Vyhláška č. 175/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla

Čiastka 42/1973
Platnosť od 28.12.1973 do31.12.1983
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1983
Zrušený 139/1983 Zb.

175

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva palív a energetiky

z 20. decembra 1973,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla

Federálne ministerstvo palív a energetiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., v úplnom znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb., a podľa § 18 zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon):


PRVÁ ČASŤ

§ 1

Rozsah platnosti

Táto vyhláška upravuje všetky dodávky elektriny a dodávky tepla zo sústav centralizovaného zásobovania teplom medzi socialistickými organizáciami, nevzťahuje sa však na dodávky na vývoz a z dovozu.

TRETIA ČASŤ

DODÁVKY TEPLA

§ 22

Dodacie a technické podmienky

(1) Dodávka je splnená prechodom tepla zo zariadenia dodávateľa do zariadenia odberateľa; organizácie sa môžu v zmluve dohodnúť aj inak.

(2) Odberné miesto je ucelený systém odberných zariadení jedného odberateľa a jedného druhu média rovnakých parametrov.

(3) Pri dodávkach a odbere tepla v GJ je v zmluvnom období prípustná tolerancia ±3 %; pri dodávkach a odbere tepla určeného pre obyvateľstvo ±5 %.

(4) Tlak a teplotu dodávanej pary, prípadne horúcej alebo teplej vody organizácie dohodnú v zmluve, súčasne dohodnú aj ich minimálne a maximálne hodnoty, v ktorých sa dodávky a odbery môžu pohybovať.

(5) Odberateľ je povinný kondenzát a návratnú vodu vracať. Prípustné sú len straty zodpovedajúce optimálnemu technickému stavu a rozsahu zariadenia odberateľa, najviac však 5 % pri pare a 0,5 % pri horúcej (teplej) vode. V celkom výnimočných prípadoch sa organizácie môžu v zmluve dohodnúť na použití kondenzátu, prípadne obehovej vody pre potrebu odberateľa.

(6) Odberateľom vrátený kondenzát sa nesmie znečisťovať viac, než bolo v zmluve s dodávateľom dohodnuté. V odôvodnených prípadoch dodávateľ môže požadovať, aby si odberateľ obstaral a na svoj náklad namontoval automatický hlásič čistoty vráteného kondenzátu, ktorý signalizuje, prípadne priamo zabraňuje vráteniu kondenzátu znečisteného nad dohodnutú hodnotu. Kondenzát znečistený viac, ako bolo dohodnuté s dodávateľom, sa považuje za nevrátený.

(7) Množstvo a akosť vráteného kondenzátu alebo vratnej vody sa vyhodnocuje v mieste prechodu zo zariadenia odberateľa do zariadenia dodávateľa; organizácie sa môžu v zmluve dohodnúť aj inak.

(8) Dodávateľ je oprávnený za účasti odberateľa kontrolovať odberné tepelné zariadenie u odberateľa, včítane podružných odberateľov, kontrolovať dodržiavanie dojednaných technických podmienok, ako aj správnosť odberateľových údajov.

(9) Odberateľ nie je oprávnený použiť dodané teplo na iné než v zmluve dojednané účely.

(10) Odberateľ môže so súhlasom dodávateľa prenechať teplo podružne pripojeným odberateľom, je však povinný namontovať a udržiavať podružné merače tepla pre každý podružný odber na vlastný náklad. Odberateľ je ďalej povinný spotrebované teplo, merané podružným meračom, pravidelne odpočítať.

(11) Odberateľ je povinný na požiadanie dodávateľa predložiť prevádzkové údaje súvisiace s dodávkou a odberom tepla.

(12) Odberateľ je povinný hlásiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu všetky chyby na odbernom tepelnom zariadení (včítane zariadení podružných odberateľov), ktoré majú vplyv na dodávku tepla, a zabezpečiť ich čo najrýchlejšie odstránenie, nesmie však zasahovať do primárneho parného alebo horúcovodného okruhu, pokiaľ sa na tom s dodávateľom v zmluve nedohodol.

