Vyhláška č. 131/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky a Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky

Čiastka 33/1973
Platnosť od 30.10.1973 do30.04.2004
Účinnosť od 14.11.1973 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 13 nadobudla Obchodná dohoda platnosť 28. aprílom 1973. Týmto dňom podľa svojho článku 8 tiež nadobudla platnosť Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci.

131

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 13. septembra 1973

o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky a Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky

Dňa 27. októbra 1972 bola v Dakke podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky a 31. októbra 1972 Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky.

Podľa svojho článku 13 nadobudla Obchodná dohoda platnosť 28. aprílom 1973. Týmto dňom podľa svojho článku 8 tiež nadobudla platnosť Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci.

České preklady dohôd sa vyhlasujú súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

OBCHODNÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Bangladéšskej ľudovej republiky (ďalej len zmluvné strany), vedené duchom priateľstva a vzájomného porozumenia a snahou rozvíjať obchodné a hospodárske vzťahy medzi oboma krajinami podľa zásady rovnosti a vzájomnej výhodnosti, sa dohodli takto:

Článok 1

Obe zmluvné strany si navzájom poskytnú zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo veci ciel a ďalších poplatkov vyberaných pri dovoze a vývoze tovarov medzi oboma krajinami, medzinárodných prevodov platieb za vývoz a dovoz tovarov a pri vydávaní vývozných a dovozných licencií.

Ustanovenie odseku 1 sa nebude vzťahovať na jestvujúce alebo poskytnuté výhody alebo ústupky

a) ktoré hociktorá zmluvná strana poskytla alebo v budúcnosti poskytne susedným krajinám na uľahčenie pohraničného obchodu a dopravy,

b) vyplývajúce z colnej únie alebo oblasti voľného obchodu, ktorých je alebo sa stane ktorákoľvek zmluvná strana členom,

c) poskytnuté mnohostrannými ekonomickými dojednaniami týkajúcimi sa medzinárodného obchodu, ktorých je alebo sa stane členom len jedna zmluvná strana,

d) poskytnuté jednej zo zmluvných strán jednou alebo viacerými krajinami v záujme urýchlenia rozvoja tejto zmluvné strany.

Článok 2

Zmluvné strany budú všemožne rozvíjať a posilňovať obchodné vzťahy medzi oboma krajinami podľa zásad rovnosti práv a vzájomnej výhodnosti. Každá zmluvná strana preštuduje návrhy, ktoré jej druhá zmluvná strana predloží na uváženie, a bude dodržiavať dojednania, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú za účelom dosiahnutia úzkych obchodných a hospodárskych vzťahov.

Článok 3

Úrady oboch zmluvných strán urýchlene vydajú v súlade so zákonmi a nariadeniami platnými v príslušnej krajine všetky potrebné povolenia, včítane dovozných a vývozných licencií.

Článok 4

Výmena tovarov podľa tejto dohody sa bude uskutočňovať na základe kontraktov uzavretých medzi československými právnickými osobami oprávnenými podľa československého práva uskutočňovať zahraničný obchod v Československej socialistickej republike a právnickými a inými oprávnenými osobami, ktoré uskutočňujú obchod v Bangladéšskej ľudovej republike.

Článok 5

V rámci zákonov a nariadení platných v príslušnej krajine budú nižšie uvedené výrobky oslobodené pri dovoze a vývoze od ciel, poplatkov a iných výloh, pokiaľ budú opäť dovezené alebo vyvezené v rámci časového obdobia určeného príslušnými úradmi každej zmluvnej strany a ak bude predložený doklad o totožnosti:

a) výrobky určené na veľtrhy, výstavy a verejné súťaže,

b) výrobky určené na pokusy a skúšky,

c) výrobky dovezené za účelom opravy, ktoré sa po oprave vyvezú,

d) náradie a nástroje dovážané alebo vyvážané montérmi alebo nimi zaslané,

e) suroviny a výrobky dovážané za účelom spracovania, ktoré sa po spracovaní opäť vyvezú,

f) kontejnery dovezené za účelom použitia pri doprave tovarov a kontejnery dovezené s tovarmi, ktoré sa opäť vyvezú,

g) iné výrobky, na ktorých sa dohodnú príslušné úrady zmluvných strán.

Článok 6

Vzorky tovarov akéhokoľvek druhu používané ako také, ktoré sa vyvážajú z územia jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany v množstve v obchode obvyklom a sú určené na obchodné účely, ďalej katalógy, cenníky, prospekty a propagačné materiály, včítane propagačných filmov, budú pri dovoze a vývoze oslobodené od ciel, poplatkov a ďalších výloh, a to v rámci zákonov a nariadení platných v príslušnej krajine.

Článok 7

Platby medzi oboma krajinami sa budú uskutočňovať v ktorejkoľvek voľne zameniteľnej mene. V prípade barterových dohôd alebo osobitných obchodných dojednaní medzi oboma zmluvnými stranami sa budú platby uskutočňovať podľa ustanovení príslušnej barterovej dohody alebo príslušného obchodného dojednania.

Článok 8

Zástupcovia oboch zmluvných strán sa budú schádzať striedavo v Dakke a v Prahe na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany, aby zabezpečili uskutočňovanie tejto dohody a prerokovali základné otázky týkajúce sa vzájomných obchodných vzťahov.

Článok 9

Výmena tovarov medzi oboma krajinami v rámci tejto dohody sa bude uskutočňovať na základe prevažujúcich cien svetového trhu, t.j. cien hlavných trhov pre tovar toho istého druhu.

Článok 10

Akýkoľvek spor vyplývajúci z kontraktov uzavretých v súlade s touto dohodou bude rozhodnutý v rozhodcovskom konaní zhodne s podrobnými ustanoveniami kontraktov.

