Vyhláška č. 131/1961 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní bankoviek po 10 Kčs, štátoviek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 halieroch nového vzoru

Čiastka 62/1961
Platnosť od 28.11.1961 do27.09.1993
Účinnosť od 01.12.1961 do27.09.1993
Zrušený 211/1993 Z. z.
Redakčná poznámka

Štátovky po 5 Kčs a 3 Kčs so starým štátnym znakom a nápisom „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ i vzoru 1961 s novým štátnym znakom a nápisom „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Československej socialistickej republiky uplynutím 3...

131

VYHLÁŠKA

ministra financií

z 18. novembra 1961

o vydaní bankoviek po 10 Kčs, štátoviek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 halieroch nového vzoru

Minister financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb.:


§ 1

Počínajúc 1. decembrom 1961 sa vydávajú postupne do obehu

a) bankovky Štátnej banky československej po 10 Kčs vzoru 1960 - (tvaru II),

b) štátovky vzoru 1961 po 5 Kčs a 3 Kčs - (tvaru II),

c) mince po 1 Kčs a 10 halieroch vzoru 1961.

§ 2

(1) Bankovka po 10 Kčs vzoru 1960 (tvaru II) je 65 mm široká a 133 mm dlhá a je vytlačená na žltkavom papieri s priebežnou vodotlačou.

(2) Vodotlač papiera vytvára po celej jeho ploche vodorovné rady lipových lístkov so stopkami, z ktorých každý nesie vnútri päťcípu hviezdu. Hlavné tlačové obrazce na líci i rube bankovky zaberajú takmer celú plochu papiera s výnimkou rozšíreného vodotlačového okraja, ktorý je na líci vľavo, na rube vpravo. Celá plocha bankovky je pokrytá dvoma podtlačami.

(3) Na líci bankovky je hlavný tlačový obrazec tlačený vo farbe tmavohnedej a zo všetkých strán ohraničený tmavým rámcom z bieločiareho pletiva gilošových vlnoviek. Na tomto rámci je v pravom dolnom rohu svetlé číslo „10“. Hlavný tlačový obrazec predstavuje v rytine dve dievčatká v jarnej slovenskej krajine, zaoberajúce sa mičurinskou prácou na kvitnúcom ovocnom stromčeku. V ľavej časti tlačového obrazca dole je pohľad na súčasnú slovenskú krajinu s továrňou a horami v pozadí; hornú časť tlačového obrazca zaberá obloha.

(4) V priestore nad krajinou je štátny znak Československej socialistickej republiky, tlačený farbou červenou a obklopený pestrou ružicou z gilošového pletiva s vlnovkami farby modrej a červenej, ktorá na oboch stranách ružice prechádza do žltkavej farby.

Priestor v miestach znaku i okolo neho je vyplnený textom bankovky vyhotoveným veľkými písmenami abecedy vo farbe tmavohnedej, tohto znenia:

„BANKOVKA ŠTÁTNEJ BANKY

ČESKOSLOVENSKEJ

DESAŤ

KORÚN

ČESKOSLOVENSKÝCH“

Pod týmto textom uprostred je letopočet:

„1960“

V pravom hornom rohu vnútri rámca je svetlé číslo „10“. Text bankovky pokračuje ešte v zvislom riadku zvonku pozdĺž ľavej strany rámca vetou:

„FALŠOVANIE BANKOVIEK TRESCE SA PODĽA ZÁKONA“

(5) Vľavo na vodotlačovom okraji je vyznačená hodnota bankovky veľkým, tmavohnedým číslom „10“, zdobeným vnútri číslic päťlistovými kvietkami na jemne čiarkovanom pozadí. Plocha kvietkov nesie jemnú svetlú kosoštvorcovú sieťku, dobre viditeľnú proti svetlu. Dole je šesťmiestne poradové číslo bankovky vo farbe jasno rumelkovočervenej a hore je v tej istej farbe vytlačené označenie série bankovky vždy jedným veľkým písmenom abecedy a dvojmiestnym číslom.

(6) Dole pod rámcom hlavného tlačového obrazca sú vytlačené drobným písmom mená autorov bankovky, a to vľavo meno autorky návrhu a kresby „M. MEDVECKÁ DEL.“ (kreslila) a vpravo meno autora rytiny „L. JIRKA SC.“ (ryl); uprostred je firemné označenie tlačiarne a jej sídlo: „ŠTÁTNA TLAČIAREŇ CENÍN, PRAHA“.

