Vyhláška č. 84/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indie o leteckých službách.

Čiastka 40/1961
Platnosť od 19.08.1961
Účinnosť od 03.09.1961
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku XIV Dohoda nadobudla platnosť 7. júna 1961.

84

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 27. júla 1961

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indie o leteckých službách


Dňa 19. septembra 1960 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indie o leteckých službách.

Vláda Československej socialistickej republiky Dohodu schválila 2. decembra 1960. Listiny o schválení boli vymenené v New Delhi 7. júna 1961.

Podľa svojho článku XIV Dohoda nadobudla platnosť 7. júna 1961.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indie o leteckých službách

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Indie, ďalej nazývané „zmluvné strany“,

vedené prianím uzavrieť Dohodu za účelom vykonávania leteckých služieb,

dohodli sa takto:

Článok I

Zmluvné strany si vzájomne poskytujú práva určené v tejto Dohode a jej Prílohe za účelom vykonávania dohodnutých leteckých služieb.

Článok II

1. Dohodnuté letecké služby môžu sa začať ihneď alebo najneskoršie podľa priania zmluvnej strany, ktorej sa poskytujú práva podľa tejto Dohody a jej Prílohy, a to za podmienky, že

a) zmluvná strana, ktorej sa poskytujú práva, určí letecký podnik pre vykonávanie dohodnutých leteckých služieb,

b) druhá zmluvná strana vydá určenému leteckému podniku príslušné prevádzkové povolenie.

2. Každá zmluvná strana bude mať právo odmietnuť určenie leteckého podniku a odoprieť alebo odvolať poskytnutie práv uvedených v tejto Dohode a jej Prílohe leteckému podniku alebo určiť pre výkon týchto práv také podmienky, aké považuje za nevyhnutné, ak nebude presvedčená, že podstatná časť vlastníctva a skutočné riadenie určeného leteckého podniku patrí druhej zmluvnej strane alebo jej príslušníkom.

Článok III

1. Určený letecký podnik jednej zmluvnej strany bude mať právo používať na území druhej zmluvnej strany

a) pre dopravné účely verejné letiská v miestach určených v Prílohe k tejto Dohode a verejné pomocné služby na určených letových tratiach,

b) v prípade núdze alebo potreby diverzného pristátia letisko a pomocné služby dosiahnuteľné pre tento účel.

2. Zákony, predpisy a inštrukcie jednej zmluvnej strany vzťahujúce sa na vstup alebo výstup lietadiel alebo leteckých služieb v medzinárodnej leteckej prevádzke na jej území alebo z jej územia alebo pre prevádzku týchto lietadiel alebo leteckých služieb na tomto území, budú platiť pre lietadlá a dohodnuté letecké služby určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany.

Článok IV

1. Určený letecký podnik každej zo zmluvných strán bude mať rovnaké a rovné práva pre vykonávanie leteckých služieb medzi územiami zmluvných strán.

2. Kapacita, frekvencia, typ lietadla a druh leteckej služby, ako prelet alebo skončený let na území druhej zmluvnej strany, vykonávané určeným leteckým podnikom každej zo zmluvných strán na určenej letovej trati, dohodnú sa v prvom rade medzi určenými leteckými podnikmi a nadobudnú účinnosť len po schválení leteckými úradmi. Ak jedna zo zmluvných strán neurčí letecký podnik, alebo určené letecké podniky sa nemôžu dohodnúť, vynasnažia sa o dohodu letecké úrady a v prípade, že sa im to nepodarí, dohodnú sa o veci zmluvné strany.

3. Každé zvýšenie kapacity alebo frekvencie alebo zmena v type lietadla alebo v druhu leteckej služby, vykonávané určeným leteckým podnikom každej zo zmluvných strán, dohodnú sa v prvom rade medzi určenými leteckými podnikmi a budú podliehať schváleniu leteckých úradov, a to hlavne na základe prepravných práv tretej a štvrtej slobody a akýchkoľvek ďalších doplnkových prepravných práv, ktoré by sa spoločne dohodli a určili. Ak jedna zo zmluvných strán neurčí letecký podnik alebo určené letecké podniky sa nemôžu dohodnúť, vynasnažia sa o dohodu letecké úrady a v prípade, že sa im to nepodarí, dohodnú sa o veci zmluvné strany. Do dosiahnutia takejto dohody alebo dojednania zostane v platnosti doterajšia úprava.

Článok V

Určený letecký podnik každej zo zmluvných strán bude oprávnený udržovať na území druhej zmluvnej strany technický a obchodný personál v počte zmluvnými stranami považovaný za primeraný vzhľadom na vykonávané letecké služby.

Článok VI

1. Letecké úrady oboch zmluvných strán si budú vymieňať informácie o bežne vydávaných povoleniach poskytovaných príslušnému určenému leteckému podniku na vykonávanie leteckých služieb na území, cez územie alebo z územia druhej zmluvnej strany, včítane zmien, doplnkov a výnimiek.

