Vyhláška č. 82/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vykonáva colný zákon č. 36/1953 Zb.

(v znení č. 85/1967 Zb.)

Čiastka 38/1961
Platnosť od 10.08.1961 do31.12.1974
Účinnosť od 01.09.1967 do31.12.1974
Zrušený 44/1974 Zb.

82

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničného obchodu

z 26. júla 1961,

ktorou sa vykonáva colný zákon č. 36/1953 Zb.

Ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 6 ods. 2, § 12 ods. 2, § 13 ods. 3, § 19 ods. 5, § 20 ods. 2, § 22 ods. 2, § 29 ods. 2, § 38, § 40 ods. 2, § 41 ods. 2 a 3, §§ 48, 52, 54 a 56 colného zákona č. 36/1953 Zb.:


PRVÁ ČASŤ

Úlohy colnej správy

§ 1

Hlavnou úlohou colnej správy je kontrolovať obeh tovaru v styku s cudzinou tak, aby sa zabezpečila ochrana a podpora plánovaného zahraničného obchodu a devízových záujmov. Pri plnení tejto úlohy colná správa najmä

a) kontroluje, či sa zachovávajú dovozné, vývozné a prevozné zákazy a obmedzenia,

b) robí opatrenia pri porušení predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou, najmä stíha tovar, ktorý unikol colnej kontrole,

c) upozorňuje kompetentné orgány na závady, ktoré by mohli byť príčinou strát v zahraničnom obchode, a v medziach svojej pôsobnosti robí opatrenia na ich odstránenie,

d) vyrubuje a vyberá clo z tovaru dovážaného a z tovaru vyvážaného, náhradnú dávku za daň z obratu z tovaru dovážaného, ako aj colnú náhradu,

e) zisťuje podklady pre colnú štatistiku,

f) upozorňuje na závady v doprave a uskladnení pri dovoze, vývoze a prevoze tovaru.

DRUHÁ ČASŤ

Organizácia a pôsobnosť colnej správy

§ 2

Orgány colnej správy

(1) Pôsobnosť vo veciach colných vykonáva Ministerstvo zahraničného obchodu prostredníctvom Ústrednej colnej správy, ktorá je jeho osobitnou zložkou; jej organizáciu upravuje štatút tohto ministerstva.

(2) Ústrednej colnej správe sú priamo podriadené colnice so svojimi odbočkami a colnými hliadkami; odbočky a colné hliadky sú organizačnými zložkami colníc.

(3) Colnice a ich odbočky (ďalej len „colnice“) sú pohraničné a vnútrozemské; k pohraničným patria aj tie, ktoré boli podľa medzinárodnej zmluvy zriadené na cudzom štátnom území. Colné hliadky sa zriaďujú pri štátnych hraniciach.

(4) Colnice a colné hliadky zriaďuje, zrušuje a ich pôsobnosť vymedzuje Ministerstvo zahraničného obchodu v dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi.

§ 3

Pôsobnosť ústrednej colnej správy

Ústrednej colnej správe prislúcha najmä

a) organizovať a riadiť colnú správu,

b) vykonávať najvyšší dozor v odbore colníctva,

c) vydávať smernice a pokyny podriadeným orgánom,

d) riadiť zisťovanie podkladov pre colnú štatistiku,

e) vydávať podľa predpisov Ministerstva zahraničného obchodu právne záväzný výklad o sadzobnej príslušnosti tovaru a o výške tary,

f) rozhodovať o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam colníc,

g) rozhodovať ako prvá stolica vo vyhradených prípadoch.

§ 4

Pôsobnosť colníc a colných hliadok

(1) Colniciam prislúcha

a) vykonávať bezprostrednú colnú kontrolu nad obehom tovaru v styku s cudzinou, najmä dozerať na zachovávanie zákazov a obmedzení dovozu, vývozu a prevozu tovaru, určených podľa predpisov o štátnej organizácii zahraničného obchodu, predpisov devízových, bezpečnostných, zdravotných, veterinárnych a i.,

b) stíhať a zadržať tovar, ktorý unikol alebo sa vyhol colnej kontrole, alebo s ktorým sa naložilo nedovoleným spôsobom,

c) vykonávať colné konanie pri dovoze, vývoze a prevoze tovaru a pri preprave tovaru cez cudzie štátne územie, ako i batožín, cestovných potrieb a ostatných vecí osôb prestupujúcich štátne hranice,

d) zisťovať závady, ktoré by mohli byť príčinou strát pre zahraničný obchod, oznamovať ich kompetentným orgánom a robiť v medziach svojej pôsobnosti opatrenia na ich odstránenie,

e) vyrubovať a vyberať clo, náhradnú dávku a colnú náhradu,

f) zaraďovať tovar podľa príslušných predpisov,

g) zisťovať a kontrolovať podklady pre colnú štatistiku,

h) rozhodovať vo všetkých colných veciach, pokiaľ toto rozhodovanie nie je vyhradené Ústrednej colnej správe,

ch) dozerať, či pri obehu tovaru v styku s cudzinou niet závad v doprave alebo uskladnení,

i) vykonávať úlohy zverené im osobitnými predpismi, Ministerstvom zahraničného obchodu alebo Ústrednou colnou správou.

(2) Colným hliadkam prislúcha dozerať na prestup tovaru cez štátne hranice a na obeh tovaru medzi hranicami a pohraničnou colnicou. Colné hliadky môžu byť poverené obstarávaním ďalších úloh.

Súčinnosť iných štátnych orgánov

§ 5

Štátne orgány, predovšetkým národné výbory, orgány Ministerstva vnútra, prokuratúry a súdy sú povinné poskytovať v medziach svojej pôsobnosti orgánom colnej správy účinnú pomoc pri vykonávaní colného zákona a predpisov podľa neho vydaných, najmä pri stíhaní tovaru, ktorý unikol alebo sa vyhol colnej kontrole.

§ 6

(1) Osobitné predpisy určujú, ako spolupôsobia orgány Ministerstva vnútra pri colnom dohľade na prepravu tovaru cez štátne hranice a na jeho obeh a aké majú pritom oprávnenia a povinnosti.

(2) Národné výbory, prokuratúry a súdy sú povinné zariadiť, aby tovar nimi zabavený, ktorý nebol v trestnom konaní vyhlásený za prepadnutý alebo zhabaný, bol, pokiaľ podlieha colnej kontrole alebo colnému konaniu, dodaný colnici skôr, než sa vydá oprávnenému.

§ 7

Nosenie a použitie zbrane

(1) Zamestnanci colnej správy sú na miestach určených Ústrednou colnou správou oprávnení počas výkonu služby nosiť a použiť zbraň.

(2) Zamestnanec colnej správy smie pri výkone služby použiť zbraň pri zachovaní potrebnej opatrnosti za týchto podmienok:

a) proti osobe, ktorá neoprávnene prešla alebo sa pokúša prejsť štátne hranice, na výzvu sa nezastaví, snaží sa uniknúť a nemožno ju ináč zadržať;

b) v prípade nutnej obrany, aby odvrátil bezprávny útok vedený proti jeho osobe alebo mu bezprostredne hroziaci, alebo útok na život inej osoby;

c) aby odvrátil nebezpečný útok proti štátnemu majetku alebo stráženému objektu, po márnej výzve, aby sa upustilo od útoku;

d) po márnej výzve na zamedzenie úteku zadržanej osoby, ak úteku nemožno ináč zabrániť.

§ 8

Pracovný čas colníc

(1) Pokiaľ v jednotlivých colných poriadkoch nie je na určenie pracovného času splnomocnená colnica, určí pracovný čas colníc Ústredná colná správa.

(2) Tovar prepravovaný cez štátne hranice musí sa pohraničnej colnici dodať pokiaľ možno tak, aby sa colné konanie vykonalo ešte v pracovnom čase. Colnice prejednávajú batožiny, cestovné potreby a ostatné veci cestujúcich včítane ich dopravných prostriedkov, pokiaľ v jednotlivých colných poriadkoch nie je určené inak, v ktoromkoľvek dennom alebo nočnom čase.

TRETIA ČASŤ

Colná kontrola a colné konanie

§ 9

Úvodné ustanovenie

(1) Dokiaľ nebol tovar prepravený z cudziny prepustený do voľného obehu v tuzemsku, môže sa s ním nakladať až po vykonaní colného konania a len s obmedzeniami uloženými v tomto konaní. To platí obdobne i o tovare prejednanom na vývoz, dokiaľ tento tovar neprestúpil štátne hranice a nebol prepustený do voľného obehu v cudzine, ako aj o tovare, ktorý je tuzemskom prevážaný alebo ktorý je prepravovaný cez cudzie štátne územie.

(2) Tovarom podľa colných predpisov sa rozumejú všetky hmotné hnuteľné predmety (napr. aj cestovné potreby, peniaze a listiny).

DIEL I

Preprava tovaru cez štátne hranice

§ 10

Povinnosť dodať tovar a ustanoviť sa na pohraničnú colnicu

(1) Železničné, plavebné, cestné a letecké dopravné podniky a pošta, ako aj iné podniky a jednotlivci, ktorí prepravujú tovar z cudziny alebo do cudziny, musia tovar dodať pohraničnej colnici na colné konanie s určenými dokladmi. Pri leteckej preprave sa rozumie pohraničnou colnicou letisko, na ktorom je zriadená colnica (colné letisko).

(2) Ak je na prechode hraníc zriadená colná hliadka, je ten, kto prepravuje tovar, povinný zastaviť sa u nej a predložiť jej určené doklady.

(3) Cestujúci, ktorí prestupujú hranice, sú taktiež povinní ustanoviť sa na pohraničnú colnicu alebo na colnú hliadku a podrobiť sa colnému konaniu.

(4) Pri preprave z cudziny musí sa tovar dodať pohraničnej colnici ihneď, len čo bol prepravený cez štátne hranice, pri preprave do cudziny v čase čo najkratšom alebo v lehote, ktorá bola určená. Povolené úľavy sa musia viazať na dodržanie podmienok zabezpečujúcich riadne vykonanie colného konania.

§ 11

Colné cesty

(1) Colnica alebo colná hliadka môže podrobnejšie vymedziť povinnosti dopravcu pre prepravu po colnej ceste.

(2) Preprava tovaru mimo colnej cesty je dovolená len s osobitným povolením colnej správy, vydaným v dohode s kompetentnými orgánmi Ministerstva vnútra. V jednotlivých prípadoch udeľuje povolenie colnica, ktorá je najbližšie k zamýšľanému prestupu hraníc; v ostatných prípadoch udeľuje povolenie Ústredná colná správa.

