Vyhláška č. 19/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o spolupráci na úseku veterinárnom a o Zmluve o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín pred škodcami a chorobami

Čiastka 8/1961
Platnosť od 28.02.1961
Účinnosť od 15.03.1961
Redakčná poznámka

Zmluva o spolupráci na úseku veterinárnom vstúpila v platnosť 12. septembra 1960 a Zmluva o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín pred škodcami a chorobami 19. októbra 1960.

19

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 16. januára 1961

O Zmluve o spolupráci na úseku veterinárnom a o Zmluve o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín pred škodcami a chorobami


Dňa 14. decembra 1959 boli v Sofii podpísané Zmluva o spolupráci na úseku veterinárnom a Zmluva o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín pred škodcami a chorobami.

Uvedené Zmluvy ratifikoval prezident republiky 27. júna 1960.

Zmluva o spolupráci na úseku veterinárnom vstúpila v platnosť 12. septembra 1960 a Zmluva o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín pred škodcami a chorobami 19. októbra 1960.

Český preklad uvedených Zmlúv sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

ZMLUVA

o spolupráci na úseku veterinárnom

Zmluvné strany vedomé si nebezpečenstva, akým sú pre národné hospodárstvo a pre zdravie obyvateľstva všetkých krajín nákazlivé a iné choroby zvierat,

vedené prianím rozšíriť spoluprácu na úseku veterinárnej vedy a praxe pri koordinácii opatrení proti chorobám zvierat, pri vypracovaní jednotných predpisov o vývoze, dovoze a tranzite zvierat, potravín a surovín živočíšneho pôvodu a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi infekcie, a tiež na úseku výroby biologických preparátov a iných prostriedkov, používaných vo veterinárnom lekárstve,

vychádzajúc zo záujmov vzájomnej ochrany území pred nákazami, zo záujmu odstrániť nebezpečenstvo nákazy ľudí i zvierat rovnakými chorobami a zo záujmu všetkých krajín na rozvíjaní hospodárskych a obchodných stykov,

rozhodli sa uzavrieť Zmluvu, v ktorej sa dohodli na nasledujúcom:

Článok I

Aby predišli nákazlivým a iným hromadným ochoreniam zvierat a aby prekonali už vzniknuté ochorenia, budú zmluvné strany vykonávať:

1. Koordináciu opatrení potrebných na zamedzenie rozširovania infekčných chorôb a tiež na likvidáciu týchto chorôb a budú v nevyhnutných prípadoch vykonávať spoločné opatrenia, najmä v pohraničných oblastiach.

2. Pravidelnú (najmenej raz mesačne) výmenu informácií o rozširovaní nákazlivých ochorení, zoznam ktorých je uvedený v prílohe č. 1 k tejto Zmluve.

3. Okamžité informovanie ostatných účastníkov Zmluvy o vzniku a rozšírení chorôb s vysokým stupňom nákazlivosti alebo úmrtnosti zvierat na svojom území a o opatreniach na likvidáciu týchto chorôb (zoznam chorôb je uvedený v prílohe č. 2 k tejto Zmluve).

4. Koordináciu plánu výroby sér, vakcín a iných veterinárnych prípravkov a unifikáciu štátnej kontroly týchto prípravkov.

5. Technickú pomoc na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany pri štúdiu ochorenia zvierat a pomoc v boji s týmito chorobami tým, že v nevyhnutných prípadoch sa vyšlú na pomoc odborníci a tiež sa dodá zariadenie a veterinárne prípravky.

6. Pomoc na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany pri organizácii výroby alebo získavaní vakcín, sér, antibiotík, diagnostických a farmaceutických preparátov a iných prostriedkov používaných vo veterinárnom lekárstve a tiež pomoc pri projektovaní výstavby veterinárnych objektov.

7. Spoluprácu vedeckých ústavov veterinárneho lekárstva pri výskume chorôb zvierat a najmä antropozoonóz, spoluprácu v zdokonaľovaní a používaní najefektívnejších metód diagnostiky a prostriedkov proti nákazlivým ochoreniam hospodárskych zvierat a tiež pri štandardizácii očkovacích prípravkov a pri ich kontrole.

