Vyhláška č. 133/1973 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú vyhradené technické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti

Čiastka 33/1973
Platnosť od 30.10.1973 do30.06.1979
Účinnosť od 01.12.1973 do30.06.1979
Zrušený 22/1979 Zb.

133

VYHLÁŠKA

Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu

zo 16. augusta 1973,

ktorou sa určujú vyhradené technické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti

Slovenský úrad bezpečnosti práce podľa § 5 ods. 1 písm. d) a f) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce a Slovenský banský úrad podľa § 57 ods. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon) a podľa § 10 písm. a) zákona SNR č. 42/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a so súhlasom ostatných zúčastnených orgánov ustanovujú:


§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Vyhradené technické zariadenia sú zariadenia vymedzené v tejto vyhláške.

(2) Na zaistenie bezpečnosti práce a bezpečnosti prevádzky vyhradených technických zariadení sa organizáciám,1) ktoré projektujú, konštruujú, vyrábajú, montujú, rekonštruujú, majú v prevádzke, opravujú, vykonávajú údržbu, revízie a skúšky vyhradených technických zariadení, ukladajú osobitné povinnosti určené touto vyhláškou.

(3) Vyhradené technické zariadenia vymedzené touto vyhláškou podliehajú dozoru orgánov štátneho odborného dozoru podľa ustanovení § 4 písm. d) až g) zákona č. 174/1968 Zb. a podľa osobitných predpisov.2)

I. ČASŤ

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA

§ 2

Vymedzenie

Za vyhradené technické zariadenia sa považujú:

a) tlakové zariadenia,

b) zdvíhacie zariadenia s motorickým pohonom (ďalej len „zdvíhacie zariadenia“),

c) silnoprúdové elektrické zariadenia, vrátane bleskozvodov (ďalej len „elektrické zariadenia“),

d) plynové zariadenia,

podľa špecifikácie uvedenej v § 3 až 6 tejto vyhlášky.

§ 3

Tlakové zariadenia

Za vyhradené tlakové zariadenia sa považujú:

a) parné a kvapalinové kotly (ďalej len „kotly“), vrátane ich príslušenstva a umiestnenia, s konštrukčným pretlakom vyšším než 0,5 kp/cm2 a s teplotou prevyšujúcou bod varu kvapaliny pri tomto pretlaku, s výnimkou kotlov s celkovým objemom tlakového priestoru do 10 l (vrátane), pri ktorých súčin konštrukčného pretlaku v kp/cm2 a celkového objemu tlakového priestoru v litroch neprevyšuje hodnotu 100,

b) tlakové nádoby stabilné (ďalej len „tlakové nádoby“) s najvyšším pracovným pretlakom vyšším ako 0,7 kp/cm2 určené pre plyny, pary alebo žieravé, jedovaté a výbušné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, alebo nežieravé, nejedovaté a nevýbušné kvapaliny s teplotou vyššou, než je teplota ich varu pri uvedenom pretlaku, s výnimkou:

1. tlakových nádob s celkovým objemom tlakového priestoru do 10 l (vrátane), pri ktorých súčin najvyššieho pracovného pretlaku v kp/cm2 a celkového objemu tlakového priestoru v litroch neprevyšuje hodnotu 100,

2. tlakových nádob z rúr s najvyšším vnútorným priemerom 100 mm bez zberačov, prípadne so zberačmi s najvyšším vnútorným priemerom zberača do 150 mm,

3. vykurovacích telies na parné a vodné (kvapalinové) vykurovanie,

4. parných a horúcovodných (kvapalinových) rozdeľovačov,

5. potrubia, jeho rozšírených častí a tlakových nádob do neho vstavaných, slúžiacich len na dopravu pracovnej látky (zberače, odlučovače a pod.), ako aj všetkých rozšírených častí potrubia a tlakových nádob do neho vstavaných, určených pre chemické pochody, uvoľňovanie tlaku, ako zásobníky a pod., s vnútorným priemerom neprevyšujúcim päťnásobok vnútorného priemeru najväčšej pripojenej rúry,

6. tlakových častí strojov (valce piestových strojov, skrine parných turbín, vzdušníky piestových kvapalinových čerpadiel, chladiče kompresorov a pod.), ktoré nie sú samostatnými tlakovými nádobami,

7. ohrievačov vzduchu, prašníkov a čističov plynu vysokých pecí,

8. nafukovacích nekovových zariadení, pri ktorých vnútorný pretlak stlačeného plynu zabezpečuje ich tvar a tuhosť (napr. pneumatické nosníky, plaváky, pneumatiky a pod.),

c) kovové tlakové nádoby na dopravu plynov (ďalej len „nádoby na plyny“), pri ktorých kritická teplota dopravovaných plynov je nižšia než + 50 oC, prípadne v ktorých je pri tejto teplote absolútny tlak (tenzia) pár vyšší než 3 kp/cm2, s výnimkou nádob na plyny s objemom tlakového priestoru do 220 cm3 (vrátane).

