Predpisy v roku 1961

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1961 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení a doplňuje zákon o Štátnej plánovacej komisii 24.01.1961
2/1961 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje štatút Štátnej plánovacej komisie 24.01.1961
3/1961 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa ustanovuje štatút Slovenskej plánovacej komisie 24.01.1961
4/1961 Zb. Vyhláška podpredsedu vlády a predsedu Štátnej plánovacej komisie o úplnom znení zákona č. 41/1959 Zb. o Štátnej plánovacej komisii 24.01.1961
5/1961 Zb. Vyhláška podpredsedu vlády a predsedu Štátnej plánovacej komisie o úplnom znení vládneho nariadenia č. 44/1959 Zb., ktorým sa ustanovuje štatút Štátnej plánovacej komisie 24.01.1961
6/1961 Zb. Vyhláška rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa 01.01.1961
7/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Japonskom 14.02.1961
8/1961 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
9/1961 Zb. Rozpočtový zákon na rok 1961 01.01.1961
10/1961 Zb. Vládne nariadenie o udeľovaní Československého radu Bieleho leva 06.02.1961
11/1961 Zb. Vyhláška ministra ťažkého strojárstva o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným náborom vykonávaným národnými výbormi 06.02.1961
12/1961 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 120/1950 Zb. o právach a povinnostiach štátnych zamestnancov, o konaní vo veciach ich pracovného pomeru a o rozhodcovských komisiách 01.04.1961
13/1961 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vydávajú smernice o vykonávaní rozhodcovského konania v pracovných sporoch štátnych zamestnancov 01.04.1961
14/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o licenčných a im podobných zmluvách uzavieraných s devízovými cudzozemcami na využívanie vynálezov, patentov a výrobných alebo technologických postupov 21.02.1961
15/1961 Zb. Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa 02.11.1960
17/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k lesnému zákonu 01.03.1961
18/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojových počtovníckych prác vykonávaných strojovými počtovníckymi stanicami Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva 23.02.1961
19/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o spolupráci na úseku veterinárnom a o Zmluve o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín pred škodcami a chorobami 15.03.1961
20/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Irackou republikou. 16.03.1961
21/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o vydaní československých pasov 01.03.1961
22/1961 Zb. Vyhláška Ústredného geologického úradu a Ministerstva financií o projektovaní, rozpočtovaní, plánovaní, financovaní, fakturovaní a platení geologických prác 01.04.1961
23/1961 Zb. Vyhláška Ústredného geologického úradu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prieskumných geologických prác 01.04.1961
24/1961 Zb. Vyhláška generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o poskytovaní prevádzkových úverov obchodným organizáciám 01.04.1961
25/1961 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení zákon č. 41/1953 Zb. 01.01.1961
26/1961 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákona o voľbách do Národného zhromaždenia a zákona o voľbách do národných výborov 22.03.1961
27/1961 Zb. Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších mestských národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa 08.03.1961
28/1961 Zb. Vyhláška ministra dopravy a spojov, ktorou sa vyhlasuje doplňujúce ustanovenie Medzinárodného dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM), vydané na zhospodárnenie železničnej dopravy sústredením medzinárodnej prepravy tovaru na hospodárne cesty 01.04.1961
29/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva národnej obrany, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prác a prototypov pri vývoji vojenského materiálu 01.04.1961
30/1961 Zb. Vyhláška Rady Stredočeského krajského národného výboru v Prahe Zo 6. Marca 1961, Ktorou sa určujú výkonné orgány Ďalších miestnych ( mestských národných výborov v kraji ako stavebné úrady 01.04.1961
31/1961 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady 13.04.1961
32/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o úprave pôsobnosti Československej obchodnej komory a predmetu podnikania podnikov Rapid a Polytechna. 01.04.1961
33/1961 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
34/1961 Zb. Vyhláška ministra spravodlivosti, ktorou sa mení rozsah prípustnosti exekúcie na pracovnú odmenu osôb, na ktorých sa vykonáva trest odňatia slobody 01.05.1961
35/1961 Zb. Vyhláška ministra vnútra o služobnej prísahe príslušníkov bezpečnostných zborov Ministerstva vnútra 25.04.1961
36/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou ľudovou republikou 10.05.1961
37/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave niektorých otázok štátneho občianstva. 10.05.1961
38/1961 Zb. Zákon o miestnych ľudových súdoch 01.07.1961
39/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o zmene paušálneho sadzobníka náhradnej dávky a cla pri dovoze tovaru bez odplaty 01.08.1961