(3) Po cestách, ktorých strednou čiarou vedú štátne hranice, je dovolená preprava i na tej časti, ktorá leží na cudzom štátnom území; z hľadiska colných predpisov sa v takých prípadoch predpokladá, že k prestupu štátnych hraníc nedošlo.

(4) Preprava medzi hranicami a pohraničnou colnicou podlieha colnej kontrole.

§ 12

Dopravné prostriedky

Podrobnosti o úprave a zariadení dopravných prostriedkov, ako aj v ktorých priestoroch dopravných prostriedkov smie byť uložený tovar za prepravy po colnej ceste, určujú colné poriadky.

DIEL II

Colné konanie

Prvý oddiel

Všeobecné ustanovenia

§ 13

Hlavné zásady

(1) Colné konanie vykonáva colnica, ktorej bol dovážaný alebo vyvážaný tovar dodaný.

(2) Pri preprave tovaru z cudziny môže pohraničná colnica odmietnuť vykonať colné konanie, ak nejde o konanie poukazovacie, ak by vykonávaním konania bola rušená preprava alebo pravidelný chod colnej služby a ak na ceste do miesta určenia alebo v jeho blízkosti je iná colnica.

(3) Ústredná colná správa môže s ohľadom na spôsob prepravy a vykonávanie colnej kontroly povoliť, aby určité druhy vyvážaného tovaru prejednávali pohraničné colnice.

§ 14

Colný účastník

(1) Colným účastníkom je ten, kto má tovar u seba alebo kto ho má síce u niekoho iného, avšak dokladom (vyplatenou prepravnou listinou, konosamentom, skladným listom a pod.) colnici preukáže, že môže s tovarom nakladať v rozsahu potrebnom na vykonanie colného konania, najmä že ho môže na toto konanie dodať colnici a dať ho podrobiť colnej prehliadke.

(2) Pri prejednávaní tovaru zo záznamového obehu v cudzine do voľného obehu v cudzine je colným účastníkom ten, kto predloží doklad o prepustení tovaru do záznamového obehu v cudzine.

(3) O tom, koho dopravný podnik použije pri preprave tovaru na obstarávanie úloh, s ktorými je colné konanie nutne spojené, platí, že bol dopravným podnikom na colné konanie splnomocnený.

§ 15

Colnisko

(1) Colné konanie sa vykonáva spravidla na colnisku; colniskom sú miestnosti a priestory, ktoré určí colná správa v dohode s orgánmi a podnikmi verejnej dopravy.

(2) Colné konanie sa vykonáva mimo colniska, ak to vyžaduje povaha tovaru alebo povaha colného konania alebo ak sa tým uľahčí preprava, alebo ak je to inak naliehavé a ak sa tým neruší pravidelná colná služba.

(3) Ak žiada colný účastník, aby sa colné konanie vykonalo mimo colniska, je povinný zároveň oznámiť colnici približné množstvo tovaru a jeho druh podľa obchodného alebo obvyklého pomenovania a navrhnúť čas, kedy sa má colné konanie vykonať.

(4) O nakladaní s tovarom prepravovaným od colnice na miesto určenia na vykonanie colného konania platia obdobne ustanovenia o poukazovaní (§ 32 a ďalšie).

Návrh na colné konanie

§ 16

(1) Návrh na colné konanie sa podáva spravidla ústne. Orgány colnej správy môžu však na zabezpečenie správneho výkonu colného konania požadovať, aby návrh bol podaný písomne na predpísanom tlačive.

(2) Colný účastník je oprávnený prehliadkou tovaru pod colným dohľadom zistiť údaje potrebné pre návrh. Colný účastník môže meniť návrh na colné konanie, dokiaľ sa ešte nezačalo s colnou prehliadkou. Po tejto chvíli až do prejednania tovaru môže colný účastník meniť návrh, len pokiaľ ide o druh colného konania.

(3) Návrh na colné konanie sa musí vzťahovať na celú zásielku a musí obsahovať tieto údaje:

a) meno a sídlo colného záujemcu,

b) meno a sídlo colného účastníka,

c) meno a sídlo odosielateľa a príjemcu,

d) počet, druh, značky a čísla nákladových kusov,

e) množstvo tovaru podľa meradiel určených colným sadzobníkom, ako aj podľa meradiel uvedených v dovoznom alebo vývoznom doklade,

f) označenie druhu a povahy tovaru podľa pomenovania v colnom sadzobníku; ak patrí pod označenie colného sadzobníka viacej druhov tovaru, treba uviesť tovar aj podľa pomenovania obvyklého v obchode,

g) cenu tovaru prepočítanú na Kčs podľa stredného kurzu uvedeného v kurzovom lístku Štátnej banky československej, ak je údaj o cene potrebný na vykonanie navrhnutého colného konania,

h) označenie druhu a povahy obalov podľa pomenovania v tarovom sadzobníku, a ak nie sú v ňom vymenované, podľa obvyklého pomenovania,

ch) krajinu pôvodu pri dovoze,

i) krajinu určenia pri vývoze,

j) druh colného konania,

k) účel dovozu alebo vývozu (pri prejednávaní do záznamového obehu),

l) lehotu na spätný vývoz, prípadne na spätný dovoz (v záznamovom obehu),

m) druh zábezpeky za colnú náhradu a jej výšku (v záznamovom obehu, v poukazovacom konaní, v uskladňovacom konaní),

n) lehotu na dodanie tovaru (v poukazovacom konaní),

o) colnicu, ktorej sa má tovar dodať (v poukazovacom konaní),

p) odôvodnenie požadovaného colného oslobodenia,

r) zoznam pripojených dokladov.

(4) Pri batožinách môže cestujúci navrhnúť, aby sa colné konanie vykonalo podľa výsledku colnej prehliadky.

§ 17

(1) Návrh na colné konanie musí sa doložiť dokladmi potrebnými na vykonanie colného konania, najmä predpísanými v predpisoch colných, devízových, o zákazoch a obmedzeniach dovozu, vývozu a prevozu tovaru, alebo v iných predpisoch súvisiacich s colným konaním (napr. medzinárodná alebo prvotná colná deklarácia, zoznam tovaru, prepravný doklad, účet, devízový doklad, povolenie, osvedčenie alebo iný obdobný doklad).

(2) V medzinárodnej (prvotnej) colnej deklarácii musí sa označiť odosielateľ alebo príjemca zásielky, krajina pôvodu, krajina určenia, počet, značky a čísla nákladových kusov, druh obalu, množstvo a druh tovaru podľa pomenovania v obchode obvyklého a cena tovaru. Pokiaľ medzinárodná alebo prvotná colná deklarácia nie je pripojená k prepravnej listine, je dopravný podnik povinný vystaviť náhradnú colnú deklaráciu. Namiesto medzinárodných (prvotných) colných deklarácií možno predložiť zoznam tovaru vystavený odosielateľom alebo priepis prepravnej listiny, ak obsahujú všetky údaje určené pre medzinárodnú (prvotnú) colnú deklaráciu.

Vykonanie colného konania

§ 18

(1) Colnica predovšetkým zistí, či je návrh na colné konanie úplný a doložený predpísanými dokladmi. Ak to tak nie je, vyzve colnica colného účastníka, aby v lehote, ktorú zároveň určí, návrh doplnil alebo doložil chýbajúcimi dokladmi. Ak nevyhovie colný účastník výzve a ak zabraňujú vady návrhu vykonaniu konania, colnica návrh odmietne, a pokiaľ je to potrebné, urobí na náklad a nebezpečenstvo colného účastníka vhodné opatrenie, aby sa zabránilo nedovolenému nakladaniu s tovarom; najmä môže uložiť tovar v colnom skladišti, v prevádzkovom skladišti alebo mimo colného skladišťa.

(2) Na základe úplného a riadne doloženého návrhu vykoná colný orgán prehliadku tovaru. Colný účastník je povinný pripraviť tovar na prehliadku podľa pokynu colnice, podávať potrebné vysvetlenia a strpieť odobranie vzoriek potrebných pre colné konanie. Ak nesplní colný účastník túto povinnosť, urobí colnica obdobné opatrenie ako pri odmietnutí návrhu (odsek 1).

(3) Ak sa vykonáva v cestovnom styku colné konanie len podľa výsledku colnej prehliadky a ak sa zistí pri tejto prehliadke tovar záludne ukrytý, predpokladá sa, že tovar mal byť odňatý colnej kontrole.

(4) Colná prehliadka sa môže obmedziť podľa druhu navrhnutého colného konania na zistenie množstva tovaru (hrubá váha, počet kusov a pod.), a ak je tovar zabalený, na počet nákladových kusov, ich značky, čísla a druh obalu, prípadne na zistenie, či colná uzávera je neporušená (vonkajšia colná prehliadka).

(5) Ak sa má zistiť obsah zásielky, je colný účastník povinný vykonať všetky úkony potrebné na otvorenie zásielky. Prehliadka obsahu zásielky (vnútorná colná prehliadka) musí sa konať tak, aby sa nepoškodil tovar ani obal. Touto colnou prehliadkou sa zistí druh, množstvo a prípadne akosť tovaru. Pritom colnica kontroluje správnosť údajov v predložených dokladoch.

(6) Colnica môže obmedziť prehliadku na toľko nákladných kusov, koľko uzná za potrebné, aby sa mohla s dostatočnou istotou presvedčiť o obsahu zásielky (náhodná prehliadka); na výber týchto kusov colný účastník vplyv nemá. Nákladové kusy sa nemusia otvoriť, ak sa tovar prejednáva podľa hrubej alebo čistej váhy zistenej zrážkou tary a ak nemá colnica alebo iný kompetentný orgán štátnej správy pochybnosti o obsahu jednotlivých nákladových kusov. Colnica označí v colnom doklade alebo v sprievodnej listine nákladové kusy, ktoré boli podrobené vnútornej prehliadke. Aj v cestovnom styku možno prehliadať batožiny cestujúcich náhodne.

(7) Vzorku smie colnica odobrať len v prítomnosti colného účastníka a len v potrebnom množstve. Obsah nákladových kusov sa nemá tým porušiť. Vzorky sa spravidla nevracajú; colný účastník si však môže vyhradiť vrátenie nespotrebovaných vzoriek. Colná správa nezodpovedá za poškodenie alebo zničenie vzoriek, pokiaľ k poškodeniu alebo zničeniu došlo pri ich skúšaní.