§ 4

Zdvíhacie zariadenia

(1) Za vyhradené zdvíhacie zariadenia sa považujú:

a) zdvíhadlá, t. j. zdvíhacie nepojazdné zariadenia zavesené alebo inak upevnené, ktorými sa premiestňujú bremená iba vo zvislom smere,

b) pojazdné zdvíhadlá, t. j. zdvíhacie zariadenia, ktorými sa premiestňujú bremená zvislým a vodorovným pohybom iba vo zvisle vymedzenej ploche,

c) žeriavy, t. j. zdvíhacie zariadenia, ktorými sa premiestňujú bremená zvislým a vodorovným pohybom vo vymedzenom priestore,

d) výťahy, t. j. zariadenia na zdvíhanie a spúšťanie bremien (osôb a nákladov) dopravovaných v klietke, ktorá sa pohybuje po dráhe vymedzenej vodidlami,

e) zdvíhacie zariadenia na osobitné účely (špeciálne zdvíhacie zariadenia), určené na dopravu bremien (osôb a nákladov) s čiastočným charakterom žeriava alebo výťahu, prípadne kombinácia oboch, a to

1. premiestniteľné výťahy pre potreby stavebníctva alebo pre činnosť podobného charakteru na dopravu osôb alebo osôb a nákladov,

2. závesné a výsuvné konštrukcie (fasádne lavičky, pracovné výsuvné plošiny na mobilnom podvozku a pod.),

3. prídavné výložníkové žeriavy na dopravnom prostriedku (hydraulické ruky s hákom, žeriavové ramená a pod.),

4. regálové zakladače,

f) lanové dráhy, ktoré slúžia len na prevádzkovú potrebu organizácií a nie sú zaústené do iných dráh, t. j. zariadenia na dopravu bremien (osôb a nákladov) montované natrvalo s použitím viac než troch podpier,

g) pohyblivé schody, t. j. zariadenia na plynulú dopravu osôb na vodorovných stupňoch uvádzaných do pohybu nekonečnou reťazou,

h) lyžiarske vleky, t. j. zariadenia slúžiace na dopravu osôb ťahaných unášačom prichyteným na dopravné lano.

(2) Za zdvíhacie zariadenia v zmysle tejto vyhlášky sa nepovažujú:

a) vrátky,

b) zdvíhacie vozíky,

c) zdvíhadlá a pojazdné zdvíhadlá do nosnosti 800 kg vrátane,

d) pomocné stabilné zariadenia, na ktorých sú zdvíhadlá a pojazdné zdvíhadlá umiestnené,

e) stavebné, stĺpové, vežové, portálové a lanové žeriavy do nosnosti 500 kg vrátane,

f) prídavné výložníkové žeriavy do nosnosti 500 kg vrátane,

g) pohyblivé pracovné plošiny a stavebné výťahy s výškou zdvihu do 3 m vrátane,

h) zdvíhacie zariadenia konštruované a zostavené na špeciálne použitie (montážne stožiare, ramená, nástavby a pod.),

i) žeriavy ovládané zo zeme (mostové, portálové, poloportálové, konzolové a stĺpové) do nosnosti 500 kg vrátane,

j) výťahy do nosnosti 50 kg vrátane,

k) regálové zakladače, pri ktorých sa stanovište obsluhy nepohybuje so zdvíhacím vozíkom,

l) závesné dopravníky,

m) prostriedky na viazanie, zavesovanie a uchopovanie bremien, ktoré sú trvalou súčasťou zdvíhacieho zariadenia, pokiaľ podliehajú schváleniu podľa osobitných predpisov,

n) prostriedky na viazanie, zavesovanie a uchopovanie bremien, ktoré nie sú trvalou súčasťou zdvíhacieho zariadenia,

o) pomocné (jednoúčelové) manipulačné zariadenia, ktoré sú súčasťou technologických zariadení a strojov,

p) nakladače.

§ 5

Elektrické zariadenia

Za vyhradené elektrické zariadenia sa považujú:

a) elektrické zariadenia investičných celkov na výrobu a rozvod elektrickej energie, a to:

1. elektrické zariadenia v elektrárňach s inštalovaným výkonom väčším než 5 MVA,

2. spínacie stanice vysokého a veľmi vysokého napätia,

3. transformovne s inštalovaným výkonom jednotlivých transformátorov vyšším než 250 KVA,

4. vonkajšie a kábelové vedenia vysokého a veľmi vysokého napätia medzi elektrárňami, stanicami a transformovňami podľa bodu 1 až 3,

b) elektrické zariadenia investičných celkov odoberajúcich elektrickú energiu, a to:

1. vo výrobných závodoch, baniach, lomoch, prevádzkach, skladoch, ústavoch a v objektoch občianskej vybavenosti

- s inštalovaným výkonom väčším ako 300 kW alebo s plánovaným počtom pracovníkov väčším ako 100 osôb,

- pokiaľ sú inštalované v prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu alebo v priestoroch z hľadiska úrazu elektrickým prúdom osobitne nebezpečných,

- pokiaľ nie sú zahrnuté v prvej a druhej odrážke tohto bodu,

2. v objektoch, v ktorých sa zhromažďuje verejnosť s počtom miest väčším než 250,

c) elektrické zariadenia pracovných strojov a technologických liniek určených

1. do prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu alebo do priestorov z hľadiska úrazu elektrickým prúdom obzvlášť nebezpečných,

2. do všetkých ostatných prostredí a priestorov,

d) rozvodné zariadenia, ktoré nie sú zahrnuté pod písmenom c).