40/1961 Zb. Zákon o obrane Československej socialistickej republiky 02.05.1961
41/1961 Zb. Vládne nariadenie o ubytovaní ozbrojených síl 02.05.1961
42/1961 Zb. Vládne nariadenie o vyvlastnení pre účely obrany 02.05.1961
43/1961 Zb. Vyhláška ministra národnej obrany a ministra vnútra o náhrade za ubytovanie ozbrojených síl. 02.05.1961
44/1961 Zb. Vyhláška ministra financií o úprave podmienok pre povoľovanie výnimiek zo spôsobu vykonávania družstevnej bytovej výstavby podľa § 4 ods. 2 vyhlášky ministra financií č. 94/1959 Ú. l. (Ú. v.) o financovaní, úverovaní a kontrole družstevnej a podnikovej výstavby 06.05.1961
45/1961 Zb. Vyhláška Štátneho úradu štatistického o jednotnom triedení základných prostriedkov v národohospodárskej evidencii 01.01.1962
46/1961 Zb. Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru Hradec Králové ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych ( mestských ) národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa 01.05.1961
47/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o komplexnom prieskume pôd v Československej socialistickej republike 16.05.1961
48/1961 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o poskytovaní niektorých dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia občanom, ktorí sa zúčastnia na príprave na obranu Československej socialistickej republiky 02.05.1961
49/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vyhlasujú Vzorové stanovy jednotných roľníckych družstiev 05.06.1961
50/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o vypracovaní vlastných stanov JRD, ich schvaľovaní a registrácii 05.06.1961
51/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o úprave niektorých otvorených finančných a majetkových otázok medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou ľudovou republikou. 24.06.1961
52/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžským kráľovstvom. 08.07.1961
53/1961 Zb. Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave Z 9. Februára 1961, Ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady 01.06.1961
54/1961 Zb. Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave Z 2. Mája 1961, Ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady 01.06.1961
55/1961 Zb. Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne Z 2. Mája 1961, Ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady 02.05.1961
56/1961 Zb. Zákon o zriadení Ústredného úradu štátnej kontroly a štatistiky 26.06.1961
57/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu o nákupe prázdnych konzervárenských pohárov 30.06.1961
58/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o hospodárnom a účelnom budovaní uskladňovacieho zariadenia a verejných čerpacích staníc pre pohonné hmoty. 01.07.1961
59/1961 Zb. Vyhláška ministra výstavby, ktorou sa pri niektorých stavbách prenáša právomoc stavebných úradov na Ministerstvo vnútra 01.07.1961
60/1961 Zb. Zákon o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku 01.07.1961
61/1961 Zb. Vyhláška ministra vnútra o blokovom konaní 01.07.1961
62/1961 Zb. Zákon o organizácii súdov 06.07.1961
63/1961 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vydáva volebný poriadok pre voľby sudcov okresných súdov 06.07.1961
64/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti o náhradách prislúchajúcich sudcom, ktorí svoju funkciu vykonávajú popri svojom zamestnaní 06.07.1961
65/1961 Zb. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 01.09.1961
66/1961 Zb. Zákon o veterinárnej starostlivosti 01.10.1961
67/1961 Zb. Zákon o zrušení dane z výkonov 01.01.1962
68/1961 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti o nostrifikácii vedeckých hodností nadobudnutých v zahraničí 01.09.1961
69/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnej zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Čínskou ľudovou republikou 29.07.1961
70/1961 Zb. Vyhláška ministra financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška o hmotných podnetoch na zvýšenie efektívnosti investičnej výstavby 15.07.1961
71/1961 Zb. Smernice Ministerstva financií, ktorými sa doplňujú smernice o odmenách a prirážkach za zhospodárnenie, skvalitnenie a zrýchlenie investičnej výstavby 15.07.1961
72/1961 Zb. Vládna vyhláška o zriaďovaní jaslí a materských škôl v spoločných budovách 01.01.1962
73/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o učebných odboroch 25.07.1961
74/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojov o prenájme a používaní cestných vozidiel pre motorovú dopravu 01.08.1961
75/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška č. 6/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o hlásení pobytu občanov Československej socialistickej republiky 01.08.1961
76/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva palív a energetiky, ktorou sa vykonávajú ustanovenia Plynárenského zákona 01.08.1961
77/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri 01.08.1961
78/1961 Zb. Vyhláška ministra financií o zmene úpravy finančného hospodárenia niektorých hospodárskych organizácií 01.01.1962