2. Každá zmluvná strana zabezpečí u svojho určeného leteckého podniku, aby poskytoval leteckým úradom druhej zmluvnej strany čo možno najskôr vyhotovenia letových poriadkov a taríf, včítane všetkých zmien, a všetky ostatné informácie týkajúce sa vykonávania dohodnutých leteckých služieb včítane tých údajov, ktoré môžu letecké úrady požadovať na preukázanie, že podmienky tejto Dohody sa riadne plnia.

3. Každá zo zmluvných strán zabezpečí u svojho určeného leteckého podniku, aby predkladal leteckému úradu druhej zmluvnej strany štatistické údaje o doprave uskutočnenej každý mesiac v leteckých službách na území alebo z územia druhej zmluvnej strany a v miestach nakladania a vykladania v tejto doprave.

Článok VII

Zásoby pohonných hmôt, mazacie oleje, náhradné súčiastky obvyklé vybavenie lietadla a letecké zásoby dovážané alebo vzaté na palubu lietadla na území jednej zmluvnej strany podnikom určeným druhou zmluvnou stranou a zostávajúce na palube pri odlete z posledného miesta pristátia na tomto území podrobia sa, pokiaľ sa týka colných dávok, inšpekčných poplatkov a podobných dávok, nie menej výhodnému postupu, než aký sa uplatňuje druhou zmluvnou stranou voči iným cudzím leteckým podnikom vykonávajúcim obdobné medzinárodné letecké služby. Žiadna zo zmluvných strán nebude však povinná povoliť určenému leteckému podniku druhej zmluvnej strany oslobodenie alebo úľavu v colných dávkach, inšpekčných poplatkoch alebo podobných dávkach, ak táto druhá zmluvná strana nepovoľuje oslobodenie alebo úľavu z týchto dávok určenému leteckému podniku prvej zmluvnej strany.

Článok VIII

Každá zo zmluvných strán si vyhradzuje právo odoprieť alebo odvolať povolenie pre prevádzku alebo určiť pre prevádzku také podmienky, ktoré bude pokladať za nevyhnutné v prípade, že určený letecký podnik druhej zmluvnej strany sa nespravuje zákonmi a predpismi prvej zmluvnej strany alebo v prípade, keď podľa názoru tejto zmluvnej strany neplnia sa podmienky, za ktorých sa poskytujú práva podľa tejto Dohody. Ak nejde o prípad porušovania zákonov a predpisov, také opatrenie sa urobí len po prejednaní medzi zmluvnými stranami.

Článok IX

Aby sa zabezpečilo dodržiavanie zásad a plnenie ustanovení uvedených v tejto Dohode, letecké úrady oboch zmluvných strán budú uskutočňovať konzultácie, ak o to požiadajú letecké úrady ktorejkoľvek zmluvnej strany. Tieto konzultácie sa začnú do šesťdesiatich dní odo dňa doručenia žiadosti.

Článok X

1. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek navrhnúť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu tejto Dohody, ktorú považuje za nevyhnutnú, pričom rokovanie o navrhnutej zmene musí sa začať do šesťdesiatich dní odo dňa doručenia žiadosti druhej zmluvnej strane.

2. Ak niektorý z leteckých úradov považuje za nevyhnutné zmeniť Prílohu k tejto Dohode, môžu sa letecké úrady oboch zmluvných strán priamo dohodnúť o vykonaní takejto zmeny. Ustanovenia určené v odseku 1 tohto článku pre začatie rokovania o zmenách Dohody platia v prípade zmien Prílohy.

3. Všetky zmeny tejto Dohody dojednané rokovaním podľa odseku 1 tohto článku nadobúdajú účinnosť, len čo budú potvrdené výmenou diplomatických nót medzi zmluvnými stranami.

Článok XI

1. Ak vznikne akýkoľvek spor medzi zmluvnými stranami o výklade alebo vykonávaní tejto Dohody, zmluvné strany ho vyriešia vzájomným rokovaním.

2. Ak vznikne akýkoľvek spor o výklade alebo vykonávaní Prílohy k tejto Dohode, vynasnažia sa o jeho vyriešenie letecké úrady zmluvných strán vzájomným rokovaním a v prípade, že sa to nepodarí, spor sa predloží na vyriešenie zmluvným stranám.

3. Ak sa zmluvným stranám nepodarí vyriešiť spor rokovaním, môže každá zo zmluvných strán obmedziť, odoprieť alebo odvolať ktorékoľvek práva poskytované na základe tejto Dohody.

Článok XII

Pre účely tejto Dohody:

a) výrazy „územie“, „letecká služba“, „medzinárodná letecká služba“ a „letecký podnik“ budú mať význam určený pre ne v Dohovore o medzinárodnom civilnom letectve, otvorenom na podpis v Chicagu 7. decembra 1944;

b) výraz „letecké úrady“ bude znamenať v prípade Československej socialistickej republiky Ministerstvo dopravy a spojov - letecký odbor a v prípade Indie Generálneho riaditeľa indického civilného letectva a v oboch prípadoch akýkoľvek útvar alebo osobu oprávnené vykonávať funkcie, ktoré v súčasnom čase vykonávajú uvedené orgány;

c) výrazy „dohodnuté letecké služby“ a „určené letové trate“ budú znamenať medzinárodné letecké služby a trate uvedené v Prílohe k tejto Dohode;

d) výraz „určený letecký podnik“ bude znamenať letecký podnik, ktorý jedna zmluvná strana označila druhej zmluvnej strane ako podnik, ktorý bude vykonávať dohodnuté letecké služby.

