Vyhláška č. 31/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska o obchodných stykoch

Čiastka 10/1973
Platnosť od 06.04.1973 do12.12.1977
Účinnosť od 21.04.1973 do12.12.1977
Zrušený 107/1978 Zb.
Redakčná poznámka

Dohoda vstúpila v platnosť dňom 10. decembra 1971.

31

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo dňa 20. februára 1973

o Dlhodobej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska o obchodných stykoch

Dňa 5. októbra 1971 bola v Prahe podpísaná Dlhodobá dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska o obchodných stykoch.

Dohoda vstúpila v platnosť dňom 10. decembra 1971.

Slovenský preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DLHODOBÁ DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska o obchodných stykoch

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Španielska, vedené prianím rozvíjať a čo najviac uľahčiť vzájomné obchodné vzťahy, najmä obchodnú výmenu tovarov medzi oboma krajinami, vychádzajúc z princípu rovnosti a vzájomných výhod, sa dohodli na nasledujúcom:

Článok I

Berúc do úvahy súčasný rozvoj obchodu medzi Československou socialistickou republikou a Španielskom a prihliadajúc na ustanovenia tejto dohody, obe zmluvné strany sa vynasnažia zabezpečiť v duchu rovnosti a vzájomnosti harmonický rozvoj obchodných vzťahov medzi oboma krajinami, najmä výmenu tovarov tak, aby bolo možné čo najúplnejšie využitie možností vyplývajúcich z pokroku ich hospodárstiev.

Článok II

Obe zmluvné strany vedomé si skutočnosti, že výmena obchodných informácií prispeje k čo najväčšiemu rozvoju hospodárskych vzťahov, uľahčia bezcolnú výmenu spomínaných informácií medzi predávajúcimi, kupujúcimi a kompetentnými organizáciami oboch krajín.

Článok III

V záujme obojstranného zabezpečenia výhodných podmienok pre rozvoj hospodárskych vzťahov medzi oboma krajinami obe zmluvné strany potvrdzujú, že vo vzájomných hospodárskych stykoch si ako členovia GATT-u poskytnú bezvýhradne zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod. Doložka najvyšších výhod a ostatné podmienky výmeny tovarov sa budú riadiť ustanoveniami spomínanej Všeobecnej dohody o clách a obchode.

Článok IV

Obe zmluvné strany si budú poskytovať v súlade s medzinárodnými dohodami, ktorých sú stranami, všetky úľavy potrebné pre uskutočnenie operácií v rámci dovozov na colný záznam alebo v rámci zušľachťovacieho styku, pokiaľ sa jedná o tovary a výrobky druhej zmluvnej strany.

Článok V

Španielska strana bude uplatňovať na dovozy tovarov československého pôvodu liberalizáciu v takom istom rozsahu, aký poskytuje hociktorej tretej krajine, najmä členským krajinám GATT-u.

Pre liberalizované tovary budú dovozné licencie vydávané automaticky.

Článok VI

Československá strana bude uplatňovať na dovozy tovarov španielskeho pôvodu dovážané zo Španielska také priaznivé zaobchádzanie, aké požívajú tie isté tovary dovážané z hociktorej tretej krajiny.

Článok VII

Množstevné obmedzenia, existujúce u ešte neliberalizovaných tovarov, nebudú diskriminačného charakteru.

Podrobné podmienky obchodnej výmeny upravované touto dohodou budú určované v ročných protokoloch. Príslušné podmienky budú stanovené Zmiešanou komisiou, vytvorenou podľa článku XIII tejto dohody, pričom sa vezme do úvahy želanie oboch zmluvných strán počas platnosti tejto dohody uľahčiť a z roka na rok zvyšovať vzájomnú výmenu tovarov.

Článok VIII

Zmluvy na dodávku tovarov a poskytovanie služieb v oblasti zahraničného obchodu budú uzavierané z československej strany československými podnikmi zahraničného obchodu, jednajúcimi ako právnicky nezávislé osoby, alebo inými právnicky nezávislými osobami oprávnenými podľa platných predpisov k zahraničnoobchodnej činnosti a zo španielskej strany fyzickými a právnickými osobami spôsobilými podľa platných predpisov vykonávať zahraničný obchod.

Článok IX

(1) Obe zmluvné strany budú si navzájom uznávať zdravotné, veterinárne a fytopatologické osvedčenia, ako i kvalitatívne analýzy vyhotovené príslušnými inštitúciami druhej krajiny, svedčiace, že pôvodné výrobky krajiny vydavšej uvedené potvrdenia vyhovujú vnútorným predpisom krajiny pôvodu.

(2) Každá z oboch zmluvných strán si zachováva právo, ak to bude pokladať za užitočné, prikročiť k všetkým potrebným preskúmaniam nehľadiac na predloženie vyššie uvedených dokumentov.

Článok X

(1) Obe zmluvné strany, uznávajúc dôležitosť kooperácie pre rozvoj vzájomných obchodných vzťahov, uľahčia všemožne uskutočnenie priemyselnej kooperácie.

