Zákon č. 45/1973 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon

Čiastka 14/1973
Platnosť od 03.05.1973 do31.12.2005
Účinnosť od 01.07.1973 do31.12.2005
Zrušený 300/2005 Z. z.

45

ZÁKON

z 25. apríla 1973,

ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Trestný zákon č. 140/1961 Zb. v znení zákona č. 56/1965 Zb. a zákona č. 148/1969 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Nadpis nad § 24 znie: „Upustenie od potrestania“.

2. Nadpis nad § 29 znie: „Výnimočný trest“.

3. V § 29

odsek 1 písm. b) znie:

b) nie je nádej, že by páchateľa bolo možné napraviť trestom odňatia slobody do pätnástich rokov.“,

vkladá sa nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Namiesto trestu smrti môže súd uložiť trest odňatia slobody nad pätnásť až do dvadsaťpäť rokov, ak považuje taký trest na splnenie účelu trestu za dostatočný.“,

doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

4. V § 36 sa pripája na konci táto veta:

„Ak je jedným z týchto trestov trest odňatia slobody uložený podľa § 29 ods. 3, rozumie sa takou najvyššou výmerou doba dvadsiatich piatich rokov.“

5. V § 62 sa pripájajú za slová „ďalej za trestný čin“ slová „opustenia republiky podľa § 109 ods. 3,“, za citáciu „§ 179 ods. 2, 3,“ slová „ohrozenia bezpečnosti vzdušného dopravného prostriedku podľa § 180a, zavlečenia vzdušného dopravného prostriedku do cudziny podľa § 180c ods. 2,“ a za citáciu „(§ 259),“ slová „zbehnutia do cudziny podľa § 283 ods. 2 a 3,“.

6. V § 68 ods. 1 písm. a) sa pripájajú na konci slová „alebo na trest odňatia slobody prevyšujúci pätnásť rokov,“.

7. § 71 včítane nadpisu znie:

㤠71

Druhy ochranných opatrení

(1) Ochrannými opatreniami sú: ochranný dohľad, ochranné liečenie, ochranná výchova a zhabanie veci.

(2) Ochrannú výchovu možno uložiť iba mladistvému. Mladistvému nemožno uložiť ochranný dohľad.

(3) Ochranný dohľad upravuje osobitný zákon.“

8. V § 72 ods. 2 písm. b) sa pripájajú na konci slová „alebo omamných prostriedkov“.

9. V § 72 ods. 4 sa pripája na konci táto veta:

„Ochranné liečenie možno tiež vykonávať v priebehu výkonu trestu odňatia slobody v nápravnovýchovnom ústave.“

10. V § 84 ods. 1 sa slová „Súd môže uložiť ochrannú výchovu, ak sa upustilo od potrestania mladistvého a“ nahrádzajú slovami „Ak súd odsudzuje mladistvého, môže mu uložiť ochrannú výchovu, pokiaľ“.

11. V § 105 ods. 3

vkladá sa nové ustanovenie písm. b), ktoré znie:

b) ak spácha taký čin, hoci mu bolo uchovávanie štátneho tajomstva osobitne uložené,“,

doterajšie ustanovenia písmen b) až d) sa označujú ako ustanovenia písmen c) až e).

12. § 109 ods. 3 znie:

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov alebo prepadnutím majetku sa potresce, kto

a) čin uvedený v odseku 1 alebo 2 zorganizuje,

b) spácha taký čin, hoci mu bolo osobitne uložené uchovávanie štátneho tajomstva,

c) prevedie cez hranice skupinu osôb alebo opätovne prevádza osoby, ktoré bez povolenia opúšťajú územie republiky,

d) spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 za brannej pohotovosti štátu.“

13. V § 112 sa slová „potresce sa odňatím slobody až na tri roky.“ nahrádzajú slovami „, o jej medzinárodnom postavení alebo o jej zahraničnej politike, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo prepadnutím majetku.“

14. Nadpis § 150 znie: „Porušovanie práv k ochrannej známke, priemyselnému vzoru a chránenému označeniu pôvodu“.

15. § 150 ods. 2 znie:

