Vyhláška č. 142/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o utvorení medzinárodnej sústavy a Organizácie kozmických telekomunikácií "Intersputnik"

Čiastka 35/1973
Platnosť od 12.11.1973
Účinnosť od 27.11.1973
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 21 dňom 12. júla 1972 a týmto dňom nadobudla platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

142

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 26. októbra 1973

o Dohode o utvorení medzinárodnej sústavy a Organizácie kozmických telekomunikácií "Intersputnik"


Dňa 15. novembra 1971 bola v Moskve medzi vládami Bulharskej ľudovej republiky, Československej socialistickej republiky, Kubánskej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Mongolskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Rumunskej socialistickej republiky a Zväzu sovietskych socialistických republík dojednaná Dohoda o utvorení medzinárodnej sústavy a Organizácie kozmických telekomunikácií „Intersputnik“.

Prezident republiky Dohodu ratifikoval a ratifikačná listina bola uložená u vlády Zväzu sovietskych socialistických republík 12. júla 1972.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 21 dňom 12. júla 1972 a týmto dňom nadobudla platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DOHODA

o utvorení medzinárodnej sústavy a Organizácie kozmických telekomunikácií "Intersputnik"

Zmluvné strany,

uznávajúc nevyhnutnosť prispievať k upevneniu a rozvoju všestranných hospodárskych, vedecko-technických, kultúrnych a iných stykov telekomunikáciami, ako aj rozhlasovým a televíznym vysielaním pomocou umelých družíc Zeme,

uznávajúc užitočnosť spolupráce v teoretickom aj experimentálnom výskume, ako aj v projektovaní, utváraní, prevádzke a rozvoji medzinárodnej telekomunikačnej sústavy pomocou umelých družíc Zeme,

v záujme rozvoja medzinárodnej spolupráce založenej na rešpektovaní zvrchovanosti a nezávislosti štátov, rovnoprávnosti, nevmiešavaní sa do vnútorných vecí, ako aj vzájomnej pomoci a vzájomných výhod,

vychádzajúc z ustanovení rezolúcie 1721 (XVI) Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov a Zmluvy o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru, včítane Mesiaca a iných nebeských telies z 27. januára 1967,

sa dohodli takto:

Článok 1

1. Utvára sa medzinárodná telekomunikačná sústava pomocou umelých družíc Zeme.

2. Na zabezpečenie spolupráce a koordinácie úsilia pri projektovaní, utváraní, prevádzke a rozvoji telekomunikačnej sústavy zriaďujú zmluvné strany medzinárodnú organizáciu „Intersputnik“, ďalej nazývanú „Organizácia“.

Článok 2

1. „Intersputnik“ je otvorenou medzinárodnou organizáciou.

2. Členmi Organizácie sú vlády, ktoré podpísali túto Dohodu a uložili ratifikačné listiny podľa článku 20, ako aj vlády iných štátov, ktoré pristúpili k tejto Dohode podľa článku 22.

Článok 3

Sídlo Organizácie je v Moskve.

Článok 4

1. Medzinárodná telekomunikačná sústava pomocou umelých družíc Zeme zahŕňa tieto zložky:

- kozmický komplex skladajúci sa z telekomunikačných družíc s retranslátormi a palubným zariadením a z pozemných riadiacich sústav, zabezpečujúcich normálnu činnosť družíc;

- pozemské stanice uskutočňujúce vzájomné spojenie pomocou umelých družíc Zeme.

2. Kozmický komplex je vlastníctvom Organizácie alebo sa najíma od členov Organizácie, ktorí majú také sústavy.

3. Pozemské stanice sú vlastníctvom štátov alebo uznaných prevádzkových organizácií.

4. Členovia Organizácie majú právo na zapojenie nimi vybudovaných pozemských staníc do telekomunikačnej sústavy Organizácie, ak tieto stanice vyhovujú technickým podmienkam Organizácie.

Článok 5

Medzinárodná telekomunikačná sústava sa utvorí v týchto etapách:

- v etape vykonávania pokusnej činnosti členmi Organizácie na ich pozemských staniciach pri používaní telekomunikačných okruhov, ktoré Organizácii bezodplatne poskytne Zväz sovietskych socialistických republík na svojich telekomunikačných družiciach. Táto etapa potrvá do konca roka 1973;

- v etape činnosti s použitím telekomunikačných okruhov na telekomunikačných družiciach členov Organizácie za podmienok prenájmu;

- v etape komerčnej prevádzky telekomunikačnej sústavy s použitím kozmického komplexu, ktorý bude vlastníctvom Organizácie, alebo ktorý si Organizácia najme u svojich členov. Prechod na túto etapu sa uskutoční, až zmluvné strany budú utvorenie kozmického komplexu patriaceho Organizácii alebo jeho nájom pokladať za ekonomicky účelné.