§ 19

(1) Podľa výsledku prehliadky tovaru a so zreteľom na predložené doklady a na podané vysvetlenie colnica prejedná tovar, t. j. rozhodne, či tovar prepustí do navrhnutého obehu, za akých podmienok (napr.že tovar sa použije pre určitý účel alebo že sa s ním naloží určitým spôsobom) a pre koho.

(2) Len čo sa splnia podmienky rozhodnutia, prepustí colnica tovar do navrhnutého obehu (ukončí colné konanie), a to spravidla tým, že vydá doklad o vykonanom colnom konaní. Dokiaľ doklad nie je vydaný, nesmie sa tovar z colniska alebo z miesta, kde sa prejednáva, premiestiť, ak nedá na to colnica výnimočne súhlas.

(3) Colnica môže výnimočne povoliť, aby sa s dovážaným tovarom naložilo určitým spôsobom už pred skončením colného konania, ak to vyžaduje všeobecný záujem a ak niet nebezpečenstva, že sa tým porušuje dovozný plán.

(4) Orgán colnej správy sa môže novou colnou prehliadkou, prípadne iným vhodným spôsobom presvedčiť, či colné konanie sa vykonalo v súlade s colnými predpismi.

§ 20

(1) Dokiaľ sa colné konanie neskončí, nie je colná správa povinná vydať tovar ani prokuratúre, ani súdu, ani inému orgánu, pokiaľ sa nežiada o vydanie pre účely trestného konania.

(2) Ak colnica vydala tovar pred skončením colného konania, je prokuratúra, súd alebo orgán, ktorému bol vydaný, povinný zariadiť dodanie tovaru colnici na vykonanie colného konania skôr, než ho vydá oprávnenému.

(3) Ak je colnici známe, že ten, komu sa má tovar prepustiť do voľného obehu v tuzemsku, je obmedzený v práve voľne nakladať so svojím majetkom, vydá mu colnica tovar len so súhlasom orgánu, ktorý obmedzenie nakladania s majetkom nariadil.

§ 21

Následky nedostatku súčinnosti colného účastníka alebo neúplnosti návrhu

(1) Návrh na colné konanie sa musí podať do 48 hodín po dodaní tovaru colnici; túto lehotu môže colnica zo závažných dôvodov predĺžiť. Ak nepodá colný účastník návrh na colné konanie v určenej alebo v predĺženej lehote alebo ak nedoplní neúplný návrh alebo chýbajúce doklady v lehote, ktorú mu colnica zároveň určí, urobí colnica na jeho náklady a nebezpečenstvo vhodné opatrenie, aby sa zabránilo nedovolenému nakladaniu s tovarom (§ 18 ods. 1).

(2) Ak nepodá colný účastník riadny návrh ani do ďalších troch dní, ak podlieha tovar rýchlej skaze, inak do ďalších 30 dní po uplynutí lehoty spomenutej v odseku 1, colnica predá tovar podľa predpisov o dražbách mimo exekúcie alebo ho odovzdá na taký predaj okresnému národnému výboru. Colnica môže trojdenné a tridsaťdňové lehoty predĺžiť alebo skrátiť; o predaji (odovzdaní na predaj) tovaru, ako aj o predĺžení alebo skrátení lehoty upovedomí colného účastníka. Z výťažku dražby sa uhradia predovšetkým dražobné trovy, potom trovy spojené s úschovou a prepravou, clo a dávky, prípadne colná náhrada. Zvyšok výťažku sa vyplatí tomu, kto preukáže, že bol colným účastníkom; ak sa tak nestane do roka po predaji tovaru, pripadne tento zvyšok štátu.

§ 22

Oslobodenie od colnej prehliadky

(1) Od colnej prehliadky sa upúšťa pri cestách do cudziny a z cudziny u prezidenta republiky, predsedu a podpredsedov Národného zhromaždenia, u predsedu vlády, podpredsedov vlády, u ministrov, u predsedu, podpredsedov a povereníkov Slovenskej národnej rady a u členov sprievodu týchto osôb. Od colnej prehliadky sa upúšťa ďalej u poslancov Národného shromaždenia a Slovenskej národnej rady, u námestníkov ministrov, u veľvyslancov, vyslancov a generálnych konzulov Československej socialistickej republiky, u generálov v činnej službe a u predsedov krajských národných výborov. Od colnej prehliadky sa upúšťa aj u rodinných príslušníkov všetkých týchto osôb, ak cestujú s nimi spoločne.

(2) Za podmienok vzájomnosti a z dôvodov medzinárodnej zdvorilosti sa upúšťa od colnej prehliadky pri cestách z cudziny a do cudziny, ak ide o

a) hlavy cudzích štátov, predsedov vlád cudzích štátov a ich námestníkov, členov vlád cudzích štátov, predsedov a námestníkov predsedov zákonodarných sborov cudzích štátov a členov ich sprievodu,

b) šéfov cudzích diplomatických misií poverených v Československej socialistickej republike (veľvyslancov, vyslancov, chargés ďaffaires) a členov diplomatického personálu týchto misií (radcov, tajomníkov, atašé a i.),

c) predsedov a členov cudzích delegácií na diplomatické konferencie zvolávané do Československej socialistickej republiky a o iné osoby požívajúce diplomatické a konzulárne výsady a imunity podľa medzinárodného práva,

d) cudzích diplomatických zástupcov pôsobiacich mimo územia Československej socialistickej republiky, ak cestujú do nej alebo ňou prechádzajú,

e) prednostov efektívnych konzulárnych úradov cudzích štátov pôsobiacich v Československej socialistickej republike (generálnych konzulov, konzulov a vicekonzulov), pokiaľ sú konzulárnymi úradníkmi z povolania a nie sú československými občanmi,

f) príslušníkov rodín osôb uvedených pod a) až e),

g) iných príslušníkov cudzích štátov, ktorí majú diplomatický štatút,

h) diplomatických kuriérov cudzích štátov.

(3) Oslobodenie od colnej prehliadky sa týka aj batožiny osôb vymenovaných v odsekoch 1 a 2, ktorá sa prejavuje v časovej súvislosti s cestou týchto osôb, a to aj keď sa dováža alebo vyváža iným dopravným prostriedkom, než ktorým tieto osoby cestujú.

(4) Oslobodenie od colnej prehliadky sa nevzťahuje na prípady, keď sú vážne dôvody k domnienke, že batožina obsahuje predmety, ktorých dovoz alebo vývoz je zakázaný.

(5) Od colnej prehliadky sa ďalej upúšťa v prípadoch, v ktorých to Ústredná colná správa povolila vydaním osobitnej priepustky alebo iným spôsobom, alebo u osôb, ktoré sa preukážu priepustkou vydanou Ministerstvom zahraničných vecí alebo československým zastupiteľským úradom v cudzine podľa smerníc dohodnutých s Ústrednou colnou správou.

(6) Colnej prehliadke nepodlieha zapečatená diplomatická pošta, ktorú vezie kuriér tým istým dopravným prostriedkom, ktorým cestuje. Diplomatická pošta môže obsahovať iba diplomatické listiny alebo predmety určené pre úradnú potrebu misie. Kuriér sa musí preukázať zoznamom, ktorý vyhotovil a opečiatkoval úrad, ktorý diplomatickú poštu odosiela. V zozname sa musí uviesť počet kusov diplomatickej pošty a druh obalu; jednotlivé kusy a druh ich obalov musia súhlasiť so zoznamom. To isté platí o zapečatenej diplomatickej pošte (v zásielkach) prepravovanej inak než kuriérom; v zozname, ktorý poštu sprevádza, musí sa však uviesť aj adresa úradu alebo orgánu, ktorému je pošta určená.

(7) Diplomatická pošta (zásielky) zasielaná Ministerstvom zahraničných vecí alebo československými zastupiteľskými úradmi sa prepustí pri dovoze alebo vývoze bez colnej prehliadky za predpokladu, že obsahuje len listiny a iné predmety určené pre služobné účely. Pošta musí byť sprevádzaná zoznamom, ktorý vyhotovilo a opečiatkovalo Ministerstvo zahraničných vecí alebo zastupiteľský úrad, ktorý ju odosiela, a ktorý podpísala osoba na to splnomocnená. V zozname sa musí uviesť počet kusov a druh obalu. Jednotlivé kusy pošty musia mať adresu úradu alebo orgánu, ktorému sú určené, a pečiatku úradu, ktorý poštu odosiela, a musia súhlasiť so zoznamom čo do počtu kusov a druhu obalov.

Druhý oddiel

Druhy colného konania

Záznamový obeh v tuzemsku

§ 23

(1) Do záznamového obehu v tuzemsku možno prepustiť najmä:

a) tovar na neistý predaj a na ukážku,

b) tovar na dočasné používanie,

c) tovar na pokusy, na napodobenie alebo na vyskúšanie,

d) tovar pre výstavné akcie,

e) tovar na súťaže, závody a iné verejné vystúpenia,

f) tovar na opravu,

g) vzorky pre potrebu obchodných cestujúcich,

h) dopravné prostriedky,

ch) dobytok na pašu alebo na vykonávanie poľných a iných prác v pohraničnom styku,

i) tovar na sklad,

j) obaly dovážané na plnenie,

k) tovar na zušľachtenie.

(2) Ak ide o tovar dovážaný na zušľachtenie, ktorého hodnota presahuje 20 000 Kčs, povoľuje jeho prepustenie do záznamového obehu v tuzemsku Ústredná colná správa. V ostatných prípadoch sú oprávnené prepustiť tovar do záznamového obehu v tuzemsku všetky vnútrozemské, staničné i prístavné colnice. Cestným colniciam prislúcha prepúšťať do záznamového obehu v tuzemsku cestné dopravné prostriedky osobám, ktoré nemajú bydlisko v tuzemsku. Taktiež môžu tieto colnice prepúšťať do záznamového obehu v tuzemsku tovar dovážaný v cestovnom a v pohraničnom styku.

(3) Výstavnými akciami usporiadanými za účasti zahraničných organizácií na území Československej socialistickej republiky sa rozumejú výstavy a predvádzanie tovaru, umeleckých diel, filmov, tlačovín a ďalších predmetov s cieľom oboznámiť s ich existenciou, obsahom a funkciou československú verejnosť alebo určité kruhy odborníkov.