79/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžským kráľovstvom 23.08.1961
80/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o dohode medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o rozšírení turistickej oblasti a o zmene jednotlivých ustanovení Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o pohraničnom turistickom ruchu podpísaného v Prahe 6. septembra 1955 (vyhláška ministra zahraničných vecí z 28. júna 1956 č. 29 Zb.) 20.05.1961
81/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou 23.08.1961
82/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vykonáva colný zákon č. 36/1953 Zb. 01.08.1961
83/1961 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o úlohách orgánov Revolučného odborového hnutia a národných výborov pri výkone dozoru a starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 01.09.1961
84/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indie o leteckých službách. 03.09.1961
85/1961 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zriadení Ústredného úradu pre veci národných výborov 23.08.1961
86/1961 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Vysokej straníckej škole - Inštitúte spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa 01.09.1961
87/1961 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o pričlenení Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky k Predsedníctvu vlády 23.08.1961
88/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 7/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny 01.01.1961
89/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o zdravotnej starostlivosti o telesnú výchovu 01.09.1961
90/1961 Zb. Vyhláška Ústredného geologického úradu a Ústredného banského úradu o odpisoch bilančných zásob ložísk nerastných surovín 05.09.1961
91/1961 Zb. Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú ďalšie mestské (miestne) národné výbory ako stavebné úrady. 01.08.1961
92/1961 Zb. Vyhláška rady Západočeského krajského národného výboru v Plzni Z 20. Júna 1961, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady 01.08.1961
93/1961 Zb. Vládne nariadenie o spotrebiteľských radách 08.09.1961
94/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o označovaní absolventov vysokých škôl 01.09.1961
95/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva palív a energetiky o podmienkach odbornej spôsobilosti pre vykonávanie a riadenie montáže a údržby elektrických zariadení, hromozvodov a antén 01.10.1961
96/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa vydáva štatút inštitútov národohospodárskeho plánovania na vysokých školách ekonomických v Prahe a Bratislave. 22.09.1961
97/1961 Zb. Vyhláška Ústredného úradu pre veci národných výborov o názvoch obcí, označovaní ulíc a číslovaní domov 22.09.1961
98/1961 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
99/1961 Zb. Zákon o štátnej kontrole, štatistike a ostatných odboroch národohospodárskej evidencie 28.09.1961
100/1961 Zb. Zákon o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a rumunskými osobami 28.09.1961
101/1961 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o náhrade mzdy pri vojenskom cvičení 01.09.1961
102/1961 Zb. Vládne nariadenie o úprave pôsobnosti národných výborov podľa predpisov o využití nerastného bohatstva 29.09.1961
104/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti 01.10.1961
105/1961 Zb. Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení a doplňuje zoznam chorôb z povolania 30.09.1961
106/1961 Zb. Vládne uznesenie, ktorým sa ustanovujú zásady pre zabezpečenie práce žiakov a študentov vo výrobe 01.09.1961
107/1961 Zb. Vládna vyhláška o pracovných úľavách a o hospodárskom zabezpečení študujúcich pri zamestnaní na školách poskytujúcich stredné a vyššie vzdelanie, na niektorých vysokých školách a na večerných univerzitách marxizmu-leninizmu 05.10.1961
108/1961 Zb. Vládne nariadenie o zriadení Univerzity 17. novembra v Prahe 01.09.1961
109/1961 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o múzeách a galériách 11.10.1961
110/1961 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady 11.10.1961
111/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o vykonávaní pomocnej a pridruženej výroby v jednotných roľníckych družstvách a o vykonávaní prác a služieb jednotnými roľníckymi družstvami 14.10.1961
112/1961 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o určovaní palivových základní pre spotrebiče tuhých, kvapalných alebo plynných palív 15.10.1961
113/1961 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vydávajú smernice o uvoľňovaní pracovníkov zo zamestnania na výkon funkcie v Revolučnom odborovom hnutí 19.10.1961
114/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o pobádacích fondoch pracujúcich 01.01.1962
115/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o vydaní nových kolkových známok 20.10.1961
116/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Ministerstvom zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky a Spolkovým ministerstvom financií Rakúskej republiky o spolupráci v odbore colníctva 11.11.1961