Článok II

Za účelom vzájomného oboznámenia s organizáciou veterinárnej služby a s výsledkami vedeckej a praktickej práce na tomto úseku budú zmluvné strany vykonávať:

1. Výmenu platných zákonov, inštrukcií, predpisov, odbornej literatúry, metodík vedecko-výskumných ústavov, učebných plánov a osnov veterinárnych škôl a iných materiálov týkajúcich sa veterinárstva.

2. Vzájomnou informáciou o príprave najdôležitejších porád a konferencií o otázkach veterinárstva a kurzoch pre zvýšenie kvalifikácie odborníkov vo veterinárstve s tým, aby odborníci zmluvných strán mali možnosť zúčastniť sa na týchto akciách.

3. Vzájomné vysielanie profesorského a učiteľského sboru vysokých škôl veterinárneho lekárstva, vedeckých pracovníkov i praktikov za účelom štúdia výsledkov veterinárnej vedy a praxe a výmeny skúseností.

Článok III

Zmluvné strany urobia opatrenia na vypracovanie dvojstranných zmluvných dohovorov o spôsobe dovozu, vývozu a tranzite zvierat, potravín a surovín živočíšneho pôvodu a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi infekcie.

Článok IV

Spojenie medzi veterinárnymi službami zmluvných strán v otázkach vyplývajúcich z tejto Zmluvy sa uskutočňuje jednak priamo, jednak prostredníctvom pracovného aparátu stálej komisie Rady vzájomnej hospodárskej pomoci pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu v pôdohospodárstve.

Článok V

Výdavky vzniknuté pri uskutočňovaní zásad tejto Zmluvy sa rozdeľujú takto:

1. Výdavky vzniknuté pri uskutočňovaní bodov 2 a 3 článku I a bodu 1 článku II uhradzuje zmluvná strana, ktorá posiela informácie a materiály uvedené v spomínaných bodoch.

2. Výdavky spojené s príchodom a pobytom osôb, uvedených v bodoch 2 a 3 článku II uhradzuje zmluvná strana, ktorá tieto osoby vysiela.

3. Výdavky vzniknuté pri vykonávaní opatrení vymenovaných v bodoch 1, 5 a 6 článku I sa rozdeľujú podľa dohody medzi zainteresované strany.

Článok VI

Táto Zmluva je na podpis do 1. júla 1960 v Moskve.

Táto Zmluva podlieha ratifikácii.

Ratifikačné listiny sa odovzdajú do úschovy sekretariátu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorý bude plniť funkciu depozitára Zmluvy.

Zmluva nadobudne platnosť v deň odovzdania piatej ratifikačnej listiny do úschovy, o čom depozitár podá zprávu všetkým štátom, ktoré túto Zmluvu podpísali.

Článok VII

Po nadobudnutí platnosti Zmluvy sa môže ku Zmluve pripojiť ktorýkoľvek štát.

Pre každý štát, ktorý sa pripojí k tejto Zmluve, a tiež pre štáty, ktoré odovzdajú do úschovy svoje ratifikačné listiny po nadobudnutí platnosti Zmluvy, vstúpi Zmluva v platnosť v deň, keď štát odovzdá do úschovy svoje ratifikačné listiny alebo dokument o pristúpení ku Zmluve.

Článok VIII

Po uplynutí päťročného obdobia odo dňa nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy každá zmluvná strana môže Zmluvu vypovedať, o čom podá písomnú zprávu depozitárovi.

Zmluva stráca pre takéhoto účastníka platnosť za šesť mesiacov odo dňa, keď depozitár dostal zprávu o vypovedaní Zmluvy.

Článok IX

Táto Zmluva bola zostavená v ruskom jazyku v jednom výtlačku, ktorý sa odovzdá do úschovy sekretariátu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.

Sekretariát Rady vzájomnej hospodárskej pomoci odošle zmluvným stranám náležite overené kópie Zmluvy a tiež bude štáty, ktoré podpísali túto dohodu alebo sa k nej dodatočne pripojili, informovať o tom, že dostal do úschovy ratifikačné listiny, dokumenty o pristúpení ku Zmluve a výpovede Zmluvy.

