch medzi dvoma bodmi na území tej istej zmluvnej strany nebudú z hľadiska colných poplatkov, inšpekčných daní a iných podobných národných a miestnych poplatkov a dávok požívať menej priaznivý režim, než aký sa poskytuje národným leteckým podnikom alebo leteckým podnikom používajúcim najvyššie výhody, ktoré také lety uskutočňujú.

Článok 5

Cestujúci, batožina a tovar v priamom tranzite cez územie jednej zmluvnej strany a neopúšťajúci časť letiska určenú na taký účel sa podrobia len veľmi zjednodušenej kontrole. Batožina a tovar v priamom tranzite budú oslobodené od colných poplatkov a iných podobných dávok.

Článok 6

(1) Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany upravujúce vstup na jej územie a výstup lietadla uskutočňujúceho medzinárodný let alebo lietanie takého lietadla nad týmto územím sa budú vzťahovať na určený letecký podnik druhej zmluvnej strany.

(2) Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany upravujúce vstup, pobyt a výstup z jej územia cestujúcich, posádky, nákladu alebo pošty, ako sú formality týkajúce sa vstupu a výstupu, ako aj opatrenia týkajúce sa odchodu a príchodu, colné a zdravotnícke opatrenia, sa budú vzťahovať na cestujúcich, posádku, náklad alebo poštu prepravované lietadlom určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany, pokiaľ sú na uvedenom území.

(3) Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že pri vykonávaní zákonov a predpisov podľa ustanovení tohto článku neposkytnú žiadne osobitné výhody svojim vlastným leteckým podnikom v porovnaní s určenými leteckými podnikmi druhej zmluvnej strany.

(4) Pri používaní letísk a iných zariadení jednej zmluvnej strany určený letecký podnik druhej zmluvnej strany nebude platiť vyššie poplatky, než by platilo lietadlo prvej zmluvnej strany pri pravidelných medzinárodných leteckých službách.

Článok 7

(1) Každá zmluvná strana bude v čase ich platnosti uznávať za platné osvedčenie o spôsobilosti na lietanie, preukazy spôsobilosti a povolenia vydané alebo uznávané druhou zmluvnou stranou.

(2) Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo neuznať za platné pre lety nad jej územím také preukazy spôsobilosti a povolenia, ktoré druhá zmluvná strana alebo iný štát vydali jej vlastným štátnym príslušníkom alebo v ich prospech uznali za platné.

Článok 8

(1) Letecké podniky oboch zmluvných strán budú mať riadne a rovnaké možnosti na vykonávanie dohodnutých služieb na určených tratiach medzi ich územiami.

(2) Pri vykonávaní dohodnutých služieb letecké podniky každej zmluvnej strany budú brať do úvahy záujmy leteckých podnikov druhej zmluvnej strany, aby nedošlo k nevhodnému ovplyvňovaniu služieb, ktoré tieto podniky vykonávajú na úplne alebo čiastočne zhodnej trati.

(3) Dohodnuté služby vykonávané určenými leteckými podnikmi zmluvných strán budú v úzkom vzťahu k dopytu verejnosti po preprave na určených tratiach a ich hlavným cieľom bude za predpokladu rozumného vyťaženia utvorenie primeranej kapacity, podľa priebežne a rozumne predpokladaných požiadaviek, na prepravu cestujúcich, tovaru a pošty pochádzajúcich z územia zmluvnej strany, ktorá určila letecký podnik, alebo s určením pre toto územie. Ponuka prepravy cestujúcich, tovaru a pošty nakladaných alebo vykladaných v bodoch na určených tratiach na území iných štátov než štátov, ktoré určili letecký podnik, sa určí v súlade so všeobecnými zásadami, že kapacita sa bude posudzovať v súvislosti

a) s prepravným dopytom na území zmluvnej strany, ktorá určila letecký podnik, a z tohto územia;

b) s prepravným dopytom oblasti, cez ktorú letecký podnik uskutočňuje svoje lety, pričom sa vezmú do úvahy iné dopravné služby zriadené leteckými podnikmi štátov v tejto oblasti;

c) s dopytom na priamy spoj leteckého podniku.