§ 6

Plynové zariadenia

Za vyhradené plynové zariadenia sa považujú:

a) zariadenia na výrobu a úpravu

1. svietiplynu,

2. generátorového plynu,

3. vykurovacích plynov získaných štiepením uhľovodíkov,

4. vodného plynu a dvojplynu,

5. kalového plynu,

6. plynov ochrannej atmosféry,

7. skvapalnených vykurovacích plynov,

8. vodíka,

9. acetylénu,

10. kysličníka uhoľnatého,

11. chlóru,

12. dusíka,

13. kysličníka uhličitého,

14. kyslíka,

b) zariadenia na úpravu

1. vysokopecného plynu,

2. koksárenského plynu,

c) zariadenia na ťažbu a úpravu zemného plynu, vrátane degazačných zariadení pri odplyňovaní uhoľných ložísk, ako aj zariadenia na nasycovanie a odber plynov pri ich uskladňovaní v prírodných štruktúrach (podzemné zásobníky plynov),

d) zariadenia na plnenie a uskladňovanie plynov, a to

1. zariadenia na plnenie plynov uvedených pod písmenom a) bodmi 7 až 14, metylchloridu, čpavku a zemného plynu,

2. sklady oceľových fliaš, sudov, cisterien s plynmi uvedenými v bode 1 s celkovým vodným obsahom väčším než 400 l,

3. plynojemy a zásobníky plynov uvedených pod písmenom a), metylchloridu, čpavku, zemného plynu, koksárenského plynu a vysokopecného plynu s celkovým objemom väčším než 30 m3 do tlaku 1 kp/cm2, s výnimkou zásobníkov plynu v prírodných štruktúrach (podzemné zásobníky plynov),

4. zásobníky plynov uvedených v bode 3 s tlakom väčším ako 1 kp/cm2,

e) zariadenia na rozvod, zvyšovanie a znižovanie tlaku plynov uvedených pod písmenom a) až c) a písmenom d) bodom 1, a to:

1. plynovody s vysokým a veľmi vysokým tlakom,

2. plynovody v priestoroch organizácií, vrátane regulačných staníc,

3. kompresorové a dúchacie stanice,

4. tlakové redukčné stanice v priestoroch organizácií,

5. vysokotlakové regulačné stanice, vrátane prípojok,

f) zariadenia na spotrebu plynov uvedených pod písmenom a) až c) a pod písmenom d) bodom 1 s výkonom 600 000 kcal/h a viac, s výnimkou zariadení na priame spracovanie týchto plynov vo výrobnom procese.

II. ČASŤ

POVINNOSTI ORGANIZÁCIÍ

§ 7

Všeobecne

Organizácie sú povinné pri projektovaní, konštruovaní, výrobe, montáži, rekonštrukciách, opravách, údržbe, obsluhe, prevádzke a revíziách, ako aj pri prehliadkach a skúškach vyhradených technických zariadení dodržiavať požiadavky bezpečnosti práce a technických zariadení podľa všeobecných a osobitných predpisov (vrátane ČSN) a podľa ustanovení § 8 až 24 tejto vyhlášky.

1. oddiel

Výroba a prevádzka

§ 8

Všeobecné požiadavky

(1) Vyrábať, montovať alebo rekonštruovať vyhradené technické zariadenia možno len podľa technickej dokumentácie predpísanej touto vyhláškou (§ 14 až 18) a v súlade s odborným a záväzným stanoviskom orgánu štátneho odborného dozoru.

(2) Výrobcovia, prípadne dodávatelia sú povinní odovzdať odberateľovi spolu so zariadením predpísanú technickú dokumentáciu, ako aj doklad o vydaní odborného a záväzného stanoviska orgánom štátneho odborného dozoru.

(3) Výrobcovia sú povinní priebežne overovať kvalitu vyrábaných zariadení z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky určených osobitnými predpismi, prípadne orgánmi štátneho odborného dozoru.

(4) Organizácie sú povinné v rámci preventívnej údržby zabezpečiť vykonávanie určených revízií vyhradených technických zariadení.

§ 9

Výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy, údržba a revízia tlakových zariadení

(1) Vyrábať, montovať, rekonštruovať, opravovať a chemicky čistiť tlakové zariadenia uvedené v § 3 smú len organizácie, ktoré majú na to oprávnenie.

(2) Revízie sa musia vykonávať spôsobom určeným v príslušných technických normách.3)

§ 10

Výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy, údržba a revízie zdvíhacích zariadení

(1) Vyrábať, montovať a rekonštruovať zdvíhacie zariadenia uvedené v § 4, ako aj vykonávať dodávateľským spôsobom ich opravy, údržbu a revízie smú len organizácie, ktoré majú na to oprávnenie.