§ 23

Rozdelenie odberateľov

Odberatelia tepla sa delia na tieto skupiny:

I. odberatelia tepla s ročným odberom nad 12 500 GJ včítane, okrem odberov určených pre obyvateľstvo,

II. odberatelia tepla s ročným odberom pod 12 500 GJ okrem odberov určených pre obyvateľstvo,

III. odberatelia tepla určeného pre obyvateľstvo včítane spoločných odberov s prevažným podielom určeným pre obyvateľstvo.

§ 24

Odberatelia tepla sú povinní oznámiť dodávateľovi v termíne ustanovenom na spracovanie návrhu vykonávacieho štátneho plánu požadované množstvo tepla v rozdelení na štvrťroky, prípadne mesiace.

§ 25

Hospodárske zmluvy

(1) Po splnení všetkých podmienok určených pre pripojenie odberných tepelných zariadení k zariadeniu na verejný rozvod tepla,10) včítane predloženia prihlášky na odber tepla, odberateľ oznámi dodávateľovi dokončenie všetkých montážnych prác a predloží doklad o povolení na trvalú prevádzku (užívanie).

(2) Odberatelia sú povinní predložiť dodávateľovi novú prihlášku na odber tepla v týchto prípadoch:

a) pri rozšírení alebo rekonštrukcii svojho odberného tepelného zariadenia,

b) pri zmene dojednaného príkonu,

c) pri pripojení podružného odberu,

d) pri zmene sadzby.

(3) Ak nový užívateľ preberá objekt, v ktorom je odberné tepelné zariadenie pripojené k zariadeniu na verejný rozvod tepla, je povinný najneskôr 30 dní pred začatím odberu dodávateľovi predložiť prihlášku na odber tepla a do 3 dní od prevzatia objektu oznámiť stav merača tepla ku dňu prevzatia.

(4) Na uzavretie hospodárskej zmluvy na odber tepla v predpokladanej výške do 1000 GJ za rok alebo na odber tepla zo sústavy s dosiahnuteľným výkonom do 6 MW stačí potvrdenie prihlášky na odber tepla.

§ 26

(1) Hospodárske zmluvy na odber tepla sa uzavierajú pre každé odberné miesto osobitne. Hospodársku zmluvu tvoria:

a) prihláška na odber tepla,

b) technické a dodacie podmienky, ktoré sa dojednávajú spravidla bez časového obmedzenia,

c) odberový diagram, v ktorom sa dojednáva najmä predmet a čas plnenia.

(2) Najneskôr 30 dní pred začatím odberu predloží odberateľ dodávateľovi návrh technických a dodacích podmienok na formulári, ktorý mu na požiadanie vydá dodávateľ. Dodávateľ predložený návrh buď potvrdí, alebo sa k nemu vyjadrí do 20 dní po jeho doručení.

(3) Najneskôr 20 dní pred zmluvným obdobím je odberateľ povinný dojednať s dodávateľom odberový diagram.

(4) Zmluvné obdobie je u odberateľov I. skupiny štvrťročné, u odberateľov II. a III. skupiny ročné.

(5) Odberové diagramy môžu byť hodinové, smenové, denné, mesačné, štvrťročné alebo ročné. Druh odberového diagramu určuje dodávateľ po prerokovaní s odberateľom.

(6) V odberových diagramoch sa dojednáva množstvo tepla, výška tepelného výkonu a časový priebeh odberu v zmluvnom období.

(7) Ak dodatočne dôjde k nepredvídanej zmene v účelovej výrobe, odberateľ môže požiadať o zníženie množstva tepla dohodnutého v odberovom diagrame, najneskôr však 20 dní pred koncom zmluvného obdobia. Odberateľ je povinný nahradiť dodávateľovi nevyhnutné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s touto zmenou.

§ 27

Meranie

(1) Dodávateľ meria dodávku tepla na primárnej strane odovzdávacej stanice svojím zariadením, ktoré odberateľovi namontuje, zapojí a udržiava (včítane opráv a ciachovania) za odplatu podľa cenníka, a keď ide o priameho odberateľa, na výstupe zo zdroja, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak. Ak sa v odôvodnených prípadoch o meracom mieste, prípadne o dodávke merača tepla alebo iných častí meracieho zariadenia uzavrela iná písomná dohoda medzi dodávateľom tepla a odberateľom, platia ustanovenia tejto dohody.