(2) Rovnako sa potresce, kto na dosiahnutie hospodárskeho prospechu

a) zhotoví alebo uvedie do obehu výrobky podľa priemyselného vzoru, na používanie ktorého patrí výhradné právo inému, alebo podľa vzoru ľahko s ním zameniteľného alebo

b) uvedie do obehu výrobky neoprávnene opatrené označením pôvodu, na ktoré patrí výhradné právo inému, alebo označením pôvodu ľahko s ním zameniteľným.“

16. V § 167 ods. 1 sa pred slová „vojnovej zrady“ vkladajú slová „opustenia republiky podľa § 109 ods. 3,“ a za citáciu „§ 179,“ slová „ohrozenia bezpečnosti vzdušného dopravného prostriedku podľa § 180a, zavlečenia vzdušného dopravného prostriedku do cudziny podľa § 180c ods. 2,“.

17. V § 168 sa za citáciu „§ 179,“ vkladajú slová „ohrozenia bezpečnosti vzdušného dopravného prostriedku podľa § 180a, zavlečenia vzdušného dopravného prostriedku do cudziny podľa § 180c ods. 2,“.

18. Nadpis § 175 znie: „Krivá výpoveď a nepravdivý znalecký posudok“.

19. V § 175 ods. 1 sa slová „, pokiaľ konajú vyšetrovanie alebo vyhľadávanie“ nahrádzajú slovami „alebo orgánom konajúcim objasňovanie, pokiaľ konajú vyšetrovanie alebo vyhľadávanie alebo objasňovanie“.

20. Za § 180 sa vkladajú § 180a, 180b a 180c, ktoré včítane nadpisov znejú:

„Ohrozenie bezpečnosti vzdušného dopravného prostriedku

§ 180a

(1) Kto na palube vzdušného dopravného prostriedku s úmyslom získať alebo vykonávať kontrolu nad takým prostriedkom

a) použije proti inému násilie alebo pohrozenie bezprostredným násilím,

b) vyhráža sa inému usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením škody veľkého rozsahu alebo

c) zneužije bezbrannosť iného,

potresce sa odňatím slobody na osem až pätnásť rokov alebo prepadnutím majetku.

(2) Odňatím slobody na dvanásť až pätnásť rokov alebo trestom smrti, prípadne popri týchto trestoch aj prepadnutím majetku sa páchateľ potresce,

a) ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 smrť alebo

b) ak spácha taký čin za brannej pohotovosti štátu.

§ 180b

Kto oznámi nepravdivú informáciu, ktorá môže ohroziť bezpečnosť alebo prevádzku vzdušného dopravného prostriedku za letu, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo nápravným opatrením alebo peňažným trestom.

§ 180c

Zavlečenie vzdušného dopravného prostriedku do cudziny

(1) Kto sa za účelom zavlečenia vzdušného dopravného prostriedku do cudziny takého prostriedku zmocní alebo neoprávnene použije taký prostriedok, ktorý mu bol zverený, potresce sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov alebo prepadnutím majetku.

(2) Odňatím slobody na desať až pätnásť rokov alebo trestom smrti, prípadne popri týchto trestoch aj prepadnutím majetku sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 smrť.“

21. V § 202 ods. 1 sa vypúšťajú slová „zo zjavnej neúcty voči spoločnosti“.

22. V § 283 sa odsek 2 nahrádza odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Odňatím slobody na päť až desať rokov alebo prepadnutím majetku sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako vojak z povolania,

b) ak taký čin zorganizuje alebo

c) ak spácha taký čin, hoci mu bolo osobitne uložené uchovávanie štátneho tajomstva.

(3) Odňatím slobody na desať až pätnásť rokov alebo trestom smrti, prípadne popri týchto trestoch aj prepadnutím majetku sa páchateľ potresce,

a) ak sa za účelom spáchania alebo pri páchaní činu uvedeného v odseku 1 zmocní vzdušného dopravného prostriedku alebo prostriedku bojovej techniky alebo ak neoprávnene použije taký prostriedok, ktorý mu bol zverený, alebo

b) ak spácha taký čin za brannej pohotovosti štátu.“


Čl. II

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie Trestného zákona, ako vyplýva z neskorších predpisov.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1973.


Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.