Spísané v Sofii 14. decembra 1959.

Pre potvrdenie správnosti vyššie uvedeného podpísali nižšie uvedení zástupcovia, ktorí boli na to splnomocnení vládami svojich krajín, túto Zmluvu. (Nasledujú podpisy splnomocnencov zmluvných strán.)

Príloha č. 1

ZOZNAM CHORÔB,

o rozšírení ktorých sa podávajú pravidelné zprávy (zprávy sú adresované veterinárnym službám všetkých zmluvných strán a obsahujú údaje o rozsahu a miestach výskytu týchto chorôb):

Slintačka

Slezinná sneť

Ovčie kiahne

Besnota

Sopľavka

Žrebčia nákaza

Mor ošípaných

Mor hydiny

Mor dobytka

Pľúcna nákaza dobytka

Infekčná encefalomyelitída

Infekčná anémia koní

Influenza koní

Aujezského choroba

Poznámka: Každá krajina môže doplniť zprávu informáciou aj o iných nákazlivých chorobách, ktoré sa šíria ako epidémia.

Príloha č. 2

ZOZNAM CHORÔB,

o ktorých vzniku a rozširovaní sa podávajú zprávy ihneď (zprávy sa posielajú veterinárnym službám susediacich strán a obsahujú údaje o rozsahu a miestach výskytu, ktoré sa nachádzajú v pohraničných oblastiach):

Slintačka

Mor dobytka

ZMLUVA

o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín pred škodcami a chorobami

Zmluvné strany

vedomé si nebezpečenstva, akým sú pre národné hospodárstvo všetkých krajín choroby a škodcovia pôdohospodárskych plodín a buriny,

vedené prianím rozšíriť spoluprácu na úseku karantény a ochrany rastlín pred škodcami, chorobami a burinami a zabezpečiť koordináciu opatrení na úseku karantény a boja proti škodcom a chorobám pôdohospodárskych plodín a boja proti burinám,

vychádzajúc zo záujmov vzájomnej ochrany území pred karanténnymi škodcami, chorobami a burinami a zo záujmov rozvoja hospodárskych a obchodných stykov medzi svojimi krajinami,

rozhodli sa uzavrieť Zmluvu, v ktorej sa dohodli na nasledujúcom:

Článok I

Zmluvné strany budú vykonávať nevyhnutné opatrenia pre boj proti škodcom a chorobám rastlín a proti burinám, ktorých zoznam je uvedený v prílohe k tejto Zmluve. Tento zoznam môže sa zmeniť uznesením medzinárodnej konferencie o karanténe a ochrane rastlín, ktorá sa zvoláva podľa článku VIII tejto Zmluvy.

Článok II

Zmluvné strany sa budú navzájom pravidelne informovať o rozširovaní nebezpečných škodcov a chorôb rastlín a o opatreniach, ktoré proti nim sa urobili. Spôsob a termíny odovzdávania takýchto informácií určuje medzinárodná konferencia o karanténe a ochrane rastlín, zvolávaná podľa článku VIII tejto Zmluvy.

V prípade výskytu zvlášť nebezpečných karanténnych škodcov a chorôb rastlín, ktorých ohniská sa objavili prvý raz, treba podať zprávu ihneď.

Článok III

Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si navzájom potrebnú technickú pomoc v boji proti škodcom, chorobám a burinám, t. j. predaj strojov, zariadení, aparatúr, chemických prostriedkov a iných materiálov pre boj proti škodcom a chorobám rastlín a tiež sa zaväzujú vykonávať spoločné opatrenia proti škodcom a chorobám za podmienok, ktoré sa určia pre každý jednotlivý prípad osobitnými zmluvami medzi zainteresovanými stranami.

Článok IV

Zmluvné strany budú vykonávať:

1. Výmenu platných zákonov na úseku karantény a ochrany rastlín, výmenu inštrukcií, predpisov, špeciálnej literatúry a metodík vedecko-výskumných ústavov, výmenu učebných plánov a osnov, štatistických a iných materiálov týkajúcich sa karantény a ochrany rastlín.