(2) Meracie zariadenie je meracia súprava zložená z merača tepla alebo z merača prietoku teplonosného média, včítane ďalšieho nevyhnutného a dopĺňajúceho zariadenia.

(3) Spôsob merania a typ merača je určený pripojovacími podmienkami dodávateľa.

(4) Odberateľ, ktorý požaduje presné dodržiavanie dojednaných parametrov (výkon, tlak, teplota a pod.), vybuduje na svoj náklad diaľkové meranie dojednaných parametrov.

(5) Dodávateľ môže v prípade potreby vymeniť na svoj náklad svoje meracie, pomocné a ovládacie zariadenia namontované u odberateľa.

(6) Odberateľ zabezpečí na svoj náklad zriadenie potrebného elektrického prívodu so samostatným okruhom a uhradí spotrebu elektrického prúdu pre meracie zariadenie tepla a pre ostatné tepelné zariadenia dodávateľa umiestnené v objekte odberateľa.

(7) Odberateľ je povinný starať sa o to, aby nedošlo k poškodeniu meracích zariadení, sledovať správny chod meračov tepla a ihneď po zistení hlásiť dodávateľovi všetky chyby a neobvyklosti v meraní, ako aj zjavné poruchy v inštalácii pred meracím zariadením. Odberateľ je ďalej povinný zabezpečiť a trvalo sa starať o bezpečný prístup k meračom tepla.

(8) Odberatelia môžu pre vlastnú potrebu namontovať vlastné podružné alebo kontrolné merače tepla zapojené za hlavným meračom dodávateľa. Správnosť ich merania dodávateľ nekontroluje a ich stavy neodpočítava. Podružné alebo kontrolné merače odberateľa sú osobitne označené. Ak dôjde k poruche meracieho zariadenia dodávateľa, možno použiť údaje kontrolného merača tepla odberateľa. Na osadenie podružných a kontrolných meračov na odber tepla treba súhlas dodávateľa len v tých prípadoch, keď tieto merače by mohli ovplyvniť chod meračov dodávateľa.

(9) Ak dodávku tepla výnimočne nezisťujú meracie zariadenia, organizácie v zmluve dohodnú spôsob zisťovania výšky odberu.

§ 28

(1) Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti údajov meracieho zariadenia, môže písomne požiadať o jeho preskúšanie.

(2) Dodávateľ je povinný preskúšať meracie zariadenie do 30 dní po tom, čo dostal žiadosť odberateľa.

(3) Ak sa pri preskúšaní zistí, že údaje merača sú v medziach triedy presnosti, uhrádza náklady spojené s preskúšaním odberateľ.

(4) Ak sa pri preskúšaní zistí, že údaje merača sa odchyľujú od prípustnej hodnoty podľa odseku 3, vymení dodávateľ merač tepla na svoj náklad a zvýhodnená organizácia uhrádza poškodenej organizácii sumu zodpovedajúcu chybe v údajoch merača, a to odo dňa, keď chyba preukázateľne vznikla, a ak ho nemožno zistiť, odo dňa predchádzajúceho odpočtu.

(5) Ak nemožno presne zistiť spotrebu tepla za čas poruchy meracieho zariadenia, vypočíta sa podľa údajov kontrolného alebo podružného merača, inak podľa priemerných spotrieb v predchádzajúcich porovnateľných obdobiach, pri dodávkach na vykurovacie účely podľa spotreby v klimaticky rovnakom a riadne meranom období.

(6) Ak ide o novú dodávku tepla alebo o zmenu v odberových pomeroch, môže dodávateľ túto spotrebu fakturovať preddavkove tak, že sa vyrovná na základe meranej spotreby v najbližšom približne porovnateľnom období, prípadne iným spôsobom dohodnutým s odberateľom.

Regulácia, obmedzenie a prerušenie dodávok a odberov

§ 29

(1) Na zabezpečenie plynulého zásobovania všetkých odberateľov teplom je dodávateľ oprávnený vykonať podľa potreby regulačné opatrenia uvedené v hospodárskej zmluve.