(7) Na rube bankovky zaberá hlavný tlačový obrazec takmer celú plochu papiera s výnimkou vodotlačového okraja pri pravej strane a je zo všetkých strán ohraničený tmavým rámcom z bieločiareho pletiva gilošových vlnoviek. Na tomto rámci sú pri jeho pravom i ľavom dolnom rohu svetlé čísla „10“. Hlavný tlačový obrazec predstavuje pohľad na oravskú údolnú priehradu na Slovensku s jazerom a horami v pozadí.

(8) Pri pravom hornom rohu je v obrazci drobný nápis „ORAVA“ a vonku pozdĺž pravej zvislej strany rámca drobný text v jednom riadku:

„BANKOVKY SÚ KRYTÉ ZLATOM

A OSTATNÝMI AKTÍVAMI

ŠTÁTNEJ BANKY ČESKOSLOVENSKEJ“

(9) Vo vodotlačovom okraji je vyznačená hodnota bankovky veľkým číslom „10“, ktorého číslice sú vnútri vyplnené kresbou vlnovkových čiar dvojakej hrúbky.

(10) Dolu pod rámcom je vľavo drobným písmom vytlačené meno autorky kresby „M. MEDVECKÁ DEL.“ (kreslila) a vpravo meno autora grafického vyhotovenia „B. FOJTÁŠEK SC.“ (rytecky kreslil).

§ 3

(1) Štátovky po 5 Kčs a 3 Kčs vzoru 1961 (tvaru II) sa líšia svojím vyhotovením od štátoviek vzoru 1953 (tvaru I)*) iba v názve štátu, štátnym znakom, letopočtom a umiestením vodotlačového okraja.

(2) Na týchto štátovkách je okrem vyznačenej hodnoty slovami vždy v českom a slovenskom jazyku vytlačené na líci „ŠTÁTOVKA ČESKOSLOVENSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY“ a „FALŠOVANIE SA TRESCE“ a na rube potom názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a krycie doložky „ŠTÁTOVKY SÚ KRYTÉ CELÝM MAJETKOM ČESKOSLOVENSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY. ÚRADY, PODNIKY A INÉ ORGANIZÁCIE I OSOBY SÚ POVINNÉ ICH PRIJÍMAŤ KU VŠETKÝM PLATBÁM PODĽA VYZNAČENEJ HODNOTY“.

(3) Na rubových stranách obidvoch hodnôt týchto štátoviek v stredných priestoroch vnútri ozdobných rámčekov je vyobrazený nový štátny znak Československej socialistickej republiky.

(4) Na lícnych stranách obidvoch hodnôt štátoviek uprostred dole je letopočet „1961“ vyhotovený svetlými číslicami.

(5) Vodotlačový okraj je na obidvoch hodnotách štátoviek na líci vľavo a na rube vpravo.

(6) Štátovka po 5 Kčs je 60 mm široká a 123 mm dlhá. Štátovka po 3 Kčs je 55 mm široká a 113 mm dlhá.

§ 4

(1) Mince po 1 Kčs vzoru 1961 sa líšia svojím vyhotovením od 1 Kčs mincí vzoru 1957*) iba tým, že je na ich líci vyrazený nový štátny znak a názov „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA".

(2) Mince po 10 halieroch vzoru 1961 sa líšia svojím vyhotovením od 10 halierových mincí vzoru 1953**) iba tým, že je na ich líci vyrazený nový štátny znak a názov „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA".

§ 5

Bankovky po 10 Kčs vzoru 1953, štátovky po 5 Kčs a 3 Kčs vzoru 1953 a mince po 10 halieroch vzoru 1953, ako aj 1 Kčs mince vzoru 1957 zostávajú aj naďalej zákonnými peniazmi.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1961.


Minister:

Ďuriš v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška ministra financií č. 45/1953 Zb. o vydaní peňazí vzoru 1953.

*) Vyhláška ministra financií č. 48/1957 Zb. o vydaní mincí 1 Kčs.

**) Vyhláška ministra financií č. 45/1953 Zb. o vydaní peňazí vzoru 1953.