2. Vzájomné informácie o príprave najdôležitejších konferencií a porád o karanténe a ochrane rastlín, o kurzoch pre zvýšenie kvalifikácie odborníkov na úseku karantény a ochrany rastlín s tým, aby odborníci zmluvných strán mali možnosť zúčastniť sa na týchto akciách.

3. Vzájomné vysielanie profesorského a učiteľského sboru vysokých škôl, vedeckých pracovníkov a odborníkov na úseku karantény a ochrany rastlín za účelom štúdia nových výsledkov vedy a výmeny skúseností.

4. Spoluprácu vedeckých ústavov pri štúdiu chorôb a škodcov, pri zdokonaľovaní diagnostických metód a prostriedkov proti škodcom a chorobám rastlín.

5. Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany vysielanie expedícií, zložených z odborníkov na úseku karantény a ochrany rastlín jednej alebo niekoľkých zmluvných strán, za účelom štúdia nebezpečných škodcov a chorôb rastlín, skúmania prostriedkov proti nim, vykonávania opatrení karantény a ochrany rastlín pred škodcami a chorobami.

Článok V

Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať jednotné pravidlá o fytokaranténnych podmienkach dovozu, vývozu a tranzitu rastlinného materiálu zasielaného z jednej krajiny do druhej. Spomínané pravidlá sa určia medzinárodnou konferenciou podľa článku VIII tejto Zmluvy.

Článok VI

Zmluvné strany sa zaväzujú, že nepripustia, aby prenikli pri vývoze alebo inými cestami z jednej krajiny do druhej karanténni škodcovia, choroby rastlín a buriny, ktorých zoznam sa určí zmluvou medzi zainteresovanými štátmi.

Za týmto účelom sa zmluvné strany zaväzujú:

vykonávať v oblastiach susediacich s hranicami zmluvných strán potrebné opatrenia na likvidáciu karanténnych škodcov, chorôb a burín chemickými, biologickými, agrotechnickými a všetkými ostatnými spôsobmi,

určiť na svojom území pohraničné stanice, ktorými bude prechádzať všetok vývoz a dovoz tovaru rastlinného pôvodu, vybaviť tieto stanice dezinfekčnými komorami na odmorovanie zásielok a vybaviť tieto stanice prostriedkami na vykonávanie rozborov vzoriek, aby sa mohlo zistiť, či nie je zásielka napadnutá karanténnymi škodcami, chorobami a burinami,

uskutočňovať starostlivú karanténnu prehliadku zásielok rastlinného pôvodu, ktoré sa vyvážajú z jedného štátu do druhého a tiež kontrolu dopravných prostriedkov, prikladať k takým zásielkam karanténne osvedčenie, vydané štátnym orgánom pre karanténu a ochranu rastlín vyvážajúcej krajiny, v ktorom sa potvrdzuje, že zásielka nie je napadnutá karanténnymi škodcami, chorobami a burinami,

nepoužívať ako baliaci materiál slamu, lístie a iné časti pôdohospodárskych rastlín a namiesto nich používať piliny, hobľovance, mach a iné materiály vhodné pre balenie podľa možností vyvážajúcej krajiny. V krajne nevyhnutných prípadoch použiť slamu a lístie ako baliaci materiál s podmienkou, že bude náležite dezinfikovaný.

Článok VII

Aby sa mohla koordinovať činnosť pri vykonávaní karanténnych opatrení a aby sa zabezpečila možnosť kontroly nad vykonávaním nevyhnutných karanténnych opatrení proti karanténnym škodcom a chorobám rastlín v pohraničných oblastiach, dohodli sa zmluvné strany na tom, že v nevyhnutnom prípade vytvoria osobitné komisie zložené zo zástupcov zainteresovaných krajín s tým, že členom týchto komisií sa poskytne právo niekoľkorakého prechodu hraníc a právo pobytu na území druhého štátu na čas nevyhnutný na splnenie úloh, ktorými boli poverení.