(4) Tovar, ktorý sa má doviesť pre účely výstavných akcií usporiadaných na území Československej socialistickej republiky, môže sa prepustiť do záznamového obehu v tuzemsku len vtedy, ak na žiadosť československej organizácie, ktorá výstavnú akciu usporiada, dalo pre túto výstavnú akciu vopred súhlas Ministerstvo zahraničného obchodu alebo organizácia ním poverená. Ak ide o výstavné akcie, ktoré nemajú žiadny vzťah k zahraničnému obchodu, rozhoduje Ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s príslušným ústredným úradom nadriadeným usporiadateľovi výstavnej akcie.

§ 24

(1) Orgán, ktorý povoľuje prepustenie tovaru do záznamového obehu v tuzemsku alebo ktorý je oprávnený tovar do tohto obehu prepustiť, určí najmä, za akých podmienok sa tovar prepustí do záznamového obehu a v akej lehote sa musí dodať colnici na prejednanie pre spätný vývoz, ako sa zabezpečuje jeho totožnosť a či, v akej výške a akým spôsobom má sa dať zábezpeka za colnú náhradu.

(2) Pri prejednávaní tovaru do záznamového obehu v tuzemsku určí colnica na spätný vývoz primeranú lehotu. Záznamovú lehotu môže colnica predĺžiť.

(3) Inak platia o colnom konaní pri dovoze tovaru, ktorý sa má prepustiť do záznamového obehu v tuzemsku, ustanovenia o prejednávaní tovaru do voľného obehu v tuzemsku.

§ 25

(1) Totožnosť tovaru sa zabezpečuje podľa povahy tovaru a účelu záznamového obehu buď odtlačkom úradnej pečiatky, pripevnením plomby, pečaťou, presným opisom, vyobrazením, odobraním vzorky, spísaním továrenských značiek a výrobných čísel alebo iným vhodným spôsobom. V zušľachťovacom obehu sa môže upustiť od zabezpečenia totožnosti a vývoz zušľachteného tovaru sa môže kontrolovať podľa kľúča určeného výrobou na skúšku alebo podľa dobrozdania znalcov.

(2) Zábezpeka za colnú náhradu môže sa dať v hotovosti v československých peniazoch alebo v tej mene, v ktorej sa dovoľuje platiť clo, ďalej založením vkladných knižiek Štátnej sporiteľne, ktoré znejú na doručiteľa a nie sú vinkulované, založením štátnych dlžobných úpisov alebo so súhlasom colnice iným vhodným spôsobom. Od štátnych a spoločenských organizácií sa zábezpeka za colnú náhradu nepožaduje.

(3) Colnica môže na žiadosť colného účastníka alebo na žiadosť colného záujemcu povoliť, aby tretia osoba prevzala celkom alebo sčasti oprávnenia a záväzky vyplývajúce z prejednania tovaru do záznamového obehu v tuzemsku; najmä môže povoliť, aby namiesto colného záujemcu alebo popri ňom spracoval tovar v zušľachťovacom styku niekto iný.

§ 26

(1) Tovar prepustený do záznamového obehu v tuzemsku podlieha colnej kontrole.

(2) Ak to vyžadujú osobitné okolnosti, môže sa zriadiť v závode stály colný dohľad na spracovanie tovaru v záznamovom obehu. Colná správa sa môže kedykoľvek presvedčiť, či sa s tovarom v záznamovom obehu nenakladá nedovoleným spôsobom.

§ 27

Odchýlky a podrobnosti o colnom konaní týkajúcom sa verejných dopravných prostriedkov a o nakladaní s nimi v záznamovom obehu v tuzemsku určujú colné poriadky.

§ 28

Voľný obeh v tuzemsku

(1) Tovar prepustený nepodmienečne do voľného obehu v tuzemsku sa z hľadiska colných predpisov posudzuje ako tovar vyrobený v tuzemsku a môže sa s ním z hľadiska týchto predpisov voľne nakladať.

(2) Tovar prepustený do voľného obehu v tuzemsku podmienečne (napr. s podmienkou, že sa použije len pre určitý účel, alebo že sa sťahované zvršky budú ďalej používať po určený čas), podlieha colnej kontrole, pokiaľ ide o splnenie určenej podmienky.

§ 29

Záznamový obeh v cudzine

(1) Do záznamového obehu v cudzine sa prepúšťajú aj obaly, ktoré možno opätovne použiť a ktoré neboli predané s tovarom.

(2) Povolenie na zušľachtenie tovaru v záznamovom obehu v cudzine udeľuje Ústredná colná správa.

(3) Colnú kontrolu nad tovarom v záznamovom obehu v cudzine vykonáva colná správa pomocou dokladov (vlastných, colného záujemcu, colného účastníka alebo iných dokladov), prípadne iným vhodným spôsobom.

(4) Inak platia v záznamovom obehu v cudzine primerane ustanovenia o záznamovom obehu v tuzemsku.

§ 30

Voľný obeh v cudzine

Do voľného obehu v cudzine sa prepustí tovar, ktorý má trvale zostať v cudzine. Len čo taký tovar vystúpil do cudziny, môže sa s ním z hľadiska colných predpisov voľne nakladať.

§ 31

Prepravný styk

(1) Prepravný styk cez cudzie štátne územie povoľuje colnica, u ktorej tovar vystupuje, v dohode s colnicou, u ktorej tovar vstupuje, a v dohode s príslušnými orgánmi Ministerstva vnútra miesta vstupu a výstupu tovaru.

(2) Colné konanie, ktorému sa podrobuje tovar prepravovaný po tratiach, ktoré idú čiastočne cez cudzie štátne územie (peážna doprava), upravujú príslušné medzinárodné zmluvy o preprave po týchto tratiach.

Poukazovanie

§ 32

(1) Colnica poukazujúca tovar vyhotoví doklad (colnú sprievodku), ktorý sprevádza zásielku k colnici, ktorej bol tovar poukázaný.

(2) Pri poukázaní tovaru pri dovoze a pri prevoze vykoná colnica spravidla len vonkajšiu prehliadku tovaru; ak však má pochybnosti, že označenie obsahu zásielky alebo iné údaje nezodpovedajú skutočnosti, vykoná vnútornú prehliadku. Pri poukázaní tovaru pri vývoze vykoná colnica, ktorá tovar prejednáva na vývoz, vždy aj vnútornú prehliadku tovaru; ak nemá pochybnosti o obsahu zásielky, o správnosti označenia druhu tovaru a pod., môže vykonať náhodnú prehliadku.

(3) Pokiaľ povaha tovaru alebo spôsob prepravy nevylučujú pripojenie uzávery, dá colnica poukázaný tovar pod colnú uzáveru. Colná uzávera môže byť buď kusová alebo priestorová; kusová sa dáva na tovar alebo na jeho obal, priestorová na zariadenie uzavierajúce priestor dopravných prostriedkov.

(4) Ak sa majú podľa medzinárodných zmlúv vzájomne uznávať colné uzávery zmluvných štátov, posudzujú colnice tieto uzávery, ak sú neporušené, ako vlastné uzávery.

(5) O skladaní zábezpeky za colnú náhradu platia obdobne ustanovenia o skladaní zábezpeky za colnú náhradu v záznamovom obehu v tuzemsku.

§ 33

(1) Dopravný podnik, ktorý prevzal colnú sprievodku (colný záujemca), je povinný dodať tovar colnici, ktorej bol poukázaný, a to v určenej lehote, v nezmenenom stave, s neporušenou colnou uzáverou a s príslušnými dokladmi.

(2) Ak tovar s colnou sprievodkou odovzdal dopravný podnik na prepravu ďalšiemu dopravnému podniku, prechádza povinnosť určená v predchádzajúcom odseku na tento podnik.

(3) Povinnosť dopravného podniku (odseky 1 a 2) vyplývajúca z poukazovacieho konania zanikne, ak bol poukázaný tovar s colnou sprievodkou a s príslušnými dokladmi dodaný colnici, ktorej bol poukázaný, v určenej lehote, v nezmenenom stave a s neporušenou colnou uzáverou.

§ 34

(1) Colnica, ktorej bol poukázaný tovar dodaný, sa presvedčí, či nebola porušená colná uzávera, či bola dodržaná lehota, či ide o tovar uvedený v príslušných dokladoch a či sa s tovarom nenakladalo nedovoleným spôsobom.

(2) Ak došlo k preprave tovaru v dôsledku nehody k prekročeniu lehoty, k porušeniu colnej uzávery alebo ku zmene stavu tovaru, je dopravca povinný túto okolnosť hlásiť najbližšej colnici alebo najbližšiemu národnému výboru alebo orgánu Ministerstva vnútra. Tieto orgány vydajú dopravcovi potvrdenie o tom, že nehodu hlásil, prípadne o tom, že jeho údaje o nehode sú správne.

Uskladňovanie

§ 35

Colné skladište

(1) V colnom skladišti sa spravidla uskladňuje len tovar, ktorý sa prepravil z cudziny a nebol ešte prejednaný do voľného alebo záznamového obehu v tuzemsku, ako aj tovar prejednaný na vývoz, prípadne tovar, ktorým sa má uskladnený tovar doplniť, doliať a pod.

(2) Zriadiť colné skladište povoľuje Ústredná colná správa; v povolení sa určia podmienky prevádzky colného skladišťa a rozsah dovolenej manipulácie s tovarom v colnom skladišti.

§ 36

Uloženie tovaru mimo colného skladišťa

Colnica môže povoliť, aby tovar, ktorý sa obvykle uskladňuje v colnom skladišti, sa na prechodný čas uložil mimo colného skladišťa, a to za podmienok určených colnicou.

§ 37

Prevádzkové skladište

(1) Tovar, ktorý sa obvykle uskladňuje v colnom skladišti, možno uložiť aj do osobitných priestorov prevádzkových skladíšť podnikov verejnej dopravy alebo skladištných podnikov (ďalej len „prevádzkové skladište“); tieto priestory určia podniky v dohode s príslušnou colnicou.

(2) Prevádzkové skladište musí sa zariadiť tak, aby sa dalo bezpečne uzatvárať; uzatvára ho podnik verejnej dopravy alebo skladištný podnik a colnica môže mať spoluuzáveru, ak to uzná za nutné.

(3) So súhlasom colnice a podniku verejnej dopravy alebo skladištného podniku môže sa s tovarom uloženým v prevádzkovom skladišti nakladať obdobne ako s tovarom uloženým v colnom skladišti.

