Vyhláška č. 3/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 25. výročiu Februárového víťazstva československého pracujúceho ľudu

Čiastka 2/1973
Platnosť od 07.02.1973 do29.09.2000
Účinnosť od 07.02.1973 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

3

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 30. januára 1973

o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 25. výročiu Februárového víťazstva československého pracujúceho ľudu

Federálne ministerstvo financií podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach vyhlasuje:


§ 1

(1) K 25. výročiu Februárového víťazstva československého pracujúceho ľudu sa vydávajú strieborné päťdesiatkorunáky.

(2) Pamätné strieborné päťdesiatkorunáky sa razia zo zliatiny so 700 dielmi striebra a 300 dielmi medi. Hrubá váha päťdesiatkorunáka je 13 g. Pri razbe je dovolená odchýlka hore i dole v hrubej váhe 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer päťdesiatkorunáka je 31 mm, na hrane je plastický nápis „25. VÝROČÍ VÍTĚZNÉHO ÚNORA“, ktorý je ukončený päťcípou hviezdičkou.

(3) Na líci pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je štátny znak Československej socialistickej republiky, pod ním v troch riadkoch nápis

„ČESKOSLOVENSKÁ

SOCIALISTICKÁ

REPUBLIKA“.

Uprostred dolu je oslavná snietka vavrínu. Autorom návrhu je akademický sochár profesor František David, ktorého značka „D“ je umiestnená pod snietkou vavrínu.

(4) Na rube pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je v popredí postava robotníka-milicionára, symbolizujúca rozhodné vystúpenie robotníckej triedy vo februárových dňoch roku 1948. Za dominujúcou postavou je veľká päťcípa hviezda s letopočtami „1948“ a „1973“, kosák, kladivo, obrys ozubeného kolesa a továrne. V hornej ľavej časti plochy je umiestnené označenie hodnoty mince číslom „50“. Autorom návrhu rubovej strany je akademický sochár Ivan Lipták, ktorého značka „L“ je umiestnená dolu pod postavou robotníka.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Doc. Ing. Rohlíček CSc. v. r.