167

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 20. decembra 1973

o Matici slovenskej

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Matica slovenská je národná kultúrno-osvetová organizácia, ktorá plní funkciu ústrednej knižnice jednotnej sústavy knižníc v Slovenskej republike a základne pre výskum života Slovákov v zahraničí; združuje záujemcov o kultúrnu činnosť Matice slovenskej v súlade so svojím poslaním a úlohami.

(2) Matica slovenská svojou zberateľskou, bádateľskou, dokumentačnou, informačnou a kultúrno-osvetovou činnosťou prispieva k rozvoju kultúry; spravuje sa zásadami kultúrnej politiky a všestranne ju uplatňuje vo svojej teoretickej i praktickej činnosti.

§ 2

(1) Matica slovenská je štátna organizácia, ktorú priamo riadi Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(2) Sídlom Matice slovenskej je Martin.

§ 3

Matica slovenská plní svoje poslanie najmä tým, že

a) získava, spracúva, ochraňuje a sprístupňuje knižničné, rukopisné a obdobné špeciálne fondy;

b) poskytuje odbornú a metodickú pomoc knižniciam, literárnym múzeám, literárnym archívom a ďalším kultúrno-osvetovým zariadeniam;

c) pôsobí ako národná knižnica; na ten účel prednostne získava materiály kultúrno-dokumentárnej povahy dôležité pre poznanie národnej kultúry, Slovákov a Slovenska;

d) rozvíja teoretickú a vedeckovýskumnú činnosť v oblasti knihovníctva, bibliografie, vedeckých informácií, literárneho múzejníctva, literárneho archívnictva, biografie a života Slovákov v zahraničí;

e) zúčastňuje sa na rozvíjaní kultúrno-osvetovej činnosti;

f) organizuje a usmerňuje činnosť svojej členskej základne;

g) udržiava a rozvíja kultúrne styky so Slovákmi v zahraničí;

h) vydáva periodické a neperiodické publikácie v rozsahu svojich úloh.

§ 4

(1) Maticu slovenskú riadi výbor Matice slovenskej. Členov výboru Matice slovenskej vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) z radov zaslúžilých dejateľov kultúry.

(2) Výkonným orgánom výboru Matice slovenskej je jeho predsedníctvo.

(3) Predsedu, podpredsedov a ostatných členov predsedníctva výboru Matice slovenskej vymenúva a odvoláva minister na návrh výboru Matice slovenskej.

§ 5

(1) Predseda výboru Matice slovenskej zastupuje Maticu slovenskú navonok; zodpovedá ministrovi za dodržiavanie zásad štátnej kultúrnej politiky v celej činnosti Matice slovenskej.

(2) Činnosť Matice slovenskej zabezpečuje a uznesenia jej výboru vykonáva správca Matice slovenskej. Správcu Matice slovenskej na návrh výboru Matice slovenskej vymenúva a odvoláva minister, ktorému zodpovedá za svoju činnosť.

§ 6

Podrobnosti o úlohách, organizačnej štruktúre Matice slovenskej, o vzájomných vzťahoch jej zložiek a o hospodárení upraví štatút, ktorý vydá ministerstvo.

§ 7

(1) Členská základňa Matice slovenskej (ďalej len „členská základňa“) združuje na základe dobrovoľnosti občanov Československej republiky, ktorí sa chcú zúčastňovať na plnení úloh Matice slovenskej ako jej členovia.

(2) Matica slovenská spolupôsobí s orgánmi štátnej správy pri vedení svojich členov k aktívnej účasti na úseku kultúrno-osvetovej činnosti, ako aj spoločensko-politickej výchovy v záujme upevňovania ich národného povedomia a vzťahov voči občanom iných národností.

§ 8

(1) Základnou organizačnou zložkou členskej základne je miestny odbor Matice slovenskej (ďalej len „miestny odbor“), ktorý združuje individuálnych, kolektívnych a čestných členov.

(2) Činnosť miestnych odborov vyplýva z poslania a úloh Matice slovenskej s prihliadnutím na miestne potreby a podmienky.

§ 9

(1) Na utvorenie miestneho odboru dáva súhlas príslušný okresný národný výbor po prerokovaní s výborom Matice slovenskej.

(2) Miestny odbor vedie výbor na čele s predsedom, volia ich členovia miestneho odboru zo svojich radov na plenárnej schôdzi na dobu jedného roku. Ustavujúcu plenárnu schôdzu zvolá príslušný okresný národný výbor. Predsedu a výbor miestneho odboru potvrdzuje príslušný okresný národný výbor.

(3) Miestny odbor má právnu subjektivitu; môže nadobúdať práva, zaväzovať sa a hospodáriť s vlastným majetkom. V prípade zániku miestneho odboru prechádza jeho majetok, práva a záväzky na osvetové zariadenie príslušného národného výboru; ak také nie je, na národný výbor.

§ 10

Podrobnosti o vzniku a zániku miestnych odborov, o členstve, o pôsobnosti a spôsob rokovania orgánov členskej základne upraví výbor Matice slovenskej so súhlasom ministerstva.

§ 11

Matica slovenská je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet ministerstva.

§ 12

O ďalšom pôsobení a organizačnom začlenení miestnych odborov utvorených podľa zákona SNR č. 97/1968 Zb. o Matici slovenskej rozhodne príslušný okresný národný výbor po prerokovaní s výborom Matice slovenskej do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zákona.


§ 13

Zrušuje sa zákon SNR č. 97/1968 Zb. o Matici slovenskej.

§ 14

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1974.


Klokoč v. r.

Dr. Colotka v. r.