§ 38

Potvrdenie výstupu

Pohraničná colnica, u ktorej vystupuje prejednaný tovar do cudziny, je oprávnená sa presvedčiť colnou prehliadkou, či zásielka zodpovedá sprievodným a iným dokladom (najmä dokladom podľa predpisov o kontrole dovozu, vývozu a prevozu tovaru, podľa predpisov o colnej štatistike). Takúto prehliadku je povinná vykonať, ak má podozrenie, že s obsahom zásielky sa nakladalo nedovoleným spôsobom.

Tretí oddiel

Všeobecné oprávnenia colnej správy a povinnosti voči colnej správe

Colná kontrola

§ 39

(1) Orgány colnej správy, ktoré sú poverené výkonom colnej kontroly nad tovarom prepravovaným po železnici, po vode, po ceste alebo lietadlami, sú v službe oprávnené sa presvedčiť, či dopravný podnik plní svoje povinnosti podľa predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou, najmä podľa predpisov o kontrole dovozu, vývozu a prevozu tovaru, podľa predpisov colných a devízových. Sú tiež oprávnené prehliadnuť a sprevádzať dopravné prostriedky a zariadiť všetko, čo uznajú za potrebné na zabezpečenie záujmov zahraničného obchodu.

(2) Orgány colnej správy, ktoré sa preukážu služobným preukazom a vedúcemu dopravného podniku oznámia, že vykonajú colnú kontrolu, môžu pri výkone svojich kontrolných a dozorných oprávnení vstupovať aj do budov a priestorov na nádražiach, v prístavoch a na letiskách.

(3) Pri preprave poštou sú orgány colnej správy oprávnené sa presvedčiť najmä, či pošta zachováva predpisy o kontrole dovozu, vývozu a prevozu tovaru, predpisy colné, ako aj iné predpisy o obehu tovaru v styku s cudzinou, a či urobila opatrenie, aby všetky vyvážané a dovážané zásielky boli podrobené colnému konaniu.

(4) Oprávnenia, ktoré podľa osobitných predpisov prislúchajú orgánom colnej správy pri kontrole obehu tovaru v styku s cudzinou, nie sú dotknuté.

Osobitné povinnosti orgánov a podnikov verejnej dopravy

§ 40

(1) Orgány a podniky verejnej dopravy zadovážia pre výkon colnej služby vhodné miestnosti a priestory položené tak, aby pracovný postup colných orgánov a orgánov s nimi spolupracujúcich bol čo najúčelnejší.

(2) Podniky verejnej dopravy sú povinné miestnosti, ktoré odovzdali na používanie colnici, po dohode s colnicou udržiavať v dobrom stave, upratovať ich, vykurovať a osvetľovať, a to pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak, za náhradu skutočných vlastných nákladov podnikov verejnej dopravy.

(3) Ak vyžaduje prevádzka dopravného podniku stálu prítomnosť orgánov colnej správy (napr. v colniciach na letiskách alebo v niektorých pohraničných colniciach), treba najmä pri stavbe prevádzkových budov dopravných podnikov pamätať, aby v blízkosti boli byty pre zamestnancov colnej správy.

(4) Podniky verejnej dopravy sú povinné bezplatne dopravovať zamestnancov colnej správy, pokiaľ vykonávajú colnú službu za dopravy. Podrobnosti upravia colné poriadky pre jednotlivé druhy dopravy.

Colná náhrada

§ 41

(1) Základom pre vyrubenie colnej náhrady je clo a cena tovaru. Ak nebude možno zistiť bližšiu sadzobnú povahu tovaru, je základom najvyššia sadzba platná pre príslušný druh tovaru a jeho cena.

(2) Colná náhrada sa vyrúbi podľa stavu a predpisov, keď tovar bol naposledy pred vznikom povinnosti na náhradu prejednaný, a ak neprešiel colným konaním, podľa stavu a predpisov, keď tovar bol prepravený cez hranice. Ak nebude možno zistiť, kedy bol tovar prepravený cez hranice, vyrúbi sa colná náhrada podľa stavu tovaru a podľa predpisov platných v čase, keď dôjde k vyrubeniu colnej náhrady.

(3) Povinnosť na colnú náhradu sa nedotýka povinnosti zaplatiť clo, ak bude tovar prejednaný do voľného obehu. Taktiež nie je touto povinnosťou dotknuté stíhanie podľa trestných predpisov.

(4) Colnú náhradu vymáhajú národné výbory podľa predpisov o vymáhaní daní.

§ 42

Odpustenie colnej náhrady

(1) Colnica môže colnú náhradu celkom alebo sčasti odpustiť, ak budú pre prekročenie lehoty určenej v colnom konaní alebo pre porušenie colnej uzávery zistené závažné ospravedlňujúce dôvody, ako aj vtedy, ak úbytok na váhe, zistený pri vydaní uskladneného (uloženého) tovaru vznikol prebaľovaním alebo iným nakladaním s tovarom.

(2) V ostatných prípadoch môže colnú náhradu celkom alebo sčasti odpustiť Ústredná colná správa.

§ 43

Vrátenie zábezpeky za colnú náhradu

Colnica vráti zábezpeku za colnú náhradu alebo jej časť zvyšujúcu po uhradení colnej náhrady, len čo pominie dôvod, pre ktorý bola zábezpeka zložená.

§ 44

Premlčanie nároku na vrátenie colnej náhrady a zábezpeky za colnú náhradu

Nárok na vrátenie colnej náhrady a zábezpeky za colnú náhradu sa premlčuje do roka po vzniku nároku. Uplatnenie nároku voči colnej správe má za následok plynutie novej premlčacej doby.

ŠTVRTÁ ČASŤ

O cle

Hlavné zásady

§ 45

(1) Ak obsahuje medzinárodná zmluva ustanovenia o cle odchylné od colného sadzobníka, platí ustanovenie zmluvné (zmluvné clo).

(2) Starý, upotrebený alebo poškodený tovar podlieha clu aký tovar nový alebo nepoškodený, ak neustanovuje táto vyhláška alebo colný sadzobník inak.

(3) Ak bol tovar prepravený z cudziny poškodený pred tým, než bol dodaný colnici na prejednanie do voľného obehu tak, že sa nemôže použiť pre pôvodný účel, môže colnica clo úmerne znížiť.

(4) Ak tovar podľahol skaze alebo bol úplne zničený pred prepustením do voľného obehu, colnica od vyrúbenia cla upustí.

§ 46

(1) Tovar pochádzajúci zo štátov, s ktorými sa dojednalo zmluvné clo, alebo zo štátov požívajúcich najvyššie výhody vyclieva sa podľa zmluvných sadzieb.

(2) Za tovar pochádzajúci z určitého štátu sa považujú jeho prírodné suroviny, prírodné plodiny a výrobky poľnohospodárske a priemyslové. Ak však tento tovar bol ďalej podstatne spracovaný alebo zušľachtený v inom štáte, považuje sa za tovar pochádzajúci z tohto štátu.

(3) Tovar tuzemského pôvodu vracajúci sa z cudziny, pri ktorom sa neupustilo od vybrania cla, prejedná colnica podľa zmluvných sadzieb.

(4) Ak navrhne colný účastník, aby tovar sa vyclil podľa zmluvnej sadzby, je povinný uviesť a preukázať krajinu pôvodu. Ako preukaz stačia spravidla doklady zásielku sprevádzajúce. Ak nepovažuje colnica taký preukaz za dostatočný, je colný účastník povinný preukázať správnosť svojho údaja iným vhodným spôsobom (účtami, korešpondenciou a pod.). Ak nemôže colný účastník podať preukaz ihneď, vyrúbi colnica clo podľa všeobecnej colnej sadzby a určí primeranú lehotu na predloženie dokladov. Ak budú doklady v určenej lehote predložené, colnica preplatok vráti.

(5) Ústredná colná správa môže určiť, že pôvod tovaru sa má preukázať osvedčením pôvodu, ktoré vydá kompetentný cudzozemský úrad.

Colné oslobodenie

§ 47

Predmety pre potrebu hláv cudzích štátov

Od cla sú oslobodené všetky predmety dovážané pre potrebu hláv cudzích štátov a členov ich družiny v súvislosti s ich pobytom v tuzemsku.

§ 48

Predmety pre potrebu diplomatických a iných exteritoriálnych osôb a pre úradnú potrebu diplomatických misií a konzulárnych úradov

O colnom oslobodení predmetov pre potrebu diplomatických a iných exteritoriálnych osôb a pre úradnú potrebu diplomatických misií a konzulárnych úradov cudzích štátov pôsobiacich v Československej socialistickej republike platia osobitné predpisy.*)

§ 49

Predmety dôležité pre trestné konanie

Predmety dôležité pre trestné konanie prepustí colnica bez cla, ak potvrdí túto okolnosť kompetentný prokurátor, súd alebo iný orgán, ktorému náleží vo veci vykonávať trestné konanie.

§ 50

Dary hláv cudzích štátov, cudzích vlád, čestné ceny, vyznamenania a pod.

Dary hláv cudzích štátov, cudzích vlád a ich členov a iných verejných činiteľov a úradov cudzích štátov, ako aj udelené čestné ceny, rady, vyznamenania, odznaky a pod. prepustí colnica bez cla, ak sa darovanie (udelenie) preukáže vhodným spôsobom.

§ 51

Cestovné potreby

(1) Od cla sú oslobodené cestovné potreby cestujúcich s bydliskom v cudzine včítane členov posádok dopravných prostriedkov, pokiaľ druh a množstvo týchto potrieb zodpovedá stavu a osobným pomerom cestujúceho a dĺžke a účelu cesty.

(2) Za cestovné potreby sa považujú všetky predmety určené na vlastnú potrebu a vlastné používanie počas cesty alebo v tuzemsku alebo pre výkon povolania (napr. odev, bielizeň, obuv, obvyklé osobné šperky, hodinky, a to i z drahých kovov, pracovné náčinie a náradie, prístroje, nástroje včítane nástrojov hudobníkov a iných umelcov, nápoje, potraviny a iné požívatiny, lieky, tabak a tabakové výrobky, kufre, aktovky, filmové a fotografické prístroje, poľovnícke zbrane, strelné zbrane pre osobnú bezpečnosť, náboje do zbraní, cestovné rádioprijímače a telefónne prístroje, prenosné písacie stroje, prenosné diktafóny, cestovné bicykle, aj s pomocným motorom o obsahu valcov do 50 ccm, detské kočíky, vozíky pre chorých, skladacie a iné športové člny s výnimkou motorových a iná športová výstroj).