(2) Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávky tepla pri dodržaní podmienok uvedených v § 30:

a) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbových a revíznych prác oznámených odberateľovi vopred spravidla pri zostavení ročného plánu; pri vykonávaní iných naliehavých údržbových a revíznych prác,

b) pri zmene druhu nositeľa tepla a podstatnej zmene jeho parametrov,

c) pri udalostiach charakteru živelnej pohromy (napr. pri búrke, víchrici, požiari, povodni, zosutí pôdy),

d) pri vykonávaní regulačných opatrení podľa regulačného plánu alebo pri ich nedodržaní odberateľom,

e) ak zariadenie odberateľa nevyhovuje do tej miery, že môže ohroziť bezpečnosť života alebo majetku, spôsobiť nadmerné straty pri spotrebe tepla alebo poruchu u dodávateľa alebo iných odberateľov,

f) ak odberateľ zabraňuje dodávateľovi prístup k meracím prístrojom a tepelným zariadeniam,

g) ak sa u odberateľa zistil neoprávnený odber,

h) ak odberateľ bez súhlasu dodávateľa zmení prípojnú hodnotu tepelných zariadení, prípadne vymení clonu regulujúcu tepelný výkon,

ch) ak odberateľ nesplní príkaz kontrolného orgánu na odstránenie chýb v tepelnom zariadení,

i) ak odberateľ prenechá teplo bez súhlasu dodávateľa ďalším odberateľom,

j) ak odberateľ vracia menšie množstvo nositeľa tepla alebo kondenzátu, prípadne kondenzát horšej akosti, ako je dojednané v zmluve, a ak tým môže dôjsť k ohrozeniu chodu zdroja,

k) ak odberateľ odoberá vyšší výkon, než pripúšťa odberový diagram,

l) z nevyhnutných prevádzkových dôvodov; toto prerušenie však v čase, keď odberateľ mal podľa diagramu nárok odoberať teplo, nesmie byť v jednotlivých prípadoch dlhšie ako 30 minút, výnimočné prípady sa môžu v zmluve dohodnúť individuálne podľa technických možností dodávateľa,

m) z dôvodu neplatenia určených splátok alebo faktúr za dodávku tepla tým odberateľom, ktorí nesplnili svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú im dodávateľ určil s upozornením, že im preruší dodávku.

§ 30

(1) Obmedzenie alebo prerušenie dodávky je dodávateľ povinný:

a) písomne oznámiť odberateľom aspoň 40 dní vopred, ak hodlá vykonávať plánované opravy, údržbové a revízne práce; aspoň 10 dní vopred, ak je nevyhnutné vykonávať iné naliehavé údržbové a revízne práce,

b) oznámiť odberateľovi zmenu druhu nositeľa tepla alebo podstatnú zmenu jeho parametrov písomne do 30 dní po schválení prípravnej dokumentácie stavby nevyhnutnej na vykonanie zmeny,

c) písomne upovedomiť odberateľa v prípadoch obmedzenia alebo prerušenia podľa § 29 písm. f), g), h), ch), i),

d) v prípadoch uvedených v § 29 písm. j), k), l) telefonicky, prípadne iným dohodnutým spôsobom upozorniť odberateľa a poskytnúť mu primeranú lehotu.

(2) Pri zistení chýb, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť života alebo majetku, zastaví dodávateľ dodávku ihneď po zistení chyby; ak odberateľ nie je pri odpojení prítomný, dodávateľ ho o tom bez meškania upovedomí.

(3) Dodávku tepla prerušenú alebo obmedzenú z dôvodov, ktoré sú na strane odberateľa, obnoví dodávateľ po odstránení všetkých chýb alebo príčin, pre ktoré bola dodávka prerušená alebo obmedzená.

§ 31

Pri dodávkach tepla určených obyvateľstvu môže odberateľ obmedziť alebo prerušiť odber z dôvodov hospodárnosti; je však povinný obmedzenie alebo prerušenie dodávateľovi oznamovať spôsobom dohodnutým v zmluve.