(2) Pri zdvíhacích zariadeniach podľa § 4 ods. 1 písmeno d) sa oprávnenie na vykonávanie opráv, údržby a revízií vyžaduje aj od organizácií, ktoré majú tieto zariadenia v prevádzke, ak si tieto činnosti vykonávajú samy.

§ 11

Výroba, montáž, opravy a údržba elektrických zariadení

(1) Montáž elektrických zariadení uvedených v § 5 písm. a) a b), výrobu rozvodných zariadení uvedených v § 5 písm. d), údržbu a opravy elektrických zariadení uvedených v § 5 písm. a), b), c) a d) môžu vykonávať dodávateľským spôsobom len organizácie, ktoré majú na to oprávnenie.

(2) Dodávateľské organizácie elektrických zariadení uvedených v § 5 písm. a) a písm. b) bode 1 prvej a druhej odrážke a v bode 2 sú povinné najmenej 30 dní pred odovzdaním montážnych prác odberateľovi požiadať inšpektorát bezpečnosti práce, v obvode pôsobnosti ktorého boli montážne práce vykonané, o vydanie odborného a záväzného stanoviska z hľadiska bezpečnosti elektrických zariadení.

(3) Výrobcovia zariadení

a) podľa § 5 písm. c) bodu 1 sú povinní pred začatím výroby požiadať príslušný inšpektorát bezpečnosti práce o vydanie odborného a záväzného stanoviska na každý typ výrobku a pri atypických výrobkoch o vydanie odborného a záväzného stanoviska na každý kus z hľadiska bezpečnosti elektrických zariadení,

b) podľa § 5 písm. c) bodu 2 sú povinní pred začatím výroby požiadať príslušný inšpektorát bezpečnosti práce o vydanie odborného a záväzného stanoviska na každý typ výrobku z hľadiska bezpečnosti elektrických zariadení.

(4) K žiadosti podľa odseku 3 sú výrobcovia povinní pripojiť konštrukčné podklady a funkčnú schému elektrického zariadenia.

(5) Dovozcovia, ktorí uzavreli zmluvu o dodávke elektrických zariadení uvedených v § 5 písm. a) a b), sú povinní požiadať príslušný orgán štátneho odborného dozoru najneskoršie 30 dní pred odovzdaním zariadenia odberateľovi o prehliadku zariadenia z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení.

§ 12

Výroba, montáž a prevádzka plynových zariadení

(1) Vyrábať, montovať, opravovať, rekonštruovať alebo inak zasahovať do plynových zariadení uvedených v § 6 smú len organizácie, ktoré majú na to oprávnenie.

(2) Plniť plynmi tlakové nádoby na plyny podľa § 6 smú len organizácie, ktoré majú na to oprávnenie.

(3) Oprávnené organizácie sú povinné

a) zabezpečiť účinnú technickú kontrolu svojej činnosti a po ukončení prác preukázať spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky plynových zariadení predpísanými skúškami a revíznou správou,

b) pred uvedením plynového zariadenia do prevádzky zabezpečiť jeho odborné technické preskúšanie podľa osobitných predpisov,4)

c) zaškoliť spravidla v priebehu montáží obsluhu plynových zariadení a zabezpečiť servisnú službu,

d) po dohode s odberateľskými organizáciami najneskôr 15 dní vopred oznámiť inšpektorátu bezpečnosti práce, prípadne obvodnému banskému úradu, v obvode pôsobnosti ktorého boli montážne práce vykonané, miesto a dátum konania skúšok a dátum preberacieho konania,

e) odovzdať pri preberacom konaní odberateľskej organizácii kompletnú technickú dokumentáciu, vrátane revíznych kníh, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, schematického výkresu rozvodov zariadenia, návodu na obsluhu s uvedením termínov odborných revízií a osvedčenie od plynárenskej organizácie o odbornom technickom preskúšaní plynového zariadenia.

(4) Prevádzatelia sú povinní:

a) zabezpečiť vykonávanie pravidelných revízií plynových zariadení podľa osobitných predpisov, podľa návodov a pokynov výrobcu, prípadne dodávateľa a podľa nariadení príslušného orgánu štátneho odborného dozoru,

b) zabezpečiť vykonávanie odbornej údržby a opráv plynových zariadení,

c) oznámiť najmenej 15 dní vopred inšpektorátu bezpečnosti práce, prípadne obvodnému banskému úradu pripravované rekonštrukcie, konštrukčné zmeny alebo akékoľvek zásahy do plynových zariadení,

d) zabezpečiť odborne spôsobilú obsluhu plynových zariadení; overovanie odbornej spôsobilosti obsluhy vykonáva inšpektorát bezpečnosti práce, prípadne obvodný banský úrad,

e) zabezpečiť dýchaciu a oživovaciu techniku a udržiavať ju v stave schopnom prevádzky,

f) vypracovať pre plynové zariadenia miestne prevádzkové a bezpečnostné predpisy,

g) zabezpečiť pre nutné prípady (havárie, rozsiahle opravy a pod.) protiplynovú alebo i záchrannú službu.