(3) Za množstvo zodpovedajúce dĺžke a účelu cesty sa považuje napr. najviac 200 cigariet alebo primerané množstvo iných tabakových výrobkov, 3 kg potravín rôzneho druhu, 2 litre vína, 1 liter liehovín, 1/2 litra kolínskej alebo inej toaletnej vody, 3 tucty fotografických platní alebo 3 svitky fotografického filmu, úzky kinofilm do dĺžky 100 m, 1000 kusov poľovníckych nábojov brokových a 50 kusov poľovníckych nábojov do guľovnice.

(4) Nie je rozhodujúce, či cestovné potreby sú nové alebo upotrebené. Od cla sú oslobodené i cestovné potreby, ktoré si cestujúci zasiela napred, alebo ktoré sa mu zasielajú dodatočne. Pri dovoze môžu sa predmety väčšej ceny zapísať do osobitného zoznamu, ktorý colnica potvrdí; zoznam je pre ich vývoz dokladom, že boli dovezené.

(5) Cestovné potreby nesmú sa v tuzemsku ani odplatne ani bezodplatne scudziť bez predchádzajúceho zaplatenia cla.

(6) U cestujúcich s bydliskom v tuzemsku, ktorí sa vracajú po dočasnom pobyte v cudzine, sú oslobodené od cla cestovné potreby, ktoré do cudziny vyviezli, a jednotlivé predmety osobnej potreby, ktoré si počas pobytu v cudzine zaobstarali z dôvodu naliehavej nutnosti. Od cla sú oslobodené tiež spotrebné predmety uvedené v odseku 3 s výnimkou poľovníckych nábojov, drobné upomienkové predmety z cesty v cudzine, ako i drobné darčekové predmety. Pri vývoze môžu sa predmety väčšej ceny zapísať do osobitného zoznamu, ktorý colnica potvrdí. Zoznam je pre ich dovoz dokladom, že boli vyvezené.

§ 52

Sťahované zvršky

(1) Od cla sú oslobodené sťahované zvršky cudzích štátnych príslušníkov a členov ich rodín, ktorí sa po trvalom pobyte v cudzine sťahujú na trvalý pobyt do tuzemska alebo pre výkon svojho povolania, za predpokladu, že ich množstvo je primerané potrebe sťahujúcich sa osôb a za podmienok ďalej uvedených.

(2) Sťahovanými zvrškami sa rozumejú predmety, ktoré sťahujúca sa osoba používala za svojho pobytu v cudzine pre vlastnú potrebu vo svojej domácnosti alebo na výkon povolania (napr. zariadenie bytu, prístroje a nástroje, motorové a iné vozidlá, živé zvieratá).

(3) Od cla sú oslobodené aj spotrebiteľné predmety, a to v množstve primeranom priemernej jednoročnej spotrebe.

(4) Pre priznanie colného oslobodenia nie je rozhodujúce, po aký čas sa sťahované zvršky v cudzine používali a či majú známky upotrebenia.

(5) Colné oslobodenie podľa predchádzajúcich úsekov sa poskytuje s podmienkou, že od cla oslobodené predmety budú sťahujúce sa osoby ďalej používať alebo ich spotrebujú a že ich počas doby 5 rokov ani odplatne ani bezodplatne nescudzia bez predchádzajúceho povolenia colnice a bez zaplatenia cla.

(6) Sťahujúce sa osoby sú povinné predložiť colnici dvojmo vyhotovený zoznam sťahovaných zvrškov a vyhlásenie, že sťahované zvršky sú ich vlastníctvom a že so sťahovanými zvrškami oslobodenými od cla nebudú nakladať spôsobom, ktorý by bol v rozpore s ustanovením odseku 5. Osoby, uvedené v odseku 1 sú povinné ďalej preukázať, že v cudzine boli prihlásené na trvalý pobyt a že sa sťahujú na trvalý pobyt v tuzemsku alebo pre výkon svojho povolania.

(7) Nárok na colné oslobodenie prislúcha, len pokiaľ ide o zvršky, ktoré budú dovezené do dvoch rokov od prihlásenia sa sťahujúcej osoby na pobyt v tuzemsku. Postupne dovážané sťahované zvršky sú oslobodené od cla len za podmienky, že pri dovoze ich prvej časti budú colnici oznámené všetky ďalšie zvršky, pre ktoré sa bude uplatňovať nárok na colné oslobodenie. Lehotu dvoch rokov môže colnica zo závažných dôvodov predĺžiť.

(8) V rozsahu a za podmienok uvedených v predchádzajúcich odsekoch oslobodzujú sa od cla sťahované zvršky československých štátnych príslušníkov, ktorí sa po trvalom pobyte v cudzine sťahujú na trvalý pobyt do tuzemska.

(9) Sťahované zvršky československých štátnych príslušníkov, ktorí sa vracajú z cudziny po skončení pracovného alebo služobného poslania, prepustí colnica bez cla za obdobných podmienok uvedených v odsekoch 1 až 7, avšak v rozsahu určenom Ústrednou colnou správou.

§ 53

Zdedené predmety

(1) Colné oslobodenie sa vzťahuje na všetky dovážané predmety, ktoré osoby bývajúce v tuzemsku nadobudli dedičstvom alebo odkazom.

(2) Okolnosť, že ide o dedičstvo (odkaz), musí sa colnici preukázať potvrdením úradu, ktorý pozostalosť prejednal, alebo zoznamom zdedených (odkázaných) predmetov overeným týmto úradom.

(3) Nárok na colné oslobodenie zanikne, ak sa zdedené (odkázané) predmety nedovezú do dvoch rokov potom, keď dedič (odkazovník) nadobudol možnosť s týmito predmetmi nakladať. Ústredná colná správa môže túto lehotu zo závažných dôvodov predĺžiť.

§ 54

Darované predmety

(1) Od cla sú oslobodené predmety darované školám, vedeckým, umeleckým, kultúrnym, osvetovým, telovýchovným, zdravotníckym, sociálnym a iným ústavom a organizáciám pre plnenie ich úloh.

(2) Od cla sú ďalej oslobodené lieky darované z cudziny v množstve primeranom potrebe obdarovaného a členov jeho rodiny, bývajúcich s ním v spoločnej domácnosti.

(3) Od cla sú oslobodené aj obvyklé svadobné dary (s výnimkou motorových vozidiel) zaslané osobami bývajúcimi trvale v cudzine osobám bývajúcim v tuzemsku pri príležitosti uzavretia manželstva. Svadobné dary musia sa doviezť najdlhšie do šiestich mesiacov od uzavretia manželstva.

(4) Colnica môže colné oslobodenie viazať na podmienku, že dovezené predmety počas určenej doby sa ani odplatne ani bezodplatne nescudzia bez predchádzajúceho povolenia colnice a bez zaplatenia cla.

§ 55

Predmety určené na vedecké, výskumné, vyučovacie, osvetové, výcvikové, vyšetrovacie a liečebné účely

(1) Od cla sú oslobodené predmety dovážané na vedecké, výskumné, vyučovacie, osvetové, výcvikové, vyšetrovacie a liečebné účely pre výskumné ústavy, školy, učilištia, kultúrne a osvetové zariadenia a iné organizácie, nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia.

(2) Colnici sa musí predložiť vyhlásenie príjemcu, že dovážané predmety bude používať na uvedené účely.

§ 56

Umelecké diela československých umelcov

Od cla sú oslobodené umelecké diela vytvorené umelcami, ktorí sú československými občanmi, za ich prechodného pobytu v cudzine a nimi dovážané. Colnici sa musí predložiť osvedčenie československého zastupiteľského úradu, že dielo bolo vytvorené umelcom za jeho prechodného pobytu v cudzine.

§ 57

Veci v pohraničnom styku

(1) Od cla sú oslobodené úroda a iný úžitok z pohraničných hospodárstiev, úžitok a prichované mláďatá domácich zvierat na týchto hospodárstvach, úlovok rybárov v pohraničných vodách, ako i predmety dennej potreby pohraničných obyvateľov v pohraničnom styku.

(2) Pohraničným hospodárstvom sa rozumie hospodárstvo, ktorého časť leží v blízkosti hraníc v tuzemsku a časť v blízkosti hraníc v susednom štáte.

§ 58

Rakvy a popolnice

(1) Colnica prepustí bez cla rakvy s telesnými pozostatkami po predložení sprievodného listu pre prepravu ľudských mŕtvol, vydaného československými zastupiteľskými úradmi. Tieto úrady oznámia vydanie sprievodného listu vstupnej colnici; colnica upovedomí okresný národný výbor, do ktorého obvodu sa má rakva s telesnými pozostatkami prepraviť, že bola podrobená colnému konaniu.

(2) Od cla sú oslobodené aj popolnice s telesnými pozostatkami, rakvy a popolnice zasielané na prevoz telesných pozostatkov, ako aj kvetinové ozdoby a ozdobné predmety zasielané pri príležitosti pohrebu alebo zasielané na hroby.

§ 59

Nepredajné a iné obchodné vzorky tovaru

(1) Od cla sú oslobodené nepredajné obchodné vzorky tovaru, ktoré nemajú samostatnú cenu a nie sú určené pre obchod.

(2) Ak dovezie niekto ako vzorky predmety, ktoré možno použiť aj inak, môže ich pod colným dohľadom premeniť na nepredajné vzorky.

(3) Predmety, ktoré podnik zahraničného obchodu alebo obchodné zastupiteľstvo cudzieho štátu dováža ako vzorky, sú oslobodené od cla, i keď majú samostatnú cenu, ak nepresahuje ich množstvo mieru obvyklú pre obchodné vzorky.

§ 60

Tlačivá a pomôcky pre dopravné podniky. Rovnošaty zamestnancov

Od cla sú oslobodené tlačivá a iné služobné pomôcky pre prevádzku cudzozemských dopravných podnikov a služobné rovnošaty pre ich zamestnancov, ako aj tlačivá a iné služobné pomôcky, ktoré zasielajú medzinárodné dopravné organizácie svojim členom v Československu. Podrobnosti určujú colné poriadky.

§ 61

Pohonné látky a iné pomôcky na prevádzku dopravných prostriedkov

(1) Pohonné a mazacie látky a iné pomôcky nutné na prevádzku dopravného prostriedku a na ňom dovážané sú oslobodené od cla v množstve primeranom spotrebe za cesty.