Článok 6

Vypustenie a uvedenie telekomunikačných družíc, ktoré sú vlastníctvom Organizácie, na obežnú dráhu, ako aj ich riadenie na obežnej dráhe uskutočňujú členovia Organizácie, ktorí majú na to patričné prostriedky, na základe dohôd medzi Organizáciou a týmito členmi Organizácie.

Článok 7

Organizácia koordinuje svoju činnosť s Medzinárodnou telekomunikačnou úniou a spolupracuje aj s inými organizáciami, ktorých činnosť sa týka využívania telekomunikačných družíc, tak v technickej oblasti (využívanie kmitočtového spektra, používanie technických noriem pre telekomunikačné okruhy a noriem pre prístroje), ako aj v otázkach medzinárodných predpisov.

Článok 8

Organizácia je právnickou osobou a má právomoc uzavierať zmluvy, nadobúdať, najímať, prenajímať a scudzovať majetok a vykonávať procesné úkony.

Článok 9

1. Na území štátov, ktorých vlády sú členmi Organizácie, má Organizácia právnu spôsobilosť potrebnú na dosahovanie svojich cieľov a na vykonávanie svojich funkcií. Rozsah tejto právnej spôsobilosti bude určený vhodnými dohodami s príslušnými orgánmi štátov, na území ktorých Organizácia vykonáva svoju činnosť.

2. Pre otázky, ktoré neupravuje táto Dohoda a dohody uvedené v odseku 1 tohto článku, bude platiť zákonodarstvo štátov, na území ktorých Organizácia vykonáva svoju činnosť.

Článok 10

1. Organizácia hmotne zodpovedá za svoje záväzky v rozsahu svojho majetku.

2. Organizácia hmotne nezodpovedá za záväzky zmluvných strán, rovnako ako ani zmluvné strany nezodpovedajú za záväzky Organizácie.

Článok 11

1. Na riadenie činnosti Organizácie sa utvárajú tieto orgány:

- Rada - riadiaci orgán,

- Riaditeľstvo - stály výkonný a správny orgán na čele s generálnym riaditeľom.

Čas utvorenia a začiatok činnosti Riaditeľstva určí Rada.

2. Do začiatku činnosti Riaditeľstva plní funkcie generálneho riaditeľa v zastupovaní Organizácie, uvedené v odseku 2 článku 13, predseda Rady.

3. Na kontrolu finančnej činnosti Organizácie sa utvára Revízna komisia.

4. Rada môže zriadiť také pomocné orgány, ktoré budú potrebné na dosahovanie cieľov tejto Dohody.

Článok 12

1. V Rade zastupuje každého člena Organizácie jeden zástupca.

2. Každý člen Organizácie má v Rade jeden hlas.

3. Rada sa schádza na riadne zasadanie najmenej raz ročne. Mimoriadne zasadanie možno zvolať na žiadosť hociktorého člena Organizácie alebo generálneho riaditeľa, ak sa za zvolanie vysloví aspoň jedna tretina členov Organizácie.

4. Zasadania Rady sa konajú spravidla v sídle Organizácie. Rada môže rozhodnúť, že zasadania sa budú konať na území iných štátov, ktorých vlády sú členmi Organizácie, na pozvanie týchto členov Organizácie.

Do začiatku činnosti Riaditeľstva sa Rada schádza postupne v štátoch, ktorých vlády sú členmi Organizácie, podľa ich názvov v ruskej abecede. V takom prípade náklady na zasadanie uhrádzajú hostiteľskí členovia Organizácie.

5. V predsedníctve na zasadaní Rady sa postupne striedajú zástupcovia členov Organizácie podľa názvov týchto členov Organizácie v ruskej abecede. Podpredsedom sa stáva zástupca člena Organizácie, ktorý abecedne nasleduje. Predseda a podpredseda vykonávajú svoju právomoc až do budúceho riadneho zasadania Rady.

