Redakčné oznámenie č. 147/1973 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

Čiastka 35/1973
Platnosť od 12.11.1973 do31.12.1991

147

REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave tlačových chýb

1. vo vyhláške Federálneho štatistického úradu č. 80/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prác a služieb výpočtovej techniky, v slovenskom vydaní

2. vo vyhláške Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 104/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác, v slovenskom vydaní

1. V § 14 ods. 1 vyhl. č. 80/1973 Zb. je v treťom riadku zdola chybne vytlačené „... použiť na dlhšie spracovanie.“; správne má byť „... použiť na ďalšie spracovanie“.

2. V § 20 ods. 6 vyhl. č. 104/1973 Zb. je v druhom riadku zdola chybne vytlačené „... sú podľa schválenej projektovej dokumentácie ...“; správne má byť „... nie sú ...“; v § 43 ods. 1 písm. g) je chybne vytlačené „stavebné cenníky“; správne má byť „stavebné denníky“.

Redakcia