(2) Rozsah a podrobnejšie podmienky colného oslobodenia určujú colné poriadky.

§ 62

Vrátené obaly

(1) Od cla sú oslobodené späť dovážané obaly tuzemského pôvodu, v ktorých bol vyvezený tovar.

(2) Od cla sú oslobodené aj upotrebené obaly, ktoré sa dovážajú náhradou za tuzemské obaly toho istého druhu, v ktorých bol vyvezený tovar.

§ 63

Stavivo a prevádzkové prostriedky pre cudzozemské dopravné podniky

(1) Od cla sú oslobodené stavivo, prevádzkové prostriedky a predmety služobnej potreby pre prípojové a priebežné trate a prípojové stanice cudzozemských železníc, stavivo pre úpravu hraničných riek vykonávanú susedným štátom, zariadenia a prevádzkové prostriedky pre cudzozemských prevádzateľov leteckej a cestnej dopravy a pre cudzozemské colné, pasové a iné orgány umiestnené podľa medzinárodnej zmluvy na československom štátnom území.

(2) Dopravné podniky alebo kompetentné úrady sú povinné predložiť colnici osvedčenie, že dovážané predmety sú určené na tieto účely.

§ 64

Predmety prepustené bez colnej prehliadky

Od cla sú ďalej oslobodené všetky predmety, ktoré boli prepustené bez colnej prehliadky (§ 22).

Spoločné ustanovenia o colnom oslobodení

§ 65

Ustanovenia tejto vyhlášky o colnej kontrole a colnej náhrade platia aj o tovare podmienečne oslobodenom od cla; colná náhrada môže sa však vyrubiť len do výšky ceny.

§ 66

(1) Nárok na colné oslobodenie musí sa uplatniť pri podaní návrhu na colné prejednanie dovážaného predmetu. Dôvod, o ktorý sa nárok opiera, musí sa preukázať colnici pri podaní návrhu na colné konanie, prípadne v lehote, určenej colnicou.

(2) Rozhodovať o colnom oslobodení podľa predchádzajúcich ustanovení prislúcha colniciam.

(3) Colné oslobodenie je viazané na podmienku vzájomnosti. Pokiaľ Ústredná colná správa neurčí inak, predpokladá sa zachovávanie vzájomnosti v styku so všetkými štátmi.

(4) Ak neposkytuje niektorý štát colné oslobodenie v tom istom rozsahu, môže Ústredná colná správa pre dovoz z tohto štátu colné oslobodenie obmedziť alebo odoprieť.

Spätný dovoz alebo spätný vývoz tovaru

§ 67

(1) Ak sa tovar doviezol späť z cudziny v nezmenenom stave do troch rokov od jeho vývozu, pretože preukázateľne sa obchod neuskutočnil alebo pretože preukázateľne tovar bol vrátený ako nevyhovujúci, upustí colnica od vybratia dovozného cla a vývozné clo vráti.

(2) Ak sa tovar dovezený z cudziny vyviezol v nezmenenom stave do jedného roku od jeho dovozu, pretože preukázateľne obchod sa neuskutočnil alebo pretože preukázateľne sa tovar vrátil ako nevyhovujúci, vráti colnica dovozné clo a upustí od vybratia vývozného cla.

Colný dlh

§ 68

(1) Colný dlh sa platí v hotovosti v československých peniazoch. Ministerstvo zahraničného obchodu môže v dohode s Ministerstvom financií povoliť platenie colného dlhu aj v niektorej cudzej mene.

(2) Colná správa prijíma platby na colné pohľadávky i pred ich zročnosťou.

(3) Colnice môžu povoliť odklad platby colného dlhu, ktorý neprevyšuje 2O 000 Kčs a je zabezpečený, a to najdlhšie na čas jedného roku. Štátnym organizáciám môžu colnice povoliť odklad platby colného dlhu bez zabezpečenia najdlhšie na čas troch mesiacov. Vo všetkých ostatných prípadoch povoľuje odklad platby Ústredná colná správa.

(4) Z colného dlhu sa platia úroky vo výške 2 1/2 % za rok v týchto prípadoch:

a) po čas odkladu platby, alebo ak bol dlh zaplatený pred uplynutím tohto času, do dňa jeho zaplatenia,

b) ak bol tovar prepustený do voľného obehu v tuzemsku zo záznamového obehu v tuzemsku, a to za čas odo dňa prejednania do záznamového obehu v tuzemsku do dňa zročnosti dlhu,

c) ak bol tovar prepustený do voľného obehu v cudzine zo záznamového obehu v cudzine, a to za čas odo dňa prejednania do záznamového obehu v cudzine do dňa zročnosti dlhu,

d) ak sa stal podmienený colný dlh zročným, a to odo dňa jeho vzniku do dňa jeho zročnosti.

(5) Ak bola zložená zábezpeka za colnú náhradu v hotovosti, úroky sa neplatia.

(6) Podniky zahraničného obchodu a podniky verejnej dopravy nie sú povinné platiť úroky podľa odseku 4 písm. a).

(7) Ak nezaplatí colný dlžník colný dlh v deň zročnosti alebo v posledný deň odkladu platby, je povinný platiť úroky z meškania vo výške 5 % za rok, a to za čas od prvého nasledujúceho pracovného dňa až do dňa zaplatenia.

(8) Úroky a úroky z meškania tvoria súčasť colnej pohľadávky.

(9) Preplatok na cle sa nevráti, ak nie je aspoň 5 Kčs.

§ 69

(1) Rozhodnutie o prejednaní tovaru do voľného obehu musí obsahovať aj výrok o tom, či tovar podlieha clu, a o výške cla; colnica môže však oznámiť výšku cla dodatočne, ak je colným záujemcom štátna organizácia a ak s tým súhlasí colný účastník.

(2) Ak sa prejednáva tovar podmienečne bez cla alebo za znížené clo, vyrúbi sa clo alebo rozdiel medzi plným a zníženým clom až po zmarení splnenia určenej podmienky.

(3) Podmienečne bez cla prejednáva sa tovar oslobodený od cla podmienečne. Ktorý iný tovar sa podmienečne prejednáva bez cla, ako i ktorý tovar sa podmienečne prejednáva za znížené clo, určuje colný sadzobník.

(4) Clo z tovaru toho istého sadzobného čísla (položky) sa nevyrúbi, ak nerobí viac než jednu Kčs. Úhrnná suma colného dlhu sa zaokrúhľuje na celé koruny, a to pri halierovej sume do 50 halierov smerom dole a pri halierovej sume nad 50 halierov smerom hore. Od vyrubenia colného dlhu sa upúšťa, ak nerobí jeho úhrnná suma viac ako 5 Kčs.

(5) Nedoplatok na cle sa nevyrúbi, ak nie je aspoň 5 Kčs.

Vyrubenie cla

§ 70

(1) Tovar sa zaradí podľa colného sadzobníka alebo vysvetliviek k nemu. Ak nie je tovar vymenovaný v týchto predpisoch a ak neobsahujú tieto predpisy smernice pre jeho zaradenie, zaradí sa ako tovar, ktorému sa najviacej podobá povahou, spôsobom výroby alebo účelom, pre ktorý sa má použiť.

(2) Na návrh colného účastníka sa zaradia osobitne časti tovaru, ktoré patria do rôznych čísel (položiek) colného sadzobníka a ktoré sú voľne spojené alebo tak rozložené, že sa pri zostavení v celok len voľne spojujú (napr. fotografický prístroj v koženom puzdre, sklenené fľaše s kaučukovou zátkou, detské hodinky spojené karabinkou s retiazkou). Ak nie je mechanická zmes zaradená colným sadzobníkom alebo vysvetlivkami do určitého sadzobného čísla, vyclí sa podľa sadzobného čísla, do ktorého patrí tovar, ktorého váha v zmesi prevláda.

(3) Meradlo, podľa ktorého sa clo vyrubuje, je pre každý druh tovaru určené colným sadzobníkom (cena, váha, kus a pod.).

§ 71

(1) Ak sa vyrubuje clo podľa ceny tovaru, je základom skutočná cena tovaru zväčšená o všetky výdavky spojené s nadobudnutím tovaru a s jeho prepravou na hranice Československej socialistickej republiky (poistenie, výdavky za obal, komisiu a pod.). Nezapočítavajú sa však vnútorné dane postihujúce tento tovar v krajine pôvodu alebo vývozu, od ktorých bol dovážaný tovar oslobodený alebo ktoré boli alebo budú vývozcovi vrátené. Cena obalu sa nezapočítava do základu, ak sa prejednáva obal oddelene a ak je účtovaný osobitne. Skutočná cena tovaru je cena, za ktorú bol tovar v krajine pôvodu alebo v krajine vývozu za normálnych obchodných okolností kúpený.

(2) Colný účastník je povinný cenu tovaru (výdavky) preukázať účtami, nákladnými listami alebo inými dokladmi. Cenu tovaru (výdavky) musí prepočítať na československé peniaze podľa stredného kurzu uvedeného v kurzovom lístku Štátnej banky československej.

(3) Ak nepreukáže colný účastník cenu tovaru, určí colnica jeho cenu sama, a to podľa svojich skúseností alebo na náklad colného účastníka podľa znaleckého posudku. To platí obdobne o určení výšky výdavkov spojených s nadobudnutím tovaru a s jeho prepravou za hranice.

§ 72

(1) Ak sa vyrubuje clo sadzbou určenou podľa váhy, berie sa za základ váha hrubá, čistá alebo vlastná.

(2) Hrubá váha je váha tovaru zabaleného, t. j. váha tovaru s obalom nutným pre jeho prepravu (prepravné obaly) a všetkými ostatnými obalmi (vnútorné obaly).

(3) Čistá váha je váha tovaru bez prepravného obalu.

(4) Vlastná váha je váha tovaru bez akéhokoľvek obalu.

(5) Podľa ktorej váhy sa clo vypočítava, určuje pri jednotlivých sadzbách colný sadzobník. Ak nie je pri colných sadzbách nič výslovne ustanovené, vypočítava sa clo z čistej váhy s týmito výnimkami:

a) z hrubej váhy sa clo vyrubuje z tovaru, na ktorý je určená všeobecná colná sadzba najviacej Kčs 10,- za 100 kg alebo zmluvná sadzba najviacej Kčs 7,20 za 100 kg,

b) z vlastnej váhy sa vyclieva tovar dovážaný bez obalu (alla rinfusa), ak nejde o kvapaliny a plyny dovážané vo vozidlách alebo plavidlách zvlášť pre ich prepravu upravených (ods. 8).