(2) Zmluvy o priemyselnej kooperácii, ktoré vyžadujú podľa platných predpisov udelenie dovozných licencií pre určité výrobky a materiály, budú podliehať schváleniu príslušných úradov oboch krajín. Udelenie povolenia týmito úradmi bude predstavovať uznanie charakteru priemyselnej kooperácie a licencie, ako i iné povolenia potrebné pre dovoz budú vydávané automaticky, bez kvantitatívnych obmedzení, v súlade s ustanoveniami príslušných zmlúv.

(3) Obe zmluvné strany uľahčia výmenu licencií, patentov a technologických informácií medzi inštitúciami a podnikmi oboch krajín a povolia v rámci príslušných predpisov oboch krajín, ako i predbežnej dohody medzi spomínanými inštitúciami a podnikmi odovzdanie všetkých noviniek zahrnutých v technickej dokumentácii základnej licencie, ktorá bola predmetom transakcie medzi predávajúcim a kupujúcim.

Článok XI

(1) Obe zmluvné strany budú zvlášť podporovať rozvoj spolupráce v oblasti priemyslu medzi oboma krajinami na vlastnom trhu alebo na tretích trhoch, a to ako v oblasti výrobných postupov, tak i spoločného uskutočnenia priemyselných celkov.

(2) Ako priemyselná kooperácia budú posudzované predovšetkým tieto činnosti:

a) výmena súčiastok, strojov a zariadení za účelom spoločnej výroby alebo obchodu vykonávaného prípadne pod spoločnou značkou konečného výrobku;

b) dodávky súprav alebo dielcov vyrobených jednou zo strán podľa dokumentácie dodanej druhou stranou, ktorá obchoduje s finálnym výrobkom;

c) zušľachťovacie operácie, na ktorých majú obe strany záujem;

d) výmena skúseností v oblasti normalizácie, štandardizácie a kvality výroby, organizácie práce, zavádzania vynálezov, noviniek a zlepšovacích návrhov v priemyselnom procese, ako i technických informácií;

e) postúpenie licencií, zvlášť v prípadoch vzájomných dodávok prvkov vyrobených podľa týchto licencií;

f) výmena patentov a technologických postupov alebo ich postúpenie za podmienok dohodnutých zainteresovanými inštitúciami a podnikmi;

g) konštrukcia určitých priemyselných komplexov predstavujúcich spoločný záujem oboch hospodárstiev, z ktorých výnimočne časť výroby by bola dovážaná z druhej krajiny, zvlášť, keď sa jedná o doplňujúcu výrobu, alebo predávaná na tretie trhy priemyselnými firmami a organizáciami druhej krajiny, a to takým spôsobom, aby sa uvoľnili vlastné zdroje pre zaistenie financovania do výšky hodnoty zariadení a poskytnutých služieb.

Článok XII

Obe zmluvné strany sa dohodli, že všetky platby medzi Španielskom a Československom sa budú prevádzať vo voľne zameniteľných menách, podľa devízových predpisov platných v každej z krajín.

Článok XIII

Obe zmluvné strany ustanovujú Zmiešanú komisiu, ktorej poslaním bude dozerať na správne uskutočňovanie tejto dohody, študovať všetky problémy týkajúce sa hospodárskych vzťahov medzi oboma krajinami a najmä predkladať svojim vládam návrhy na uľahčenie a rast obchodnej výmeny, ako aj kooperácie.

Článok XIV

(1) Zvláštnou úlohou Zmiešanej komisie bude stanovenie úpravy uvedenej v článku VII tejto dohody v ročných protokoloch.

(2) Zmiešaná komisia pri prejednávaní týchto ročných protokolov bude podporovať plynulý rozvoj hospodárskych vzťahov medzi oboma krajinami.

(3) Zasadania Zmiešanej komisie sa budú konať jedenkrát ročne, striedavo v Španielsku a v Československu, v termíne stanovenom na základe spoločnej dohody.

Článok XV

(1) Ustanovenia tejto dohody budú sa používať od 1. januára 1972 a dohoda bude v platnosti do 31. decembra 1976. Po tomto dni bude táto dohoda mlčky predlžovaná vždy o jeden rok, ak nebude písomne vypovedaná tri mesiace pred uplynutím svojej platnosti. Vypršanie platnosti tejto dohody nebude mať vplyv na platnosť a realizáciu zmlúv uzavretých na základe tejto dohody.

(2) Táto dohoda bude predložená podľa predpisov platiacich v každej z oboch krajín k schváleniu obom zmluvným stranám, ktoré si o schválení vzájomne vymenia nóty. Dátum doručenia druhej nóty bude považovaný za dátum definitívneho vstupu v platnosť tejto dohody.

Vyhotovené v Prahe dňa 5. októbra tisíc deväťsto sedemdesiatjeden v dvoch originálnych exemplároch vo francúzskom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Rudolf Stolár v. r.

Za vládu

Španielskeho štátu:

José María Trias de Bes y Borrás v. r.