Každá zmluvná strana dohliadne, aby sa rozhodcovské výroky vynesené na základe rozhodcovskej doložky, spomenutej v predchádzajúcom odseku, v príslušnej krajine vykonali v súlade so zákonmi a nariadeniami tejto krajiny.

Článok 11

Ustanovenia tejto dohody sa budú vzťahovať aj na kontrakty uzavreté v období jej platnosti, ale nesplnené pred skončením jej platnosti.

Článok 12

Zmluvné strany môžu na uskutočňovanie tejto dohody uzavierať protokoly o výmene tovarov a iné dojednania zamerané na uľahčenie a rozvoj výmeny tovarov a hospodárskych vzťahov medzi oboma krajinami.

Článok 13

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom, v ktorom si zmluvné strany vymenia dokumenty oznamujúce, že boli splnené príslušné ústavné a ďalšie náležitosti potrebné pre platnosť tejto dohody.

Táto dohoda bude platiť na obdobie piatich rokov. V prípade, že žiadna zmluvná strana neoznámi tri mesiace pred skončením jej platnosti svoj úmysel ukončiť platnosť alebo pozmeniť túto dohodu, bude sa jej platnosť automaticky predlžovať vždy na obdobie jedného roka.

Ak niektorá zmluvná strana oznámi svoj úmysel pozmeniť túto dohodu, zástupcovia oboch zmluvných strán sa zídu na prerokovanie a dohodnutie zmien. Zmeny a dodatky k tejto dohode sa urobia písomne a podliehajú vzájomnému súhlasu oboch zmluvných strán.

Na dôkaz toho dolu podpísaní, náležite na to splnomocnení svojimi príslušnými vládami podpísali túto dohodu.

Vyhotovené v Dakke 27. októbra 1972 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku, pričom obe vyhotovenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

E. Hradecký v. r.

Za vládu

Bangladéšskej ľudovej republiky:

M. Mohsin v. r.

DOHODA

o vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Bangladéšskej ľudovej republiky (ďalej len zmluvné strany), prajúc si rozvíjať spoluprácu medzi oboma krajinami v oblasti vedy a techniky na základe rovnosti a vzájomných výhod, sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti vedy a techniky s cieľom čo najúčinnejšie využiť najnovšie poznatky vedy a techniky na rozvoj národného hospodárstva oboch krajín.

Článok 2

Spolupráca spomenutá v článku 1 tejto Dohody bude zahŕňať najmä:

a) poskytovanie služieb odborníkov a poradcov za účelom pomoci vo všetkých veciach týkajúcich sa vedy a techniky,

b) podporu praktického a teoretického výcviku príslušníkov každej zo zmluvných strán na území druhej zmluvnej strany,

c) výmenu informácií a dokumentácie,

d) utváranie vedeckých výskumných skupín na plánovanie alebo výskum,

e) iné formy spolupráce, než je uvedené v predchádzajúcich odsekoch tohto článku, na ktorých sa príslušné úrady zmluvných strán dohodnú.

Článok 3

V rámci zákonov a nariadení platných v príslušnej krajine zmluvné strany poveria svoje príslušné orgány alebo organizácie, aby zabezpečili vykonávanie tejto Dohody a uzavreli dojednania týkajúce sa jej plnenia. V každom jednotlivom prípade sa dohodnú na určení odborníkov a poradcov, na službách, ktoré budú poskytovať, na rozsahu, odmeňovaní a iných pracovných podmienkach, ako aj na určení osôb, ktorým sa poskytne výcvik v rámci tejto Dohody.

Článok 4

Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že podnikne opatrenia, aby zamedzila prezrádzanie osobitných znalostí získaných na základe spolupráce v rámci tejto Dohody ktorejkoľvek neoprávnenej osobe alebo ktorejkoľvek tretej krajine bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušných úradov druhej zmluvnej strany.

Článok 5

Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že v súlade so svojimi platnými zákonmi a predpismi poskytne na svojom území občanom druhej zmluvnej strany podporu, ktorá bude potrebná na plnenie úloh vykonávaných v rámci tejto Dohody.

Článok 6

Ktorákoľvek výhoda, prospech, výsada alebo oslobodenie poskytnuté každou zmluvnou stranou odborníkom alebo poradcom ktorejkoľvek tretej krajiny sa v rámci tejto Dohody ihneď poskytne odborníkom druhej zmluvnej strany s výhradou zákonov a nariadení platných v príslušnej krajine.

Článok 7

Príslušné orgány oboch zmluvných strán prerokujú na základe žiadosti jednej z nich akékoľvek otázky týkajúce sa vykonávania tejto Dohody za účelom jej uľahčenia.

Článok 8

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom, v ktorom si zmluvné strany vymenia dokumenty oznamujúce, že boli splnené príslušné ústavné a ďalšie náležitosti potrebné pre platnosť tejto Dohody.

Táto Dohoda zostane v platnosti až do uplynutia jedného roka odo dňa, keď ktorákoľvek zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane písomne svoj úmysel Dohodu ukončiť.

Ak sa na základe predchádzajúceho odseku dá výpoveď tejto Dohody, zmluvné strany sa v náležitej lehote pred skončením platnosti tejto Dohody dohodnú na spôsobe ukončenia projektov začatých v jej rámci.

Na dôkaz toho dolu podpísaní, náležite na to splnomocnení svojimi príslušnými vládami podpísali túto Dohodu.

Vyhotovené v Dakke 31. októbra 1972 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku, pričom obe vyhotovenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

E. Hradecký v. r.

Za vládu

Bangladéšskej ľudovej republiky:

Dr. G. Rabbani v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.