§ 13

Oprávnenie podľa § 9, § 10, § 11 ods. 1 a § 12 ods. 1 a 2 vydávajú inšpektoráty bezpečnosti práce, prípadne obvodné banské úrady príslušné podľa sídla organizácie, ak osobitné predpisy neustanovujú inak. Žiadosť organizácie o vydanie oprávnenia musí byť doložená vyjadrením nadriadeného hospodárskeho orgánu.

2. oddiel

Technická dokumentácia

§ 14

Všeobecné požiadavky

(1) Pre vyhradené technické zariadenia je výrobca, prípadne dodávateľ povinný zabezpečiť vypracovanie technickej dokumentácie v rozsahu určenom platnými predpismi a prípadnými osobitnými požiadavkami orgánov štátneho odborného dozoru.

(2) Súčasťou technickej dokumentácie musia byť prevádzkové a bezpečnostné predpisy.5)

(3) Projekčná alebo konštrukčná organizácia je povinná zabezpečiť technickú kontrolu dokumentácie.

(4) Organizácie sú povinné predložiť technickú dokumentáciu podľa ustanovení § 15 až 18 zároveň so žiadosťou o vydanie odborného a záväzného stanoviska.

(5) V prípade, že sa navrhuje nové zariadenie, ktoré podlieha povinnému schvaľovaniu podľa predpisov o štátnom skúšobníctve,6) musí organizácia na túto skutočnosť upozorniť v technickej dokumentácii.

(6) Začať činnosť podľa predloženej technickej dokumentácie je dovolené len za podmienok určených v odbornom a záväznom stanovisku orgánu štátneho odborného dozoru, ktoré nesmie byť staršie než 2 roky.

§ 15

Technická dokumentácia tlakových zariadení

Organizácie sú povinné pred začatím výroby alebo montáže tlakových zariadení uvedených v § 3 predložiť inšpektorátu bezpečnosti práce príslušnému podľa miesta činnosti konštrukčné podklady

a) tlakových zariadení uvedených v § 3 písm. a) a c),

b) tlakových nádob uvedených v § 3 písm. b) s najvyšším pracovným pretlakom od 1 kp/cm2, ktorých súčin pracovného pretlaku v kp/cm2 a objemu tlakového priestoru v litroch je od 1000 do 10 000 (vrátane), alebo tlakových nádob s najvyšším pracovným pretlakom od 1 kp/cm2 do 2 kp/cm2, ktorých súčin pracovného pretlaku v kp/cm2 a objemu tlakového priestoru v litroch je nad 10 000,

c) tlakových nádob uvedených v § 3 písm. b) s najvyšším pracovným pretlakom nad 2 kp/cm2, ktorých súčin pracovného pretlaku v kp/cm2 a objemu tlakového priestoru v litroch je väčší než 10 000, a tlakových nádob uvedených pod písmenom b) s najvyššou pracovnou teplotou nad + 350 oC a pod - 50 oC.

§ 16

Technická dokumentácia zdvíhacích zariadení

(1) Organizácie sú povinné najmenej 60 dní pred začatím výroby prvého kusa alebo pred začatím rekonštrukcie zdvíhacieho zariadenia podľa § 4 predložiť inšpektorátu bezpečnosti práce, prípadne obvodnému banskému úradu príslušnému podľa miesta činnosti technickú dokumentáciu, ktorá musí obsahovať najmä:

a) technický opis,

b) výkresy zostáv (celkovú dispozíciu),

c) výkresy hlavných celkov,

d) výpočty podľa technických noriem,

e) schému pohonu a ovládania,

f) návod na montáž a demontáž,

g) návod na obsluhu,

h) návod na údržbu a revízie,

i) rozsah a metodiku skúšok prvého a ďalších kusov a

j) vyhlásenie o použití častí zdvíhacích zariadení, ktoré boli vyskúšané pre predpokladanú prevádzku podľa osobitných predpisov.7)

(2) Pri zariadeniach nesériovej výroby sa konštrukčné podklady predkladajú inšpektorátu bezpečnosti práce, prípadne obvodnému banskému úradu príslušnému podľa miesta realizácie zariadenia.

(3) Pri dovážaných zdvíhacích zariadeniach uvedených v § 4 sa môže výpočtová časť technickej dokumentácie podľa odseku 1 písm. d) nahradiť dokladom o skúškach dovážaného zariadenia vykonaných výrobcom, prípadne autorizovaným skúšobným orgánom.

§ 17

Technická dokumentácia elektrických zariadení

(1) Investor je povinný predložiť dokumentáciu zariadení uvedených v § 5 písm. a) a písm. b) v bode 1 prvej a druhej odrážke a v bode 2 v rámci stavebného konania inšpektorátu bezpečnosti práce, prípadne obvodnému banskému úradu, v obvode pôsobnosti ktorého sa má zariadenie realizovať. Vyjadrenie inšpektorátu bezpečnosti alebo obvodného banského úradu je investor povinný predložiť v prílohe žiadosti o vydanie rozhodnutia o prípustnosti stavby orgánu príslušnému podľa osobitných predpisov.8)

(2) Spracovateľ typových podkladov je povinný predložiť inšpektorátu bezpečnosti práce, prípadne obvodnému banskému úradu, v obvode pôsobnosti ktorého má sídlo, typové podklady elektrických zariadení uvedených v § 5 písm. a) a b).