6. Do kompetencie Rady spadajú otázky patriace do rámca tejto Dohody.

Rada

1. prerokúva a schvaľuje opatrenia týkajúce sa utvorenia, nadobudnutia, nájmu a prenájmu, ako aj prevádzky kozmického komplexu;

2. schvaľuje plány rozvoja a zdokonaľovania telekomunikačnej sústavy Organizácie;

3. určuje technické požiadavky pre telekomunikačné družice organizácie;

4. prerokúva a schvaľuje program vypúšťania telekomunikačných družíc Organizácie na obežnú dráhu;

5. schvaľuje plán rozdelenia telekomunikačných okruhov medzi členov Organizácie, ako aj spôsob a podmienky používania telekomunikačných okruhov inými užívateľmi;

6. určuje technické požiadavky pre pozemské stanice;

7. rozhoduje, či pozemské stanice prihlásené na zapojenie do telekomunikačnej sústavy Organizácie vyhovujú technickým požiadavkám;

8. volí generálneho riaditeľa i jeho námestníka a dozerá na činnosť Riaditeľstva;

9. volí predsedu a členov Revíznej komisie a schvaľuje rokovací poriadok tejto komisie;

10. schvaľuje štruktúru a systematizáciu Riaditeľstva, ako aj pracovný poriadok zamestnancov Riaditeľstva;

11. schvaľuje plán práce Organizácie na budúci kalendárny rok;

12. prerokúva a schvaľuje rozpočet Organizácie a správu o jeho plnení, ako aj bilanciu a rozdelenie zisku Organizácie;

13. prerokúva a schvaľuje ročné správy generálneho riaditeľa o činnosti Organizácie;

14. schvaľuje správu Revíznej komisie;

15. berie na vedomie oficiálne vyhlásenia vlád, ktoré si prajú pristúpiť k Dohode;

16. určuje spôsob a lehoty platenia podielových príspevkov, ako aj nové rozdelenie príspevkov podľa odseku 5 článku 15;

17. určuje poplatky za prenos jednotiek informácie alebo cenu za prenájom okruhu na telekomunikačných družiciach Organizácie;

18. prerokúva návrhy na zmeny tejto Dohody a predkladá ich zmluvným stranám na schválenie spôsobom určeným v článku 24;

19. prijíma rokovací poriadok svojej práce;

20. prerokúva a rieši iné otázky vyplývajúce z Dohody.

7. Rada sa bude usilovať o to, aby jej rozhodnutia boli prijaté jednomyseľne. Ak sa to nedosiahne, považujú sa rozhodnutia Rady za prijaté, ak boli pre ne odovzdané najmenej dve tretiny hlasov všetkých členov Rady. Rozhodnutia Rady nie sú záväzné pre tých členov, ktorí sa nevyslovili za ich prijatie a písomne k nim predložili výhradu; títo členovia sa však môžu neskoršie pripojiť k prijatým rozhodnutiam.

8. Pri vykonávaní svojich funkcií uvedených v odseku 6 tohto článku koná Rada v rámci prostriedkov ustanovených zmluvnými stranami.

9. Prvé zasadanie Rady zvolá vláda štátu, v ktorom je sídlo Organizácie, najneskoršie tri mesiace po tom, čo táto Dohoda nadobudne platnosť.

Článok 13

1. Riaditeľstvo sa skladá z generálneho riaditeľa, jeho námestníka a potrebného personálu.

2. Generálny riaditeľ, ktorý koná podľa zásady jediného vedúceho, je hlavným správnym úradníkom Organizácie a v tejto funkcii ju zastupuje v stykoch s príslušnými orgánmi členov Organizácie vo všetkých otázkach týkajúcich sa jej činnosti, ako aj v stykoch so štátmi, ktorých vlády nie sú členmi Organizácie, a s medzinárodnými organizáciami, ktorých spoluprácu pokladá Rada za potrebnú.

3. Generálny riaditeľ je zodpovedný Rade a koná v medziach právomocí, ktoré mu boli poskytnuté touto Dohodou a rozhodnutiami Rady.

4. Generálny riaditeľ vykonáva tieto funkcie:

1. zabezpečuje vykonanie rozhodnutia Rady;

2. vedie rokovania so správami spojov, projektovými organizáciami a priemyselnými podnikmi členov Organizácie v otázkach projektovania sústavy ako celku, ako aj v otázkach projektovania, výroby a dodávania prvkov i súborov palubných zariadení telekomunikačných družíc Organizácie;

3. vedie rokovania o otázkach vypúšťania telekomunikačných družíc pre Organizáciu;

4. podľa príkazu Rady a v rámci právomocí ustanovených Radou uzaviera medzinárodné a iné dohody;

5. zostavuje návrh rozpočtu na budúci finančný rok, predkladá ho Rade na schválenie a podáva Rade správu o plnení rozpočtu za uplynulý finančný rok;

6. pripravuje správu o činnosti Riaditeľstva za uplynulý rok pre rokovanie Rady;

7. vypracúva projekty plánov práce Organizácie, ako aj rozvoja a zdokonaľovania telekomunikačnej sústavy a predkladá ich Rade na schválenie;

8. zabezpečuje prípravu, zvolanie a organizáciu zasadania Rady.