Článok VIII

Zmluvné strany sa dohodli zvolávať podľa potreby, najmenej však raz za tri roky, medzinárodnú konferenciu o karanténe a ochrane rastlín, ktorá by riešila praktické otázky vyplývajúce z uskutočňovania záväzkov tejto Zmluvy, a tiež pre vzájomnú informáciu a výmenu skúseností a vykonávanie opatrení obsiahnutých v tejto Zmluve.

Čas a miesto konania medzinárodnej konferencie a tiež zoznam otázok, ktoré sa budú na konferencii prejednávať, určia zmluvné strany.

Spojenie medzi kompetentnými orgánmi zmluvných strán, pokiaľ ide o otázky vyplývajúce z tejto Zmluvy, sa udržuje ako priamo, tak i prostredníctvom pracovného aparátu stálej komisie Rady vzájomnej hospodárskej pomoci pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu v oblasti pôdohospodárstva. Pre vypracovanie návrhov na najaktuálnejšie otázky karantény a ochrany rastlín v období medzi konferenciami môžu sa podľa dohody zainteresovaných krajín vytvoriť osobitné pracovné skupiny zložené zo zástupcov týchto krajín.

Článok IX

Výdavky vzniknuté pri uskutočňovaní zásad tejto Zmluvy sa rozdeľujú takto:

1. Výdavky na zabezpečenie opatrení obsiahnutých v článku II a v bode 1 článku IV uhradzuje zmluvná strana, ktorá odosiela zprávy a materiály uvedené v týchto článkoch.

2. Výdavky spojené s príchodom a pobytom osôb podľa bodu 2 a 3 článku IV a článku VIII uhradzuje zmluvná strana, ktorá tieto osoby vysiela.

3. Výdavky vzniknuté pri vykonávaní opatrení, obsiahnutých v bodoch 4 a 5 článku IV a článku VII sa rozdeľujú podľa dohody medzi zainteresované strany.

4. Výdavky spojené s organizáciou a vykonávaním medzinárodnej konferencie spomínanej v článku VIII uhradzuje štát, na území ktorého sa konferencia koná.

Článok X

Táto Zmluva je na podpis do 1. júla 1960 v Moskve.

Táto Zmluva podlieha ratifikácii.

Ratifikačné listiny sa odovzdajú do úschovy sekretariátu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorý bude plniť funkciu depozitára Zmluvy.

Zmluva vstúpi v platnosť v deň odovzdania piatej ratifikačnej listiny do úschovy, o čom depozitár podá zprávu všetkým štátom, ktoré túto Zmluvu podpísali.

Článok XI

Po nadobudnutí platnosti Zmluvy sa môže ku Zmluve pripojiť ktorýkoľvek štát.

Pre každý štát, ktorý sa pripojí k tejto Zmluve, a tiež pre štáty, ktoré odovzdajú do úschovy svoje ratifikačné listiny po nadobudnutí platnosti Zmluvy, vstúpi Zmluva v platnosť v deň, keď štát odovzdá do úschovy svoje ratifikačné listiny alebo dokument o pristúpení k Zmluve.

Článok XII

Po uplynutí päťročného obdobia odo dňa nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy môže každá zmluvná strana Zmluvu vypovedať, o čom podá písomnú zprávu depozitárovi.

Zmluva stráca pre takéhoto účastníka platnosť za šesť mesiacov odo dňa, keď depozitár dostal zprávu o vypovedaní Zmluvy.

Článok XIII

Táto Zmluva sa spísala v ruskom jazyku v jednom výtlačku, ktorý sa odovzdá do úschovy sekretariátu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.

Sekretariát Rady vzájomnej hospodárskej pomoci odošle zmluvným stranám náležite overené kópie Zmluvy a tiež bude štáty, ktoré Zmluvu podpísali alebo sa k nej dodatočne pripojili, informovať o tom, že dostal do úschovy ratifikačné listiny, dokumenty o pristúpení k Zmluve a výpovede Zmluvy.

Spísané v Sofii 14. decembra 1959.

Pre potvrdenie správnosti vyššie uvedeného podpísali nižšie uvedení zástupcovia, ktorí boli na to náležite splnomocnení vládami svojich krajín, túto Zmluvu.

(Nasledujú podpisy splnomocnencov zmluvných strán.)

