Nariadenie vlády č. 58/1973 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o internátnych stredných školách pre pracujúcich a o hospodárskom zabezpečení študujúcich na týchto školách

Čiastka 17/1973
Platnosť od 08.06.1973 do31.08.1984
Účinnosť od 08.06.1973 do31.08.1984
Zrušený 29/1984 Zb.

58

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 24. mája 1973

o internátnych stredných školách pre pracujúcich a o hospodárskom zabezpečení študujúcich na týchto školách

Vláda Československej socialistickej republiky vydáva na vykonanie § 9 a § 21 zákona č. 186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania (školského zákona) a § 126 ods. 3 Zákonníka práce toto nariadenie:


Internátne stredné školy pre pracujúcich

§ 1

(1) Začínajúc školským rokom 1973/74 sa zriaďujú na prípravu mladých, odborne a politicky vyspelých robotníkov a roľníkov na štúdium na vysokých školách internátne stredné školy pre pracujúcich.

(2) Internátne stredné školy pre pracujúcich sú komplexným výchovno-vzdelávacím zariadením dopĺňajúcim a rozširujúcim odbornú kvalifikáciu a všeobecné vzdelanie pracujúcich; poskytujú úplné stredné vzdelanie.

§ 2

(1) Štúdium na internátnych stredných školách pre pracujúcich je jednoročné. Týždenný vyučovací čas je šesťdňový.

(2) Uchádzačov o štúdium na internátnych stredných školách pre pracujúcich odporúča na štúdium organizácia, v ktorej sú v pracovnom pomere alebo v členskom pomere (ďalej len „organizácia“). Odporúčaní uchádzači sú povinní pred začatím štúdia na internátnej strednej škole pre pracujúcich absolvovať prípravný kurz.

Úprava pracovného voľna a hospodárskeho zabezpečenia

§ 3

(1) Počas štúdia v prípravnom kurze poskytuje organizácia pracovníkovi alebo členovi družstva (ďalej len „pracovník“) pracovné voľno s náhradou mzdy (odmeny) vo výške priemerného zárobku v rozsahu štyroch hodín týždenne.

(2) Počas štúdia na internátnej strednej škole pre pracujúcich poskytuje organizácia pracovníkovi pracovné voľno bez náhrady mzdy (odmeny).

(3) Pracovníkom, ktorí na základe odporúčania maturitnej komisie podali prihlášku na denné štúdium na vysokej škole, poskytuje organizácia pracovné voľno bez náhrady mzdy (odmeny) aj počas hlavných prázdnin pred začatím vysokoškolského štúdia.

§ 4

(1) Počas štúdia na internátnych stredných školách pre pracujúcich poskytujú krajské národné výbory pracovníkom štipendium a sociálny príspevok.

(2) Štipendium počas štúdia na internátnej strednej škole pre pracujúcich je 1000 Kčs mesačne. Vypláca sa začiatkom každého mesiaca. Ženatým pracovníkom, ženatým s deťmi alebo slobodným s deťmi určia krajské národné výbory výšku štipendia tak, aby podiel na jedného člena rodiny z celkového súhrnu všetkých príjmov v rodine dosahoval minimálne 800 Kčs mesačne.

(3) Štipendium podľa odseku 2 patrí pracovníkom aj počas pracovného voľna bez náhrady mzdy podľa § 3 ods. 3.

(4) Sociálny príspevok pri štúdiu na internátnych stredných školách pre pracujúcich je 1000 Kčs. Vypláca sa jednorazovo začiatkom školského roka.

§ 5

(1) Náklady spojené s ubytovaním a stravovaním uhrádzajú pracovníci.

(2) Pracovníkom patria zľavy na cestovnom tak ako žiakom stredných škôl na dennom štúdiu.


Záverečné ustanovenia

§ 6

Pokiaľ toto vládne nariadenie neustanovuje inak, vzťahujú sa na internátne stredné školy pre pracujúcich právne predpisy platné pre školy poskytujúce stredné vzdelanie.

§ 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Štrougal v. r.