§ 18

Technická dokumentácia plynových zariadení

(1) Organizácie sú povinné predložiť orgánom štátneho odborného dozoru technickú dokumentáciu plynových zariadení uvedených v § 6 pred začatím stavebnej alebo montážnej činnosti.

(2) Súčasťou technickej dokumentácie zariadení pre vykurovacie plyny musí byť vyjadrenie plynárenskej organizácie podľa osobitných predpisov.9)

(3) Projektová dokumentácia sa musí predložiť v spracovaní predpísanom pre konečné projektové riešenie.

3. oddiel

Prehliadky a skúšky

§ 19

Všeobecné požiadavky

(1) Vyhradené technické zariadenia môžu byť uvedené do prevádzky len po overení predpísanej technickej dokumentácie a po úspešnom vykonaní predpísaných prehliadok a skúšok.

(2) Organizácie sú povinné

a) vykonávať prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení podľa tejto vyhlášky, osobitných predpisov a pokynov výrobcov, ako aj podľa prípadných nariadení príslušného orgánu štátneho odborného dozoru,

b) oznámiť príslušnému orgánu štátneho odborného dozoru do 31. decembra bežného roku plán prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení na budúci rok,

c) v určenom termíne pripraviť vyhradené technické zariadenia na prehliadky a skúšky,

d) ustanovenia pod písmenami b) a c) sa nevzťahujú na elektrické zariadenia uvedené v § 5.

§ 20

Prehliadky a skúšky tlakových zariadení

(1) Dodávateľské organizácie sú povinné pred uvedením nových alebo rekonštruovaných tlakových zariadení (uvedených v § 3) do prevádzky najmenej 14 dní vopred oznámiť inšpektorátu bezpečnosti práce, v obvode pôsobnosti ktorého sa tlakové zariadenie nachádza, pripravenosť týchto zariadení na skúšku a dohodnúť dátum vykonania skúšky

a) pri kotloch uvedených v § 3 písm. a)

1. stavebnej skúšky,

2. prvej tlakovej skúšky,

3. prvej vonkajšej prehliadky,

b) pri tlakových nádobách uvedených v § 3 písm. b) s najvyšším pracovným pretlakom od 1 kp/cm2, ktorých súčin pracovného pretlaku v kp/cm2 a objemu tlakového priestoru v litroch je od 1000 do 10 000 (vrátane), alebo pri tlakových nádobách s najvyšším pracovným pretlakom od 1 kp/cm2 do 2 kp/cm2, ktorých súčin pracovného pretlaku v kp/cm2 a objemu tlakového priestoru v litroch je nad 10 000

1. stavebnej skúšky,

2. prvej tlakovej skúšky,

c) pri tlakových nádobách podľa § 3 písm. b) s najvyšším pracovným pretlakom nad 2 kp/cm2, ktorých súčin pracovného pretlaku v kp/cm2 a objemu tlakového priestoru v litroch je väčší ako 10 000 a pri tlakových nádobách uvedených pod písmenom b) s najvyššou pracovnou teplotou nad + 350 oC a pod - 50 oC

1. stavebnej skúšky,

2. prvej tlakovej skúšky,

3. prvej vonkajšej prehliadky.

(2) Organizácie sú povinné najmenej 14 dní vopred oznámiť inšpektorátu bezpečnosti práce, v obvode pôsobnosti ktorého sa tlakové zariadenie uvedené v § 3 nachádza, pripravenosť tohto zariadenia na skúšku a dohodnúť dátum vykonania opakovaných prehliadok a skúšok:

a) pri kotloch uvedených v § 3 písm. a)

1. vnútorných kontrolných prehliadok opakovaných podľa stavu zariadenia, najneskoršie však trojročne,

2. tlakových skúšok opakovaných podľa stavu zariadenia, najneskoršie však šesťročne a pri opravách; ak ide o parné kotly s menovitým výkonom nad 50 t/h a horúcovodné kotly s tepelným výkonom nad 30 Gcal/h, tlakové skúšky opakované podľa stavu zariadenia sa vykonávajú najneskoršie raz za 9 rokov,

b) pri tlakových nádobách podľa odseku 1 písm. c)

1. vnútorných kontrolných prehliadok opakovaných podľa stavu zariadenia, najneskoršie však päťročne a pri opravách,

2. tlakových skúšok opakovaných podľa stavu zariadenia, najneskoršie však desaťročne a pri opravách.