§ 32

Neoprávnený odber

(1) Za neoprávnený odber sa považuje:

a) ak odberateľ odoberá teplo bez zmluvy s dodávateľom, okrem prípadov, keď hospodárska zmluva nebola uzavretá pre okolnosti na strane dodávateľa,

b) ak odberateľ vykonal také opatrenia, aby meracie zariadenia spotrebu tepla buď nezaznamenávali, alebo ju zaznamenávali nesprávne na škodu dodávateľa, alebo ak odberateľ takto upravené zariadenia používa,

c) ak odberateľ prenechá teplo bez súhlasu dodávateľa ďalším spotrebiteľom,

d) ak odberateľ poškodí meracie zariadenie, jeho továrenské, ciachové alebo podnikové plomby alebo clonu, alebo plomby na ostatnom zariadení umiestnenom dodávateľom alebo ak neohlási náhodné poškodenie do 3 dní po tom, čo ho zistil.

(2) Neoprávnene odobraté množstvo tepla sa pri nemeraných alebo nesprávne meraných odberoch zisťuje tak, že sa berie do úvahy plné zaťaženie všetkých spotrebičov, prípadne plné zaťaženie, ktoré pripustí clona, a to po čas 12 hodín denne; mimo vykurovacieho obdobia sa však neprihliada na spotrebiče na vykurovanie. Takto určená denná spotreba sa násobí počtom dní neoprávneného odberu; ak nemožno zistiť celé obdobie neoprávneného odberu, vyúčtuje sa odber za posledné odpočítacie obdobie.

(3) Ak nemožno zistiť počet a druh spotrebičov u odberateľa tepla, použijú sa za základ výpočtu náhrady údaje uvedené v zmluve alebo v prihláške.

(4) Úhrnná suma vyúčtovaná za neoprávnený odber nesprávne meraný sa zníži o sumy zaplatené za čas neoprávneného odberu.

(5) K sume vypočítanej podľa odseku 2 a 4 sa pripočítajú náklady spojené so zisťovaním neoprávneného odberu.

§ 33

Majetkové sankcie

(1) Za nedodanie, neodobratie alebo prekročenie dohodnutého množstva tepla sa určuje penále takto:

a) ak dodávateľ nedodá dohodnuté množstvo tepla, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 5 Kčs za každý nedodaný GJ;

b) ak odberateľ neodoberie dohodnuté množstvo tepla, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 5 Kčs za každý neodobratý GJ;

c) ak odberateľ prekročí dohodnuté množstvo tepla, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 25 Kčs za každý prekročený GJ.

(2) Za nedodržanie alebo prekročenie dohodnutého výkonu sa jednotlivým odberným miestam určuje penále takto:

a) ak dodávateľ nedodrží výkon v MW súvisle po čas dlhší ako 30 minút alebo ak preruší dodávku na tento čas vtedy, keď mal odberateľ právo teplo odoberať, je dodávateľ povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 100 Kčs za každý nedodržaný MW;

b) ak odberateľ prekročí výkon v MW, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 100 Kčs za každý MW prekročený po čas dlhší ako 30 minút;

c) ak odberateľ prekročí výkon v MW v čase, keď bolo vyhlásené regulačné opatrenie, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 1000 Kčs za každý MW, a to za každý prípad štvrťhodinového prekročenia dojednanej hodnoty výkonu; toto penále sa nevzťahuje na dodávky tepla z teplovodnej siete na vykurovacie účely.

(3) Za nedodržanie dohodnutého tlaku a teploty pary, prípadne horúcej vody, okrem prípadov uvedených v § 29, určuje sa penále takto:

ak dodávateľ tepla nedodrží súvisle po čas dlhší ako 30 minút tlak, teplotu alebo oboje súčasne, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 5 Kčs za každý GJ dodaný pri parametroch iných ako dohodnutých v zmluve.

(4) Penále podľa odseku 2 a 3 sa platí len v tých prípadoch, ak sa výkon, tlak, prípadne teplota zisťujú u odberateľa registračnými prístrojmi.

