Vyhláška č. 128/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o prihlásení niektorých záväzkov voči československému štátu týkajúcich sa Rumunskej ľudovej republiky.

Čiastka 61/1961
Platnosť od 23.11.1961
Účinnosť od 23.11.1961

128

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 30. októbra 1961

o prihlásení niektorých záväzkov voči československému štátu týkajúcich sa Rumunskej ľudovej republiky

Ministerstvo financií ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi podľa § 26 písm. c) vládneho nariadenia č. 81/1958 Zb. o správe národného majetku:


§ 1

(1) Československé fyzické osoby, ktoré mali 3. augusta 1960 záväzky voči rumunskému štátu, rumunským právnickým osobám, ako aj ich právni nástupcovia, sú povinní tieto záväzky prihlásiť.*)

(2) Československé právnické osoby, ktoré mali 3. augusta 1960 záväzky voči rumunskému štátu, rumunským právnickým osobám a rumunským fyzickým osobám, ako aj ich právni nástupcovia, sú povinní tieto záväzky prihlásiť;*) táto povinnosť sa nevzťahuje na organizácie štátneho socialistického sektora.

(3) Za československé fyzické osoby sa považujú tie, ktoré mali 3. augusta 1960 československé štátne občianstvo, a za československé právnické osoby sa považujú tie, ktoré nimi boli tohto dňa.

§ 2

(1) Československé fyzické a právnické osoby sú povinné prihlásiť nehnuteľný i hnuteľný majetok, ktorý majú v držbe a ktorý bol do 3. augusta 1960 dotknutý československým opatrením, ktorým bolo vlastnícke právo na tento majetok rumunským osobám odňaté alebo obmedzené;**) táto povinnosť sa nevzťahuje na majetok, ktorý sa stal národným majetkom a bol realizovaný.

(2) Ak majetok uvedený v odseku 1 má v držbe organizácia štátneho socialistického sektora, je povinná ho prihlásiť, aj keď nie je právnickou osobou.

§ 3

Prihláška sa musí podať písomne u Ústredného likvidátora peňažných ústavov a podnikov v Prahe 1 - Malá Strana, Dražického nám. 7 (na Slovensku u Oblastného likvidátora v Bratislave, ul. Leningradská 24), a to najneskôr do 30. júna 1962.***)

§ 4

(1) V prihláške uvedie prihlasovateľ okrem náležitostí uvedených v ďalších odsekoch svoje meno a priezvisko (právnická osoba, prípadne organizácia, názov) a bydlisko (sídlo).

(2) Pri záväzkoch (§ 1) prihlasovateľ uvedie

a) meno a priezvisko predošlého dlžníka, prípadne osoby, na ktorú prihlasovateľov dlh prešiel,

b) meno a bydlisko (sídlo) posledného veriteľa v Rumunskej ľudovej republike,

c) hodnotu peňažného záväzku vo valute, na ktorú záväzok znie, ako aj dôvod vzniku a čas vzniku a zročnosti záväzku.

(3) Pri hnuteľných veciach (§ 2) prihlasovateľ uvedie ich druh (opis), miesto, kde sú, hodnotu a spôsob ocenenia, meno a bydlisko posledného rumunského vlastníka, prípadne spoluvlastníka a jeho podiel, ako aj údaj, o aký československý zásah do vlastníckeho práva ide, a kedy a ktorý orgán zásah urobil.

(4) Pri nehnuteľnom majetku (§ 2) prihlasovateľ uvedie jeho druh (dom, poľnohospodárska usadlosť, pozemky atď.), miesto, kde tento majetok je, katastrálne územie, číslo pozemnoknižnej vložky (ulica, číslo domu), druh kultúry (role, lúky, pasienky) a jej výmeru, príslušenstvo nehnuteľnosti, hodnotu a spôsob ocenenia, dlhy a bremená, meno a bydlisko (sídlo) posledného rumunského vlastníka, prípadne spoluvlastníka a jeho podiel, ako aj údaj, o aký československý zásah do vlastníckeho práva ide, a kedy a ktorý orgán zásah urobil.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra:

inž. Sucharda v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Pohľadávky zodpovedajúce týmto záväzkom prešli na československý štát podľa ustanovenia § 2 zákona č. 100/1961 Zb. o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a rumunskými osobami a dlžníci sú povinní plniť svoje záväzky československému štátu.

**) Za opatrenie obmedzujúce vlastnícke právo sa považuje i zavedenie národnej správy podľa dekrétu č. 5/1945 Zb., odovzdanie pozemkov do povinného nájmu podľa vtedy platného zákona č. 55/1947 Zb. o pomoci roľníkom pri uskutočňovaní poľnohospodárskeho výrobného plánu, a zabezpečenie poľnohospodárskej výroby podľa vládneho nariadenia č. 50/1955 Zb. o niektorých opatreniach na zabezpečenie poľnohospodárskej výroby.

***) Včasné nesplnenie prihlasovacej povinnosti sa stíha podľa príslušných predpisov bez ujmy povinnosti splniť záväzok, prípadne nahradiť škodu.