Príloha

ZOZNAM

hlavných karanténnych objektov - škodcov, chorôb a vytrvalých burín

Acalla schalleriana L.

Agrilus mali Mats.

Agrobacterium tumefaciens (E. F. Sm. et Towns) Conn.

Anthonomus grandis Boh.

Aphelenchoides oryzae Yokoo

Aphelenchoides fragariae Ritz. Bos.

Xanthomonas citri (Hasse) Dowsin

Botrytis tulipae Lind

Carposina sasakii Mats.

Ceratitis capitata Wied.

Ceroplastes floridensis Comst.

Ceroplastes japonicus Green

Ceroplastes rubens Mask.

Ceroplastes rusci (L.) Sign.

Ceroplastes sinensis Guer.

Chalara quercina Henry

Colletotrichum gossypii Southw.

Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Skapt. et Burkh.)

Cylas formicarius F.

Dacus dorsalis Hendel.

Dialeurodes citri Ashm.

Diarthronomyia chrysanthemi Ahlb.

Diatrea venosata Wlk.

Ditylenchus angustus (Butler) Filip. (Anguillulina)

Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filip.

Deuterophoma tracheiphila Petri

Endothia parasitica (Murr.) And. et And.

Epidiaspis leperii Baer.

Eriosoma lanigerum Hausm.

Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al.

Eumerus strigatus Flln.

E. tuberculatus Rond.

E. narcissi Smith.

Exobasidium japonicum Shir.

Fusarium bulbigenum Cooke et Mass.

Fusarium oxysporum f. gladioli (mass.) Snyder et Hansen

Gracilaria azalcella Brants.

Grapholitha inopinata Heinr.

Heterodera rostochiensis Wollw.

Hyphantria cunea Drury

Icerya purchasi Mask.

Lampetia equestris Fab.

Laspeyresia molesta Busck.

Leptinotarsa decemlineata Say.

Leucaspis japonica Ckll.

Melanconis juglandes (Ellis u. Everh.) Graves

Nectria coccinea (Pers.) Fr.

Numonia pyriverella Mats.

Ovulinia azaleae Weiss.

Pantomorus leucoloma Boh.

Pectinophora gossypiella Saund.

Neu: Platyedra g. Saund.

Phtherimaea ocellatella Boyd.

Phthorimaea eperculella Zell.

Phyllocoptes oleivorus Ashm.

Phylloxera vastatrix Planch.

Neu: Viteus vitifolii (Fitch.) Shim.

Phymatotrichum omnivorum. (Shear) Duggar

Bacterium stewarti (Sm. E.) E. F. Smith

Phytophaga destructor Say

Neu: Mayetiola d. Say

Piesma quadrata Fieb.

Plasmodiophora brassicae Woron.

Polyspora lini Laff.

Popillia japonica Newm.

Prays oleellus F.

Pseudaulacaspis pentagona Targ.

Pseudococcus gahani Green

Pseudococcus comstooki Kuw.

Pseudomonas hyacinthi (Wakk.) E. F. Smith

Neu: Xanthomonas hyacinthi (Waak.) Dows.

Pseudomonas marginata (Mc. Cull.) Stapp.

Pseudomonas syringae ssp. Populea v. Hall.

Pyroderces rileyi Wals.

Diaspidiotus perniciosus Comst.

Rhagoletis cerasi L.

Rhagoletis pomonella Walsh.

Saperda candida F.

Sclerotinia, bulborum (Wakk.) Rehm.

Sclerotinia gladioli (Mass.) Dray

Septoria azaleae Vogl.

Septoria linicola (Speg.) Gar.

s. Mycosphaerella linorum Wr.

Sphaeronoma fimbriatum

(Ceratostomella f.) (E. et H - Ell.)

Spongospora subterranea (Wallr.) Johnson

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.

Tarsonemus fragariae Zimmerm.

Taeniothrips simplex Moris.

Tetradacus citri Chen

Tilletia brevifaciens Fisch.

Tilletia indica Mitra

Tortrix pronubana Hbn.

Unaspis yanonensis Kuw.

Uromyces betae Lev.

Xanthomonas begoniae (Takim) Dows.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.