(5) Ak odberateľ nevráti množstvo kondenzátu alebo vratnej vody dojednané v zmluve, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 10 Kčs za každú tonu nevráteného kondenzátu alebo návratnej vody; základom pre výpočet penále je množstvo znížené o straty podľa § 22 ods. 5.

(6) Za neoprávnený odber tepla podľa § 32 ods. 1 písm. a) a b) je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 25 Kčs za každý neoprávnene odobratý GJ.

(7) Za neoprávnený odber tepla podľa § 32 ods. 1 písm. c) a d) je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 1000 Kčs za každý zistený prípad.

(8) Organizácia, ktorá nedodržala lehotu ustanovenú v § 24, § 28 ods. 2 a v § 30 ods. 1 písm. a) je povinná zaplatiť oprávnenej organizácii penále vo výške 50 Kčs za každý deň omeškania, najviac však 1000 Kčs.

(9) Penále podľa odsekov 1-8, pokiaľ v jednotlivom prípade nepresiahne sumu 1000 Kčs, sa nemusí účtovať ani vymáhať; ďalej sa nemusí účtovať a vymáhať penále za neodobratie a nedodanie dojednaného množstva tepla u odberateľov II. a III. skupiny (§ 23), aj keď v jednotlivom prípade presiahne sumu 1000 Kčs.

§ 34

Fakturovanie a platenie

Fakturovanie a platenie upravujú osobitné predpisy.11)


ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 35

(1) Organizácie sa nemôžu dohodnúť v zmluve odchylne od ustanovení tejto vyhlášky, okrem tých ustanovení, v ktorých sa odchylná úprava po dohode strán výslovne pripúšťa.

(2) Dodávky elektriny pre osobitné zariadenia Federálneho ministerstva národnej obrany, Federálneho ministerstva vnútra, Ministerstva vnútra ČSR, Ministerstva vnútra SSR a Federálneho ministerstva spojov sa spravujú osobitnými dohodami uzavretými medzi Federálnym ministerstvom palív a energetiky a týmito ministerstvami. Odbery elektriny a tepla Kancelárie prezidenta Československej socialistickej republiky sa spravujú osobitnou dohodou uzavretou s Federálnym ministerstvom palív a energetiky.

§ 36

(1) Zrušuje sa vyhláška Ústrednej správy energetiky č. 121/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla.

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1974.


Námestník ministra:

Ing. Fárka v.r.

Poznámky pod čiarou

10) Vyhláška ústrednej správy energetiky č. 38/1963 Zb. o zridení a zabezpečovaní činnosti zariadení pre výrobu a rozvod tepla a smernice ČEZ č. 21/1971 a SEP č. 40/1971.

11) Úpravou fakturovania a platenia dodávok tepla odchylnú od niektorých ustanovení vyhlášky Ministerstva financií č. 204/1964 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy povolilo Federálne ministerstvo finacií pod č. V/2/9148/73 zo 4. septembra 1973 v tomto znení
1. Dodávky tepla sa fakturujú mesačnými zbernými fakturami, pričom fakturačno obdobie pri zberných faktúraqch vystavovaných na samočinnom počítači sa nemusí zhodovať s kalendárnym mesiacom; v takom prípade je dodávateľ povinný odberateľovi vopred oznámiť, kedy sa začína a končí fakturačné obdobie. Zberné faktúry za dodávky tepla musia obsahovať náležitosti podľa § 3 ods. 6 vyhl. č. 204/1964 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy do 9 dní po uplynutí fakturačného obdobia.
2. U odberateľov, ktorých plánovaná hodnota mesačného odberu je najmenej 4000 Kčs, je záväznou formou platenia plánované zúčtovanie (§ 16 a § 22-25 vyhlášky generálneho riaditeľa Štátnej banky československej č. 85/1966 Zb. o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií.
3. Ak je odberateľ v omeškaní s platením zbernej faktpry v čase splatnosti alebo splátky plánovaného zúčtovania v dohodnutom termíne, je dodávateľ povinný účtovať a vymáhať poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania; ak však poplatok z omeškania je v jednotlivom prípade menší ako 200 Kčs, dodávateľ nie je povinný ho účtovať ani vymáhať.