(6) Váha prepravného obalu je tarou.

(7) Ak je tovar uložený v niekoľkých prepravných obaloch, je tarou váha všetkých prepravných obalov, ak neurčuje tarový sadzobník inak.

(8) Váha bezprostredných obalov kvapalín a plynov patrí k čistej váhe tovaru, a to i vtedy, ak sa prejednáva obal oddelene podľa svojej povahy. Ak sa dovážajú kvapaliny a plyny vo vozidlách alebo plavidlách zvlášť na ich prepravu upravených (cisternách, tankových lodiach a pod.), pripočíta sa k vlastnej váhe kvapalín a plynov 18 % ako prirážka za taru, ak neurčuje tarový sadzobník inak.

(9) Ak v jednom nákladovom kuse dováža sa tovar, ktorý sa má vycliť podľa hrubej váhy zároveň s tovarom vyclievaným podľa iných meradiel (z ceny, z čistej váhy, za kus a pod.), pripočíta sa k jeho váhe iba pomerná časť tary.

(10) Pokiaľ ide o ostatný tovar, patrí k čistej váhe tovaru, s výnimkou váhy prepravných obalov, váha všetkých obalov. Je to váha obalov, podložiek z papieru alebo lepenky, vložiek, cievok a pod., ktoré priamo chránia tovar alebo ktoré sa spravidla odovzdávajú v maloobchode kupcovi s tovarom.

(11) Váha sa zisťuje vážením. Od zistenia čistej váhy možno výnimočne upustiť, ak by bolo zistenie čistej váhy týmto spôsobom nie ľahké a ak je čistá váha preukázaná dokladmi a niet pochybnosti o jej správnosti. V ostatných celkom výnimočných prípadoch možno zistiť čistú váhu tovaru tarovou zrážkou, určenou pre jednotlivé druhy tovaru v tarovom sadzobníku.

(12) Ústredná colná správa môže povoliť iný spôsob zisťovania váhy.

§ 73

(1) Ak nie je výška tary pre obaly, v ktorých sa tovar dováža, určená v tarovom sadzobníku, platia tieto tarové sadzby: pre vrecia 2 %, pre rohože 3 %, pre balíkové obaly 4 %, pre drevené kotúče 15 %, pre sudy ľahkej stavby zo železného plechu (drums) 25 %, pre ostatné železné sudy 35 %.

(2) Tieto sadzby platia aj pri dovoze kvapalín a plynov, ktoré sú uložené nie len v obaloch patriacich k čistej váhe tovaru, ale nadto ešte v prepravných obaloch.

(3) Obaly, v ktorých sa dováža tovar, sú bez cla, ak nepatria k čistej alebo hrubej váhe tovaru, s ktorým sa vyclievajú colnou sadzbou určenou na tovar. Obaly dovezené osobitne sú tovarom, ktorý sa vyclieva podľa svojej povahy, ak nejde o vrátené obaly z vývozných zásielok.

(4) Ak sa prebalí tovar, z ktorého sa vyrubuje clo podľa hrubej váhy, pred colným prejednaním do iných obalov, zistí sa váha pôvodného obalu, ktorá sa rozdelí pomerne podľa vlastnej váhy prebaleného tovaru. Zistená čistá váha tovaru a pomerná časť váhy pôvodného obalu budú potom základom pre vyrúbenie cla. Pôvodné obaly sa prepustia bez cla, ak nemajú povahu obalov uvedených v odseku 6.

(5) Za obaly sa považujú všetky baliace prostriedky, vložky, cievky a pod., ktoré chránia tovar pri jeho preprave alebo uložení pred poškodením.

(6) Obaly sa vyclievajú samostatne podľa svojej povahy, ak sa bude v nich dovážať len malé množstvo tovaru, takže je odôvodnená domnienka, že predmetom dovozu nie je tovar, ale obal. To tak bude najmä, ak má dovážaný tovar menšiu cenu než obal alebo ak je dovážaný obal naplnený len čiastočne alebo ak je tovar dovážaný v obaloch, ktoré sa pri dovoze tohto tovaru obvykle nepoužívajú.

(7) Slama, papier, tkaniny, dosky, pokrývky a pod., ktoré pokrývajú podlahy alebo steny vozidiel, prikrývajú tovar, oddeľujú rôzne časti nákladu a pod., sa nepovažujú za obaly a prepustia sa do voľného obehu bez cla.

§ 74

Ministerstvo zahraničného obchodu môže v dohode s Ministerstvom financií povoliť pre podniky zahraničného obchodu odchylný spôsob vyrubovania cla a platenia colného dlhu.

§ 75

Právne záväzný výklad

(1) Právne záväzný výklad o sadzobnej príslušnosti tovaru a o výške tary vydáva Ústredná colná správa na písomný dopyt; k dopytu je treba pripojiť potrebné vzorky, alebo ak to nie je vzhľadom na povahu tovaru možné, vyobrazenie a technický opis.

(2) Každý dopyt sa môže týkať iba jedného druhu tovaru. V dopyte treba uviesť všetky údaje, ktoré môžu mať vplyv na sadzobné zaradenie tovaru alebo na výšku tary, teda najmä údaje o zložení, spôsobe výroby, spôsobe a účele upotrebenia a o pôvode tovaru. Dopytovateľ musí ďalej oznámiť, ktoré colnice majú byť o výklade upovedomené; ak bol tovar už vyclený, oznámi, na ktorej colnici a do ktorého sadzobného čísla tovar bol zaradený alebo aká tara bola priznaná. Ak nie je dopyt úplný a ak nebude v určenej lehote na vyzvanie doplnený, Ústredná colná správa odmietne výklad vydať.

(3) Ústredná colná správa si môže vyžiadať znalecký posudok na náklady dopytovateľa, ak uzná, že je to pre správne posúdenie veci potrebné.

(4) Výklad viaže colnice, ktoré o ňom boli upovedomené, dokiaľ nebude nahradený iným výkladom alebo rozhodnutím alebo dokiaľ sa nestane bezpredmetným zmenou colného sadzobníka, vysvetliviek k nemu alebo tarového sadzobníka.

§ 76

Vymáhanie

(1) Colná pohľadávka sa môže vymáhať od colného dlžníka alebo od toho, kto sa zaručil za zaplatenie colného dlhu.

(2) Colné pohľadávky vymáha okresný národný výbor a to na základe písomného rozhodnutia, ktorým bola colná pohľadávka vyrubená a na ktorom je doložka colnice o jeho vykonateľnosti. Inak platia o vymáhaní colných pohľadávok obdobne predpisy o vymáhaní daní.

§ 77

Odpustenie

(1) Ak by vybranie cla viedlo k tvrdostiam, môže sa colný dlh celkom alebo sčasti odpustiť (clo vrátiť). O odpustení colného dlhu (vrátení cla) rozhoduje colnica, ak nie je viac než 3 000 Kčs, v ostatných prípadoch Ústredná colná správa.

(2) Ak sa skazil alebo úplne zničil tovar prepravený podnikom verejnej dopravy, ktorý už bol prepustený do voľného obehu, avšak nebol týmto podnikom príjemcovi ešte dodaný, colnica colný dlh odpustí (clo vráti).

PIATA ČASŤ

§ 78

Náhradná dávka za daň z obratu

V ktorých prípadoch, z akého základu a v akej výške sa vyberá z tovaru dovážaného z cudziny bez prostredníctva podnikov zahraničného obchodu namiesto dane z obratu náhradná dávka, určujú osobitné predpisy.*)

ŠIESTA ČASŤ

Konanie pred orgánmi colnej správy

§ 79

(1) O konaní pred orgánmi colnej správy platia, pokiaľ táto vyhláška alebo iné predpisy vydané podľa colného zákona neurčujú inak, predpisy o správnom konaní s výnimkami v odsekoch 2 až 5.

(2) Colnica rozhoduje spravidla písomne. Ak rozhodne ústne, upozorní účastníka konania, že môže žiadať do 15 dní o písomné rozhodnutie; ak požiada účastník oň, musí sa mu doručiť.

(3) Odvolanie sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice.

(4) Odvolanie nemá odkladný účinok. Colnica, proti rozhodnutiu ktorej sa podalo odvolanie, môže povoliť odkladný účinok, ak tomu nebráni všeobecný záujem a ak sa nesťaží tým výkon rozhodnutia.

(5) O odvolaní rozhoduje s konečnou platnosťou Ústredná colná správa.

§ 80

Podrobnejšie predpisy o colnom konaní pre jednotlivé druhy prepravy tovaru obsahujú colné poriadky železničný, plavebný, letecký, cestný a poštový, ktoré tiež určujú odchýlky nutné s ohľadom na spôsob prepravy.*)


SIEDMA ČASŤ

Záverečné ustanovenia

§ 81

Zrušuje sa nariadenie ministra zahraničného obchodu č. 31/1954 Zb., ktorým sa vykonáva colný zákon, a nariadenie ministra zahraničného obchodu č. 75/1958 Zb. o zmene nariadenia, ktorým sa vykonáva colný zákon.

§ 82

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1961.


Námestník ministra:

inž. Kohout v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška č. 168/1954 Ú. l. (č. 193/1954 Ú. v.) o colnom oslobodení predmetov dovážaných pre potrebu osôb a orgánov požívajúcich výsady imunity v Československej republike.

*) Vyhláška č. 175/1957 Ú. l. (Ú. v.) o náhradnej dávke za daň z obratu pri dovoze tovaru bez odplaty.
Vyhláška č. 39/1961 Zb. o zmene paušálneho sadzobníka náhradnej dávky a cla pri dovoze tovaru bez odplaty.

*) Vyhláška č. 147/1954 Ú. l. (č. 173/1954 Ú. v.), ktorou sa vydáva colný železničný poriadok,
vyhláška č. 148/1954 Ú. l. (č. 174/1954 Ú. v.), ktorou sa vydáva colný plavebný poriadok a poriadok o colnej uzávere pre riečne lode,
vyhláška č. 149/1954 Ú. l. (č. 175/1954 Ú. v.), ktorou sa vydáva colný letecký poriadok,
vyhláška č. 150/1954 Ú. l. (č. 176/1954 Ú. v.), ktorou sa vydáva colný cestný poriadok,
vyhláška č. 151/1954 Ú. l. (č. 177/1954 Ú. v.), ktorou sa vydáva colný poštový poriadok.