Článok 9

Určený letecký podnik jednej zmluvnej strany môže vykonať zmenu kapacitnosti lietadla v bode na území druhej zmluvnej strany len za týchto podmienok:

a) že je to oprávnené z hľadiska vykonávania hospodárnej leteckej služby;

b) že lietadlá použité na úseku vzdialenejšom od počiatočného bodu na území prvej zmluvnej strany sú kapacitne menšie než lietadlá použité na bližšom úseku;

c) že lietadlo kapacitne menšie bude vykonávať službu len v súvislosti s lietadlom kapacitne väčším a podľa toho sa určí jeho letový poriadok;

toto lietadlo priletí do bodu, v ktorom sa vykonáva zmena, za účelom uskutočnenia pokračujúcej prepravy od lietadla kapacitne väčšieho alebo lietadlom kapacitne väčším; kapacita lietadiel sa určí hlavne s prihliadnutím na tento účel;

d) že je primeraný objem priebežnej prepravy; a

e) že ustanovenia článku 8 tejto Dohody budú rozhodujúce pre všetky dojednania týkajúce sa zmeny kapacitnosti lietadla.

Článok 10

(1) Tarify pre ktorúkoľvek dohodnutú službu sa určia v primeranej výške, pričom sa náležite prihliadne na všetky potrebné činitele, ako sú prevádzkové náklady, primeraný zisk, charakteristiky letu (ako sú štandardy rýchlosti a vybavenie lietadla) a tarify iných leteckých podnikov na ktoromkoľvek úseku určenej trate. Tarify sa určia v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami tohto článku.

(2) Tarify uvedené v odseku 1 tohto článku spolu so sumami agentských provízií uplatňovaných v súvislosti s nimi budú, ak to bude možné, dojednané pre každú určenú trať medzi určenými leteckými podnikmi, ktorých sa to týka, po porade s inými leteckými podnikmi vykonávajúcimi dopravu na celom úseku takej trate alebo jej časti, a dohoda sa o tom uzavrie, kde to bude možné, prostredníctvom na ten účel utvorenej procedúry Medzinárodného združenia leteckých dopravcov. Takto dojednané tarify podliehajú schváleniu leteckých úradov oboch zmluvných strán.

(3) Ak určené letecké podniky nedosiahnu dohodu o tarifách alebo ak sa dohoda o tarifách v súlade s ustanoveniami odseku 2 tohto článku nemôže dosiahnuť z iného dôvodu, letecké úrady zmluvných strán sa pokúsia určiť tarify samy.

(4) Ak letecké úrady nebudú môcť schváliť tarify predložené im podľa odseku 2 tohto článku alebo tarify určiť podľa odseku 3, spor sa bude riešiť v súlade s ustanoveniami článku 15 tejto Dohody.

(5) Žiadne tarify nenadobudnú platnosť, ak letecké úrady zmluvných strán s nimi nevyslovia súhlas.

(6) Tarify dojednané v súlade s ustanoveniami tohto článku budú platiť do času, než dôjde k dojednaniu nových taríf v súlade s ustanoveniami tohto článku.

Článok 11

Každá zmluvná strana poskytne určenému leteckému podniku alebo podnikom druhej zmluvnej strany právo prevádzať do ich ústredia prebytky z príjmov dosiahnutých na území prvej zmluvnej strany. Postup pri vykonávaní takých prevodov bude však v súlade s devízovými predpismi zmluvnej strany, na území ktorej príjmy vznikli.

Článok 12

Ku koordinácii opatrení týkajúcich sa leteckej dopravy a obsluhovania lietadla každá zmluvná strana udelí určenému leteckému podniku druhej zmluvnej strany pri skutočnom vykonávaní dohodnutých služieb oprávnenie udržiavať na území prvej zmluvnej strany personál, ktorého druh a počet bude z času na čas dojednaný medzi leteckými úradmi zmluvných strán.

Článok 13

Letecký úrad každej zmluvnej strany bude dodávať leteckému úradu druhej zmluvnej strany na požiadanie také pravidelné alebo iné štatistické prehľady, ktoré sa môžu rozumne požadovať na účely posudzovania kapacity poskytovanej pri dohodnutých službách určenými leteckými podnikmi prvej zmluvnej strany. Také prehľady budú obsahovať všetky informácie potrebné na určenie objemu prepravy vykonanej týmito leteckými podnikmi pri dohodnutých službách a miesta odletu a cieľové určenie prepravy, pokiaľ údaje o tom budú k dispozícii.