Článok XIII

Príloha k tejto Dohode bude sa považovať za súčasť Dohody a všetky odkazy na „Dohodu“ budú znamenať taktiež odkazy na „Prílohu“, pokiaľ nie je výslovne určené inak.

Článok XIV

1. Táto Dohoda podlieha ratifikácii alebo schváleniu v súlade s ustanoveniami zmluvných strán a výmena ratifikačnej listiny a nóty o schválení sa vykoná čo možno najskôr.

2. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačnej listiny a nóty o schválení.

3. Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane svoj úmysel vypovedať túto Dohodu. Toto sa súčasne oznámi Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo. Ak je daná takáto výpoveď, platnosť Dohody skončí dvanásť (12) mesiacov odo dňa, keď druhá zmluvná strana dostane oznámenie o výpovedi, pokiaľ oznámenie o výpovedi sa po vzájomnej dohode nevezme späť pred uplynutím tejto doby. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí prijatie výpovede, oznámenie o výpovedi bude sa považovať za doručené štrnásť (14) dní odo dňa, keď oznámenie sa doručilo Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, ktorí na to boli náležite splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto Dohodu.

Dané v Prahe 19. septembra 1960 vo dvoch vyhotoveniach v jazyku českom, hindi a anglickom, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť s výnimkou prípadu pochybnosti, keď je rozhodujúce anglické znenie.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Karel Štekl v. r.

Za vládu

Indie:

B. K. Acharya v. r.

PRÍLOHA

Oddiel I

1. Letecký podnik určený vládou Československej socialistickej republiky bude mať prevádzku na tejto trati:

Československo - miesto vo Švajčiarsku, miesta v juhovýchodnej Európe, miesto v Taliansku, miesta v Zjednotenej arabskej republike, miesta v západnej Ázii, miesto v Pakistane, miesto v Indii a tie miesta ďalej za Indiou, ktoré by sa dohodli leteckými úradmi zmluvných strán.

2. Za podmienok určených touto Dohodou a jej Prílohou bude mať letecký podnik určený vládou Československej socialistickej republiky:

a) právo nakladať v Indii cestujúcich, tovar a poštu určené do Československa alebo do iných štátov;

b) právo vykladať v Indii cestujúcich, tovar a poštu naložené na československom území alebo na území iných štátov;

c) právo vynechávať pristátia na ktoromkoľvek uvedenom mieste, pokiaľ služby budú začínať na československom území.

Oddiel II

1. Letecký podnik určený vládou Indie bude mať prevádzku na tejto trati:

India, miesto v Pakistane, miesta v západnej Ázii, miesta v Zjednotenej arabskej republike, miesto v Taliansku, miesta v juhovýchodnej Európe, miesto v Švajčiarsku, miesto v Československu a tie miesta ďalej za Československom, ktoré by sa dohodli leteckými úradmi zmluvných strán.

2. Za podmienok určených touto Dohodou a jej Prílohou bude mať letecký podnik určený vládou Indie:

a) právo nakladať v Československu cestujúcich, tovar a poštu určené do Indie alebo do iných štátov;

b) právo vykladať v Československu cestujúcich, tovar a poštu naložené na indickom území alebo na území iných štátov;

c) právo vynechávať pristátia na ktoromkoľvek uvedenom mieste, pokiaľ služby budú začínať na indickom území.

Oddiel III

1. Tarify u ktorejkoľvek dohodnutej leteckej služby určia sa v primeranej výške so zreteľom na všetkých dôležitých činiteľov, včítane prevádzkových nákladov, primeraného zisku, význačných rysov služby, ako je úroveň rýchlosti a pohodlia, a taríf iných leteckých podnikov v ktorejkoľvek časti rovnakej trate.

2. Tarify sa dohodnú medzi určenými leteckými podnikmi zmluvných strán s prihliadnutím na odporúčania Medzinárodného združenia leteckých dopravcov a nadobudnú účinnosť po schválení leteckými úradmi.

3. Ak sa nemôže dosiahnuť medzi určenými leteckými podnikmi dohoda alebo ak neschváli tarifu jeden z leteckých úradov, vynasnažia sa o dohodu zmluvné strany; ak sa ani takto nedospeje k dohode, bude sa ďalej postupovať podľa ustanovení článku XI tejto Dohody.

Oddiel IV

Uvedené letecké služby budú vykonávať určené letecké podniky zmluvných strán v rámci dojednaní o vzájomnej obchodnej spolupráci alebo iného dojednania, na ktorom by sa podniky dohodli. Obchodné a iné otázky tejto prevádzky sa dohodnú v prvom rade medzi určenými leteckými podnikmi a dohoda o tom bude podliehať schváleniu príslušných leteckých úradov.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.