5. Generálny riaditeľ a jeho námestník sa volia z občanov štátov, ktorých vlády sú členmi Organizácie, na obdobie štyroch rokov. Námestník generálneho riaditeľa môže byť zvolený spravidla len na jedno obdobie. Generálny riaditeľ a jeho námestník nemôžu byť občanmi toho istého štátu.

6. Zamestnanci Riaditeľstva sa vyberajú z občanov štátov, ktorých vlády sú členmi Organizácie, so zreteľom na odbornú kvalifikáciu a na spravodlivé zemepisné zastúpenie.

Článok 14

1. Revízna komisia sa skladá z troch členov volených Radou na obdobie troch rokov z občanov rôznych štátov, ktorých vlády sú členmi Organizácie.

Predseda a členovia Revíznej komisie nemôžu zastávať žiadne iné funkcie v Organizácii.

2. Generálny riaditeľ poskytne Revíznej komisii všetky materiály a dokumenty potrebné na vykonávanie kontroly.

3. Správa Revíznej komisie sa predkladá Rade Organizácie.

Článok 15

1. Na zabezpečenie činnosti Organizácie sa utvára štatutárny fond (základné a prevádzkové prostriedky). Rozhodnutie o utvorení a výške štatutárneho fondu prijímajú zmluvné strany na návrh Rady a spíše sa o ňom osobitný protokol. Výška podielovej účasti členov Organizácie na utvorení štatutárneho fondu sa určí úmerne k rozsahu ich používania telekomunikačných okruhov.

2. Ak sa v priebehu zdokonaľovania telekomunikačnej sústavy ukáže nevyhnutným zvýšiť štatutárny fond, rozdelí sa úhrn dodatočných príspevkov medzi členov Organizácie, ktorí vyslovili súhlas s týmto zvýšením.

3. Z príspevkov členov Organizácie do štatutárneho fondu sa uhrádzajú tieto výdavky Organizácie:

1. na vedeckovýskumné a pokusnokonštrukčné práce na kozmickom komplexe a na pozemských staniciach;

2. na vypracovanie projektov, na utvorenie, nadobudnutie alebo nájom kozmického komplexu;

3. na úhradu vypustenia a uvedenia telekomunikačných družíc Organizácie na obežnú dráhu;

4. na iné účely spojené s činnosťou Organizácie.

4. Do utvorenia štatutárneho fondu sa uskutočňuje činnosť Organizácie podľa osobitného rozpočtu zostavovaného na každý kalendárny rok. Výdavky predvídané v rozpočte na vydržiavanie zamestnancov Riaditeľstva, na konanie zasadaní Rady a na iné opatrenia správnej povahy uhradia členovia Organizácie vo výške určenej zmluvnými stranami na návrh Rady a zapísanej v osobitnom protokole.

5. Pri vstupe nových členov do Organizácie alebo pri vystúpení členov z Organizácie sa podiely príspevkov ostatných členov Organizácie príslušným spôsobom zmenia.

6. Menu, v ktorej sa platia členské príspevky do štatutárneho fondu a rozpočtu Organizácie, určia zmluvné strany na návrh Rady.

7. Zo sumy, ktorú členovia Organizácie nezaplatili v určenej lehote, predpisuje Organizácia 3% úrokov ročne.

8. Ak členovia Organizácie neplnia svoje finančné záväzky do jedného roka, rozhodne Rada o čiastočnom alebo úplnom zastavení výkonu práv vyplývajúcich z členstva v Organizácii.

9. Zisk z prevádzky telekomunikačnej sústavy sa delí medzi členov Organizácie úmerne k úhrnu ich príspevkov. Podľa rozhodnutia členov Organizácie sa zisk môže použiť na zvýšenie štatutárneho fondu alebo na utvorenie akýchkoľvek osobitných fondov.

10. Výdavky na pobyt účastníkov porád a zasadaní spojených s plnením úloh Organizácie, včítane zasadania Rady, znášajú zmluvné strany, ktoré vysielajú svojich zástupcov na takéto porady a zasadania.

Článok 16

1. Organizácia má v prevádzke kozmický komplex a poskytuje podľa ustanovení Dohody telekomunikačné okruhy svojim členom a iným užívateľom.

2. Telekomunikačné okruhy, ktorými disponuje Organizácia, sa prideľujú členom Organizácie na základe ich potrieb. Telekomunikačné okruhy prevyšujúce celkovú potrebu všetkých členov Organizácie sa môžu prenajať iným užívateľom.

