10

Rozhodnutie

prezidenta republiky

o amnestii

V dňoch 25. výročia Víťazného februára hodnotí náš ľud úspechy, ktoré dosiahol pod vedením Komunistickej strany Československa, a oceňuje statočnú a obetavú prácu v prospech socialistickej spoločnosti.

Stupeň politickej jednoty spoločnosti umožňuje, aby sa tým, ktorí sa previnil proti zákonom, poskytla príležitosť zapojiť sa ako riadni občania do socialistickej výstavby našej vlasti.

Preto na návrh Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a vlády Československej socialistickej republiky na základe svojho ústavného práva udieľam túto

amnestiu:

Článok I

(1) Odpúšťam československým občanom

a) tresty odňatia slobody alebo ich zvyšky,

b) tresty nápravného opatrenia alebo ich zvyšky,

c) dosiaľ nezaplatené peňažné tresty a náhradné tresty za ne uložené alebo ich zvyšky, právoplatne uložené za trestné činy podľa prvej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, na ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody neprevyšujúci päť rokov, s výnimkou trestných činov podvracania republiky podľa § 98 ods.1, ohrozenia štátneho tajomstva podľa § 106 a 107 a poškodzovania záujmov republiky v cudzine podľa § 112.

(2) Toto ustanovenie sa vzťahuje iba na občanov, ktorí boli predo dňom tohto rozhodnutia prvý raz právoplatne odsúdení za trestný čin.

Článok II

Nepodmienečné tresty odňatia slobody uložené za trestné činy uvedené v článku I odpúšťam pod podmienkou, že odsúdený nebude do dvoch rokov od tohto rozhodnutia odsúdený za úmyselný trestný čin.

Článok III

Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a ak sa už začalo, aby sa zastavilo trestné stíhanie za trestné činy uvedené v článku I spáchané predo dňom tohto rozhodnutia československými občanmi, ktorí neboli pred týmto dňom právoplatne odsúdení za trestný čin.

Článok IV

Ustanovenia článkov I až III sa vzťahujú na občanov, ktorí sa predo dňom tohto rozhodnutia dopustili trestného činu opustenia republiky podľa § 109 ods.1 a 2, ak sa vrátili alebo sa do 31. decembra 1973 vrátia na územie Československej socialistickej republiky.

Článok V

(1) Odpúšťam

a) nevykonané tresty odňatia slobody neprevyšujúce dva roky,

b) zvyšky trestov odňatia slobody neprevyšujúce dva roky,

c) neodpykané tresty nápravného opatrenia alebo ich zvyšky,

d) dosiaľ nezaplatené peňažné tresty a náhradné tresty za ne uložené alebo ich zvyšky, ktoré boli alebo budú právoplatne uložené za prečiny a tieto trestné činy:

1. hospodárske, pokiaľ boli spáchané z nedbanlivosti;

2. proti poriadku vo verejných veciach, s výnimkou trestných činov podľa prvého oddielu tretej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, trestného činu prijímania úplatku podľa § 160 ods.3 a ohrozenia služobného tajomstva (§ 173);

3. všeobecne nebezpečné, s výnimkou všeobecného ohrozenia podľa § 179, nedovoleného ozbrojovania (§ 185) a nedovolenej výroby a držania omamných prostriedkov a jedov (§ 187);

4. proti životu a zdraviu, s výnimkou vraždy (§ 219) a ublíženia na zdraví podľa § 221, 222 a 224 ods.3;

5. proti slobode a ľudskej dôstojnosti, s výnimkou obmedzovania osobnej slobody (§ 231), pozbavenia osobnej slobody (§ 232), zavlečenia do cudziny (§ 233), lúpeže (§ 234), znásilnenia (§ 241) a pohlavného zneužívania podľa § 242;

6. proti majetku;

7. proti brannosti;

8. vojenské, pokiaľ boli spáchané z nedbanlivosti.

(2) Toto ustanovenie sa vzťahuje iba na osoby, ktoré boli predo dňom tohto rozhodnutia prvý raz právoplatne odsúdené za trestný čin alebo prečin.

Článok VI

(1) Nariaďujem aby sa nezačalo, a ak sa už začalo, aby sa zastavilo trestné stíhanie za trestné činy alebo prečiny uvedené v článku V spáchané predo dňom tohto rozhodnutia, pokiaľ je na ne ustanovený trest odňatia slobody neprevyšujúci dva roky.

(2) Toto ustanovenie sa nevzťahuje na osoby, ktoré boli predo dňom tohto rozhodnutia právoplatne odsúdené za trestný čin alebo prečin.

Článok VII

Tresty odňatia slobody podmienečne odložené a tresty nápravného opatrenia odpustené podľa článkov I a V odpúšťam s účinkom, že sa dňom tohto rozhodnutia na páchateľa hľadí, ako by nebol odsúdený.

Článok VIII

(1) Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na úhrnné a súhrnné tresty, ak jedným zo zbiehajúcich sa činov je trestný čin, na ktorý sa amnestia nevzťahuje.

(2) Posudzovanie trestných sadzieb u mladistvých sa nespravuje ustanovením § 79 ods.1 Tr. zák.

Článok IX

Ukladám ministrom spravodlivosti republík a ministrovi národnej obrany Československej socialistickej republiky , aby mi na základe preskúmania predložili na rozhodnutie návrhy na odpustenie alebo zmiernenie trestu, ak ide

a) o mladistvých,

b) o ťarchavé ženy,

c) o matky, ktoré sa starajú o dve alebo viac detí,

d) o mužov starších ako 60 rokov a ženy staršie ako 55 rokov,

e) o osoby, ktoré trpia ťažkou nevyliečiteľnou chorobou, ktorým boli právoplatne uložené nepodmienečné tresty odňatia slobody za trestné činy alebo prečiny spáchané predo dňom tohto rozhodnutia a na ktoré sa inak toto rozhodnutie nevzťahuje.

Svoboda v. r.