§ 21

Prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení

(1) Dodávateľské organizácie sú povinné oznámiť najmenej 14 dní vopred inšpektorátu bezpečnosti práce, prípadne obvodnému banskému úradu, v obvode pôsobnosti ktorého sa zariadenie nachádza, pripravenosť tohto zariadenia na skúšku a dohodnúť dátum vykonania prehliadok a skúšok

a) pri zdvíhadlách podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b)

1. prvého kusa a výrobkov overovacej série jednotlivých typov, prípadne ďalších dohodnutých kusov,10)

2. prvého kusa, prípadne určených kusov dovážaných zariadení,11)

b) pri žeriavoch podľa § 4 ods. 1 písm. c)

1. prvého kusa a výrobkov overovacej série jednotlivých typov,12)

2. rekonštruovaných zariadení,

3. prvého kusa, prípadne určených kusov dovážaných zariadení,11)

4. zariadení podľa schválených technických podmienok výrobcu alebo osobitného rozhodnutia orgánu štátneho odborného dozoru,

c) pri výťahoch podľa § 4 ods. 1 písm. d) nových alebo rekonštruovaných zariadení,

d) pri zdvíhacích zariadeniach na osobitné účely podľa § 4 ods. 1 písmeno e)

1. prvého kusa a výrobkov overovacej série jednotlivých typov,12)

2. atypicky nesériovo vyrábaných zariadení,

3. prvého kusa, prípadne určených kusov dovážaných zariadení,11)

4. zariadení podľa schválených technických podmienok výrobcu alebo osobitného rozhodnutia orgánu štátneho odborného dozoru,

e) pri visutých lanových dráhach podľa § 4 ods. 1 písm. f), pohyblivých schodoch podľa § 4 ods. 1 písm. g) a vlekoch podľa § 4 ods. 1 písm. h)

1. nových alebo rekonštruovaných zariadení,

2. zariadení podľa schválených technických podmienok výrobcu alebo osobitného rozhodnutia orgánov štátneho odborného dozoru.

(2) Organizácie sú povinné pri zariadeniach podľa § 4 ods. 1 písm. c) najmenej 14 dní vopred oznámiť inšpektorátu bezpečnosti práce, prípadne obvodnému banskému úradu pripravenosť zariadení na kontrolné prehliadky a skúšky a dohodnúť dátum vykonania

a) kontrolnej prehliadky opakovanej päťročne,

b) kontrolnej skúšky opakovanej desaťročne.

(3) Organizácie môžu poveriť riadením a vykonávaním prehliadok a skúšok niektorých zdvíhacích zariadení podľa uznaných technických podmienok výrobcu, prípadne podľa podmienok určených orgánom štátneho odborného dozoru len pracovníkov oprávnených na túto činnosť na základe osvedčenia vydaného orgánom štátneho odborného dozoru. Túto činnosť môže príslušný pracovník vykonávať len v tej skupine zdvíhacích zariadení, na ktorú mu orgán štátneho odborného dozoru vydal osvedčenie.

Prehliadky a skúšky plynových zariadení

§ 22

Organizácie sú povinné pri zariadeniach podľa § 6 najmenej 14 dní vopred oznámiť inšpektorátu bezpečnosti práce, prípadne obvodnému banskému úradu, v obvode pôsobnosti ktorého sa zariadenie nachádza, pripravenosť zariadenia na vykonanie skúšok na pevnosť, tesnosť a na vykonanie funkčných skúšok a dohodnúť sa na dátume vykonania skúšok.

§ 23

(1) Termíny určené na vykonanie pravidelných prehliadok a skúšok môže v odôvodnených prípadoch inšpektorát bezpečnosti práce, prípadne obvodný banský úrad pozmeniť.

(2) Inšpektorát bezpečnosti práce, prípadne obvodný banský úrad môže poveriť vykonávaním pravidelných prehliadok a skúšok kvalifikovaného pracovníka organizácie.

4. oddiel

§ 24

Evidencia vyhradených technických zariadení

(1) Užívatelia vyhradených technických zariadení sú povinní prihlásiť do evidencie inšpektorátu bezpečnosti práce, prípadne obvodnému banskému úradu každé nové zariadenie do 30 dní odo dňa jeho uvedenia do prevádzky. V hlásení treba uviesť tieto údaje:

a) adresu užívateľa, jeho nadriadený a ústredný orgán,

b) umiestnenie zariadenia (adresa prevádzky),

c) úplný názov a adresu výrobcu zariadenia,

d) druh a typ zariadenia, rok výroby, výrobné číslo a základné parametre zariadenia,

e) dátum uvedenia zariadenia do prevádzky,

f) pri plynových zariadeniach druh, spotrebu a prevádzkový tlak plynu,

g) iné charakteristické údaje.

(2) Zmenu užívateľa vyhradených technických zariadení je pôvodný užívateľ povinný ohlásiť do 30 dní inšpektorátu bezpečnosti práce, prípadne obvodnému banskému úradu. Rovnako treba ohlásiť zmenu umiestnenia [s výnimkou stavebných žeriavov, zdvíhacích zariadení na mobilných podvozkoch a zariadení podľa § 4 ods. 1 písm. e) bodu 1 a 2] alebo zmenu hlásených technických údajov vyhradeného technického zariadenia. Nový užívateľ zariadenia je povinný postupovať podľa odseku 1.

(3) Užívatelia vyhradených technických zariadení sú povinní hlásiť trvalé vyradenie zariadenia z prevádzky inšpektorátu bezpečnosti práce, prípadne obvodnému banskému úradu do 30 dní odo dňa jeho vyradenia.

(4) Povinnosti podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na zariadenia podľa § 3 písm. c) a § 5.

