Zákon č. 47/1973 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody

Čiastka 14/1973
Platnosť od 03.05.1973 do31.12.2005
Účinnosť od 01.07.1973 do31.12.2005
Zrušený 475/2005 Z. z.

OBSAH

47

ZÁKON

z 25. apríla 1973,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody.

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení zákona č. 173/1968 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 ods. 1 znie:

(1) Trest sa vykonáva v nápravnovýchovných ústavoch, ktoré zriaďuje a zrušuje minister spravodlivosti.“

2. V § 20

V odseku 2 písm. f) a g) sa slová „až do 20 dní“ nahrádzajú slovami „až do 30 dní“,

odsek 3 znie:

(3) Pri umiestnení do samoväzby odsúdený nepracuje, je obmedzený v účasti na záujmovej činnosti a nie je mu dovolené čítať dennú tlač, knihy alebo iné publikácie a nakupovať veci osobnej potreby (§ 14). Rovnako sa postupuje aj pri celodennom umiestnení do uzavretého oddelenia s tým rozdielom, že odsúdený je povinný vykonávať práce uvedené v § 27 ods. 2. S výkonom znovu uloženia do uzavretého oddelenia alebo umiestnenia do samoväzby nemožno začať skôr než po uplynutí aspoň 10 dní od výkonu niektorého z týchto disciplinárnych trestov; ak však disciplinárny trest celodenného umiestnenia do uzavretého oddelenia alebo umiestnenia do samoväzby bol znovu uložený ešte v priebehu výkonu niektorého z týchto disciplinárnych trestov, možno vykonať dva také disciplinárne tresty bezprostredne za sebou.“

3. V § 24

odsek 1 znie:

(1) Uložením disciplinárnych trestov sa vybavujú aj priestupky.“

v odseku 2 sa pripájajú na konci slová „alebo prečinom“.

4. V § 27 ods. 1 sa pripája na konci táto veta:

„Ak sú však pre to naliehavé dôvody, môže náčelník nápravnovýchovného ústavu nariadiť odsúdeným prácu nadčas, a to v rozsahu až do 150 hodín v kalendárnom roku a so súhlasom ministra spravodlivosti až do 280 hodín v kalendárnom roku; nad túto hranicu môže prácu nadčas povoliť na návrh ministra spravodlivosti vláda republiky.“

5. V § 32 sa slová „sumu 100 Kčs“ nahrádzajú slovami „sumu 500 Kčs“.

6. V § 36 ods. 2 sa pripája na konci táto veta:

„Ak však nastala nevyhnutnosť naznačená v prvej vete následkom toho, že si odsúdený spôsobil ujmu na zdraví úmyselne, môže súd na návrh prokurátora rozhodnúť, že sa doba prerušenia do výkonu trestu nepočíta.“

7. V § 39 v prvej vete sa slovo „Súd“ nahrádza slovami „Minister spravodlivosti“.

8. V § 47

odsek 1 znie:

(1) Občiansku kontrolu nad výkonom trestu vykonávajú orgány Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady.“,

v odseku 2 sa slovo „komisií“ nahrádza slovom „orgánov“.

9. Za nadpis oddielu 11 sa vkladá § 48a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠48a

Úlohy nápravnovýchovných ústavov

Nápravnovýchovné ústavy utvárajú po dobu výkonu trestu predpoklady pre plynulý prechod osôb prepustených z výkonu trestu do občianskeho života; pritom úzko spolupracujú s národnými výbormi a s hospodárskymi organizáciami, prípadne aj s inými orgánmi, a najmä im včas poskytujú potrebné informácie“.

10. V § 56 ods. 1

Za ustanovenie písm. b) sa vkladá nové ustanovenie písm. c), ktoré znie:

c) zníženie vreckového až do 2 mesiacov,“,

za ustanovenie písm. d) sa vkladá nové ustanovenie písm. f), ktoré znie:

f) umiestnenie do samoväzby až do 10 dní,“,

doterajšie ustanovenia písm. c) a d) sa označujú ako ustanovenia písm. d) a e) a doterajšie ustanovenie písm. e) sa označuje ako ustanovenie písm. g).

11. V § 72 sa pripája na konci táto veta:

„Minister spravodlivosti sa splnomocňuje dávať súhlas na overovanie nových, od tohto zákona odchylných metód nápravnovýchovnej činnosti, a to pokiaľ uplatnenie takých metód znamená pre odsúdených zmiernenie obmedzenia ich občianskych práv.“

12. Za § 72 sa vkladá § 72a, ktorý znie:

㤠72a

V priebehu výkonu trestu možno tiež vykonávať súdom uložené ochranné liečenie; bližšie podmienky a spôsob výkonu ochranného liečenia určí minister spravodlivosti po dohode s ministrom zdravotníctva.“


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1973.


Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.