117/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o veterinárnych opatreniach pri dovoze, vývoze a prevoze zvierat, surovín a výrobkov živočíšneho pôvodu 11.11.1961
118/1961 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o registrácii pracovných úrazov 01.01.1962
119/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra, ktorou sa doplňuje vyhláška č. 5/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch 01.01.1962
120/1961 Zb. Vládne nariadenie o zmene vládneho nariadenia č. 30/1958 Zb., ktorým sa ustanovujú zásady pre účtovnú evidenciu 10.11.1961
121/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva palív a energetiky, ktorou sa doplňuje vyhláška č. 55/1960 Zb., ktorou sa upravujú niektoré povinnosti výrobcov a prevádzateľov parných kotlov (parných generátorov) a iných tlakových nádob a menia niektoré predpisy o bezpečnosti a hospodárnosti týchto technických zariadení 10.11.1961
122/1961 Zb. Vyhláška Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady 01.11.1961
123/1961 Zb. Vyhláška Ústredného geologického úradu o registrácii geologických prác a o zhromažďovaní a evidencii ich výsledkov 14.11.1961
124/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o strelných zbraniach a strelive 01.01.1962
125/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o prevzatí niektorých rumunských cenných papierov československým štátom 23.11.1961
126/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o prihláškach na náhradu za majetky v Rumunskej ľudovej republike podľa zákona č. 100/1961 Zb. 23.11.1961
127/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o vnútroštátnom usporiadaní niektorých nárokov podľa zákona č. 100/1961 Zb. týkajúcich sa Rumunskej ľudovej republiky. 23.11.1961
128/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o prihlásení niektorých záväzkov voči československému štátu týkajúcich sa Rumunskej ľudovej republiky. 23.11.1961
129/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o predĺžení platnosti vyhlášky, ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov chemických, gumárskych a azbestových a výrobkov priemyslu celulózy a papiera 01.11.1961
130/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o povinnom odvádzaní a využití upotrebených minerálnych (mazacích) olejov 01.01.1962
131/1961 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní bankoviek po 10 Kčs, štátoviek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 halieroch nového vzoru 01.12.1961
132/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu, ktorou sa doplňujú a menia základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných podnikmi Ministerstva potravinárskeho priemyslu podnikom štátneho veľkoobchodu a iným odberateľom 01.01.1962
133/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o kultúrnej spolupráci 15.11.1961
134/1961 Zb. Vyhláška ministra poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o neúčinnosti predpisov o hlavných (vedúcich) účtovníkoch a o organizácii účtovnej služby pre jednotné roľnícke družstvá 01.12.1961
135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 07.12.1961
136/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojov, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 07.12.1961
137/1961 Zb. Vyhláška ministra dopravy a spojov o zmene Prílohy VII (Medzinárodný poriadok o preprave súkromných vozňov - RIP) k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952. 01.01.1962
138/1961 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
139/1961 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o úprave dodávok elektriny vo veľkom pre obdobie od 1. decembra 1961 do 31. marca 1962 01.12.1961
140/1961 Zb. Trestný zákon. 01.01.1962
141/1961 Zb. Zákon o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok). 01.01.1962
142/1961 Zb. Zákon o kárnej zodpovednosti sudcov z povolania 11.12.1961
143/1961 Zb. Zákon o domovej dani 01.01.1962
144/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 143/1961 Zb. o domovej dani 01.01.1962
145/1961 Zb. Zákon o dani z príjmov obyvateľstva 01.01.1962
146/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva 01.01.1962
147/1961 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o hospodárení s bytmi 14.12.1961
148/1961 Zb. Vládne nariadenie o zaopatrovacom príspevku pri vojenskom cvičení vykonávanom členmi jednotných roľníckych družstiev a umelcami 27.12.1961
149/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o nákupe, zadávaní a predaji diel výtvarných umení a o niektorých iných opatreniach v odbore výtvarných umení. 01.01.1962
150/1961 Zb. Zákon o náhradách pri úrazoch a chorobách z povolania 01.02.1962
151/1961 Zb. Vyhláška ministra spravodlivosti a generálneho prokurátora o registri trestov 01.01.1962
152/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva výstavby o zmene vyhlášky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác 01.12.1961
153/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva palív a energetiky o zmene šírky ochranného pásma elektrického vedenia vysokého napätia 01.01.1962
154/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti 01.01.1962
Presunúť na začiatok