(5) Užívatelia vyhradených technických zariadení sú povinní

a) viesť predpísané knihy a záznamy o prevádzke, revíziách, zistených závadách, opravách a rekonštrukciách zariadení,

b) pre plynové zariadenia viesť revízne knihy, knihy závad a knihy opráv a pre každé zariadenie prevádzkový denník,

c) uschovávať a evidovať dokumentáciu o kontrolách, prehliadkach, skúškach a revíziách zariadení až do ich trvalého vyradenia z prevádzky,

d) archivovať a dopĺňať technickú dokumentáciu vyhradených technických zariadení až do ich trvalého vyradenia z prevádzky.


III. ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 25

Kde sa v tejto vyhláške používa pojem „orgány štátneho odborného dozoru“, rozumie sa tým v rozsahu svojej pôsobnosti Slovenský úrad bezpečnosti práce a ním zriadené inšpektoráty bezpečnosti práce,13) prípadne Slovenský banský úrad a obvodné banské úrady.14)

§ 26

(1) Vyhradené technické zariadenia, ktoré boli uvedené do prevádzky pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, sú užívatelia povinní prihlásiť do evidencie podľa § 24 ods. 1 v lehote do 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky, pokiaľ neboli dovtedy trvalo vyradené z prevádzky.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na elektrické zariadenia uvedené v § 5.

§ 27

Organizácie sú povinné v lehote do jedného roku odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky požiadať orgán štátneho odborného dozoru o vydanie oprávnenia podľa ustanovení § 9 až 12, prípadne o výmenu oprávnenia vydaného pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky.

§ 28

Podmienky dovozu technických zariadení zo zahraničia a povinnosti pri dovoze upravuje osobitný predpis.

§ 29

(1) Táto vyhláška sa nevzťahuje na technické zariadenia, ktoré podľa osobitných predpisov podliehajú dozoru orgánov na úseku národnej obrany, dopravy a spojov.

(2) Na vyhradené technické zariadenia podliehajú dozoru štátnej banskej správy sa nevzťahujú ustanovenia § 11 ods. 2 a 3, § 15, § 19 ods. 2 písm. d) a § 20 tejto vyhlášky. Povinnosti organizácií na tomto úseku upravujú osobitné predpisy.

§ 30

Zrušujú sa:

a) vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva č. 55/1960 Zb., ktorou sa upravujú niektoré povinnosti výrobcov a prevádzateľov parných kotlov (parných generátorov) a iných tlakových nádob a menia niektoré predpisy o bezpečnosti a hospodárnosti týchto technických zariadení,

b) vyhláška Ministerstva palív a energetiky č. 121/1961 Zb., ktorou sa doplňuje vyhláška č. 55/1960 Zb., ktorou sa upravujú niektoré povinnosti výrobcov a prevádzateľov parných kotlov (parných generátorov) a iných tlakových nádob a menia niektoré predpisy o bezpečnosti a hospodárnosti týchto technických zariadení,

c) vyhláška Ministerstva energetiky č. 204/1956 Ú. v. o povinnom hlásení výťahov na evidenciu.

§ 31

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1973.


Predseda Slovenského banského úradu:

Ing. Baran v. r.

Riaditeľ Slovenského úradu bezpečnosti práce:

Ing. Sorel v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Pod pojmom organizácie sa na účely tejto vyhlášky rozumejú aj prípadní samostatní prevádzatelia vykonávajúci svoju činnosť na základe poverenia NV v zmysle zásad schválených uznesením vlády z 3. 3. 1965, publikovaných v Zbierke zákonov pod č. 20/1965, ako aj prípadní jednotliví užívatelia technických zariadení, najmä súkromne hospodáriaci roľníci, teda osoby, ktoré vykonávajú pomocou týchto zariadení všeobecne prospešnú činnosť, na ktorú nepotrebujú (nevyžaduje sa) osobitné oprávnenie.

2) § 58 ods. 4 zákona č. 41/1957 Zb., § 4 písm. c) a § 6 zákona SNR č. 42/1972 Zb., príslušné ČSN a ďalšie predpisy.

3) ČSN 07 0710 Prevádzka, údržba a obsluha parných kotlov. ČSN 69 0012 Prevádzka tlakových nádob stabilných.

4) § 17 zákona č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (plynárenský zákon) a vyhláška Ministerstva palív a energetiky č. 76/1961 Zb., ktorou sa vykonávajú ustanovenia plynárenského zákona.

5) § 272 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 42/1970 Zb.).

6) Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve a vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 32/1968 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o štátnom skúšobníctve.

7) Zákon č. 30/1968 Zb. a vyhláška č. 32/1968 Zb.

8) § 9 ods. 1 zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku.

9) § 17 zákona č. 67/1960 Zb. a vyhláška č. 76/1961 Zb.

10) Určí orgán štátneho odborného dozoru po dohode s výrobcom.

11) Určí orgán štátneho odborného dozoru.

12) Určí orgán štátneho odborného dozoru po dohode s výrobcom.

13) Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 36/1970 Zb. o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce.

14) Vyhláška Slovenského banského úradu č. 43/1972 Zb., ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov.