Zákon č. 158/1973 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev

Čiastka 38/1973
Platnosť od 13.12.1973 do31.12.1988
Účinnosť od 01.01.1974 do31.12.1988
Zrušený 194/1988 Zb.

158

ZÁKON

z 12. decembra 1973,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. 1

Zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev sa mení a dopĺňa takto:

1. § 62 až 66 včítane nadpisu znie:

„Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva

§ 62

Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť hutníctva železa a neželezných kovov, ťažkého strojárstva, ťažby a úpravy rúd a magnezitu.

§ 63

Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva sa vo zverenej oblasti zúčastňuje na tvorbe jednotnej štátnej priemyselnej politiky a koncepcie rozvoja jednotlivých odvetví, prípadne odborov ním riadených tým, že

a) plní úlohy na úseku národohospodárskeho plánovania podľa osobitných predpisov;

b) riadi technickú politiku a vypracúva návrhy odvetvových plánov rozvoja vedy a techniky;

c) riadi investičnú činnosť a posudzuje a schvaľuje vybrané akcie investičnej výstavby;

d) riadi zapojenie odvetví a odborov do medzinárodnej deľby práce, priemyselnej kooperácie, špecializácie, vedecko-technickej spolupráce a výskumu;

e) riadi odbyt a zásobovanie v rámci jednotných zásad ustanovených právnymi predpismi alebo vládou Československej socialistickej republiky na zabezpečovanie potrieb hospodárstva a plné využitie výroby;

f) v rámci ustanovených zásad štátnej cenovej politiky riadi plánovanie vývoja cien, predkladá návrhy na cenové opatrenia a po schválení ich vyhlasuje;

g) riadi mzdovú politiku podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a v rozsahu splnomocnenia vydáva rezortné mzdové predpisy;

h) realizuje úlohy na úseku finančnej politiky podľa osobitných predpisov a zabezpečuje financovanie úloh rezortu.

§ 64

Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva organizuje a riadi štátnu službu pre drahé kovy.1)

§ 65

Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva riadi organizácie výrobno-technickej, výskumnej, vývojovej a projekčnej základne

a) hutníctva železa a neželezných kovov,

b) ťažkého strojárstva,

c) ťažby a úpravy rúd a magnezitu.

§ 66

Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva po prerokovaní s príslušnými orgánmi republík vo svojej pôsobnosti zriaďuje a zrušuje štátne organizácie a určuje organizačné usporiadanie výrobno-technickej základne do výrobných hospodárskych jednotiek, včítane oblastných riaditeľstiev; prípadné rozpory rieši vláda Československej socialistickej republiky.“

2. Za § 66 sa vkladajú § 66a až 66d, ktoré včítane nadpisu znejú:

„Federálne ministerstvo všeobecného strojárstva

§ 66a

Federálne ministerstvo všeobecného strojárstva je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť všeobecného strojárstva.

§ 66b

Federálne ministerstvo všeobecného strojárstva sa vo zverenej oblasti zúčastňuje na tvorbe jednotnej štátnej priemyselnej politiky a koncepcie rozvoja jednotlivých odvetví, prípadne odborov ním riadených tým, že

a) plní úlohy na úseku národohospodárskeho plánovania podľa osobitných predpisov;

b) riadi technickú politiku a vypracúva návrhy odvetvových plánov rozvoja vedy a techniky;

c) riadi investičnú činnosť a posudzuje a schvaľuje vybrané akcie investičnej výstavby;

d) riadi zapojenie odvetví a odborov do medzinárodnej deľby práce, priemyselnej kooperácie, špecializácie, vedecko-technickej spolupráce a výskumu;

e) riadi odbyt a zásobovanie v rámci jednotných zásad ustanovených právnymi predpismi alebo vládou Československej socialistickej republiky na zabezpečovanie potrieb hospodárstva a plné využitie výroby;

f) v rámci ustanovených zásad štátnej cenovej politiky riadi plánovanie vývoja cien, predkladá návrhy na cenové opatrenia a po schválení ich vyhlasuje;

g) riadi mzdovú politiku podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a v rozsahu splnomocnenia vydáva rezortné mzdové predpisy;

h) realizuje úlohy na úseku finančnej politiky podľa osobitných predpisov a zabezpečuje financovanie úloh rezortu.

§ 66c

Federálne ministerstvo všeobecného strojárstva riadi organizácie výrobno-technickej, výskumnej, vývojovej a projekčnej základne všeobecného strojárstva.

§ 66d

Federálne ministerstvo všeobecného strojárstva po prerokovaní s príslušnými orgánmi republík vo svojej pôsobnosti zriaďuje a zrušuje štátne organizácie a určuje organizačné usporiadanie výrobno-technickej základne do výrobných hospodárskych jednotiek, včítane oblastných riaditeľstiev; prípadné rozpory rieši vláda Československej socialistickej republiky.“


Čl. 2

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných vzťahov prechádzajú z doterajšieho Federálneho ministerstva hutníctva a strojárstva na Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva a na Federálne ministerstvo všeobecného strojárstva.

Čl. 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1974.


Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní č. 93/1962 Zb. o štátnej službe pre drahé kovy.