Článok 14

Letecké úrady zmluvných strán sa budú pravidelne a často radiť, aby sa zabezpečila úzka spolupráca vo všetkých otázkach týkajúcich sa vykonávania tejto Dohody.

Článok 15

Akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody alebo jej Prílohy sa urovná priamym rokovaním medzi leteckými úradmi zmluvných strán. Ak sa medzi leteckými úradmi nedosiahne dohoda, spor sa urovná diplomatickou cestou.

Článok 16

(1) Ak jedna zo zmluvných strán bude považovať za žiadúce zmeniť ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody, môže požiadať druhú zmluvnú stranu o poradu. Porada sa uskutoční do šesťdesiatich dní odo dňa podania žiadosti a môže sa uskutočniť písomnou cestou alebo rokovaním medzi leteckými úradmi.

(2) Príloha tejto Dohody sa môže zmeniť priamym rokovaním medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán a dohodnuté zmeny sa budú predbežne vykonávať od dátumu dohodnutého leteckými úradmi.

(3) Akékoľvek zmeny tejto Dohody a jej Prílohy vykonané v súlade s ustanoveniami odseku 1 a 2 tohto článku nadobudnú platnosť, len čo budú schválené výmenou nót medzi oboma zmluvnými stranami.

(4) Ak všeobecná mnohostranná dohoda týkajúca sa leteckej dopravy nadobudne platnosť pre obe zmluvné strany, táto Dohoda sa upraví tak, aby bola v súlade s ustanoveniami mnohostrannej Dohody.

Článok 17

Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek dať druhej zmluvnej strane písomnú výpoveď, ak si praje skončiť platnosť tejto Dohody. Táto výpoveď sa zároveň oznámi Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo. Ak bola daná taká písomná výpoveď, skončí sa platnosť tejto Dohody dvanásť mesiacov odo dňa, keď výpoveď dostala druhá zmluvná strana, pokiaľ sa výpoveď o vzájomnej dohode neodvolá pred uplynutím tohto obdobia. Ak prijatie výpovede druhá zmluvná strana nepotvrdí, výpoveď sa bude považovať za doručenú štrnásť dní po tom, čo ju dostala Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo.

Článok 18

Táto Dohoda a akákoľvek výmena nót v súlade s článkom 15 sa bude registrovať u Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo.

Článok 19

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, majúci riadne plnomocenstvo svojich vlád, podpísali túto Dohodu.

Dané 7.septembra 1971 v Singapure vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Dr. Pinkava v. r.

Za vládu

Singapurskej republiky:

Ngiam Tong Dow v. r.

PRÍLOHA

Zoznam I

Trate, ktoré môže mať v prevádzke určený letecký podnik alebo podniky Československej socialistickej republiky:

Stĺpec 1Stĺpec 2Stĺpec 3Stĺpec 4
Body odletuMedziľahlé bodyBod v SingapureBod za Singapurom
PrahaBelehradSingapurDjakarta
BratislavaAtény
Bejrút
Káhira
Kuvajt
Teherán
Karáčí
Bombaj
Rangún
Kolombo
Phnom Penh
Kuala Lumpur

Zoznam II

Trate, ktoré môže mať v prevádzke určený letecký podnik alebo podniky Singapuru:

Stĺpec 1Stĺpec 2Stĺpec 3Stĺpec 4
Bod odletuMedziľahlé bodyBody v ČeskoslovenskuBody za Československom
SingapurKuala LumpurPrahaLondýn
Phnom PenhBratislava
Kolombo
Rangún
Bombaj
Karáčí
Kuvajt
Teherán
Káhira
Bejrút
Atény
Belehrad

Poznámky:

a) Ponecháva sa na vôli určenému leteckému podniku alebo podnikom Československej socialistickej republiky a Singapurskej republiky vynechávať pri ktoromkoľvek lete alebo pri všetkých letoch pristátie v ktoromkoľvek bode alebo ktorýchkoľvek bodoch na tratiach určených v zozname I a II Prílohy.

b) Určený letecký podnik alebo podniky Československej socialistickej republiky a Singapurskej republiky budú mať právo ukončiť linky, ktoré majú v prevádzke, na území druhej zmluvnej strany.

Poznámky pod čiarou

1) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.