3. Telekomunikačné okruhy sa poskytujú za poplatky určené Radou. Výška poplatkov sa určí na úrovni priemerných svetových poplatkov počítaných v zlatých frankoch.

Spôsob platenia za telekomunikačné služby určí Rada.

Článok 17

1. Každá zmluvná strana môže vypovedať túto Dohodu písomným oznámením zaslaným depozitárnej vláde.

Výpoveď Dohody takou zmluvnou stranou nadobúda účinnosť po skončení finančného roka, v ktorom uplynie ročná lehota odo dňa, keď depozitárna vláda dostala túto výpoveď. Táto zmluvná strana je povinná zaplatiť v lehote ustanovenej Radou sumu členských príspevkov určenú jej na finančný rok, v ktorom výpoveď nadobudne účinnosť, ako aj splniť všetky ostatné finančné záväzky, ktoré vzala na seba.

2. Výšku peňažnej náhrady zmluvnej strane, ktorá vypovedala Dohodu, určí Rada v pomere k úhrnu príspevkov tejto zmluvnej strany do štatutárneho fondu Organizácie so zreteľom na fyzické a morálne opotrebenie základných prostriedkov. Peňažná úhrada sa vypláca po tom, čo Rada schválila správu o rozpočte za finančný rok, v ktorom výpoveď nadobudla účinnosť.

Článok 18

1. Platnosť Dohody sa môže skončiť so súhlasom všetkých zmluvných strán.

Skončenie platnosti Dohody znamená likvidáciu Organizácie.

Spôsob likvidácie Organizácie určí Rada.

2. Pri likvidácii Organizácie sa speňažia jej základné prostriedky a členom Organizácie sa vyplatí peňažná náhrada v pomere k ich podielovej účasti na investičných výdavkoch na utvorenie telekomunikačnej sústavy a so zreteľom na fyzické a morálne opotrebenie základných prostriedkov. Hotové obežné prostriedky, s výnimkou časti potrebnej na vyrovnanie záväzkov Organizácie, sa rozdelia medzi členov Organizácie úmerne ku skutočne zaplateným peňažným príspevkom ku dňu likvidácie Organizácie.

Článok 19

Jazykmi Organizácie sú anglický, francúzsky, ruský a španielsky jazyk.

Rozsah používania jazykov určí Rada podľa skutočných potrieb Organizácie.

Článok 20

1. Táto Dohoda je otvorená na podpis v Moskve do 31. decembra 1972.

Dohoda podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny sa ukladajú u vlády ZSSR, ktorá je vymenovaná za depozitárnu vládu pre túto Dohodu.

Článok 21

Dohoda nadobudne platnosť po zložení šiestich ratifikačných listín.

Článok 22

1. Vláda hociktorého štátu, ktorá nepodpísala túto Dohodu, môže k nej pristúpiť. V takom prípade vláda odovzdá Rade Organizácie oficiálne oznámenie, že súhlasí s cieľmi a zásadami činnosti Organizácie a že berie na seba záväzky vyplývajúce z tejto Dohody.

2. Dokumenty o prístupe k Dohode sa ukladajú u depozitárnej vlády.

Článok 23

Pre vlády, ktoré uložili ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe po nadobudnutí platnosti tejto Dohody, nadobudne Dohoda platnosť dňom, keď boli tieto listiny uložené.

Článok 24

Zmeny tejto Dohody nadobudnú platnosť pre každú zmluvnú stranu, ktorá ich prijala, po ich schválení dvoma tretinami zmluvných strán. Zmena, ktorá nadobudla platnosť, sa stane záväznou pre ostatné zmluvné strany po tom, čo túto zmenu prijali.

Článok 25

1. Depozitárna vláda tejto Dohody informuje všetky zmluvné strany o dátume každého podpisu, o dátume uloženia každej ratifikačnej listiny a každej listiny o prístupe, o dátume, keď Dohoda nadobudla platnosť, ako aj o všetkých ostatných oznámeniach, ktoré dostala.

2. Túto Dohodu bude registrovať depozitárna vláda podľa článku 102 Charty Organizácie spojených národov.

Článok 26

Táto Dohoda, ktorej anglický, francúzsky, ruský a španielsky text sú rovnako autentické, bude uložená v archívoch depozitárnej vlády. Riadne overené odpisy Dohody zašle depozitárna vláda zmluvným stranám.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení podpísali túto Dohodu.

Dané v Moskve 15. novembra 1971.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.